Календарне планування уроків геометрії в 8 класі.

Про матеріал
Складено до підручника: Істер О. С. Геометрія : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ : Генеза, 2016 згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.
Перегляд файлу

 

 

________________________________________________________________

(найменування загальноосвітнього навчального закладу)

 

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

 

 

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

 

 

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування 

з геометрії

для ________________ класу

на  2018 / 2019  н.р.

 

_______________________________________________________

(ПІБ учителя)

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні МО (кафедри) _________________________________

__________________________________________________________________

Протокол № ______ від «_____»______________20_____  р.

Голова  МО _______________________________________________

      (ПІБ, підпис)

 

 

 

Складено до підручника: Істер О. С. Геометрія : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ : Генеза, 2016 згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.


Геометрія, 8 клас 

(2 години на тиждень, І семестр – 32 год,  ІІ семестр – 38 год)

Складено до підручника:

Істер О. С. Геометрія : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ : Генеза, 2016 згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.

 

№ уроку

Дата

 

Тема уроку

 

Примітки

І семестр

Тема 1. ЧОТИРИКУТНИКИ (24 год)

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті;

пояснює, що таке: чотирикутник; опуклий і неопуклий чотирикутник; елементи чотирикутника;

формулює:

·      означення і властивості вказаних у змісті чотирикутників; центральних і вписаних кутів; вписаного і описаного чотирикутників; середньої лінії трикутника і трапеції;

·      ознаки паралелограма; вписаного і описаного чотирикутників;

·      теорему: Фалеса; про суму кутів чотирикутника;

класифікує чотирикутники;

зображує та знаходить на малюнках чотирикутники різних видів та їх елементи;

обґрунтовує належність чотирикутника до певного виду;

доводить: властивості й ознаки паралелограма; властивості прямокутника, ромба, квадрата;

застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач, зокрема практичного змісту

1

 

Повторення і узагальнення матеріалу з курсу геометрії 7-го класу

 

2

 

Контрольна робота №1 «Діагностична»

 

3

 

Чотирикутник, його елементи. Сума кутів чотирикутника

 

4

 

Паралелограм і його властивості й ознаки.

 

5

 

Розв’язування задач і вправ

 

6

 

Розв’язування задач і вправ

 

7

 

Прямокутник і його властивості.

 

8

 

Ромб і його властивості.

 

9

 

Розв’язування задач і вправ Квадрат і його властивості.

 

10

 

Розв’язування задач і вправ

 

11

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

12

 

Контрольна робота №2 за темою: «Паралелограми»

 

13

 

Трапеція

 

14

 

Розв’язування задач і вправ

 

15

 

Центральні і вписані кути.

 

16

 

Вписані та описані чотирикутники

 

17

 

Розв’язування задач і вправ

 

18

 

Теорема  Фалеса

 

19

 

Середня лінія трикутника

 

20

 

Розв’язування задач і вправ

 

21

 

Середня лінія трапеції

 

22

 

Розв’язування задач і вправ

 

23

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

24

 

Контрольна робота №3 за темою: «Середня лінія трикутника. Трапеція. Вписані та описані чотирикутники»

 

Тема 2. ПОДІБНІСТЬ ТРИКУТНИКІВ (11год)

наводить приклади подібних трикутників;

пояснює зв’язок між рівністю і подібністю геометричних фігур;

формулює:

·   теорему: про медіани трикутника; про властивість бісектриси трикутника;

·   означення подібних трикутників;

·   ознаки подібності трикутників;

·   узагальнену теорему Фалеса;

зображує та знаходить на малюнках подібні трикутники;

 

обґрунтовує подібність трикутників;

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач, зокрема при знаходженні відстаней на місцевості

25

 

Узагальнена теорема Фалеса.

 

26

 

Подібні трикутники

 

27

 

Ознаки подібності трикутників

 

28

 

Розв’язування задач і вправ

 

29

 

Середні пропорційні відрізки у прямокутному трикутнику

 

30

 

Властивість бісектриси трикутника

 

31

 

Розв’язування задач і вправ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрія, 8 клас 

(2 години на тиждень, І семестр – 32 год,  ІІ семестр – 38 год)

Складено до підручника:

Істер О. С. Геометрія : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ : Генеза, 2016 згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.

 

ІІ семестр

32

 

Застосування подібності трикутників до розв’язування задач.

 

33

 

Застосування подібності трикутників до розв’язування задач.

 

34

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

35

 

Контрольна робота №4 за темою: «Подібність трикутників»

 

Тема 3. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРЯМОКУТНИХ ТРИКУТНИКІВ (14 год)

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур та співвідношень, указаних у змісті;

пояснює: що таке похила та її проекція; що означає «розв’язати прямокутний трикутник»;

формулює:

·   властивості перпендикуляра і похилої;

·   означення синуса, косинуса, тангенса гострого кута прямокутного трикутника;

·   теорему Піфагора;

·  співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника;

знаходить на малюнках сторони прямокутного трикутника, відношення яких дорівнює синусу, косинусу, тангенсу вказаного гострого кута;

обчислює значення синуса, косинуса, тангенса для кутів 30°, 45°, 60°;

доводить теорему Піфагора;

розв’язує прямокутні трикутники

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач, зокрема практичного змісту

36

 

Теорема Піфагора

 

37

 

Розв’язування задач

 

38

 

Розв’язування задач

 

39

 

Перпендикуляр і похила, їх властивості

 

40

 

Розв’язування задач

 

41

 

Синус, косинус, тангенс гострого кута прямокутного трикутника. Значення синуса, косинуса, тангенса деяких кутів

 

42

 

Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника

 

43

 

Розв’язування задач

 

44

 

Розв’язування прямокутних трикутників

 

45

 

Розв’язування задач

 

46

 

Розв’язування задач

 

47

 

Розв’язування задач

 

48

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

49

 

Контрольна робота №5 за темою: «Розв’язування прямокутних трикутників»

 

Тема 4. МНОГОКУТНИКИ. ПЛОЩІ МНОГОКУТНИКІВ (12 год)

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті;

пояснює, що таке: многокутник та його елементи; площа многокутника; многокутник, вписаний у коло та описаний навколо кола;

формулює:

·   означення: многокутника, вписаного у коло; многокутника, описаного навколо кола;

·   теорему: про площу прямокутника, паралелограма, трикутника, трапеції;

записує та пояснює формули площі геометричних фігур, указаних у змісті;

зображує та знаходить на малюнках: многокутник і його елементи; многокутник, вписаний у коло; многокутник, описаний навколо кола;

співвідносить з об'єктами навколишньої дійсності вказані у змісті фігури;

обчислює площі вказаних у змісті фігур;

застосовує вивчені означення, властивості та формули до розв’язування задач, зокрема знаходження площ реальних об’єктів;

розв’язує задачі на: розбиття многокутника на рівновеликі; дослідження рівноскладеності многокутників тощо

50

 

Многокутник і його елементи. Опуклі та неопуклі многокутники. Сума кутів опуклого многокутника.

 

51

 

Многокутник, вписаний у коло, і многокутник, описаний навколо кола

 

52

 

Поняття площі многокутника. Площа прямокутника

 

53

 

Площі паралелограма, ромба

 

54

 

Розв’язування задач і вправ

 

55

 

Площа трикутника

 

56

 

Розв’язування задач і вправ

 

57

 

Площа трапеції

 

58

 

Розв’язування задач і вправ

 

59

 

Розв’язування задач і вправ

 

60

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

61

 

Контрольна робота №6 за темою: «Многокутники. Площі многокутників»

 

Тема 5. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (9 год)

62

 

Чотирикутники

 

63

 

Чотирикутники

 

64

 

Подібність трикутників

 

65

 

Розв’язування прямокутних трикутників

 

66

 

Розв’язування прямокутних трикутників

 

67

 

Многокутники. Площі многокутників

 

68

 

Підсумкова контрольна робота за рік

 

 

docx
Пов’язані теми
Геометрія, 8 клас, Планування
Додано
16 травня 2019
Переглядів
1876
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку