Календарне планування уроків історії у 7 класі ( синхронізація курсів історії України та всесвітньої історії) за модульною системою навчання

Про матеріал

Календарні плани укладені згідно програми,затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України №804 від 07.06.2017 року. До планів додана граф-схема синхронного вивчення курсу історї за модульною системою навчання, лист для планування дат проведення уроків. І в граф-схемі, і в листі для планування дат синім кольором проставлені уроки історії України, чорним - уроки всесвітньої історії,що дає змогу вчителю чітко відслідковувати синхронізацію курсу історії. В планах даються домашні завдання згідно вказаних у граф-схемі підручників.

Перегляд файлу

ГРАФ-СХЕМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ІСТОРІЯ» -  7 КЛАС

Історія України 1 г/тиждень, 35 тижнів, 35годин – 52,5 м/м

І семестр –            годин       м             II семестр -        години -       м/м

Історія всесвітня   1 г/тиждень, 35 тижнів, 35годин – 52,5 м/м                                                                          

 І семестр –            година –            м/м          II семестр –            год. –            м/м                          

   Програми для загальноосвітніх навчальних закладів для 5-9 кл., затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 07/06. 2017р.№804

Підручники : Гісем О.В. Історія України: підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закладів / О.В.Гісем, О.О.Мартинюк. – Тернопіль, 2015. 

Власов В.С. Історія України: підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закладів. – К.:  «Генеза», 2016.

Гісем О.В. Всесвітня історія: підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закладів / О.В.Гісем, О.О.Мартинюк. – Тернопіль, 2015. 

Пометун О. І., Малієнко Ю.Б. Всесвітня історія: підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закладів.-К. :  «Освіта» , 2015.

 

 

                                                                                                                                                                                                      

 

Повторення. Вступ

Тема 1Перші серед-ньовічні держа-ви

Тема 1. Виникнення та становлення Русі-України

Тема 2. Середньо-вічний світ Західної Європи

Тема 3. Євро-пейське сус-пільство і держави в Х–ХV ст.

Тема 2. Київська держава (Русь-Україна) наприкінці X – у першій половині XI ст.

Тема 3. Київська держава у другій половині XI – першій половині XIII ст.

Тема 4. Королів-ство Руське (Галицько-Волинська держава)

  Тема 4. Матері-альний і духовний світ євро-пейського Серед-ньовіччя

Тема5. Руські удільні князівства у складі сусідніх держав.   Узагальнення до курсу

Тема 5. Країни Централь-ної та Східної Європи в Х–ХV ст.   Тема 6. Середньовічний Схід 

Всього годин

        7

7

6

9

6

7

6

     5

9

8

Номера уроків

1-7

1-7

8-13

14-22

8-13

14-20

21-26

23-27

27-35

28-35

Всього м/м

10,5

10,5

            9

13,5

9

10,5

9

7,5

13,5

     12

УМ

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

ЗП

7,5

7

5,5

10,5

6

7,5

5,5

4

       9

8,5

КС

     0,5

       1                   

1

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

АП

1

         1

1

1

1

1

1

1

1

       1

СУ

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

    1,5

0,5

КР

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

     0,5

0,5

0,5

Форма  підсумкового контролю

Усне опиту-вання 

Тестування

Залік

Тестування

Тестування

     Залік

Усне опиту-вання

     Залік

Тестування

Залік

                                         ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарне планування. Всесвітня історія. 7 клас (35год.)

 

 

№№

уроків

Тема уроку

 

 

Повторення. Вступ.   ( 1год.)

1

Повторення. Велике переселення народів. Розселення  слов’ян.   

Вступ: Середньовіччя як період розвитку людства.   - стор. 3-12  

 

Тема 1. ПЕРШІ СЕРЕДНЬОВІЧНІ ДЕРЖАВИ (6год.)

2

Утворення варварських королівств. Франкська держава.  Імперія франків. Карл Великий.   §1-2

 

3

Візантійська імперія.   §3

4

Візантійська імперія.  §4

5

Арабський світ: релігія, завоювання, культура.  §5

6

Практичне заняття:   позначити на контурній карті «варварські» королівства, імперію Карла Великого, Візантію, напрямки завойовницьких походів арабів, Арабський халіфат

 

7

Узагальнення. Тематичне оцінювання    Опрацювати завдання на стор. 58-60

Тема 2. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ(6год.)

8

Зв'язок людини і природи. Рух населення. Внутрішня і воєнна колонізація §6

 

9

Середньовічне європейське суспільство. §7

10

Практичне заняття:   Рицарські традиції. Замки. Життя селян  стор.81-82

11

Середньовічне місто. Повсякденне життя.  §9

 

 

12

Організація християнської церкви в Середньовіччі. Церковний розкол 1054 року.§8

 

13

Узагальнення. Тематичне оцінювання  Опрацювати завдання на стор. 104-106

 

Тема 3. ЄВРОПЕЙСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВИ В XXVСТОЛІТТЯХ (9год.)

14

Скандинавія в добу Середньовіччя. Походи вікінгів та їхні завоювання.  §10

 

15

Хрестові походи. Держави хрестоносців. Духовно-рицарські ордени.  §11

16

  Середньовічні держави: від роздробленості до станово-представницьких монархій.§12

 

17

Франція у ХІ–ХV ст. Столітня війна. Жанна д’Арк.  §13

18

Англія в ХІ–ХV ст. Генрі ІІ Плантагенет. «Велика хартія вольностей». Війна троянд.  §14

19

Практичне заняття:  Цінність «Великої хартії вольностей» для сучасних європейців, її значення для становлення європейської правової культури.  

 

20

Священна Римська імперія §15

21

Країни басейну Середземного моря. Реконкіста.§16

22

Узагальнення. Тематичне оцінювання Опрацювати завдання на стор. 189-192

 

Тема 4. МАТЕРІАЛЬНИЙ І ДУХОВНИЙ СВІТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ(5год.)

23

 Католицька церква в ХІI–ХV cт.  §17

 

24

Середньовічні школи та університети. Наукові й технічні досягнення.   §18-19,п.1-5

25

Практичне заняття: Повсякденне життя середньовічного студента/учня  стор.217-219

26

Книгодрукування. Архітектура і мистецтво. Раннє Відродження. Гуманізм.  §18-19, п.6-11

27

Узагальнення. Тематичне оцінювання Опрацювати завдання на стор. 220-222

Теми  5- 6  (8год.)

Тема 5.КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ ВXXVСТ.

Тема 6. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СХІД (оглядово)                           

28

Християнізація Східної Європи.  Чеське королівство.  Гуситські війни у Чехії.     §20-21, стор.224-

 

29

Велике князівство Литовське. Угорське та Польське королівства.  §20-21, стор.234-241

 

30

Володимиро-Суздальське князівство. Новгородська боярська республіка. Монгольське панування.                        §22-23, стор.242-250

 

31

Устрій та територіальні надбання Великого князівства Московського XIV – на початку XVІ ст.                                §22-23, стор.250-258

32

Практичне заняття:Виникнення слов′янської писемності. Кирилло і Мефодій. Стор. 260-263

33

 Утворення Османської імперії.  §26

 

34

Практичне заняття:Середньовічний Схід: Уявна екскурсія до середньовічних пам’яток культури Китаю, Індії,  Японії ( колективний проект)  §24-25

35

Узагальнення. Тематичне оцінювання Опрацювати завдання на стор. 264-266, 295-296

 

 

 

      

 

Календарне планування . ІСТОРІЯ УКРАЇНИ . 7 клас (35 год.)

 

 

№ з/п

Тема уроку

 

 

Вступ (1год.)

1

Вступ. Історія України в Середні віки. Періодизація. Джерела з історії України. Стор.6-7,  §1

 

Тема 1. ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ( 6год.)

2

Розселення слов’янських племен на території України. Сусіди східних слов’ян. §2

Господарство та суспільство слов’ян.

 

3

  Утворення Русі-України.  Київські князі Аскольд, Олег. §3

4

Київські князі Ігор та Ольга. §4

 

5

Князювання  Святослава. §5

 

 

6

Практичне заняття:  Князь Святослав та його походи Стор.40-41

 

7

Узагальнення. Тематичне оцінювання Опрацювати завдання на стор. 42-46

Тема 2. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА (РУСЬ-УКРАЇНА) НАПРИКІНЦІ X – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XI СТ.                  ( 6год.)

8

 

Внутрішня і зовнішня політика Володимира Великого. Впровадження християнства.   §6

 

9

Київська держава (Русь-Україна) за Ярослава Мудрого. «Руська правда».  §7

10

Суспільний,політичний устрій та господарське життя Київської держави  §8

11

Культура Русі-України   §9

12

 Практичне заняття:   Уявна  подорож Києвом часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Стор.85-87

13

Узагальнення. Тематичне оцінювання Опрацювати завдання на стор. 88-90

 

 

 

Тема 3. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XI – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIII СТ.(7год.)

14

Передумови політичного дроблення Київської держави. Любецький з’їзд князів. §10

 

 

15

Правління Володимира Мономаха  та Мстислава Великого  §11

Практичне заняття:  «Повчанням дітям» В. Мономаха, «Слово о полку Ігоревім» та інші  джерела про   Володимира Мономаха, Ярослава Осмомисла, Ігоря Святославовича (на вибір учня)                            Стор. 105-106, інтернет-ресурси

 

16

Причини роздробленості Київської держави. Київське  та Чернігівське князівства в середині XII – першій половині XIIІ ст.  §12-13, п.1-4

 

17

Переяславське, Галицьке і Волинське князівства в другій половині ХІІ ст.

 Ярослав Осмомисл (оглядово). Кочові народи степів України Х–ХІІІ ст. Крим у складі Візантійської імперії (оглядово ) §12-13, п.5-7, інтернет-ресурси

 

18

  Культура Русі-України в другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст.    §14-15, п.1-3

 

19

  Культура Русі-України в другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст.    §14-15, п.4-6

 

20

Узагальнення. Тематичне оцінювання Опрацювати завдання на стор. 136-138

Тема 4. КОРОЛІВСТВО РУСЬКЕ (ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА)(6год.)

21

Утворення Галицько-Волинської держави.  §16

 

22

Походи монголів на Русь. Підпорядкування руських князівств Монгольській імперії (Золотій Орді).   §17-18, п.1-6

23

Відновлення Галицько-Волинського князівства. Король Данило.  §17-18, п.7-8

Практичне заняття:   Данило Романович – будівничий Галицько – Волинської держави   Стор. 163

24

Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича та її розпад. §19

25

    Культура Галицько-Волинської держави ХІІІ – першої половини XІV ст. §20

26

Узагальнення. Тематичне оцінювання Опрацювати завдання на стор. 183-186

 

Тема 5. РУСЬКІ УДІЛЬНІ КНЯЗІВСТВА У СКЛАДІ СУСІДНІХ ДЕРЖАВ. КРИМСЬКЕ ХАНСТ (8год.)

           УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО КУРСУ(1год.)

27

Інкорпорація руських удільних князівств до складу Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, інших держав.  §21-22, п.1-4

 

28

 Інкорпорація руських удільних князівств до складу Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, інших держав.  §21-22, п.5-6, §23, п.1-3

29

Держава Феодоро в Криму. Утворення Кримського ханства. Гіреї.

Суспільний устрій та культура ханства. (оглядово).  §23, п.4-6

30

Соціальна структура   населення . Суспільне і церковне життя на теренах України у другій половині XIV-XV ст.  §24

 

31

Сільське господарство. Ремесла і торгівля. Міста, магдебурзьке право.§25

 

32

Пам’ятки середньовічної культури XІV–XV ст. Костянтин Острозький. Юрій Дрогобич.  §26

 

33

Практичне заняття: Правовий статус і повсякденне життя на теренах України в XІV–XV ст. представників різних станів, верств і етносів  Стор. 247-248

 

34

Узагальнення. Тематичне оцінювання Опрацювати завдання на стор. 249-251

35           УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО КУРСУ. ІСТОРІЯ РУСІ-УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕПОХИ СЕРЕДНІХ ВІКІВ                           Опрацювати завдання на стор. 252

 

 

Календарне планування (дати).  7 -     клас (70 годин)   Історія України  35 год.  Всесвітня історія  35 год.                                                                                                                                                                                             

план

факт

скор.

план

факт

скор.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ. Тема1(7год.)

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Тема 4(6год.)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема1(7)

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Тема 4(5год.)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема 2(6год.)

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 Тема 5. Узаг.(9год.)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3(9год.)

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 Тема 5(8год.)

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2(6год.)

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

План

Факт

10

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

Історія України

11

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

Всього  годин

35

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематичних

5

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичних занять

6

 

Тема 3(7год.)

 

 

 

 

 

 

 

Всесвітня історія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього  годин

35

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематичних

5

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичних занять

5

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Михалковська Вікторія Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Сокол Інна Вікторівна
  Дякую за змістовне календарне планування!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
4 жовтня 2018
Переглядів
5089
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку