21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Календарне планування уроків математики в 4 класі

Про матеріал
Календарне планування уроків математики в 4 класі згідно оновленої Програми та Методичних рекомендацій
Перегляд файлу

МАТЕМАТИКА

За підручником М. Богдановича, Г. Лишенка

(4 години на тиждень)

№ п/п

Тема уроку

Дата

 

Повторення матеріалу 3 класу. Вивчення письмового множення та ділення у межах 1000

 

1.

Вступ. Нумерація трицифрових чисел. Табличне множен­ня і ділення. Задачі на знаходження четвертого пропор­ційного і на зменшення числа в кілька разів (№№ 1-10).

 

2.

Нумерація трицифрових чисел. Письмове додавання і від­німання трицифрових чисел. Знаходження значень буквених виразів. Розміщення відрізків на площині, у просторі (№№ 11-21).

 

3.

Додавання і віднімання трицифрових чисел. Складання й обчислення виразів. Складання і розв’язування задач за короткими записами (№№ 22-31).

 

4.

Множення і ділення з числами 1 та 0. Множення і ділення суми на число та ділення числа на добуток. Розв’язування задачі двома способами (№№ 32-41).

 

5.

Письмове множення на одноцифрове число. Задачі, обер­нені до задач на знаходження суми двох добутків (№№42-51).

 

6.

Ділення з остачею. Письмове ділення на одноцифрове число. Дії з іменованими числами. Задачі на зведення до одиниці (№№ 52-61).

 

7.

Письмове ділення на одноцифрове число. Знаходження ча­стини числа. Задачі на знаходження частини числа (№№> 62-70).

 

8.

Знаходження числа за його частиною. Перевірка письмо­вого ділення множенням. Розв’язування задач (№№71-81).

 

9.

Множення і ділення на 10 і на 100. Задачі, що містять зна­ходження частини числа або числа за його частиною (№>№ 82-91).

 

10.

Множення числа на добуток. Письмове множення на дво­цифрове число виду 24*40. Складання і розв’язування задач (№№ 92-101).

 

11.

Письмове множення на двоцифрове число. Вправи з нерівностями. Розв’язування задач складанням виразу (№№ 102-111).

 

12.

Письмове множення на двоцифрове число. Ділення з ос­тачею. Розв’язування задач (№№ 112-119).

 

13.

Ділення числа на добуток. Письмове ділення на двоцифро­ве число виду 540:20. Розв’язування рівнянь і задач (№№ 120-129).

 

14.

Письмове ділення на двоцифрове число. Складені задачі з різницевим і кратним порівнянням чисел (№№ 130-138).

 

15.

Ділення на одноцифрове і двоцифрове число. Складені зада­чі, що містять знаходження частини числа (№№ 139-145).

 

16.

Письмове ділення на одноцифрове число з остачею. Розв’язування рівнянь і задач. Побудова кола (№№ 146-154).

 

17.

Контрольна робота.

 

 

Нумерація багатоцифрових чисел

Чотирицифрові числа

 

18.

Аналіз контрольної роботи. Утворення, називання і чи­тання чотирицифрових чисел у межах 2 000. Записування чисел, позначених на числовій прямій. Розв’язування за­дач (№№ 155-166).

 

19.

Читання і записування чотирицифрових чисел у межах 2 000. Лічба тисячами до 10 000. Розв’язування задач (ШЬ 167-175).

 

20.

Утворення і читання чотирицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Кут (№№ 176-184).

 

21.

Читання і записування чотирицифрових чисел. Утворення чотирицифрових чисел із розрядних доданків. Розв’язування задач двома способами (№№ 185-193).

 

22.

Визначення кількості десятків, сотень і тисяч у числах. Круг і коло. Побудова кола. Задачі з буквеними даними (№№ 194-205).

 

 

П ’ятицифрові числа

 

23.

Читання і записування п’ятицифрових чисел у межах 20 000. Письмове додавання трицифрових чисел. Нерівно­сті. Складання і розв’язування задачі (№№ 206-216).

 

24.

Читання і записування чисел у межах 20 000. Утворення числа 20 000. Лічба десятками тисяч до 100 000. Письмове віднімання трицифрових чисел. Обчислення периметра трикутника (№№ 217-225).

 

25.

Читання і записування п’ятицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Письмове додавання і відні­мання трьох компонентів (№№ 226-235).

 

26.

Порівняння багатоцифрових чисел. Перетворення імено­ваних чисел. Розв’язування задач (№№ 236-245).

 

 

Шестицифрові числа

 

27.

Нумерація шестицифрових чисел у межах 200 000. Повто­рення письмового ділення на одноцифрове число. Розв’язування задач (№№ 246-256).

 

28.

Читання і записування чисел у межах 200 000. Утворення числа 200 000. Лічба сотнями тисяч. Мільйон. Перетво­рення іменованих чисел (№№ 257-266).

 

29.

Нумерація шестицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Визначення числа тисяч у числі. Порів­няння багатоцифрових чисел (№№ 267-274).

 

30.

Клас. Таблиця розрядів і класів. Розв’язування задач (№№ 275-282).

 

31.

Читання і записування шестицифрових чисел. Множення і ділення на 10, 100, 1 000. Розв’язування складених задач (№№ 283-293).

 

32.

Читання і записування багатоцифрових чисел. Визначення числа десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч. Задачі, що розв’язуються за допомогою відношення (№ 294-304).

 

33.

Десяткова система числення. Збільшення (зменшення) чи­сла у 10, 100, 1000 разів. Розв’язування рівнянь і задач (№№ 305-314).

 

34.

Контрольна робота.

 

 

Одиниці вимірювання величин

 

35.

Аналіз контрольної роботи. Одиниці вимірювання довжи­ни: мм, см, дм, м, км. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Задачі на рух.(с.51-53, №315-326)

 

36.

Одиниці вимірювання маси: г, кг, ц, т. Співвідношення між одиницями вимірювання маси.   Задачі на знаходження четвертого пропорційного.(с.53-54, №327-337)

 

37.

Порівняння іменованих чисел. Дії з іменованими числами.  .Задачі на знаходження четвертого пропорційного.(с.54-55, №338-349)

 

38.

Одиниці вимірювання часу: с,хв,год,доба,місяць,рік, століття. Співвідношення між одиницями вимірювання часу.  .Задачі на обчислення тривалості подій. Рівняння з однією змінною.(с.55-58, №350-361)

 

39.

Одиниці вартості: грн, к.   Співвідношення між одиницями вартості.. Задачі з буквеними даними.(с.58-60, №362-373)

 

 

Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

 

40.

Дія додавання. Закони додавання. Усне додавання на основі нумерації багатоцифрових чисел. Задачі на рух.(с.60-62, №374-381)

 

41.

Дія віднімання. Властивості дії віднімання. Усне віднімання на основі нумерації багатоцифрових чисел. Задачі на знаходження невідомих за двома різницями.(с.62-64, №382-389)

 

42.

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Рівняння. Задачі на знаходження четвертого пропорційного. (с.64-65, №390-396)

 

43.

Перевірка віднімання додаванням. Задачі на знаходження невідомих за двома різницями.(65-66, №397-404)

 

44.

Перевірка додавання відніманням. Розширені задачі на знаходження третього доданка.(с.66-67, №405-411)

 

45.

Письмове додавання у випадку трьох доданків. Перевірка правильності виконання дій додавання і віднімання. Задачі на обчислення довжини сторони трикутника за відомим периметром і стороною.(с.67-68, №412-420)

 

46.

Числові вирази, які містять кілька арифметичних дій різних ступенів без дужок і з дужками. Розв’язування задач вивчених видів.(с.68-69, №421-430)

 

47.

Контрольна робота.

 

 

Додавання і віднімання іменованих чисел

 

48.

Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях довжини і маси. Задачі на зведення до одиниці.(с.70, №431-438)

 

49.

Порівняння іменованих чисел. Додавання і віднімання іменованих чисел поданих  в одиницях часу Задачі на рух. Периметр прямокутної ділянки. (с.71-72, №439-447)

 

50.

Додавання і віднімання іменованих чисел поданих  в одиницях часу. Множення і ділення на одноцифрове число іменованих чисел  Задачі на спільну роботу.(с.72-73, №448-454)

 

51.

Додавання і віднімання складених іменованих чисел поданих  в одиницях часу. Розв’язування нерівностей зі змінною. Прості задачі на визна­чення тривалості подій.(с.73-74, №455-462)

 

52.

Дії з іменованими числами. Множення і ділення іменованих чисел, поданих в одиницях вимірювання довжини й маси, вартості і часу на одноцифрове число Прості задачі на визна­чення тривалості подій. Рівняння з однією змінною.(с.74-75, №463-472)

 

53.

Спосіб округлення чисел при додаванні та відніманні. За­дачі на знаходження дробу від числа. Побудова кола.(с.75-76, №473-481)

 

54.

Співвідношення між величинами. Діаграма. Побудова лі­нійної або стовпчастої діаграми. Кругові діаграми. Задачі на рух.(с.77-78, №482-489)

 

 

Швидкість. Час. Відстань

 

55.

Швидкість тіла у прямолінійному рівномірному русі.. Одиниці швидкості. Задачі на знаходження швидкості руху. (с.7980, №490-499)

 

56.

Залежність між швидкістю тіла, часом і пройденим шляхом та формули для їх обчислення. Задачі на рух. (с.80-82, №500- 509)

 

57.

Залежність між швидкістю тіла, часом і пройденим шляхом та формули для їх обчислення. Дії з іменованими числами . (с.82-83, №510-519)

 

58.

Геометричні тіла і плоскі фігури, їх назви. Скла­дені задачі на знаходження швидкості, часу і відстані. Дії з іменованими числами. (с.84-85, №520-530)

 

59.

Контрольна робота.

 

 

Множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число

Множення на одноцифрове число

 

60.

Аналіз контрольної роботи. Дія множення. Закони мно­ження та їх застосування. Задачі на рух. (с.87-89, №531-540)

 

61.

Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові (алгоритм множення). Задачі на спільну роботу. (с.89-90, №541-549).

 

62.

Множення чисел, які містять нуль в середині запису.( 5608*4, 56008*4)  Розв’язування задач вивчених видів.(с.90-91, №550-557)

 

63.

Множення круглих чисел на одноцифрове.(67000*7)  Задачі на спільну роботу. Вирази зі змінною.(с.91-92, № 558-566)

 

64.

Числові вирази, які містять кілька арифметичних дій різних ступенів без дужок і з дужками. За­дачі на спільну роботу. (с.92-94, №№ 567-575)

 

 

Площа фігури. Одиниці вимірювання площі

 

65.

Площа фігури. Порівняння плоских геометричних фігур за площею. Одиниці площі -квадратний міліметр, квадратний сантиметр, квадратний  дециметр, квадратний метр, квадр. кілометр, ар, гектар.  Задачі, аналогічні до задач на спільну роботу (№№ 576-582).

 

66.

Формула площі прямокутника,. Знаходження значень виразів на сумісні дії. За­дачі на спільну роботу (№№ 583-592).

 

67.

  Формула площі прямокутника, квадрата.Задачі на знаходження площі прямокутника (№№ 593-601).

 

68.

Одиниці  площі. Задачі, які містять дії над ве­личинами, вираженими в одиницях площі 602-608).

 

69.

Обчислення площі прямокутних ділянок за планом. Розв’язування задач (№№ 609-616).

 

70.

Знаходження довжини сторони прямокутника за даною площею та відомою стороною. Дії з іменованими числами (№№617-624).

 

71.

Вимірювання площі  палеткою.  Задачі на знаходження площі прямокутника та обернені до них. Складання й обчислен­ня виразів (№№ 625-633).

 

72

Узагальнення  і систематизація знань з теми «Площа фігури».                                 Контрольна робота  з перевірки сформованості навичок усних обчислень

 

 

 

Ділення на одноцифрове число

 

73.

Аналіз контрольної роботи. Дія ділення. Властивості частки. Задачі, що розв’язуються дією ділення (№№ 634-644).

 

74.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові числа   Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№645-654).

 

75.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Дії з імено­ваними числами. Задачі на зведення до одиниці (№№655-662).

 

76.

Перевірка ділення множенням. Розв’язування рівнянь. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 663-671).

 

77.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове, коли в записі част­ки є нулі.( 5648:8)  Розв’язування задач (№N 672-680).

 

78.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові  коли в записі част­ки є нулі. Розв’язування задач (№№ 681-687).

 

79.

Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями, на одноцифрове число. (3330:9, ) Розв’язування задач (№№ 688-696).

 

80.

Ділення складених іменованих чисел на одноцифрові. Складання й обчислення виразів. Розв’язування задач (№№ 697-705).

 

81.

Ділення складеного іменованого числа на просте іменова­не число. Розв’язування задач (№№ 706-714).

 

82.

Повторення порядку виконання арифметичних дій. Зна­ходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на зустрі­чний рух (№№ 715-722).

 

83.

Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на одноциф­рові. Задачі на рух (№№ 723-731).

 

84.

Обчислення значень виразів на сумісні дії. Обчислення значень виразів із буквою. Задачі на зустрічний рух (№ 732-740).

 

85.

Ділення багатоцифрових чисел з остачею Задачі на спільну роботу (№№ 741-750).

 

86.

Контрольна робота.

 

 

Дроби

 

87.

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого про частини. Порівняння частин. Задачі на знаходження час­тини числа і числа за його частиною (№№ 751-759).

 

88.

Поняття «дріб». Читання та запис дробів.  Чисельник і знаменник дробу. Складені задачі, які містять знаходження частини числа (№№ 760-769).

 

89.

Читання та запис дробів. Чисельник і знаменник дробу.  Знаходження дробу від числа. Задачі на знаходження дробу від числа (№№ 770-776).

 

90.

Дроби, які дорівнюють одиниці.Порівняння дробів. По­будова відрізків. Задачі на знаходження дробу від числа (№№ 777-787).

 

91.

Знаходження числа за величиною його дробу. Дії з імено­ваними числами. Задачі на знаходження дробу від числа. (№№ 788-796).

 

92.

Складені задачі, які містять знаходження дробу від числа. Об­числення значень виразів на сумісні дії різного ступеня (№№797-805).  

 

 

Множення на розрядні числа

 

93.

Повторення переставного і сполучного законів множення. Зображення круглого числа у вигляді добутку, один із множників якого виражений одиницею з нулями (№ 806-813).

 

94.

Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чи­сел на розрядні числа. Розв’язування задач (№№ 814-822).

 

95

Письмове множення багатоцифрових чисел на розрядні чи­сла. Розв’язування рівнянь. Підготовка до розв’язування задач на пропорційне ділення (№№ 823-830).

 

96.

Письмове множення багатоцифрових чисел на розрядні. Задачі на пропорційне ділення (№№ 831-838).

 

97.

Множення круглих багатоцифрових чисел на розрядні чи­сла. Задачі на пропорційне ділення (№я№о 839-848).

 

98.

Складання і розв’язування задач на пропорційне ділення. Розв’язування рівнянь та нерівностей (№№ 849-857).

 

 

                                                   Ділення на розрядні числа

 

99.

Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Повторення ділення з остачею (№№ 858-866).

 

100.

Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Ділення з остачею на двоцифрове число. Розв’язування рівнянь і за­дач (№№ 867-875).

 

101.

Письмове ділення трицифрових чисел на розрядні числа з остачею. Задачі на пропорційне ділення (№№ 876-884).

 

102.

Письмове ділення трицифрових чисел на розрядні числа. Розв’язування і порівняння задач (№ 885-892).

 

103.

Ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на рух (№№ 893-901).

 

104.

Ділення багатоцифрових чисел на розрядні (у частці нулі всередині і в кінці). Розв’язування рівнянь. Задачі з буквеними даними (№№ 902-910).

 

105.

Ділення чисел, що закінчуються нулями. Ділення імено­ваних чисел. Розв’язування задач (№№ 911-920).

 

106.

Контрольна робота.

 

 

Множення та ділення на двоцифрове число.

Множення на двоцифрове число

 

107.

Аналіз контрольної роботи. Письмове множення двоци­фрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження чи­сла за двома різницями (№№ 921-927).

 

108.

Письмове множення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями (№№ 928-934).

 

109.

Письмове множення багатоцифрових чисел на двоцифро­ві. Задачі на знаходження числа за двома різницями (№№935-941).

 

110.

Множення складених іменованих чисел на двоцифрові числа. Розв’язування і порівняння задач (№№ 942-949).

 

111.

Знаходження значень виразів на сумісні дії різного ступе­ня. Задачі на знаходження числа за двома різницями (№№ 950-958).

 

112.

Письмове множення багатоцифрових чисел на трицифрові. Складання і розв’язування задач на зустрічний рух (№№959-967).

 

113.

Письмове множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду 1578*403. Задачі на рух і на знаходження площі (№№ 968-976).

 

 

Ділення на двоцифрове число

 

114.

  Письмове ділення трицифро­вих чисел на двоцифрові числа без остачі та з остачею. Середнє арифметичне (№№ 977-986).

 

115.

Письмове ділення з остачею трицифрових чисел на дво­цифрові, якщо частка двоцифрова. Задачі на знаходження середнього арифметичного (№№ 987-995).

 

116.

Письмове ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Розв’язування рівнянь. Задачі на знаходження середнього арифметичного (№№ 996-1003).

 

117.

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження середнього арифметичного (№№ 1004-1012).

 

118.

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Розв’яз. задач (№ 1013-1019).

 

119.

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Обчислення значень виразів із буквою. Задачі на знахо­дження середнього арифметичного (№№ 1020-1027).

 

120.

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові числа, якщо частка містить нулі. Задачі на зведення до одиниці (№№ 1028-1035).

 

121.

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові, якщо частка містить нулі в кінці. Задачі з буквеними да­ними (№№ 1036-1042).

 

122.

Письмове ділення з остачею багатоцифрових чисел на двоцифрові, якщо частка містить нуль одиниць. Задачі на спільну роботу (№ 1043-1050).

 

123.

Ділення складених іменованих чисел на двоцифрові чис­ла. Обчислення значень виразів на сумісні дії різного сту­пеня. Розв’язування задач (№№ 1051-1058).

 

124.

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розв’язування рівнянь. Задачі на спільну роботу (№№ 1059-1066).

 

125.

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Ділення іменованих чисел. Розширені задачі на зведення до одиниці (№№ 1067-1075).

 

 

126.

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Дії з іменованими числами. Складання і розв’язування рівнянь (№№ 1076-1083).

 

127.

Письмове ділення багатоцифрових чисел на трицифрові числа (ознайомлення). Задачі на зустрічний рух (№№ 1084-1092).

 

 

 

128.

Письмове ділення багатоцифрових чисел на трицифрові. Складання і розв’язування задач (№№ 1093-1100).

 

129.

Контрольна робота.

 

 

Повторення вивченого матеріалу. 

 

130.

Аналіз контрольної роботи.  Раціональні прийоми обчислень.Усне множення і ділення на 5, 50, 500. Усне множення і ділення на 25,250, 2500.

 

131.

Натуральний ряд чисел. Будова натурального числа в десятковій системі числення. Порівняння чисел. (с.172) Величини. Метрична система мір. (с.172-174)

 

132.     

 Підсумкова контрольна робота/ Державна підсумкова атестація

 

133.

Додавання і віднімання. Закони додавання і властивості різниці. (с.174-175) Нестандартні задачі, задачі логічного характеру.

 

134.

Множення. Закони множення. Раціональні прийоми обчислень. Множення  на  11, 101, 1001, Множення  на  9, 99, 999. (с.175)

 

135.

Ділення. Властивості частки.(с.176) Нестандартні задачі, задачі логічного характеру.

 

136.

Узагальнення і систематизація  знань учнів. Підсумок за рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 4 клас, Планування
Додано
27 жовтня 2019
Переглядів
1496
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку