19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Календарне планування уроків української мови в 4 класі

Про матеріал
Календарне планування уроків української мови в 4 класі згідно оновленої Програми та Методичних рекомендацій
Перегляд файлу

УКРАЇНСЬКА МОВА                   4 клас

За підручником М.Захарійчук, А.Мовчун    ( 4 години)

Види і кількість перевірок

 

 

 

Види

перевірок

діалог

Письмовий переказ

Списування

Мовні знання і вміння

диктант

 ДПА

Загальна кількість

І семестр

1

1

1

1

1

-

5

ІІ семестр

-

-

1

2

2

1

6

 

№ п/п

                                                               Тема уроку

Дата

Мова і мовлення

1.

Вступ. Державні символи України. Мова – жива скарбниця історії народу. Складання тексту – розповіді (впр 1-4)

 

2.

Розвиток мови. Старі та нові слова. Сучасна українська мова. Висловлювання про мову.(впр. 5-8)

 

3.

Культура мовлення та спілкування. Складання речень. Узагальнення знань і вмінь учнів із розділу « Мова і мовлення»( впр.9-12)

 

Текст

4.

Тема, основна думка, заголовок тексту (впр.13-16)

 

5.

Тема, основна думка в текстах – розповідях, описах, міркуваннях  (впр.17-20)

 

6.

Засоби звязку  речень у тексті. Редагування тексту( впр.21-24)

 

7.

Поділ тексту на частини. План тексту. Спостереження за роллю абзаців у тексті.

( впр 25-28)

 

8.

Урок розвитку звязного мовлення. Складання запитань і відповідей  на задану тему (впр 29 )

 

9

Текст –міркування: твердження, докази і висновки. Побудова  тексту– міркування.( впр. 30-33)

 

10

Спостереження за особливостями змісту та побудови тексту-міркування. Побудова  тексту– міркування.( впр. 34-37)

 

11

Перевірна робота (списування).  

 

12

 Текст-опис, його мета. Складання текстів-описів за поданим планом і малюнками (впр. 38-41).

 

13-14.

Художній і науково-популярний тексти-описи. Складання художнього і науково-популярного текстів-описів птаха.  (впр. 42-45).

 

15.

Замітка в газету.   (впр. 46-49).

 

16.

 Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту-розповіді.

 

 

17

Особливості змісту та побудови есе.

 

18

Узагальнення знань і вмінь учнів із розді­лу «Текст»

 

19

Перевірна робота  Письмовий переказ

 

20

Аналіз перевірної роботи. Робота над помилками.

 

 

Речення

 

21.

Види речень за метою висловлюван­ня та інтонацією. Повторення вивченого (впр. 50-53).

 

22.

Головні та другорядні члени речення. Усне переказування тексту (впр. 54-57).

 

23.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту- опису за змістом малюнка (впр. 58).

 

24.

Зв’язок слів у реченні. Встановлення зв’язку слів у реченнях (впр. 59-62).

 

25.

Поширення речень словами та словосполученнями. Пере­казування тексту за складеним планом (впр. 63-66).

 

26.

Однорідні члени речення. Головні та другорядні однорідні члени речення (впр. 67-70).

 

27.

Однорідні члени речення. Інтонації перелічування та про­тиставлення (кома, сполучники) (впр. 71-74).

 

28.

Складання речень з однорідними членами (впр. 75-78).

 

29.

Закріплення знань про однорідні члени речення. Узагаль­нення знань і вмінь учнів із розділу «Речення» (впр. 79- 82).

 

30.

Перевірна робота. Діалог   (усно)

 

 

                                                     Слово. Значення слова

 

31.

Аналіз перевірної роботи. Повторення й узагальнення знань і вмінь учнів про: лексичне значення слова. (впр. 83-86).

 

32.

Урок розвитку зв 'язного мовлення. Робота з деформованим текстом: переставляння частин тексту, додавання кінця (впр. 87).

 

33-

Повторення й узагальнення знань і вмінь учнів про морфемну будову слова; розрізнення слів, що належать до гнізда спільнокореневих і форм одного з таких слів. впр. 88-92).

 

34

 Спостереження за словами, що належать до різних частин мови та службовими словами, до яких не можна поставити питання.    ( 93-96).

 

35

 Узагальнення й повторення вивченого. Пе­реказування тексту 

 

 

Іменник

 

36.

Розшпрення уявлень про лексичне значення іменника(слова з абстрактним значенням: радість, сум, сміливість..) Повторення вивченого. (впр. 97-100).

 

37.

Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність окремих  іменників. Вживання іменників у прямому і переносному значеннях.(впр. 101- 104).

 

38.

Рід іменників. Віднесення іменників до одного з родів. Складання речень (впр. 105-108).

 

39.

Змінювання іменників за числами. (впр. 109-112).

 

40.

Урок розвитку зв язного мовлення. Робота з деформованим текстом (заміна недоречно повторюваних слів) (впр. 117).

 

41.

 Змінювання іменників за відмінками. .Формування умінь ставити іменники в початкову форму.(впр. 113-116).

 

42.

 Змінювання іменників за числами і відмінками. Редагування тексту (впр. 118-121).

 

43.

Перевірна робота. Диктант 

 

44.

Аналіз перевірної роботи. Закінчення іменників жіночого роду на –а  в родовому відмінку однини з основою на твердий та мякий приголосний та на (ж,ч, ш). (впр. 122-125).

 

45.

Закінчення іменників в орудному відмінку однини : закінчення -ею,-єю в іменниках жіночого роду. Закінчення  ем,єм в іменниках чоловічого роду в орудному відмін­ку однини. Складання речень  (впр. 126-133).

 

46.

  Практичне засвоєння правопису закінчень найуживаніших  іменників чоловічого роду на -ар, -яр у родо­вому й орудному відмінках однини (впр. 134-137).

 

47.

 Спостереження над паралельними закінченнями іменників чоловічого роду — назв істот у давальному та місцевому відмінках однини (впр. 138-141).

 

48.

 Урок розвитку зв язного мовлення. Вибірковий переказ те­ксту з елементами опису (впр. 146).

 

49.

Форми іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини. Складання словос­получень (впр. 142-145).

 

50.

 Зміна приголосних [г], [к], [х] на [з], [ц], [с] перед за­кінченням -і в іменниках різного роду (впр. 147-150).

 

51.

 Форми іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини 151-154)

 

52.

 Закріплення чергування приголосних перед закінченням -і в іменниках різного роду. Робота з фразеологізмами і при­слів’ями (впр. 155-157).

 

53.

 Спостереження за явищами чергування кореневих [і] з  [е] [о] в іменниках жіно­чого та чоловічого родів з основою на приголосний (впр. 158-161).

 

54.

 Спостереження за закінченнями іменників у множині (таблиця відмінювання). Вправи на вживання правильних відмінкових закінчень іменників у множині. (впр. 162-165).

 

55.

  Розвиток умінь правильно використовувати прийменники з іменниками в різних відмінках.Засвоєння літературних форм іменників у місцевому відмінку множини з прийменником  по. (впр. 166- 169).

 

56

Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання письмового висловлювання за прочитаним твором (впр. 173). 

 

57

Узагальнення і система­тизація знань і вмінь учнів із розділу «Іменник»

 

58.

Перевірна робота. Перевірка мовних знань і вмінь з теми «Іменник»   

 

 

                                                         Прикметник

 

59.

Аналіз перевірної роботи.  Розвиток умінь упізнавати прикметники в тексті, спостереження за їх роллю у мовленні. (впр. 170-172).

 

60.

 Прикметники-синоніми, прикметники-антноніми. Уживання прикметників у прямому та переносному значеннях (впр. 175-178).

 

61.

 Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних стилів: художньому і науковому (без термінів). Усний переказ тексту (впр. 179-182).

 

62.

   Змінювання прикметників за родами й числами у сполученні з іменниками Родові закінчення прикметників. Розрізнення роду і числа прикметників у сполученнях з іменниками.(впр. 183-186).

 

63.

 Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками (таблиця відмінювання) в однині та множині. Граматичне питання до прикметника у сполученні з іменником (впр. 187-190).

 

64.

  Зіставлення закінчень прикметниківз основою на твердий та м’який приголосний в однині і множині.( (впр. 191-194).

 

65.

  Урок розвитку зв ‘язного мовлення. Детальний переказ тек­сту за колективно складеним планом (впр. 203).

 

66.

Визначення відмінків прикметників за відмінками іменни­ків.  .   (впр. 195-202)

 

67

 Визначення відмінків прикметників за відмінками іменни­ків. Утворення словосполучень.  (202-204)

 

68.

Уживання  ь перед закінченням прикмет­ників у родовому, давальному, орудному та місцевому від­мінках однини (впр. 204-207).

 

69.

Закріплення вживання знака м’якшення (ь) перед закінчен­ням прикметників у родовому, давальному, орудному та мі­сцевому відмінках однини (впр. 208-211).

 

70.

Доповнення речень прикметниками у відповідній відмінковій формі. Доповнення ві­рша прикметниками (216-219)

 

71.

Вимова й написання найуживаніших прикметників на - ський, -цькпй, -зький (впр. 220-223).

 

72.

Вживання відмінкових форм прикметників у множині (впр. 224-227).

 

73

Урок розвитку зв ‘язного мовлення. Складання запрошення (впр. 232

 

 74

 Закріплення відмінювання прикметників у множині. Робо­та з прислів’ями. Усний переказ тексту (впр. 228-231).

 

75

Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уве­дення їх у текст.  (впр. 233-236).

 

76

Побудова сполучень слів і речень із прикметниками. (впр. 237-240).

 

77

Побудова сполучень слів і речень із прикметниками. Головні та другорядні члени речення. Складання тексту-розповіді за поданим початком (241-244)

 

78

Доповнення речень і текстів прикметниками.   (впр. 245-247).

 

79

 Доповнення речень і текстів прикметниками. Складання текс­ту-розповіді на тему «За що я дякую батькам» (впр. 248).

 

80

Узагальнення і система­тизація знань і вмінь із розділу «Прикметник» (впр. 249-252).

 

81

Урок розвитку зв ’язного мовлення. Детальний переказ тек­сту за колективно складеним планом (впр. 253).

 

82

Перевірна робота.  Перевірка мовних знань і вмінь з теми «Прикметник»

 

83

Аналіз перевірної роботи. Робота над помилками.

 

Числівник

84

Загальне уявлення про числівник як частину мови. Правильна вимова числівників. (254-257)

 

85

Вимова та правопис найуживаніших числівників, уживання їх у мовленні. (258-261)

 

86

Практичне засвоєння вимовляння і письма відмінкових форм окремих числівників (11,14,16,50,60,70,80,1000) Утворення слово­сполучень із числівниками.(впр. 262-265).

 

87

 Питання до кількісних і порядкових числівників.

 

 88

Словесні формули на означення часу протягом доби. Складання тексту-розповіді за малюнком і поданими сло­восполученнями (впр. 266-269).

 

                                    Займенник

89.

Займенник як частина мови. Роль займенників у тексті. Ре­дагування тексту (впр. 270-273).

 

90.

Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання тексту- розповіді з елементами міркування про прочитаний текст (впр. 274).

 

91.

Особові займенники. Вживання особових займенників у текстах. Складання словосполучень (впр. 275-279).

 

92.

Відмінювання особових займенників 1-ї та 2-ї особи одни­ни й множини. Навчальний діалог (впр. 280-284).

 

93.

Відмінювання особових займенників 3-ї особи однини й множини. Робота з прислів'ями (впр. 285-288).

 

94.

Уживання займенників із прийменниками. Усний переказ тексту (впр. 289-296).

 

95.

Урок розвитку зв 'язного мовлення. Складання й записування зв'язаних між собою речень, які описують зміст малюнка (впр. 297).

 

96.

Удосконалення текстів, шляхом використання займенників замість лексичних повторів. Узагальнення й систематизація знань і вмінь учнів із розділу «Займенник» (впр. 298-301).

 

 97

Перевірна робота       Диктант

 

 

Дієслово

 

 98

Аналіз перевірної роботи. Дієслово як частина мови. Повто­рення вивченого. Роль дієслів у реченнях (впр. 302-305).

 

99

Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Багатозначні дієслова. Пряме й переносне значення дієслів. Складання тексту-опису на тему «Хмара» за опорними словами (впр. 306-309).

 

100.

Вживання дієслів у прямому і переносному значеннях. Утворення словосполучень дієслів з іменниками (впр. 310- 313).

 

101

Побудова речень з однорідними присудками. Усний пере­каз тексту (впр. 314-317).

 

102

Урок розвитку зв 'язного мовлення. Складання письмового висловлювання (розповіді) про ситуацію з життя класу (впр. 318).

 

103.

Спостереження за роллю дієслів у текстах розповідного та описового характеру. Складання тексту-опису на тему «Океан» за опорними словами (впр. 319-322).

 

104.

Неозначена (початкова) форма дієслова. Навчальне аудіювання. Робота з фразеологізмами (впр. 323-326).

 

105.

Часи дієслова. Змінювання дієслів за часами й числами. Усний переказ тексту (впр. 327-331).

 

106.

Минулий час. Змінювання дієслів минулого часу за числа­ми. Розбір дієслів за будовою (впр. 332-335).

 

107.

Теперішній час. Змінювання дієслів теперішнього часу за числами (впр. 336-339).

 

108.

Урок розвитку зв'язного мовлення. Детальний переказ тек­сту (за колективно складеним планом) (впр. 340).

 

109.

Майбутній час. Змінювання дієслів майбутнього часу за числами. Робота з прислів'ями (впр. 341-344).

 

110.

Змінювання дієслів  теперішнього і майбутнього часу за особами. (344-348)

 

111.

Побудова речень із дієсловами теперішнього й майбутньо­го часу (впр. 349-352).

 

112.

Перевірка написання букв е, є, и, ї в особових закінченнях дієслів. Робота з прислів'ями (впр. 353-360).

 

113.

Урок розвитку зв 'язного мовлення. Складання тексту-опису за колективно складеним планом з опорою на допоміжні матеріали (впр. 361).

 

114.

Визначення часу й числа дієслів. Редагування тексту (впр. 362-365).

 

 115.

Визначення часу й числа дієслів. Розбір дієслова як частини мови.(впр. 366-369).

 

 116

Дієслова на -ся. Вимова і правопис дієслів на -ся. Скла­дання словосполучень (впр. 370-373).

 

 117

Розбір дієслова як частини мови. Узагальнення й система­тизація знань і вмінь із розділу «Дієслово» (впр. 374-377).

 

118

Перевірна робота. Перевірка мовних знань і вмінь з теми «Дієслово»

 

119

 Аналіз перевірної роботи. Робота над помилками.

 

                                                                             Прислівник

120.

  Прислівник як частина мови. Робота з прислів'ями (впр. 378-381).

 

121

Урок розвитку зв'язного мовлення. Удосконалення напи­саного тексту (впр. 382).

 

122

Зв'язок прислівників із дієсловами. Складання речень. На­вчальний діалог (впр. 383-390).

 

123

Прислівники, близькі й протилежні за значенням. Роль прислівників-синонімів і прислівників-антонімів у мов­ленні (впр. 391-394)

. Перевірна робота (списування).

 

124

Поширення речень прислівниками. Усний переказ тексту (впр. 395-398).

 

125

Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками. Письмо з пам'яті (впр. 399-402).

 

126

Урок розвитку зв'язного мовлення. Привітання до Дня ма­тері (впр. 403).

 

127

Спостереження за роллю прислівників у тексті. Складання речень із прислівниками (впр. 404-407).

 

128

Вибір прислівників, що відповідають меті й типу вислов­лювання. Складання інструкції «Як спілкуватися по теле­фону». Узагальнення й систематизація знань і вмінь учнів із розділу «Прислівник» (впр. 408-411).

 

129

Перевірна робота.  Диктант

 

                               Повторення вивченого

130

Аналіз перевірної роботи. Що ми знаємо про текст, речен­ня, слово (впр. 412-413).

 

131

Що ми знаємо про іменник і прикметник. Утворення сло­восполучень (впр. 414-415).

 

132

Перевірна робота. Підсумкова контрольна робота/ Державна підсумкова атестація

 

133

Що ми знаємо про займенник і числівник. Усний переказ тексту (впр. 416-417).

 

134

 . Що ми знаємо про дієслово і при­слівник (впр. 418-419).

 

135

Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання письмового висловлювання (розповіді) з елементами опису (впр. 420).

 

136

Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік.

 

 

docx
Додано
27 жовтня 2019
Переглядів
784
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку