18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Календарне планування з біології для 6 класу

Про матеріал

6 клас

(70 год – 2 год на тиждень, з них 6 год – резервні)

Елементи змісту, які є необов'язковими і можуть вивчатися опційно (за вибором учителя), виділено курсивом; так само виділено опційні складові очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. Виконання та захист проектів передбачає проведення учнями дослідницької роботи і представлення її результатів; проекти інших типів (творчі, інформаційні тощо) вчитель може впроваджувати додатково за бажанням. Кожен учень упродовж навчального року має взяти участь хоча б в одному навчальному проекті.

Перегляд файлу

6 клас

(70 год – 2 год на тиждень, з них 6 год – резервні)

Елементи змісту, які є необов’язковими і можуть вивчатися опційно (за вибором учителя), виділено курсивом; так само виділено опційні складові очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. Виконання та захист проектів передбачає проведення учнями дослідницької роботи і представлення її результатів; проекти інших типів (творчі, інформаційні тощо) вчитель може впроваджувати додатково за бажанням. Кожен учень упродовж навчального року має взяти участь хоча б в одному навчальному проекті.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Зміст навчання

Вступ ( 4 год)

Діяльність (уміння)

Знання

Дата

Зміст

Наскрізні змістові лінії

розрізняє:

об’єкти живої природи;

практикує:

метод спостереження біологічних об’єктів

оперує термінами:

- біологія, спостереження, експеримент

називає:

- основні властивості живого (ріст, розмноження, взаємодія із зовнішнім середовищем);

наводить приклади:

- основних груп організмів (бактерії, рослини, тварини, гриби);

- методів біологічних досліджень організмів (спостереження, опис, порівняння, експеримент)

1

 

Біологія — наука про життя. Основні властивості живого.

Екологічна безпека та сталий розвиток

(орієнтує на формування в учнів екологічної свідомості для збереження та захисту довкілля)

Здоров’я і безпека

(сприяє усвідомленню значимості безпечного здорового життєвого середовища)

 

2

 

Науки, що вивчають життя.

3

 

Різноманітність життя (на прикладах представників основних груп живої природи). Поняття про віруси. Демонстрування

об’єктів живої природи (у тому числі на електронних носіях)

4

 

Методи біологічних досліджень організмів.

Ставлення

усвідомлює:

взаємозв’язки між об’єктами природи

робить висновки:

про пізнаванність природи

оцінює значення:

біологічних знань у практичній діяльності людини (медицині, сільському господарстві, у справі охорони природи тощо)

Тема 1. Клітина ( 11 год)

Діяльність (уміння)

Знання

Дата

Зміст

Наскрізні змістові лінії

розпізнає:

- на моделях, фотографіях рослинну і тваринну клітини та їхні складові частини;

- на мікропрепаратах рослинних клітин їхні складові;

уміє:

- налаштувати шкільний оптичний мікроскоп та отримати чітке зображення мікроскопічного об’єкта;

- виготовляти прості мікропрепарати рослинних клітин;

дотримується правил:

- роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням

оперує термінами:

- клітина, клітинна мембрана, клітинна стінка, цитоплазма, ядро, пластиди, мітохондрії, вакуоля

називає:

- основні елементи світлового мікроскопа;

 - основні властивості клітини: ріст, поділ, обмін з навколишнім середовищем;

наводить приклади:

- складових частин клітини (клітинна мембрана, клітинна стінка, цитоплазма, ядро, органели: пластиди, мітохондрії, вакуоля);

порівнює:

рослинну і тваринну клітину

5

 

Клітина — одиниця живого. Історія вивчення клітини.

Підприємливість і фінансова грамотність

(сприяє розвитку здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі)

6

 

Збільшувальні прилади (лупа, мікроскопи).

7

 

Практична робота:

1. Будова світлового мікроскопа та робота з ним.

8

 

Загальний план будови клітини.

9

 

Практична робота:

2. Виготовлення мікропрепаратів шкірки луски цибулі та розгляд її за допомогою оптичного мікроскопа

10

 

Будова рослинної і тваринної клітини. Демонстрування моделей, зображень (у тому числі електронних) клітин рослин і тварин.

11

 

Основні властивості клітини (ріст, поділ, обмін з навколишнім середовищем).

12

 

Основні властивості клітини (ріст, поділ, обмін з навколишнім середовищем).

Ставлення

робить висновок:

- клітина була відкрита завдяки винаходу мікроскопа;

- організми мають клітинну будову;

- клітини рослин і тварин мають спільні та відмінні риси будови;

усвідомлює:

- можливість глибшого дослідження будови клітини за допомогою сучасних приладів (електронний мікроскоп) та методів досліджень;

оцінює:

внесок учених у розвиток знань про клітину;

обґрунтовує судження:

клітина – цілісний об’єкт живої природи

13

 

Основні положення клітинної теорії.

14

 

Лабораторні дослідження:

Будова клітини (листка елодеї, плоду горобини, кавуна, помідора тощо).

15

 

Узагальнення вивченого по темі «Вступ. Клітина»

Тема 2. Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності ( 9 год)

Діяльність (уміння)

Знання

Дата

Зміст

Наскрізні змістові лінії

розпізнає (на моделях і фотографіях):

- одноклітинні організми (із числа вивчених);

описує:

- середовища існування та будову одноклітинних організмів (на прикладі вивчених);

- процеси життєдіяльності одноклітинних організмів;

порівнює за вказаними ознаками:
- будову і процеси життєдіяльності одноклітинних організмів (на прикладі вивчених);

застосовує знання:

 - для профілактики інфекційних та паразитарних захворювань;

- про процеси життєдіяльності одноклітинних у побуті;

дотримується правил:

- роботи з мікроскопом

оперує термінами:

- бактерії, одноклітинні організми, колоніальні організми, багатоклітинні організми

називає:
- середовища існування одноклітинних організмів;

- ознаки бактеріальної клітини;

наводить приклади:

- одноклітинних, колоніальних та багатоклітинних організмів без тканин;

знає:

- особливості будови одноклітинних;

розуміє:

- процеси життєдіяльності (живлення, дихання, подразливість, розмноження, рух)

16

 

Бактерії — найменші одноклітинні організми.

Екологічна безпека та сталий розвиток

(орієнтує на усвідомлення ролі одноклітинних в екосистемах)

Здоров’я і безпека

(сприяє усвідомленню небезпеки інфекційних та паразитарних захворювань)

Підприємливість і фінансова грамотність

(сприяє усвідомленню можливостей практичного використання одноклітинних для отримання біогумусу, біопалива тощо)

17

 

Одноклітинні організми (на прикладі хламідомонади, представників діатомових водоростей, евглени, амеби, інфузорії).

Демонструваннямікропрепаратів одноклітинних організмів; колекцій зображень (у тому числі електронних) одноклітинних, колоніальних та багатоклітинних організмів (на прикладі вивчених).

18

 

Одноклітинні організми (на прикладі хламідомонади, представників діатомових водоростей, евглени, амеби, інфузорії).

19

 

Лабораторні дослідження

Спостереження інфузорій.

20

 

Приклади представників одноклітинних Паразитичні одноклітинні організми.

21

 

Середовища існування одноклітинних організмів, їхні процеси життєдіяльності, особливості будови, роль у природі та житті людини.

22

 

Колоніальні організми, перехід до багатоклітинності (губки, ульва).

23

 

Міні-проект Чому скисає молоко? Корисний йогурт. Живі фільтри.

24

 

Узагальнення вивченого по темі «Одноклітинні організми»

 

Ставлення

оцінює:

- роль одноклітинних організмів в екосистемах;

усвідомлює:

- небезпеку інфекційних та паразитарних захворювань

робить висновок:

- клітини можуть бути самостійними організмами

висловлює судження:

- про пристосувальне значення переходу до багатоклітинності

Тема 3. Рослини ( 22год)

Діяльність (уміння)

Знання

Дата

Зміст

Наскрізні змістові лінії

описує:

- ріст і розвиток рослинного організму (розвиток рослини з насінини);

розпізнає:

- клітини, тканини та органи рослини;

- цибулину, кореневище, бульбу картоплі як видозмінені підземні пагони;

порівнює за вказаними ознаками:

- процеси фотосинтезу та дихання;

- статеве й нестатеве розмноження;

установлює:

- біологічне значення видозмін вегетативних органів (на прикладах);

- біологічне значення суцвіть, плодів;

аналізує:

- значення фотосинтезу, живлення, дихання, випаровування води в житті рослин;

планує:

- власні спостереження будови та життєдіяльності рослини;

прогнозує:

- результати власних спостережень;

практикує:

- дослідження будови органів рослини;

- досліди, що підтверджують основні процеси життєдіяльності рослин;

уміє:

- розмножувати рослини;

- пророщувати насінини;

- фіксувати результати дослідів і досліджень;

- моделювати біологічні об’єкти та процеси;

дотримується правил:

- роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням;

застосовує знання:

- для догляду за рослинами

оперує термінами:

- рослини, вегетативні органи рослини (корінь, стебло, листок, брунька), статеве розмноження рослин, нестатеве розмноження рослин, фотосинтез, живлення рослин, квітка, суцвіття, запилення, запліднення, насінина, плід

називає:

- основні процеси життєдіяльності рослини (ріст, живлення, фотосинтез, дихання, транспорт речовин);

- умови та речовини, необхідні для життєдіяльності рослин;

- умови, за яких відбувається фотосинтез;

- форми розмноження рослин (статеве, нестатеве);

наводить приклади:

- тканин, органів рослин;

- способів запилення;

- способів розмноження рослин (3-4);

- рухів рослин;

- рослин з видозмінами кореня (3-4),

- рослин з видозмінами пагона та його частин (3-4);

- рослин з різними типами суцвіть, різними типами плодів, різними способами поширення плодів і насінин (3-4);

пояснює:

- запилення та запліднення;

характеризує:

- будову кореня, стебла, листка у зв’язку з функціями;

- бруньку як зачаток пагона;

- квітку як орган насіннєвого розмноження рослин

25

 

Рослина — живий організм.

Екологічна безпека та сталий розвиток

(орієнтує на усвідомлення ролі рослин в екосистемах)

Здоров’я і безпека

(сприяє усвідомленню значення зелених насаджень для створення сприятливого середовища життя).

Підприємливість і фінансова грамотність

(сприяє забезпеченню кращого розуміння молодими українцями практичних аспектів фінансових питань: овочівництво, садівництво, біотехнології тощо)

26

 

Фотосинтез як характерна особливість рослин, живлення, дихання, рухи рослин. Демонстрування: - дослідів, що підтверджують: фотосинтез; дихання; випаровування води; поглинання коренем води; вплив мінеральних речовин на розвиток рослин;

27

 

Будова рослини. Тканини рослин.

28

 

Органи рослин.

29

 

Корінь: будова та основні функції. Лабораторне дослідження: будови кореня; Демонстрування: - мікропрепаратів внутрішньої будови кореня

30

 

Пагін: будова та основні функції. Лабораторне дослідження: будови пагона; Демонстрування: - мікропрепаратів внутрішньої будови стебла

31

 

Листок: : будова та основні функції. Лабораторне дослідження: будови бруньки; будови цибулини;

Демонстрування: - мікропрепаратів внутрішньої будови листка.

32

 

Дослідницький практикум

Дослідження процесу росту вегетативних органів.

Спостереження за розвитком пагона з бруньки.

33

 

Різноманітність і видозміни вегетативних органів. Лабораторне дослідження: будови цибулини;

34

 

Узагальнення вивченого по темі «Рослини ч.1»

Контрольна робота №1

35

 

Розмноження рослин: статеве та нестатеве. Вегетативне розмноження рослин.

36

 

Дослідницький практикум

Вегетативне розмноження рослин.

37

 

Квітка. Лабораторне дослідження: будови квітки;

38

 

Суцвіття.

39

 

Запилення.

40

 

 Запліднення.

41

 

Насінина. Лабораторне дослідження: будови насінини;

42

 

Дослідницький практикум  Дослідження умов проростання насінин.

43

 

Плід. Способи поширення. Лабораторне дослідження: будови плода.

44

 

Дослідницький практикум Транспорт речовин по рослині.

45

 

Міні-проект (за вибором):

Листопад.

Квіти і комахи.

Рослини мандрівники.

Рослини хижаки.

Ставлення

 

усвідомлює:

рослина – цілісний організм;

оцінює:

- значення фотосинтезу;

висловлює судження:

- видозміни органів рослин, різні способи запилення, поширення плодів мають пристосувальний характер

робить висновок:

- про фотосинтез як характерну особливість рослин

46

 

Узагальнення вивченого по темі «Рослини ч.2»

Тема 4. Різноманітність рослин ( 13 год)

Діяльність (уміння)

Знання

Дата

Зміст

Наскрізні змістові лінії

розпізнає:

- рослини різних груп (водоростей, мохів, хвощів, плаунів, папоротей, голонасінних і покритонасінних);

- основні життєві форми рослин;
- рослини різних екологічних груп;
- основні типи рослинних угруповань;

описує:

- будову тіла водоростей, мохів, хвощів, плаунів, папоротей, голонасінних (на прикладі хвойних) і покритонасінних (квіткових) рослин;

- розмноження мохів, хвощів, плаунів, папоротей, голонасінних і покритонасінних (квіткових) рослин;

порівнює за вказаними ознаками:

рослини різних груп, життєвих форм тощо;

уміє:

підбирати види кімнатних рослин для вирощування в певних умовах

оперує термінами:

- рослинні угруповання, водорості, мохи, папороті, голонасінні, покритонасінні, Червона книга України

називає:

- середовища існування водоростей, мохів, хвощів, плаунів, папоротей, голонасінних і покритонасінних рослин;

- групи рослин, які розмножуються спорами та насінням;

- основні життєві форми рослин;
- основні екологічні групи рослин;
- основні типи рослинних угруповань;
- рідкісні рослини своєї місцевості;

наводить приклади:

- водоростей (2-3);

- мохів, хвощів, плаунів, папоротей (2-3);

- голонасінних і покритонасінних рослин (4-5);

- рослин різних екологічних груп (2-3);

- рослин різних життєвих форм (4-5);

- панівних рослин різних рослинних угруповань: лісів, степів, лук, боліт (4-5);

- пристосувань рослин до середовища існування (4-5);

розуміє:

особливості розмноження рослин спорами та насінням

47

 

Способи класифікації рослин (за середовищем існування, будовою, розмноженням, тощо).

Екологічна безпека та сталий розвиток

(орієнтує на усвідомлення необхідності збереження рослин та їх угруповань)

Громадянська відповідальність

(сприяє формуванню відповідального члена громади, суспільства, який розуміє важливість

раціонального використання людиною рослинних угруповань)

Здоров'я і безпека

(сприяє усвідомленню значення рослин для зміцнення здоров’я)

Підприємливість і фінансова грамотність

(сприяє забезпеченню кращого розуміння молодими українцями практичних аспектів фінансових питань: фітодизайн, декоративні рослини, створення колекцій, сувенірів тощо)

48

 

Водорості (зелені, бурі, червоні). Лабораторне дослідження: будови зелених нитчастих водоростей;

49

 

Мохи. Лабораторне дослідження: будови моху

50

 

Папороті, хвощі, плауни. Лабораторне дослідження: будови папоротей

51

 

Голонасінні. Лабораторне дослідження: будови пагонів і шишок хвойних рослин.

52

 

Покритонасінні (Квіткові).

53

 

Екологічні групи рослин (за відношенням до світла,

води, температури). Життєві форми рослин. Рослинні угруповання. Демонстрування представників різних груп рослин, рослинних угруповань, гербарних зразків, колекцій зображень (у тому числі електронних).

54

 

Значення рослин для існування життя на планеті Земля.

55

 

Значення рослин для людини.

56

 

Практична робота:

3. Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних (квіткових) рослин.

57

 

Практична робота:

4. Вибір видів кімнатних рослин для вирощування в певних умовах.

58

 

Міні-проект Як утворився торф і кам’яне вугілля?

Викопні рослини

59

 

Узагальнення вивченого по темі «Різноманітність рослин»

Ставлення

робить висновок:

- будова, особливості життєдіяльності рослинних організмів — це результат їх пристосування до умов середовища;

оцінює:

- значення рослин для існування життя на планеті Земля.

висловлює судження щодо:

- нераціонального використання людиною водоростей, мохів, хвощів, плаунів, папоротей, голонасінних і покритонасінних рослин;

має переконання щодо:

- необхідності збереження рослин та їх угрупувань

Тема 5. Гриби ( 10 год)

Діяльність (уміння)

Знання

Дата

Зміст

Наскрізні змістові лінії

порівнює за визначними ознаками:

- гриби і рослини;

- цвілеві та шапинкові гриби;
пояснює:
- взаємозв’язок грибів і вищих рослин;

- співіснування грибів і водоростей у лишайниках;

- роль грибів у природі;
- значення штучного вирощування грибів;

розпізнає:

- їстівні та отруйні гриби своєї місцевості;

- лишайники;

дотримується правил:

- роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням;

аналізує:

- використання людиною грибів і лишайників;

уміє:

- відрізняти отруйні гриби (на прикладах видів своєї місцевості)

застосовує знання для:

- зберігання продуктів харчування;
- профілактики захворювань, що спричинюються грибами;

- профілактики отруєння грибами

оперує термінами:

- гриби, лишайники

називає:
- найпоширеніші види грибів своєї місцевості;

- ознаки грибної клітини;

- спільні та відмінні риси в будові клітин грибів, рослин і тварин;

- основні групи грибів за їх способом живлення;
- способи розмноження та поширення грибів;

- групи лишайників (накипні, листуваті, кущисті);

наводить приклади:

- їстівних та отруйних грибів свого краю;

- співіснування грибів з рослинами;

характеризує:

- особливості живлення грибів;
- будову грибниці, плодового тіла;

- будову лишайників

60

 

Особливості живлення, життєдіяльності та будови грибів: грибна клітина, грибниця, плодове тіло.

Екологічна безпека та сталий розвиток

(орієнтує на усвідомлення значення грибів та лишайників у біосфері)

Здоров’я і безпека

(сприяє усвідомленню небезпеки захворювань, що спричинюються грибами)

Підприємливість і фінансова грамотність

(сприяє забезпеченню кращого розуміння молодими українцями практичних аспектів фінансових питань: вирощування шапинкових грибів, виробництво продуктів харчування з використанням грибів тощо)

61

 

Розмноження та поширення грибів.

62

 

Групи грибів: симбіотичні — мікоризоутворюючі шапинкові гриби; лишайники;

63

 

Групи грибів: сапротрофні — цвільові гриби, дріжджі;

64

 

Групи грибів: паразитичні (на прикладі трутовиків і збудників мікозів людини).

65

 

Значення грибів у природі та житті людини.

Демонстрування живих об’єктів, муляжів, фотографій їстівних, отруйних, цвілевих, паразитичних грибів; лишайників.

66

 

Лабораторні дослідження будови шапинкових грибів.

67

 

Практична робота: 5. Розпізнавання їстівних та отруйних грибів своєї місцевості.

68

 

Міні-проект Гриби у біосфері та житті людини.

69

 

Узагальнення

Будова та життєдіяльність організмів

Ставлення

оцінює:

значення грибів і лишайників у біосфері та житті людини;

усвідомлює:

небезпеку захворювань, що спричинюються грибами

небезпеку отруєння грибами, які виросли в різних екологічних умовах зростання

Узагальнення ( 1 год)

Діяльність (уміння)

Знання

Дата

Зміст

Наскрізні змістові лінії

описує:

- особливості будови та життєдіяльності клітин рослин, тварин, грибів, бактерій;

порівнює:

- будову і процеси життєдіяльності основних груп організмів;

класифікує:

- організми за певними ознаками, об’єднує їх у групи

називає:

- ознаки основних груп організмів;

пояснює:

- залежність особливостей будови та життєдіяльності організмів від середовища існування

70

 

Будова та життєдіяльність організмів

Екологічна безпека та сталий розвиток

(орієнтує на усвідомлення важливості сталого розвитку, готовності брати участь у вирішенні питань довкілля та розвитку суспільства)

Ставлення

робить висновок:

- будова організмів та особливості їхньої життєдіяльності – це результат пристосування до умов середовища

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Полюга Уляна
  Дякую за хороше планування.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Урбан Тетяна Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Біологія, 6 клас, Планування
Додано
30 серпня 2018
Переглядів
1118
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку