13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Календарне планування з" географії "11 клас

Про матеріал
Календарно тематичне планування з географії 11 клас ,зі змінами , доповненно годинами повторення та діагностичною роботою. Можна вносити свої зміни і доповнення .
Перегляд файлу

ГЕОГРАФІЯ

«ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР ЗЕМЛІ»

11 КЛАС

(35 годин, 1 година на тиждень)

 

Дата

Зміст уроку

Домашнєзавдання

Прим.

КОРИГУЮЧЕ НАВЧАННЯ (2 години)

1

 

Країни Америки.

Інструктаж з БЖД (інструкція з БЖД № 20).

Повторити опрацьований матеріал.

 

2

 

Африка.

Діагностична робота.

Повторити опрацьований матеріал.

ДР

ВСТУП (1 година)

1

 

Географія як система наук. Об’єктдослідженнягеографії. Поняття «геосистема». Рівнігеосистем. Пізнавальна та конструктивна роль географії.

§ 1 (Довгань Г. Д., Стадник О.Г. Географія, 11 кл. рів. ст., «Ранок», 2019). Виконати практичне завдання до параграфу.

 

РОЗДІЛ І. ТОПОГРАФІЯ ТА КАРТОГРАФІЯ (2 години)

Тема 1. ТОПОГРАФІЯ (1 година)

2

 

Топографічна карта: проекція, розграфлення. Географічні та прямокутнікоординати. Прямокутна (кілометрова) сітка.

Практична робота №1. Визначення на топографічній карті географічних (з точністю до секунд) і прямокутних координат окремих точок, географічних та магнітних азимутів, абсолютних і відносних висот точок, падіннярічки. Планинаселенихпунктів. Практичневикористаннятопографічнихкарт, планів.

Практична робота 2. Читання схем руху транспорту свогоміста (обласного центру).

§§ 2-4. Накреслити план пришкільноїтериторії.

 

Тема 1. КАРТОГРАФІЯ (1 година)

4

 

Сучаснікартографічні твори. Математична основа карт. Способикартографічногозображенняоб’єктів і явищ на загальногеографічнихі тематичних картах. Суть генералізації.

 Практична робота 3 (оцінювана). Визначення за градусною сіткоюгеографічних координат точок, азимутів, відстанейу градусах і кілометрахміж точками на різних за просторовимохопленням картах.

§5. Виконати практичне завдання до параграфу.

§ 6. Провести дослідження: Визначення оптимального маршруту руху між визначними об'єктами свого району за допомогою навігаційної карти своєї області.

Сфери використання даних дистанційного зондування Землі.

ОПР

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ (13 годин)

Тема 1. ГЕОГРАФІЧНІ НАСЛІДКИ ПАРАМЕТРІВ І РУХІВ ЗЕМЛІ ЯК ПЛАНЕТИ (1 година)

6

 

Геоїд. ПоказникирухуЗемлінавколосвоєїосі. Добоваритміка в географічнійоболонці. Основнівиди часу. Визначеннямісцевого та поясного часу, перехідвідмісцевого часу до поясного. Поясиосвітленості на Землі. Сила Коріоліса.

§ 7. Провести дослідження: Моделювання природних явищ на Землі в дні рівнодень та сонцестоянь.

Прояви сили Коріоліса на річках своєї місцевості.

 

Тема 2. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА ЗЕМЛІ (1 година)

7

 

Склад, межі та будова географічної оболонки. Закономірності географічної оболонки. Сучасний етап розвитку географічної оболонки. Антропо сфера.

Узагальнення знань учнів за темами «Вступ», «Топографія та картографія», «Географічні наслідки параметрів і рухів землі як планети», «Географічна оболонка Землі».

§8. Дослідитиекологічністратегіїлюдства, спрямовані на зменшення негативного впливусуспільства на географічнуоболонкуЗемлі.

ТО1

Тема 3. ГЕОЛОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЛЮДСТВА (3 години)

8

 

Властивостілітосфери. Поняття «геологічнесередовищелюдства».Тектонікалітосферних плит. Процеси в надрах і на поверхніЗемлі, їхнаслідки. Небезпекавулканічних, сейсмічних, гравітаційних (зсувних) процесів.

§ 9. Дослідити причини та географіюпоширеннязсувів у регіоні, де ви живете.

 

9

 

Рельєф. Тектонічніструктури та пов’язані з ними формирельєфу Гірські породи та закономірностіїхпоширення. .

§ 10. Провести дослідження:Причини заселеннясхиліввулканів.

Сучаснівимоги до будівництва в районах ізвисокоюсейсмічністю.

 

10

 

Впливлюдини на літосферу. Глобальна ресурсна проблема людства.

Практична робота 4. Встановлення за тематичними картами материків таУкраїнизв’язкуміжтектонічними структурами, рельєфом, мінеральнимиресурсами і густотоюнаселення, розташуваннямвидобувних, матеріало-, паливомісткихвиробництв.

§ 11. Повторити §§ 9-10.

 

Тема 4. АТМОСФЕРА ТА СИСТЕМИ ЗЕМЛІ (4 години)

11

 

Сонячно-земні взаємодії.  Тропосфера: температурний режим, зміна атмосферного тиску, вітри, вологість, опади. Погода.

Практична робота 5 (оцінювана). Визначеннясередніх температур і амплітудиїхколивань за добу, місяць, рік. Аналізрозивітрів.

§ 12. Дослідитимеханізмутворення та роль озону в атмосфері.

ОПР

12

 

Клімат. Кліматотвірнічинники. Кліматична карта. Карта кліматичнихпоясів. Характеристика типівклімату за кліматограмами.

§ 13. Проаналізувати роль кліматотвірнихчинників у формуваннікліматувашоїмісцевості.

 

13

 

Ресурсний потенціал атмосфери. Енергетичні кліматичні ресурсияк чинник розвитку відновлюваної енергетики. Агрокліматичніресурси та їхвплив на спеціалізацію сільського господарства. Стихійні атмосферні явища,їх прогнозування та засоби протидії. Кліматичнізміни на планеті.

§ 14.Провести географічні дослідження:

Ресурснийпотенціалатмосферисвоєїмісцевості та прикладийоговикористання.Система протидіїпосухам у своїймісцевості.

Підготуватись до КР №1, повторити §§ 1-13.

 

14

 

Узагальнення знань учнів за темами , «Геологічне середовище людства», « Атмосфера та системи Землі »,

Повторити §§ 1-14.

 

Тема 5. ГІДРОСФЕРА ТА СИСТЕМИ ЗЕМЛІ (2 години)

15

 

Запаси води на Землі. Світовий океан та йогоскладові. Впливпроцесів у літосфері на природу океанів. Роль океанів у формуваннігірськихпоріді рельєфуузбережжя. Впливатмосфернихпроцесів (явищ) на Світовий океан.

Практична робота №6. Складання та аналізсхемисистемитечій у Світовомуокеані; порівняннявпливухолодної і теплоїокеанічнихтечій на клімат одного з материків.

§ 15.Скласти схему «Кругообіг води в природі».

 

16

 

Води суходолу, чинникиїхнерівномірногорозподілу на материкахта по територіїУкраїни.  Мінеральні й термальні води:поширення, використання. Водозабезпеченістьрегіонів і країнсвіту.  Сучаснісистемиочищення води. Опрісненняморської води.

Узагальнення знань учнів за темами«Геологічне середовище людства», «Атмосфера та системи землі», «Гідросфера та системиземлі».

§ 16. Обчислити падіння та похил однієї з річок своєї місцевості. Провести дослідження:

Система протидії паводкам, повеням, селям і лавинам в окремих районах України.

Карстовийрельєф як приклад взаємодії геосфер.

Прозорість води в річці (озері, ставку): відчогозалежить і чомузмінюється.

ТО2

Тема 6. БІОСФЕРА ТА СИСТЕМИ ЗЕМЛІ (2 години)

17

 

Біосфера та їїскладові. Закономірностіпоширенняживихорганізмів на суходолі та в океанах. Природнічинникиформуванняареалівпоширеннярослин і тварин. Біологічніресурси. Роль живихорганізмів у формуванніґрунтів. Ґрунт — «дзеркало» ландшафту. Типиґрунтів.

Інструктаж з БЖД (інструкція з БЖД № 20).

§ 17. Провести дослідження: Деградованіґрунти: причини і перспектививикористання.

 

18

 

Природнізони. Порівняння карт ґрунтів і природних зон світу таУкраїни.

§ 18. Провести дослідження: Чинникипорушенняширотноїзональності на материках та територіїУкраїни.

 

РОЗДІЛ ІІІ. ЗАГАЛЬНІ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СВІТУ (8 годин)

Тема 1. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР (1 година)

19

 

Світосистема як результат і процесформуванняглобальноїєдності в системі «суспільство — природа».

§ 19. Скласти схему світосистеми.

 

Тема 2. ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ У СВІТОСИСТЕМІ (2 години)

20

 

Динамікачисельностінаселеннясвіту. Природні, соціальні, економічні й екологічнічинники та просторовіособливості природного рухунаселення у світі.

§ 20. Дізнатися у близьких про історіювашоїродини.

 

21

 

Міграції, їхпоказники, чинники та вплив на відтвореннянаселення і йогоперерозподіл у світі.  Демографічніпрогнози.

Практична робота 7(оцінювана).Обчисленняпоказниківнароджуваності, смертності, природного та механічного приростунаселеннякраїни за статистичнимиданим.

§ 21. Провести дослідження: Впливстаріннянаселення на місцекраїни в міжнародномуподіліпраці.

Працемістківиробництвагустозаселенихрегіонівсвіту.

Екологічні та соціальніпроблемигустозаселенихрегіонівсвіту.

ОПР

Тема 3. ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА (4 години)

22

 

Поняття «глобальна економіка». Світовийриноктехнологій,патентів і ліцензій, інформаційно-технологічнихпослуг.. Глобальніланцюгидоданоївартості. Міжнароднийриноктоварів: сутність, інфраструктура, ціноутворення.

§ 22. Провести дослідження: Світовийринокпатентів: лідери й аутсайдери.

 

23

 

Виробництво сільськогосподарської продукції у світі: природні, соціальні, економічні чинники, особливості просторової організації.Глобальніланцюгидоданоївартості у виробництвічорнихметалів, алюмінію, міді; чинники та формиспеціалізаціїкраїн.

§ 23. Скласти схему «Чинникирозвитку та розміщеннявиробництвасільськогосподарськоїпродукції».

 

24

 

Сучасна географія виробництва транспортних засобів, електроніки, фармацевтичної продукції, чинники участі національних економік у глобальних ланцюгах доданої вартості. Виробництво текстилю, одягу,взуття: сучаснапростороваорганізація, чинникиміжнародноїспеціалізації.

Практична робота №8. Позначення на контурній карті (знаками руху) глобальних ланцюгів доданої вартості «видобування алюмінієвої сировини — виробництво глинозему — виробництво первинного алюмінію — споживання алюмінію».

§ 24. Провести дослідження: Роль транснаціональнихкомпаній у розвиткумашинобудівних та хімічнихвиробництв в Україні.

 

25

 

Сучасні транспортно-логістичні системи та інформаційно-комунікаційні мережі як інфраструктурний каркас глобальної економіки. Світовийринокінвестицій і фінансів. Туризм. Формування «інформаційногосуспільства».

§ 25. Скласти картосхему «Найбільшісвітовітуристичні потоки».

 

Тема 5. ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОПОЛІТИКА (1 година)

26

 

Географічні складники політичної географії: географічний простір, території, географічні місця. Політичні складники: політичні інституції, політичні відносини, сила.

Узагальнення знань учнів за темами«Біосфера та системи землі», «Загальні суспільно-географічні закономірності світу».

§ 26. Скластитаблицю «Політичніскладникиполітичноїгеографії».

ТО3

РОЗДІЛ ІV. СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ (9 годин)

Тема 1. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА (1 година)

27

 

Українська держава і територіядержавиУкраїни. Політико-географічнеположенняУкраїни: глобальне, регіональне, сусідське. Політико-економічнаоцінка державного кордону України. Реформуванняадміністративно-територіального устрою України.

§ 27. Провести дослідження: Гельсінські угоди (Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі) — програма дій для будівництва єдиної, мирної, демократичної Європи.

 

Тема 2. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (2 години)

28

 

Кількість населення України. Відтворення населення: показникита природні, соціальні, економічні чинники народжуваності й смертності,їх просторові відмінності. Особливостівікового і статевого складу населенняУкраїни.

Практична робота 9. Аналізкартограмнароджуваності, смертності, природного приросту, густотинаселення, урбанізації в Україні.

§ 28. Провести дослідження: Сучаснагеографіятрудовоїеміграції з України.

Соціальніпроблемимонофункціональнихміст.

Підготуватись до КР №2, повторити §§ 15-27.

 

29

 

Контрольна робота

Повторити §§ 15-28.

КР

Тема 3. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ (5 годин)

30

 

СучаснірисинаціональноїекономікиУкраїни. КонкурентніперевагиУкраїни на світових ринках сільськогосподарськоїпродукції, рудноїсировини і металів. Сучаснітенденції та регіональнівідмінностірозвиткуенергетики в Україні.

Практична робота 10(оцінювана). АналізсекторальноїструктуриекономікиУкраїни.

§§ 29-30. Знайтиприклади БЕЗ, якіпрацюють в Україні.

ОПР

31

 

Замкнутий технологічний цикл розроблення і виробництва літаків в Україні, експорт та імпорт авіаракетної техніки. Виробництво автомобілів, сільськогосподарської техніки: тенденції розвитку, міжнародне кооперування.

§ 31. Зібратидані про участь України в міжнародних проектах із запуску космічнихапаратів.

 

32

 

Виробництва фармацевтичної продукції та побутової хімії: чинники та особливості розташування підприємств.

§ 32. Провести дослідження: Давальницькасировина у швейнійіндустріїУкраїни: позитивні й негативніаспекти для виробників і споживачів.

 

33

 

Міжнароднітранспортнікоридори на територіїУкраїни. Офшорнарозробкапрограмногозабезпечення в Україні. Ресурснийпотенціал і перспективирозвиткурекреаційного комплексу в Україні. МісцеУкраїни на світовому ринку інвестицій і запозичень. Транснаціональні фінансові корпорації (банки, фінансові компанії) в Україні.

§ 33. Провести дослідження: Офшорнарозробкапрограмногозабезпечення в Україні: основніцентри, компанії.

 

34

 

Досвід реалізації планівсталого (збалансованого) розвитку в різнихкраїнах і стратегіязбалансованогорозвиткуУкраїни.

Узагальнення знань учнів за темами «Суспільна географія України».

§ 34. Провести дослідження: Реалізаціяпланівсталого (збалансованого) розвитку в різнихкраїнах: успіхи і прорахунки.

ТО4

35

 

Узагальнення матеріалу за курс «Географічнийпростірземлі».

Повторити §§ 1-34. Підготуватись до ЗНО.

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Географія, 11 клас, Планування
Додано
8 вересня 2020
Переглядів
4992
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку