9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Календарне планування з української мови для 10 класу за оновленою програмою (філологічний профіль)

Про матеріал

Орієнтовне календарно - тематичне планування складено за оновленою програмою відповідно до чинної програми з урахування уроків розвитку мовлення та контрольних робіт.

Перегляд файлу

Українська мова

10 клас

Профільний рівень

(140 год., 4 год. на тиждень)

 

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

(тестові завдання)

3

3

Письмо:

  • переказ
  • твір

 

1

1

 

1

1

Правопис:

диктант

 

1

 

1

Аудіювання

1

1

Читання мовчки

1

-

Перевірка зошитів

4

5

Говоріння:                   

І семестр                                        ІІ семестр

Усний переказ                                 Усний твір

Діалог                                         

 

І семестр

Зміст програмового матеріалу

К-сть годин

Дата

Прим.

1

Мова як суспільне явище.   Українська мова    в Україні (6 год).

Основні функції мови: комунікативна, мислетворча, когнітивна (пізнавальна), кумулятивна (культуроносна), естетична, експресивна. Причини звуження функцій мови.

1

 

 

2

РМ № 1. Офіційне і неофіційне, публічне і непублічне мовленнєве спілкування. Вербальні й невербальні засоби спілкування. Особливості аудіювання (слухання), говоріння, читання і письма.

1

 

 

3

Мова і держава. Українське законодавство про мову. Мовна ситуація в державі. Мовнi обов’язки громадян. "Мовний суржик", його причини. Пролеми екології української мови.

 

1

 

 

4

РМ № 2.Мовленнєва ситуація. Мовленнєві ролі та наміри мовця і слухача. Мовленнєва тактика. Мовні засоби мовленнєвої ситуації. Причини комунікативних помилок.

 

1

 

 

5

РМ № 3. Основні аспекти культури мовлення:інформативність, нормативність.

Комунікативні ознаки мовлення.

1

 

 

6

Українська мова як одна з індоєвропейських мов. Українська мова в колі слов′янських мов.

1

 

 

7

Ознаки самобутності української мови. Спiльнi й вiдмiннi риси української мови поряд з iншими слов’янськими мовами.

1

 

 

8

Стилістика і культура мовлення

Культура усного і писемного мовлення, питання культури мовлення в оцінці видатних громадських діячів, учених, письменників.

1

 

 

9

Поняття про колорит мовлення: урочисте, ввічливе, офіційне, інтимно-ласкаве, фамільярне, гумористичне, сатиричне мовлення. Словник-довідник з культури української мови.

1

 

 

10

З історії розвитку української мови (короткі відомості) ( 4 год). Основні етапи формування і розвитку української національної мови.

1

 

 

11

Поява писемності у східних слов′ян. Створення слов′янського алфавіту.  Кирило і Мефодій, їх роль у становленні слов'янської писемності. Кирилиця. Види письма в період Київської Русі.

1

 

 

12

Короткі відомості з історії української писемності. "Граматика" Мелетія Смотрицького (1619). Перша рукописна граматика української мови Івана Ужевича (1643 р.).

1

 

 

13

РМ № 4. Докладний усний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв та ін.).

1

 

 

14

РМ № 5. Контрольний письмовий докладний переказ тексту публiцистичного стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків).

1

 

 

15

РМ № 6. Контрольний письмовий докладний переказ тексту публiцистичного стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків).

1

 

 

16

Сучасний український алфавіт. Особливості розвитку української мови на сучасному етапі.

1

 

 

17

Українська мова як вища форма існування національної мови (4   год)

Форми існування української мови (загальнонародна мова, літературна мова, просторіччя, діалект, професійні різновиди, жаргон, арго).

1

 

 

18

Поняття про  літературну мову та її діалекти. Діалекти як історична база літературних мов. Територіальні і соціальні діалекти. Мова міста. Український міський сленг. Мова села.

1

 

 

19

Стилістика і культура мовлення

Понятя про стилістичну систему української мови

1

 

 

20

РМ № 7. Поняття про текст як продукт мовленнєвої діяльності. Закономірності побудови тексту. Інформаційна переробка текстів різних функціональних стилів і жанрів.

1

 

 

21

РМ № 8. Види читання: переглядове, ознайомлювальне, вивчальне, ознайомлювально-вивчальне, ознайомлювально-реферативне та ін.

Навчальне читання мовчки № 1.

1

 

 

22

Контрольна робота № 1. (Тест)

«З історії розвитку української мови. Українська мова як вища форма існування національної мови».

1

 

 

23

Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему  (8 год.)

Місце фонетики та орфоепії в національно-мовному просторі особистості. З історії української фонетики.

1

 

 

24

Основні фонетичні одиниці української мови: звук, склад, фонетичне слово, фраза. Звук мовлення і фонема. Особливості реалізації фонеми в мовленні. Інваріант, позиційний варіант фонеми.

1

 

 

25

РМ № 9. Особливості діалогічного мовлення в різних сферах спілкування. Дискусійне мовлення.

1

 

 

26

РМ № 10. Стаття в газету на морально-етичну тему.

 

1

 

 

27

РМ № 11. Контрольний письмовий твір на морально-етичну тему.

 

1

 

 

28

Позиційні чергування приголосних звуків. Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні. Чергування [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] та [з], [ц], [с].

1

 

 

29

Чергування [о] та [е] з [і].  Чергування [о] і [е] з нулем звука.  Чергування [о] з [е]  після ж, ч, ш, дж, та [й].  

 

1

 

 

30

Основні випадки чергування  у –в, і – й, з – із – зі (зо).

1

 

 

31

Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовження, спрощення у групах приголосних. Відбиття цих явищ  на письмі. Приставні приголосні. Метатеза.

1

 

 

32

Аналіз письмових робіт.

 

1

 

 

33

Стилістика і культура мовлення

Стилістичні засоби фонетики. Милозвучність української мови. Звукопис. Використання орфоепічного словника

1

 

 

34

Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови (4 год.)

Основні норми сучасної літературної вимови. Повноголосся як одна із основних характеристик української вимови. Вимова слів з апострофом.

1

 

 

35

Соціолінгвістичні фактори, що впливають на вимову людини. Основні джерела нормативного мовлення.  Причини відхилення від орфоепічних норм. Місце сім'ї в мовному вихованні особистості. Територіальні варіанти літературної вимови. Особливості вимови імен та по батькові.

1

 

 

36

Інтонаційні особливості українського мовлення.

Наголос в українській мові, його види. Паралельне наголошування.

 

1

 

 

37

РМ № 12. Розмовне мовлення, сфера його використання, призначення, основні ознаки.

 

1

 

 

38

РМ № 13. Фонетичні, інтонаційні особливості розмовного мовлення. Жанри розмовного мовлення.  Навчальне аудіювання № 1.

 

1

 

 

39

РМ № 14. Усний твір-оповідь у народно-розмовній манері або текст-роздум.

 

1

 

 

40

Контрольна робота № 2.(Тест)

«Фонетика. Орфоепія».

 

1

 

 

41

Українська графіка. Українська орфографія  (8 год.)   З історії становлення і розвитку української графіки й орфографії. Основні принципи української орфографії. Характеристика написань за цими  принципами.

1

 

 

42

Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів.

 

1

 

 

43

Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь, я, ю, є, і; сполучення йо, ьо. Cкладні випадки правопису м'якого знака і апострофа.

1

 

 

44

Вживання великої літери. Лапки у власних назвах.

1

 

 

45

Написання складних слів разом, окремо, через дефіс. Правопис складноскорочених слів. Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ.

1

 

 

46

РМ № 15. Науковий стиль, сфери його використання і призначення. Основні ознаки наукового стилю. Наукова метафорика

1

 

 

47

РМ № 16. Підстилі наукового стилю. Основні жанри, структура текстів різних жанрів.

1

 

 

48

РМ № 17. Лінгвістичний аналіз текстів науково- навчального стилю.

1

 

 

49

Складоподіл і правила переносу слів. Графічне скорочення  слів. Правопис географічних назв. Написання слів іншомовного походження.  Історичний коментар до різних мовних явищ.

1

 

 

50

Стилістика і культура мовлення

Основні орфографічні норми. Типові помилки, зумовлені відхиленням від орфографічної норми. Нововведення в українському правописі. Словник іншомовних слів.

1

 

 

51

Контрольний диктант № 1.

1

 

 

 

52

РМ № 18. Написання тез, конспектів. Особливості конспектування. Конспект прочитаного. Тематичні виписки, план (складний).

1

 

 

53

РМ № 19. Написання доповідей, рефератів з навчально-наукової проблеми.

1

 

 

54

Лексикологія української мови як учення про лексичний склад (18  год.)

Слово як основна одиниця мови. Ознаки слова. Лексичне значення слова. Типи лексичних значень, походження і розвиток. Слово і поняття.

1

 

 

55

Стилістика і культура мовлення

Лексичні норми. Використання тлумачного словника.

 

1

 

 

56

Семасіологія як учення про значення слів і виразів. Оцінні властивості слів.

Стилістика і культура мовлення

Стилістично забарвлені лексичні засоби мови.

 

1

 

 

57

Багатозначні й однозначні слова. Пряме і переносне значення. Омоніми, їх види. Поняття про пароніми.

1

 

 

58

Стилістика і культура мовлення

Відображення метафор, метонімій, синекдох у тлумачних словниках. Словники омонімів, паронімів.

1

 

 

59

Синоніми та їх види. Синонімічний ряд. Антоніми та їх види.

1

 

 

60

Стилістика і культура мовлення

Стилістичне забарвлення синонімів. Стилістичні фігури (антитеза, оксиморон). Словники синонімів, антонімів.

1

 

 

61

Контрольна робота № 3.(Тест)

«Лексикологія».

 

 

ІІ семестр

 

1

 

 

62

Стилістика і культура мовлення

Мовна надмірність (багатослів'я, плеоназм, тавтологія) і мовна недостатність. Словник символів.

1

 

 

63

РМ № 20. Редагування. Інформаційна переробка наукових і науково-навчальних текстів.  Можливості комп'ютерних текстових редакторів.

1

 

 

64

РМ № 21. Бібліографічний пошук на тему наукової роботи із залученням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Бібліографія. Анотація.

1

 

 

65

Власне українська лексика. Успадковані слова. Українізми в лексичному складі інших мов.

Запозичена лексика як джерело збагачення лексичного складу мови. Латинські і грецькі елементи у складі різних груп лексики. Причини і джерела лексичних запозичень.

1

 

 

66

Слова іншомовного походження та інтернаціоналізми. Стилістика і культура мовлення. Словник іншомовних слів. Правильне й доцільне використання власне українських слів, запозичених слів. Кальки. Варваризми.

1

 

 

67

Поняття про старослов′янську мову, її ознаки, роль в розвитку української мови.

Стилістика і культура мовлення

Стилістична роль старослов'янізмів.

 

1

 

 

68

РМ № 22. Контрольний письмовий докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням.

1

 

 

69

РМ № 23. Контрольний письмовий докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням

1

 

 

70

Загальновживані слова. Лінгвокультуреми. Лексичне багатство діалектної лексики. Етнографізми. Топоніміка й ономастика у складі української лексики. Етимологія.

1

 

 

71

Розмовна, просторічна, емоційно забарвлена  лексика. Молодіжний сленг. Екзотизми. Пуризми.

1

 

 

72

Стилістика і культура мовлення

Стилістичне використання діалек-тизмів, просторічної лексики, етнографізмів, жаргонізмів, арготизмів, вульгаризмів у художньому та публіцистичному стилях.

1

 

 

73

Специфічно професійна лексика.  Терміни. Наукова лексика. Філологічні, лінгвістичні, літературознавчі терміни. Канцеляризми. Штампи. Стилістика і культура мовлення

Терміни в науковому стилі. Стилістичне використання канцеляризмів, штампів. Причини порушень лексичних норм. Явище мовної інтерференції (русизми, полонізми). Словник лінгвістичних термінів.

1

 

 

74

Застарілі слова та їх різновиди. Архаїзми, історизми.

Стилістика і культура мовлення

Стилістична роль архаїчної лексики

1

 

 

75

Неологізми. Причини і шляхи виникнення нових слів. Загальномовні та авторські неологізми.

Стилістика і культура мовлення  Стилістичні функції неологізмів. Нові слова у словниках.

1

 

 

76

РМ № 24. Контрольний письмовий твір на морально-етичну тему.

1

 

 

77

РМ № 25. Контрольний письмовий твір на морально-етичну тему.

 

1

 

 

78

Фразеологія як розділ мовознавства (7 год)

Фразеологічні одиниці української мови.

Основні ознаки фразеологізмів. Джерела. Національна специфіка української фразеології.

1

 

 

79

Актуальні проблеми української фразеології на сучасному етапі розвитку мовознавчої науки.

Стилістика і культура мовлення

Національно-мовний колорит фразеологiї.

1

 

 

80

Прислів′я і приказки, крилаті вислови. Стійкі народні порівняння. Побажання, приповідки, каламбури, їх оцінний зміст.

1

 

 

81

Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів. Фразеологія власне українського походження.

1

 

 

82

Фразеологізми з античної міфології.

 

1

 

 

83

Фразеологія художнього мовлення, наукова, публіцистична, офіційно-ділова. Фразеологізми з професійної мови. мовні кліше, штампи, складні найменування. Крилаті вислови. Фразеологічні запозичення з інших мов.

1

 

 

84

Стилістика і культура мовлення

Стилiстичні засоби фразеологiчних одиниць у творах видатних письменників. Фразеологічні словники і довідники.

1

 

 

85

Українська лексикографія  як розділ мовознавства  про укладання словників                         (4 год.)

Словники як відображення історії і культури українського народу. Загальні відомості про словники. Основні типи словників.

1

 

 

86

З історії лексикографії. Словник Лаврентія Зизанія (1596 р.), "Лексикон" Памво Беринди (1627 р.).

1

 

 

87

Сучасні словники української мови. Українські електронні словники. Стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби лексикографії.

1

 

 

88

РМ № 26. Особливості монологічного мовлення в різних сферах спілкування.

Навчальне  аудіювання №2.

1

 

 

89

РМ № 27. Розгорнута відповідь на уроці (іспиті) в науковому стилі.

1

 

 

90

Контрольна робота № 4. (Тест)

«Лексикологія. Фразеологія».

1

 

 

91

Морфеміка і словотвір української мови  як учення  про будову і творення слів (8 год).

Морфемна і словотвірна структура слова. Основа похідна і непохідна. Твірна основа та словотворчий формант. Словотвірний тип і словотвірне значення. Стилістика і культура мовлення. Морфемний словник.

1

 

 

92

Основні способи словотвору в сучасній українській мові.

Історичні зміни в морфемному складі слова. Сучасні тенденції  в українському словотворі.

1

 

 

93

Стилістика і культура мовлення

Стилістичне використання засобів словотвору. Синонімія словотвірних афіксів.

1

 

 

94

Етимологія як учення про походження слів.

Етимологічний словник

1

 

 

95

РМ № 28. Доповідь у науковому стилі.

 

1

 

 

96

РМ № 29. Доповідь у науковому стилі на тему, пов’язану з виучуваними предметами.

 

1

 

 

97

Словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту. Творення присвійних прикметників. Творення прикметникових форм від різних географічних назв. Переклад російських лексем на позначення назв осіб за професією українською мовою.

1

 

 

98

Основні способи творення дієслів, прислівників

 

1

 

 

99

Складні, складноскорочені слова, способи їх творення та написання.

 

1

 

 

100

Стилістика і культура мовлення

Особливості вживання осново- і словоскладання, абревіатур, їх правильна вимова. Усунення помилок, пов'язаних із порушенням норм українського словотвору.

1

 

 

101

Контрольний диктант № 2.

 

1

 

 

102

Українська морфологія як розділ мовознавства  про частини мови (30  год).

Граматичні категорії, значення і форми. Основні способи вираження граматичних значень.Основні поняття морфології. Словозміна. Парадигма. Словоформа.

1

 

 

103

РМ № 30. Лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості розмовного мовлення.

 

1

 

 

104

Іменник як частина мови. Лексико-граматичні розряди іменників.

 

1

 

 

105

Граматичні категорії іменника. Категорія числа. Словозміна іменників. Форми іменників О.в. і М.в. з прийменниками на позначення руху у просторі. Н.в. іменників із сполучниками як, мов, неначе, мов. Стилістика і культура мовлення

Словозмінні паралелі іменників, їх стилістичні особливості. Рід іменників.

1

 

 

106

Відмінювання іменників ІІ відміни. Родовий відмінок іменник ІІ відміни. 

 

1

 

 

107

Невідмінювані іменники. Число іменників.  Іменники, що вживаються в обох числових формах, мають лише форму однини або множини.

1

 

 

108

Стилістика і культура мовлення

Написання і відмінювання власних особових назв, складних слів, прізвищ, імен та по батькові. Стилістичне використання кличного відмінка іменників.

1

 

 

109

РМ № 31. Виступ на зборах, семінарах.

 

1

 

 

110

Прикметник як частина мови, значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Лексико-граматичні розряди прикметників  Перехід прикметників між розрядами.

Стилістика і культура мовлення

Стилістичне використання якісних, відносних, присвійних прикметників

1

 

 

111

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення, зміни приголосних при цьому.

Стилістика і культура мовлення

Синоніміка форм ступенів порівняння прикметників.

1

 

 

112

Повні і короткі форми прикметників, стягнені і нестягнені форми повних прикметників.

1

 

 

113

Творення відносних і присвійних прикметників. Відмінювання прикметників.

1

 

 

114

 Числівник як частина мови, значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Формування числівника як частини мови. Число і числівник.

1

 

 

115

Розряди числівників за значенням, їх характеристика. Групи числівників за будовою.

1

 

 

116

Відмінювання числівників. Паралельне використання відмінкових форм. Паралельне вживання числівників з уменниками у непрямих відмінках.

1

 

 

117

Написання числівників і відчислівникових слів.

Стилістика і культура мовлення

Стилістична роль числівників. Правильне використання відмінкових форм числівників. Наголос у числівниках. Синонімія числівників. Сполучення числівників з іменниками.

1

 

 

118

Займенник як частини мови. Розряди займенників. Групи займенників. Відмінювання займенників. Явище прономіналізації. Словотвірні характеристики займенника. Правопис займенників. Перехід займенників в інші частини мови.

1

 

 

119

Стилістика і культура мовлення

Стилістичні функції займенників. Ввічливо-пошанне значення займенників. Запобігання двозначності висловлювання при їх уживанні. Наголос у займенниках.

1

 

 

120

Контрольна робота № 5. (Тести) «Іменник, прикметник, числівник, займенник»

1

 

 

121

Дієслово як частина мови. Форми дієслова. Зміни звуків в особових формах дієслів. Безособові дієслова. Особливості семантики, граматичні ознаки дієслів. Дві основи дієслова. Поділ дієслів на дієвідміни. Словозміна дієслів.

1

 

 

122

Види дієслів, їх творення, вживання. Часи дієслів. Способи дієслів. Особові, родові, числові форми дієслів. Перехідні і неперехідні дієслова. Стан дієслова.

1

 

 

123

Чергування приголосних в особових формах дієслів теперішнього та майбутнього часу.

1

 

 

124

Стилістика і культура мовлення

Стилістичні можливості граматичних форм часу, способу, особи, виду, стану  дієслів. Синонімія форм часу дієслів.

1

 

 

125

Дієприкметник як особлива форма дієслова. Дієслівні та прикметникові характеристики дієприкметників.

1

 

 

126

Активні та пасивні дієприкметники, їх відмінювання. Творення і правопис дієприкметників. Відмінювання і вживання дієприкметників.

1

 

 

127

Дієприкметниковий зворот.  Безособові форми на - но, -то. 

 

1

 

 

128

Дієприслівник як незмінювана форма дієслова. Дієприслівники доконаного і недоконаного виду

1

 

 

129

Дієприслівниковий зворот. Творення і вживання дієприслівників.

Стилістика і культура мовлення

Стилістичні функції дієслівних форм.

1

 

 

130

Прислівник як частина мови. Розряди прислівників за значенням. Морфологічні типи прислівників.

 

1

 

 

131

Ступені порівняння означальних прислівників.

 

1

 

 

132

Правопис прислівників і прислівникових сполучень. Прислівники за походженням. Написання не з прислівниками.

1

 

 

133

Службові частини мови, їх загальна характеристика (6 год.)

Прийменник. Групи за походженням та морфологічним складом. Правопис прийменників.

 

1

 

 

134

Сполучники сурядності та підрядності. Морфологічні типи. Правопис, особливості вживання.

1

 

 

135

Частка, їх функції, групи за значенням. Правопис заперечних часток.

 

1

 

 

136

Вигуки, їх ознаки та розряди. Правопис вигуків і особливості їх вживання. Розділові знаки у реченнях з вигуками. Звуконаслідувальні слова.

 

1

 

 

137

Контрольна робота № 6. (Тести)

«Дієслово, прислівник, службові частини мови»

 

1

 

 

138

РМ № 32. Звіт про виконану роботу.

 

1

 

 

139

РМ № 33. Бібліографія. Анотація.

 

1

 

 

140

Підсумковий урок.

 

1

 

 

 

doc
До підручника
Українська мова (профільний рівень) 10 клас (Плющ М.Я. та ін.)
Додано
10 січня 2018
Переглядів
4357
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку