Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Календарне планування .Зарубіжна література. 6 клас

Про матеріал

На допомогу учителю пропонується форма календарного планування зарубіжної літератури в 6 класі на І-ІІ семестри. В плануванні вказується чинна навчальна Програма з предмету, вихідні дані підручника, за яким здійснюється навчання, наявна таблиця розподілу годин за розділами Програми. Саме планування розподіляється на графи "Дата" (за календарем та фактично), "Зміст навчального матеріалу" та "Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів". Останній розділ буде в нагоді учителям для визначення мети уроку.

Перегляд файлу

ПОГОДЖЕНО                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора                                               Директор школи

з навчально-виховної роботи                                 _____________ Г. Гурова

_____________ Г.Нараївська                                  _______ вересня 2017

________ вересня 2017

 

 

 

Зарубіжна література

6 клас

 

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 5-9 класи. Світова література .-К..:Видавничий дім «Освіта, 2013. Затверджено МОНмолодьспорту України (наказ МОНмолодьспорту України від 06.06.2012 № 664)» зі змінами Наказ МОНУ від 29.05.2015 № 585 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»; зі змінами,  затвердженими наказом  МОН від 07.06.2017 № 804

 

Зарубіжна література: підруч. для 6 кл. загальноосвіт.навч.закл./ Є.Волощук. Київ «Генеза» 2013, Наказ МОНмолодьспорту України від 04.01.2013р. №10

 

№ з/п

Розділи

програмного

матеріалу

Кількість годин для текстуального вивчення

Контрольні роботи

Розвиток мовлення

Позакласне читання

 

 

За

прогр

факт

 

 

 

1

Вступ.

2

2

-

-

-

2.

Міфи народів світу

7

7+2

1

 

3.

Мудрість байки

3

3+1

1

1

4.

Пригоди і фантастика

16

16

1

1п

1

5.

Людські стосунки

12

12

1

1п

1

6.

Поетичне бачення світу

6

6

1

1п

1

7

Образ майбутнього в літературі

4

4

-

 

8.

Сучасна література. Зростання і взаємини зі світом

4

4+1

1

-

-

8.

Підсумки

2

2

-

-

-

 

Всього: 70

 

 

За прогр.

фаактично

За прогр.

фактично

За прогр.

фактично

За прогр.

фактично

 

 

56

60

4

6

4

6

4

4

 

 

 

 

№з/п

Дата

 

Зміст

навчального

матеріалу

 

 

Очікувані результати

навчально-пізнавальної

діяльності учнів

(за розділами)

За планом

Фактично

1. Вступ (2 години)

1.

 

 

Література як вид мистецтва.

 

Учень/учениця

Ключові компетентності

знає та розуміє значення культурних традицій у державному поступі (НЛ-2);усвідомлює роль духовних цінностей у формуванні гармонійно розвиненої особистості (НЛ-3).

Предметні компетентності

виявляє ознаки різних видів мистецтва, установлює своєрідність літератури в системі видів мистецтва, її характерні риси;

дає визначення поняття «художній образ», знає його різновиди – «традиційний образ», «вічний образ»;

наводить 2-3 приклади традиційних і вічних образів (із фольклору, прочитаних літературних творів, різних видів мистецтва);

виявляє специфіку зображення одного й того самого образу в літературі та інших видах мистецтва;

розповідає про свої улюблені твори літератури й мистецтва, виявляють їхні специфічні риси.

2.

 

 

Художній образ

 

(ТЛ) Художній образ, початкові поняття про  традиційний образ, вічний образ.

(ЛК) Специфічні ознаки різних видів мистецтва. Вічні образи в літературі й мистецтві.

(УС) Традиційні образи українського й зарубіжного фольклору

(ЕК) Особливості зображення одного й того самого образу в різних видах мистецтва.

(МЗ) Українська література, образотворче мистецтво

2. Міфи народів світу (7 +2 годин)

3.

 

 

Поняття про міф. Основні тематичні групи міфів (про створення і будову світу, про героїв, календарні та ін.). Відображення єдності людини й природи в міфах різних народів. Популярні міфологічні образи, сюжети, мотиви різних народів

Учень/учениця

Ключові компетентності

усвідомлює єдність людини й природи (НЛ-1); оцінює вплив міфів на подальший розвиток культурних традицій народів світу (НЛ-2);

визнає переваги фізичного здоров’я людини (НЛ-3);

усвідомлює роль особистої ініціативи у подоланні життєвих перешкод, заповзятості й наснаги в реалізації творчих планів (НЛ-4).

Предметні компетентності

визначає причини появи міфів, особливості міфологічного світосприйняття; дає визначення поняття «міф», відрізняють його від казки;

називає тематичні групи міфів, наводить приклади сюжетів та образів, що належать до певних груп міфів;

розуміє (на елементарному рівні) поняття «мотив», співвідносить його з поняттям «тема» (як часткове й ціле; мотив – реалізація теми);

називає провідні міфологічні теми (творення світу, діяння героїв та ін.) і мотиви (сонця, ночі, випробування та ін.), що виявляються у міфах різних народів;

переказує найвідоміші міфи народів світу, розкриває  їхній загальнолюдський зміст;

характеризує популярні міфологічні образи, розкриває втілення в них народних уявлень про світ, виявляє актуальний зміст міфологічних образів;

зіставляє типологічно подібні образи (наприклад, образи героїв та ін.) у міфах народів світу;

виявляє схожість давніх міфологічних уявлень українців і міфології інших народів;

розкриває специфіку втілення міфів народів світу у творах мистецтва (живопис, музика, театр, кіно, мультиплікація тощо);

розповідає про свої улюблені міфи, міфологічних героїв, висловлюють власне ставлення до них

4.

 

 

Грецькі міфи. Міф про Прометея.

5.

 

 

Міфи про Геракла

6.

 

 

Дедал і Ікар.

7.

 

 

 Нарцис. Деметра і Персефона

8.

 

 

Пігмаліон і Галатея. Орфей і Еврідіка

9.

 

 

Індійські міфи. Творення. Про створення ночі. Про потоп. Про золоті часи (2-3 за вибором учителя).

10.

 

 

Єгипетські міфи. Ра та Апоп. Міф про те, як Тефнут покинула Єгипет.

11.

 

 

Розвиток мовлення 1 (усно). Мій улюблений міфологічний герой

12.

 

 

Контрольна робота 1 за темою «Міфи народів світу»: тести

(ТЛ) Початкове поняття про міф, мотив. Поглиблення поняття про образ (міфологічний образ). (ЛК) Утілення міфів народів світу в мистецтві (живопис, музика, кіно, театр, мультиплікація та ін.). (УС) Давні міфологічні уявлення українців (про створення світу, про природу, про добрі й злі сили). (ЕК) Подібність елементів у міфах різних народів (образи, сюжети, мотиви). Міф і казка. (МЗ) Українська мова, образотворче мистецтво.

3. Мудрість байки (3+1  години)

13.

 

 

Байка як літературний жанр, її характерні ознаки, особливості художньої будови, повчальний зміст.

Учень/учениця

Ключові компетентності

критично оцінює суспільні вади, виявляють готовність обстоювати власну думку (НЛ-1);

цінує злагоджену роботу для досягнення спільної мети (НЛ-2);

усвідомлює необхідність уникати небезпечних життєвих ситуацій (НЛ-3).

Предметні компетентності

дає визначення жанру «байки», називає її характерні ознаки, підтверджує прикладами з прочитаних творів;

розкриває специфіку художньої структури байки;

пояснює мораль байок, визначає її в прочитаних творах;

розуміє поняття «езопова мова», демонструє на конкретних прикладах особливості езопової мови;

зіставляє байки Езопа («Мурашки й Цикада», «Вовк і Ягня») та І. А. Крилова («Бабка і Муравель», «Вовк і Ягня»), виявляє у них схожість і відмінності;

характеризує алегоричні образи байок, виявляє у них прихований зміст;

називає українські байки, в яких знайшли відображення сюжети й образи байок Езопа;

розкриває специфіку художнього втілення сюжетів і образів байок Езопа та І. А. Крилова у світовому мистецтві (на прикладі окремих творів образотворчого мистецтва, мультиплікації та ін.)

14.

 

 

Езоп. «Лисиця і виноград», «Вовк і Ягня», «Крук і Лисиця», «Мурашки й Цикада» (2-3 за вибором учителя). Поєднання конкретного і загального в байках Езопа. Утілення людських якостей (працелюбність, розум, хитрість, дурість, жорстокість, лінощі та ін.) в алегоричних образах. Мораль байок Езопа.

15.

 

 

Іван Андрійович Крилов (17691844). «Квартет», «Бабка і Муравель», «Вовк і Ягня» (1-2 за вибором учителя). Моральні проблеми в байках І. А. Крилова. Яскравість алегоричних образів.

(ТЛ) Байка, езопова мова. Поглиблення понять про алегорію, образ (алегоричний образ). (ЛК) Втілення сюжетів і образів байок Езопа та І. А. Крилова у мистецтві.

(УС) Поетичне переосмислення традиційних сюжетів і образів Езопа в українських байках.

(ЕК) Специфіка художнього втілення сюжетів Езопа в байках І. А. Крилова.

(МЗ) Іноземна мова, українська мова

16.

 

 

Урок позакласного читання 1. Іван Андрійович Крилов.  «Бабка і Муравель», «Вовк і Ягня»

17.

 

 

Урок розвитку мовлення 2 (усно). Виразне читання байок

18.

 

 

Контрольна робота 2 за темою «Мудрість байки»: виконання завдань

4. Пригоди і фантастика (16 годин)

19.

20.

 

 

Жуль Верн (18281905). «П'ятнадцятирічний капітан». Тема духовного випробування людини в романі Ж. Верна.

Учень/учениця

Ключові компетентності усвідомлює роль екологічних знань у досягненні життєвої мети (НЛ-1); обстоює демократичні цінності (НЛ -2); оцінює ініціативність та підприємливість під час ухвалення життєво важливих рішень (НЛ -4).

Предметні компетентності

переказує (стисло) основні події роману «П’ятнадцятирічний капітан» Ж. Верна ;

розкриває основні теми й проблеми роману Ж. Верна;

визначає роль описів природи у творі Ж. Верна );

характеризує образ Діка Сенда, порівнює його з іншими персонажами, визначає етапи духовного зростання героя, зміни в його внутрішньому світі, у сприйнятті людей і життя;

визначає  ключові моменти сюжету повісті Ч. Діккенса «Різдвяна пісня в прозі»;

простежує динаміку образу Скруджа, знаходить у тексті відповідні цитати; висловлює власне ставлення до Скруджа (до зміни героя і після його внутрішньої зміни);

знаходить елементи фольклору в повісті Ч. Діккенса, виявляє їхню роль у тексті;

розповідає про зв’язки М. В. Гоголя з Україною (окремі факти біографії), знає про музеї М. В. Гоголя в Україні (Гоголеве, Великі Сорочинці);

виявляє національні традиції й звичаї, що знайшли відбиток у повісті М. В. Гоголя «Ніч перед Різдвом», елементи українського фольклору у творі (традиційні образи, символи, елементи казки та ін.);

характеризує образи Оксани й Вакули («Ніч перед Різдвом»);

інтерпретує окремі епізоди повісті М. В. Гоголя;

висловлює власні враження, емоції, почуття, роздуми від прочитаних творів;

визначає особливості композиції творів;

знаходить у творах письменників портрети персонажів, визначає роль портретів у розкритті образів;

коментує висловлювання українських митців про Ж. Верна, Ч. Діккенса, М. Гоголя;

називає 1-2 твори мистецтва за мотивами прочитаних творів, висловлює враження від них

21.

 

 

Образ Діка Сенда, моральні якості героя, його мужність і людяність

22.

 

 

Образ Діка Сенда, моральні якості героя, його мужність і людяність

23.

 

 

Дік Сенд і його друзі.

24.

 

 

Дік Сенд і Негоро

25.

 

 

Проблема рабства в романі.

26.

 

 

Описи природи.

27.

 

 

Урок розвитку мовлення 3 (письм.).Написання твору за романом Ж.Верна «П’ятнадцятирічний капітан»

28.

 

 

Чарльз Діккенс (18121870). «Різдвяна пісня в прозі. Сюжет і композиція повісті.

29.

 

 

 Подорож у часі й просторі Скруджа.

30.

 

 

Динаміка образу Скруджа, причини його духовного переродження

31.

 

 

Значення образу Різдва у творі. Елементи фольклору (казки, пісні).

32.

 

 

Контрольна робота за темою «Пригоди і фантастика»: твір

33.

 

 

Микола Васильович Гоголь (18091852). «Ніч перед Різдвом».. Тема кохання. Образи Оксани і Вакули.

34.

 

 

Характеристика літературного героя

35.

 

 

Народні традиції та звичаї у творі. Роль фантастики в повісті.

Елементи фольклору (традиційні образи – відьма, чорт, місяць та ін.; різдвяні символи; елементи казки) (ТЛ) Поглиблення понять про роман (пригодницький роман), повість. Композиція.

(ЛК) Утілення сюжетів і мотивів прочитаних творів у мистецтві.

(УС) М. В. Гоголь і Україна, музеї М В. Гоголя в Україні (Полтавщина). Музей Ч. Діккенса у Великобританії (Лондон). Висловлювання українських митців про творчість Ж. Верна, Ч. Діккенса, М. В. Гоголя.

(ЕК) Традиції фольклору (казка, пісня, народні образи) у творах Ч. Діккенса і М. В. Гоголя.

(МЗ) Географія, іноземна мова, ботаніка

36.

 

 

Урок позакласного читання 2. І.Тургенєв. Вірші у прозі. «Горобець», «Собака»

5. Людські стосунки (12 годин)

37.

 

 

Антон Павлович Чехов (18601904). «Хамелеон», Викриття пристосуванства, підлабузництва в оповіданнях А. П. Чехова. Діалог як основна форма розкриття сюжету.

Учень/учениця

Ключові компетентності

розуміє залежність людини від навколишнього середовища (НЛ -1); визнає рівність людей незалежно від расової приналежності (НЛ -2); усвідомлює цінності життя, розуміє небезпеку потрапляння в критичні ситуації (НЛ -3).

Предметні компетентності визначає актуальні проблеми у прочитаних творах, висловлює своє ставлення до порушених питань, розкриває їхню актуальність;

виявляє особливості сюжету і композиції творів, визначає кульмінаційні моменти;

характеризує ставлення персонажів до світу, природи, людей, мистецтва;

пояснює вчинки персонажів, мотиви їхньої поведінки;

розкриває внутрішні порухи, поривання, мрії й прагнення персонажів;

пояснює символічний зміст назв творів;

дає визначення поняття «художня деталь», знаходить художні деталі та встановлює їхню роль у тексті (змалювання персонажів, розкриття внутрішнього стану, увиразнення авторської ідеї та ін.);

дає визначення понять «гумор», «іронія», розуміє схожість і різницю між ними, виявляє гумор та іронію в текстах, значення для розкриття образів персонажів, авторської позиції;

вирізняє в окремих епізодах підтекст, визначає прихований зміст висловлювання, обґрунтовує свою думку;

коментує окремі факти життєвої і творчої біографії митців;

порівнює образи (чеховських персонажів), знаходить спільні й відмінні риси між ними;

зіставляє літературні твори з їхніми екранізаціями, ілюстраціями (за вибором)

38.

 

 

«Товстий і тонкий». Майстерність письменника у змалюванні персонажів. Роль художньої деталі. Підтекст. Символічність назви.

39.

 

 

Урок позакласного читання 3. Оповідання А.Чехова

40.

 

 

Джек Лондон (18761916). «Жага до життя». Проблеми життя і смерті, дружби й зрадництва у творі. Характеристика героїв твору.

41.

 

 

Описи природи та їхня роль у тексті. Значення назви оповідання.

42.

 

 

Володимир Галактіонович Короленко (18531921). «Сліпий музикант»...

43.

44.

 

 

Пошук головним героєм (Петром Попельським) свого місця у світі.

45.

 

 

Петро Попельський та Евеліна

46.

 

 

Образ Максима Яценка, твердість його переконань, увага й повага до інших.

47

 

 

Тема мистецтва

48.

 

 

Українська природа, народні образи й традиції в повісті.

49.

 

 

Урок розвитку мовлення 5 (письм.). Висловлювання власної думки щодо прочитаного

50.

 

 

Контрольна робота за темою «Людські стосунки»: твір

(ТЛ) Гумор, іронія, художня деталь, підтекст.

(ЛК) Утілення сюжетів прочитаних творів у різних видах мистецтва.

(УС) А. П. Чехов і Україна. В. Г. Короленко і Україна. Літературні музеї А. П. Чехова і В. Г. Короленка в Україні.

(ЕК) Порівняння образів чеховських персонажів (Очумєлов, «товстий», «тонкий»): схожість і відмінність між ними. Зіставлення літературних творів з екранізаціями, ілюстраціями до них.

(МЗ) Іноземна мова, музичне мистецтво, історія

6. Поетичне бачення світу (6 годин)

51.

 

 

Мацуо Басьо (16441694). Хайку. Відображення японських уявлень про красу в поезії митця. Лаконізм форми та широта художнього змісту хайку. Зображення станів природи в ліриці М. Басьо. Роль художньої деталі. Підтекст.

Учень/учениця

Ключові компетентності

сприймає природу як цілісну систему, усвідомлює тісний взаємозв’язок між людиною і навколишнім середовищем, розуміє важливість біологічного розмаїття світу (НЛ - 1); емоційно сприймає, оцінює вияв патріотичних почуттів (НЛ - 2); усвідомлює роль позитивного мислення для підтримки фізичного здоров’я, важливість ненасильницького розв’язання конфліктів (НЛ - 3).

Предметні компетентності

виразно читає твори поетів в українських перекладах та іноземною мовою (за умови володіння нею);

висловлює враження від прочитаного, а також емоції й почуття, що виникли від зустрічі з поезією;

визначає особливості розвитку сюжету (ліричного – не тільки перебіг зовнішніх подій, а передовсім плин образів, почуттів, емоцій, думок);

виявляє особливості жанру та художньої мови у творах письменників (використання епітетів, метафор, повторів, інверсії тощо);

знаходить у поетичних текстах художні деталі, виявляє їхню роль у розкритті картин природи, станів ліричного героя;

визначає провідні теми, мотиви, ідеї прочитаних творів;

усвідомлює специфіку розуміння краси в різних культурах на прикладі поетичних творів;

називає імена видатних українських перекладачів творів зарубіжних поетів, демонструє майстерність їхніх художніх перекладів, барви української мови

52.

 

 

Роберт Бернс (17591796). «Моє серце в верховині…». Ідея любові до батьківщини у вірші Р. Бернса. Антитеза (рідний край – чужина). Елементи фольклору (традиційні образи, постійні епітети, повтори та ін.).

53.

54.

 

 

Генрі Лонгфелло (18071882).

Міфи північноамериканських індіанців та їхнє втілення в поемі «Пісня про Гайавату». Елементи фольклору у творі (пісні, казки, легенди та ін.). Образ Гайавати.

55.

 

 

Ідеї миру, національного єднання, служіння народові.

56.

 

 

Розвиток мовлення 6 (письм.). Написання твору на літературну тему

57.

 

 

Контрольна робота за темою «Поетичне бачення світу»: тести

(ТЛ) Хайку, ліричний герой.

(ЛК) Початкові відомості про специфіку розуміння краси в різних культурах.

(УС) Видатні українські перекладачі творів зарубіжних поетів.

(ЕК) Елементи фольклору і міфів у творах Р. Бернса і Г. Лонгфелло.

(МЗ) Історія, географія, іноземна мова

7. Образ майбутнього в літературі (4 години)

58.

 

 

Рей Дуглас Бредбері (1920–2012). «Усмішка». Тривога за руйнування духовних цінностей в оповіданні «Усмішка»..

Учень/учениця

Ключові компетентності

усвідомлює небезпеку руйнування духовних цінностей, взаємозв’язки людини і природи (НЛ-1); розуміє особисту відповідальність кожної людини за збереження здобутків цивілізації (НЛ - 2); зазначає переваги людського інтелекту та креативного мислення під час життєвих випробувань (НЛ -3); висловлює судження щодо значущості професіоналізму в кар’єрному зростанні та розв’язанні життєво важливих проблем (НЛ-4).

Предметні компетентності

виразно читає текст і визначає головну думку прочитаного, підтверджує її прикладами, цитатами з тексту;

називає основні ознаки фантастичної літератури та виявляє їх у прочитаних творах;

характеризує образи головних героїв фантастичних оповідань Р. Бредбері та Р. Шеклі;

установлює сутність конфлікту між героєм і світом (Том і натовп, Кліві й неземна цивілізація);

характеризує образи майбутнього у творах письменників;

зіставляє персонажів фантастичних творів (Том і Кліві);

висловлює свою думку щодо майбутнього людства, ролі літератури й мистецтва в майбутньому

59.

 

 

Образ Тома, його динаміка. Значення образу Джоконди для

розкриття головної ідеї твору

60.

 

 

Роберт Шеклі (19282005). «Запах думок». Утвердження сили людської думки у творі..

61.

 

 

Духовне й фізичне випробування Кліві. Роздуми автора про майбутнє людини та людства. Гуманістичний зміст оповідання – віра в перемогу людського розуму

(ТЛ) Конфлікт. Поглиблення поняття про фантастику. (ЛК) Образ майбутнього у творах сучасного мистецтва (живопис, кіно, музика та ін.).

(УС) Українські письменники-фантасти, їхні твори для дітей. (ЕК) Том і Кліві: схожість і відмінності. Образи майбутнього в літературі та інших видах мистецтва. (МЗ) Образотворче мистецтво, іноземна мова

62.

 

 

Урок розвитку мовлення7 усно. Порівняльна характеристика героїв фантастичних творів

63.

 

 

Урок позакласного читання4 . Фантастичні розповіді про реальне життя. Р.Д.Бредбері. Оповідання

8. Сучасна література. Зростання і взаємини зі світом (4+1 години)

64.

65.

 

 

Астрід Анна Емілія Ліндґрен (19072002). «Міо, мій Міо». Основні відомості про життя і творчість письменниці, популярність її творів у різних країнах..

Учень/учениця

Ключові компетентності

усвідомлює особисту відповідальність за доручену справу; розуміє цінність родинних стосунків, значущість участі кожного у суспільно важливих справах (НЛ-2);  осмислює важливість перемоги над самим собою, власними страхами (НЛ-3).

Предметні компетентності

розповідає про основні події сюжету творів, виокремлює у них кульмінаційні моменти;

визначає актуальні проблеми у творах митців, пов’язані зі зростанням дитини, її взаєминами з колективом, світом дорослих;

висловлює і пояснює свою точку зору щодо вчинків персонажів, їхніх стосунків;

визначає жанрові ознаки (казки, повісті, роману) в прочитаних творах;

виявляє риси характерів героїв у життєвих випробуваннях;

осмислює поняття «добро» і «зло», «життя» і «смерть», «любов» і «ненависть», «милосердя» і «байдужість» під час інтерпретації художніх образів, епізодів прочитаних творів, розмірковує  про вибір життєвої позиції, моральні цінності;

порівнює образи дітей і підлітків у прочитаних протягом року творах, називає своїх улюблених персонажів і висловлює власне ставлення до них;

розповідає про свої улюблені твори сучасних письменників, виявляє в них актуальний зміст;

розуміє значення категорії «художність» для оцінки творів масового мистецтва

66.

 

 

Моральні цінності у творчості А. Ліндгрен.

67.

 

 

Образи головних героїв

68.

 

 

Контрольна робота за темами «Образ майбутнього в літературі Сучасна література. Зростання і взаємини зі світом»: тести

9. Підсумки (2 години)

69.

70.

 

 

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

(МЗ) Українська література

 

Учень/учениця

Ключові компетентності

розкриває взаємозв’язки людини і навколишнього середовища (НЛ-1); розуміє переваги ненасильницького розв’язання конфліктів (НЛ-2); усвідомлює важливість здорового способу життя та безпечної поведінки (НЛ-3); розуміє роль ініціативності та підприємливості в суспільстві (НЛ-4).

Предметні компетентності

знає авторів і українських перекладачів творів зарубіжних письменників, що вивчалися протягом року;

розкриває ідейно-художній зміст, актуальність прочитаних творів, їхні сюжетно-композиційні особливості, систему образів, жанрову своєрідність (окремих жанрів – оповідання, повість, роман, хайку та ін.);

знає визначення основних літературознавчих понять, що вивчалися протягом 56 класу, застосовує їх у процесі аналізу й інтерпретації текстів (окремих фрагментів і компонентів – образів, сюжетів та ін.);

демонструє уміння порівнювати твори літератури та їхнє втілення в різних видах мистецтва;

усвідомлює взаємозв’язки української літератури з іншими літературами (на рівні окремих спільних рис міфології, жанрів (байка та ін.), тем (природа та ін.), образів (дітей та ін.) тощо)

Для вивчення напам’ять

І. А. Крилов (1 байка за вибором учителя та учнів).

Р. Бернс. «Моє серце в верховині…»

М. Басьо. Хайку (3-4 за вибором учня)

 

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.2
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 5
Оцінки та відгуки
 1. Дубровська Аліна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  3.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Дубровська Аліна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  3.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Катруха Світлана Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Ярошевська Ольга Валентинівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Якушевська Єва Борисівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 2 відгука
docx
Додано
4 лютого 2018
Переглядів
35549
Оцінка розробки
4.7 (5 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку