Календарне понування з української мови 9 клас

Про матеріал
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ з української мови для 9 класу для шкіл з українською мовою навчання. Складено за оновленою програмою 2017 р. та підручником: В.В. Заболотний, О.В. Заболотний. Підручник для 9 класу. – К.: Генеза, 2017.
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

з української мови  для 9 класу для шкіл з українською мовою навчання. Складено за оновленою програмою 2017 р. та підручником: В.В. Заболотний, О.В. Заболотний. Підручник для 9 класу. – К.: Генеза, 2017.

 (70 год, 2 год на тиждень)

(1 год – резерв годин для використання на розсуд учителя.

Контрольні роботи проводяться за рахунок годин, указаних у таблиці)

Розвиток мовлення 19 год.)

 

Фронтальні види контрольних робіт(5-9 класи)

Форми контролю 

5

6

7

8

9

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

Перевірка мовної теми*              

4

4

4

4

3

3

2

2

2

2

Письмо:  переказ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 Твір

1

1

1

1

1

1

1

Правопис: диктант**

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

5-9-й

І семестр

ІІ семестр

Усний переказ

Діалог

 

Усний твір

Читання вголос

 

ЗМІСТ ПРОГРАМОВОГО МАТЕРІАЛУ

 

К-сть

год

ДАТА

Види робіт на уроці

Очікувальні результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

1

Вступ. Розвиток української мови.  

1

 

Обговорення дискусійних питань, пов’язаних з розвитком української мови, наприклад: «Чи пов’язані розвиток мови та розвиток суспільства», «Як вливає на розвиток мови бурхливе запозичення неологізмів — запозичених слів», «Значення ЗМІ (Інтернету) для розвитку та популяризації української мови»).

Записування й коментування висловів відомих людей про розвиток української мови.

Учень (учениця):

Знаннєва складова

розуміє, що розвиток мови — це зміни, що відбуваються в напрямі вдосконалення її;

наводить приклади таких змін.

Діяльнісна складова

розпізнає застарілі слова, які вийшли з ужитку; розрізняє історизми та архаїзми;

користується лінгвістичними словниками, зокрема словниками онлайн.

Ціннісна складова

цінує українську мову як державну — чинник національної ідентичності;

висловлює зацікавлення  розвитком української мови;

критично ставиться до надмірного вживання  іншомовних слів, у т.ч. неологізмів;

схвалює заміну щойно засвоєних мовою іншомовних слів українськими відповідниками;

обговорює й оцінює українськомовні переклади творів зарубіжної літератури, які сприяють розвиткові української мови та  популяризують українську мову та культуру.

2

РМ №1. Повторення й узагальнення  вивченого про мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Різновиди аудіювання (ознайомлювальне, вивчальне, критичне). Різновиди читання (ознайомлювальне, вивчальне, переглядове). Стилі, типи мовлення (повторення). Жанри мовлення.

1

 

Аудіювання та читання мовчки текстів (уривків) різних стилів, типів і жанрів мовлення. Аналіз прослуханих і прочитаних текстів (уривків).

Учень (учениця):

Знаннєва складова

знає види мовленнєвої діяльності, різновиди аудіювання та читання,  стилі, типи, жанри мовлення;

формулює вимоги до мовлення;

характеризує ситуацію спілкування, розпізнає  маніпулятивні впливи.

Діяльнісна складова

аналізує прослухані або прочитані тексти різних стилів, типів і жанрів мовлення;

складає діалоги відповідно до ситуації та мети спілкування;

уникає небажаних або небезпечних співрозмовників, протистоїть маніпулятивним впливам.

Ціннісна складова

усвідомлює важливість дотримання правил етикету;

критично оцінює рівень продуктивності (досягнення мети) власного діалогічного спілкування;

усвідомлює потребу мовної освіти й самоосвіти, безперервного вдосконалення власного мовлення, вміння застосовувати різноманітні комунікативні стратегії.

3

РМ №2. Вимоги до мовлення. Мовленнєва ситуація. Особливості орієнтування в ситуації спілкування в інтернет-просторі, зокрема в соцмережах. Уникання небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам.

1

 

 

4

РМ №3. Складання та розігрування діалогів відповідно до певної ситуації (офіційна й неофіційна розмова, діалог-домовленість) на запропоновані учнями актуальні й цікаві для них теми. 

Складання та обговорення переліку умов успішного спілкування в сучасному молодіжному середовищі, зокрема з використанням мобільного зв’язку.                                         

 

1

 

 

Повторення вивченого

у 8 класі

5

Граматична основа речення.

Односкладне й двоскладне речення.

1

 

Складання висловлення з використанням двоскладних й односкладних речень (орієнтовні теми: «Чому вміння спілкуватися вважають запорукою успіху», «Яким я уявляю своє майбутнє: освіту, роботу, родину»).

Учень (учениця):

Знаннєва складова

знає й називає основні ознаки речення;

ставить розділові знаки в простому ускладненому реченні та обґрунтовує їх відповідними правилами.

Діяльнісна складова

визначає в тексті прості речення,

розрізняє двоскладні й односкладні речення, виділяє в них граматичну основу;

складає висловлення на актуальні й цікаві теми, використовуючи виражальні можливості простого ускладненого речення;

знаходить і виправляє пунктуаційні помилки на вивчені правила.

Ціннісна складова

усвідомлює значення простих ускладнених речень у мовленні;

усвідомлює зручність спілкування за допомогою сучасних засобів мобільного зв’язку та інтернет-ресурсів, грамотно й безпечно комунікує в інформаційному просторі.

6

РМ №4. Вибірковий усний переказ тексту художнього стилю.

1

 

 

7

Розділові знаки у простому ускладненому реченні.

1

 

Колективне укладання словничка традиційних українських звертань до рідних і близьких людей. Складання й виразне читання простих речень, ускладнених такими звертаннями. Складання тексту виступу в шкільному радіожурналі (орієнтовна тема: «Як впливає на нашу свідомість навколишня інформація: реклама, білборди, написи на футболках?» (з використанням речень, ускладнених відокремленими членами).

 

8

РМ №5. Ділові папери. Резюме.

1

 

 

 

Синтаксис. Пунктуація.

Пряма й непряма мова.

9

Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови (повторення, поглиблення). Розділові знаки в реченнях з прямою мовою. 

1

 

Складання розповіді-спогаду про спілкування із цікавою людиною з використанням речень із прямою мовою.

Складання тексту в художньому стилі «Про що я хотів(ла) б розпитати свого прапрапрадіда (або далекого нащадка)» з використанням речень із прямою мовою.

Учень (учениця):

Знаннєва складова

пояснює поняття «пряма й непряма мова» як способи передавання чужого мовлення;

ставить і пояснює розділові знаки в реченнях із прямою й непрямою мовою, при діалозі, у реченнях, що містять цитати;

знає різні комунікативні стратегії відповідно до мети та ситуації  діалогічного спілкування.

Діяльнісна складова

визначає в тексті речення з прямою й непрямою мовою, цитатами, репліки діалогу;

складає речення з прямою та непрямою мовою;

створює й розігрує діалог на запропоновану або самостійно обрану тему;

порівнює виражальні можливості різних способів передавання прямої мови;

проводить мовні експерименти, спостерігає, аналізує будову речень, замінюючи пряму мову непрямою.

Ціннісна складова

усвідомлює роль комунікативних умінь для майбутньої професійної кар’єри;

виявляє у спілкуванні толерантність до поглядів і суджень співрозмовників;

усвідомлює виражальні можливості речень із прямою й непрямою мовою, діалогів.

10

 Заміна прямої мови непрямою. 

1

 

 

11

Цитата як спосіб передачі чужої мови. Розділові знаки при цитатах. 

1

 

Складання висловлення  з використанням дібраних з мережі Інтернет цитат.

12

Діалог. Розділові знаки при діалозі. 

1

 

 

13

Повторення, узагальнення  й систематизація вивченого

1

 

 

14

Контрольна робота №1. Повторення вивченого у 8 класі. Пряма й непряма мова (тестові завдання). 

1

 

 

Складне речення, його ознаки.

15

Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком. 

1

 

 

Учень (учениця):

Знаннєва складова

знає види складних речень;

правильно ставить розділові знаки між частинами складносурядного речення та обґрунтовує їх.

Діяльнісна складова

розрізняє прості та складні речення, розпізнає складні речення із сурядним і підрядним зв’язком;

визначає види складних речень (сполучникові й безсполучникові), засоби зв’язку між частинами речення у складному, кількість граматичних основ у ньому;

знаходить у тексті складносурядні речення, встановлює смислові зв’язки між частинами його;

розмежовує складносурядні речення і прості речення, ускладнені однорідними членами;

знаходить і виправляє пунктуаційні помилки на вивчені правила;

складає речення й тексти, використовуючи складносурядні речення.

Ціннісна складова

оцінює виражальні можливості складносурядних речень та синонімічних до них конструкцій;

усвідомлює потребу в читанні, проеціює прочитане на життєві ситуації.

16

Розвиток мовлення №6. Стислий усний переказ тексту публіцистичного стилю (за складним планом).

1

 

 

17

Складносурядне речення,

його будова й засоби зв’язку між його частинами.

1

 

Створення висловлення-роздуму про щойно прочитану книжку з висновком: чого навчає вдумливого читача література (проеціювання змісту прочитаного на ситуації сучасного життя) з використанням  складносурядних речень.

18

Розвиток мовлення №7,8. Докладний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням.

Аналіз письмового переказу.

1

 

 

19

Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення.

1

 

Створення роздуму «Як стати цікавим людям і собі» з покликаннями на життєві приклади успішних українців — наших сучасників з використанням  складносурядних речень.

20,21

Контрольна робота. Переказ (1)

2

 

 

22,23

Розділові знаки між частинами складносурядного речення.

2

 

Написання есе «Які новітні засоби вияву творчості: на папері, полотні, у блогосфері — мені найбільше імпонують?».

Редагування речень, у яких допущено граматичні помилки.

24

Контрольна робота. Диктант (1)

1

 

 

25

Узагальнення вивченого з теми «Складносурядне речення»

1

 

 

26

Контрольна робота№2.

Складносурядне речення. Тест

 

 

 

 

 

 

 

 

Складнопідрядне речення

27

Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому. Підрядні сполучники й сполучні слова у складнопідрядних реченнях.

1

 

Створення висловлення «Як уникнути залежності від Інтернету» з використанням складнопідрядних речень

Учень (учениця):

Знаннєва складова

знає основні види складнопідрядних речень, пояснює їх будову;

правильно ставить розділові знаки між частинами складнопідрядного речення та обґрунтовує їх.

Діяльнісна складова

знаходить у тексті  складнопідрядні речення з однією й кількома підрядними частинами;

визначає головну й підрядну частини, види складнопідрядних речень, істотні ознаки їх, межі головної й підрядної частин, кількість частин;

класифікує складнопідрядні речення за значенням і будовою, засобами зв’язку в них;

розрізняє сполучники і сполучні слова; знаходить і виправляє помилки на вивчені правила;

правильно інтонує складнопідрядні речення;

аналізує й порівнює виражальні можливості складнопідрядних речень та інших синонімічних конструкцій у текстах різних стилів;

конструює складнопідрядні речення різних видів і вводить їх у тексти різних стилів;

складає усні й письмові висловлення різних стилів на визначену тему, використовуючи в них виражальні можливості складнопідрядних речень.

Ціннісна складова

оцінює виражальні можливості складнопідрядних речень;

ставиться до здоров’я як до цінності, схвалює здоровий спосіб життя.

 

.

28

Розвиток мовленя №9. Усний твір-роздум у публіцистичному стилі мовлення на суспільну тему.

1

 

 

29

Контрольна робота. Твір (1)

1

 

 

30

Складнопідрядне означальне речення. Розділові знаки між частинами означального речення

1

 

 

31

Складнопідрядне з’ясувальне речення. Розділові знаки між частинами з’ясувального речення

1

 

 

32,33,34

Складнопідрядне речення з обставинними підрядними частинами (способу дії й ступеня,  порівняння, місця, часу, причини, наслідку, мети, умови, допусту). Розділові знаки між частинами складнопідрядного речення.

4

 

Створення роздуму в публіцистичному стилі «Чи можна/варто протиставляти телебачення художній літературі?» (з використанням складнопідрядних речень з підрядними причини та мети).

35

Розвиток мовленя.№10. Коротке повідомлення (на основі кількох джерел) у публіцистичному стилі на морально-етичну або суспільну тему.

1

 

 

36,37,38

Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами.

Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними частинами

3

 

Складання роздуму про роль спорту в житті молоді, основну думку якого виражено епіграфом «Якщо ти хочеш зміцнити дух, підтримуй силу тіла!» з використанням складнопідрядних речень

39

Розвиток мовлення №11. Есе (орієнтовна тема: «Що робить мене щасливим(ою)») з використанням складнопідрядних речень.

1

 

 

40

Розвиток мовлення №12. Ділове мовлення. Заява.

1

 

 

41

Контрольна робота №3. Складнопідрядне речення. Тест

1

 

 

Безсполучникове складне речення

42

Безсполучникове складне речення  та його ознаки

1

 

 

Учень (учениця):

Знаннєва складова

пояснює смислові відношення між частинами безсполучни-кового складного речення;

правильно ставить розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення та обґрунтовує їх.

Діяльнісна складова

знаходить у тексті безсполучникові складні речення;

визначає основні ознаки, смислові відношення між частинами безсполучникових складних речень;

розмежовує безсполучникові складні речення й сполучникові (складносурядні й складнопідрядні);

розрізняє види безсполучникових складних речень за характером синтаксичних і смислових зв’язків між частинами їх;

правильно інтонує безсполучникові складні речення;

правильно ставить розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення та обґрунтовує їх; знаходить і виправляє пунктуаційні помилки на вивчені правила;

аналізує й порівнює виражальні можливості безсполучникових складних речень із синонімічними синтаксичними конструкціями в невеликих текстах розмовного, публіцистичного й художнього стилів;

правильно будує безсполучникові складні речення з різними смисловими відношеннями між частинами їх; добирає до них синтаксичні синоніми.

Ціннісна складова

оцінює виражальні можливості складнопідрядних речень в усних і письмових висловленнях.

43

 Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення. Кома і крапка з комою між частинами безсполучникового складного речення

1

 

 

44

Двокрапка між частинами безсполучникового складного речення

1

 

Складання розповіді про людей, які подолали свої недуги, і тих, хто їм у цьому допоміг, з використанням безсполучникових складних речень.

45

Розвиток мовлення №13.  Діалог-обговорення актуальної теми.

1

 

 

46

Синоніміка складних речень із сполучниками, без сполучників і простих речень.Тире  між частинами безсполучникового складного речення

1

 

 

47

Тренувальні вправи.

1

 

 

48,49

Розвиток мовлення №14,15 Написання твору-роздуму на морально-етичну тему в публіцистичному стилі (орієнтовні теми: «Своє, рідне — своєрідне», «Як відшукати свій шлях у житті», «Чи зможуть з часом селфі замінити родинні фотографії») з використанням безсполучникових речень. 

2

 

 

50

Контрольна робота. Твір (2)

1

 

 

51

Узагальнення та повторення вивченого з теми «Безсполучникове складне речення».  Тренувальні вправи

1

 

 

52

Контрольна робота№4. Безсполучникове речення. Тест

1

 

 

Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку

53

Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку. Розділові знаки в складному реченні з різними видами зв’язку.

1

 

 

Учень (учениця):

Знаннєва складова

правильно розставляє в складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку розділові знаки та обґрунтовує їх правилами.

Діяльнісна складова

знаходить у тексті складне речення з різними видами зв’язку;

визначає основні ознаки й будову їх;

знаходить і виправляє помилки на вивчені правила;

аналізує й зіставляє виражальні можливості складних речень з різними видами зв’язку й синонімічних конструкцій; будує складні речення з різними видами зв’язку;складає усні й письмові висловлення публіцистичного й наукового стилів, доцільно використовуючи виражальні можливості складних речень.

Ціннісна складова

оцінює виражальні можливості складних речень з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку в усних і письмових висловленнях.

54

Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку. Розділові знаки в складному реченні з різними видами зв’язку.

1

 

 

55

Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку. Розділові знаки в складному реченні з різними видами зв’язку.

1

 

Обговорення питання «Чи придатна рок-музика для передавання патріотичних настроїв, думок, закликів?» з ілюструванням виступів прикладами сучасних українських рокових пісень.

56,57

Розвиток мовлення№16,17. Вибірковий письмовий переказ тексту наукового стилю (з використанням складних речень з різними видами зв’язку).

2

 

 

58

Контрольна робота. Переказ (2)

1

 

 

59

Тренувальні вправи.

1

 

 

60

Контрольна робота№5. Речення з різними видами зв’язку. Тест 

1

 

 

Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності

61

Текст, його основні ознаки.

Будова  тексту.

1

 

Створення тексту-розповіді про спілкування  з  людиною, яку ви вважаєте взірцем інтелігентності, з поясненням, які чесноти цієї особи є, на вашу думку, найціннішими для суспільства.

Учень (учениця):

Знаннєва складова

знає й називає істотні ознаки тексту, пояснює його структурні особливості.

Діяльнісна складова

визначає тему, основну думку тексту, виділяє ключові слова в тексті й тематичне речення в абзаці;

розрізняє спільне й відмінне між мікротемою й абзацом;

визначає  засоби міжфразового зв’язку в тексті;

конструює  невеликі тексти на певну тему;

використовує виражальні можливості текстів різних типів, стилів і жанрів у власному усному й писемному мовленні.

Ціннісна складова

оцінює виражальні можливості текстів різних типів і стилів.

62

 Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці.

1

 

 

63

Розвиток мовлення№18. Тези прочитаних публіцистичної чи науково-пізнавальної статей.

1

 

 

64

Види й засоби міжфразового зв’язку (повторення й узагальнення).

1

 

 

65

Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях.

1

 

 

66

Розвиток мовлення№19. Конспект сприйнятого на слух науково-навчального тексту.

1

 

 

 

67

Контрольна робота. Диктант(2)

1

 

 

 

Узагальнення й систематизація вивченого.

68

Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні, граматична основа, види речень).

1

 

 

Учень (учениця):

Діяльнісна складова

аналізує, систематизує, узагальнює вивчене про речення.

Ціннісна складова

усвідомлює необхідність продовження мовної освіти та самоосвіти, безперервного удосконалення мовних знань і вмінь.

69,70

Орфографія. Пунктуація.

 

2

 

Написання речень (текстів) з поясненням орфограм і вживанням розділових знаків. Редагування словосполучень і речень, у яких допущено граматичні помилки. Складання діалогів-рефлексій на основі аналізу власних навчальних досягнень.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Чумак Олена Леонідівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. загоруйко оксана
  Щиро дякую за допомогу.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
3 серпня 2023
Переглядів
8387
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку