13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Календарні плани з географії.11 клас. ІІ семестр.

Про матеріал

Календарне планування з географії.11 клас. ІІ семестр. Профільний рівень. 175 годин. Розділи, що вивчаються: "Географія Вінницької області", "Глобальні проблеми людства", "Стратегія сталого розвитку", "Глобальні прогнози, проекти, гіпотези".

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

з географії

11 клас (175 годин)

ІІ семестр

 

Дата

Урок

№ п/п

К-сть годин

Розділ, тема

11

 

 

3

Тема 5. Соціально-економічне районування

 

77

1

Склад, структура і типи соціально-економічних районів.

 

78

1

 

Характерні ознаки соціально-економіч­них регіонів України. Рівні соціально-економіч­ного розвитку регіонів.

 

79

1

Проблеми депресивності в Україні.

 

 

4

Тема 6. Зовнішні зв’язки України

 

80

1

Загальні риси зовнішніх зв’язків. Види зовнішніх зв’язків, їх класифікація.

 

81

1

Форми міжнародного співробітництва України.

 

82

1

Інтеграція України у світовий економічний простір.

 

83

1

№ 29. Круглий стіл «Форми міжнародного співробітницт­ва України». Тематична.

 

 

25

РОЗДІЛ ІV. Географія Вінницької області

 

 

3

Тема 1. Економіко-географічне положення. Історико-географічні аспекти заселення і розвитку території області

 

84

1

Економіко-географічне положення регіону. Історія формування регіону. Масове заселення краю.

Практична робота № 30. «Характеристика економіко-географічного положення області».

 

85

1

Розвиток виробничих сил, науки та культури. Розвиток регіону у XX столітті. Сучасний стан розвитку. Видатні дослідники краю.

 

86

1

Місце області в сучасному господарському комплексі України.

 

 

8

Тема 2. Природні умови і природні ресурси Вінницької області

 

87

1

Тектонічна і геологічна будова, корисні копалини. Рельєф.

№31. Міні-дослідження «Оздоблювальне каміння в архітектурі населеного пункту».

 

88

1

Клімат і агрокліматичне районування.

 

89

1

Поверхневі і підземні води.

 

90

1

Ґрунти. Рослинний і тва­ринний світ.

 

91

1

Природні явища. Фенологічні дослідження.

Ландшафти і фізико-географічне районування.

 

92

1

№ 32. Робота на місцевості «Опис яру, кар’єру, терикону, доли­ни річки (за вибором учителя)».

 

93

1

Природно-заповідний фонд. Червона книга регіону.

 

94

1

Туристсько-рекреаційні ресурси. Тематична

 

 

6

Тема 3. Економіко-географічна характеристика області

 

95

1

Адміністративно-територіальний устрій. Природно-ресурсний потенціал. Рекре­аційний потенціал.

 

96

1

Населення. Сучасні демографічні тенденції.  Статево-вікова структура та національний склад. Міграції. Трудові ресурси.

№ 33. Практична робота «Мій родовід».

 

97

1

Структура господарства. Галузева структура промисловості. Територіальна організація промисловості.

 

98

1

№ 34. Екскурсія на промислове виробництво «Складання комплексної характеристики промислового підприємства за планом».

 

99

1

Сільське господарство, його стру­ктура і спеціалізація.  Головні галузі сільського господарства: рослинництво і тваринництво. Проблеми і перспективи розвитку сільського господарства.

 

100

1

Транспортний комплекс і його територіальна організація. Соціальна інфраструктура: стан, проблеми і перс­пективи. Місце області в господарському комплексі України. Зовнішньо­економічні зв‘язки регіону.

 

 

4

Тема 4. Освіта, наука і культура регіону

 

101

1

Культурна спадщина і народні звичаї. Релігія.

 

102

1

Система освіти та її територіальна організація. Зміни в системі освіти та науки за роки незалежності України. Стан і перспективи розвитку науки. Культура і спорт.

 

103

1

Обласний центр як історичний, науковий, куль­турний і освітній центр.

 

104

1

Пам‘ятки історії і культури області.

№ 35. Практична робота «Складання комп‘ютерної презентації однієї із пам‘яток історії і культури».

 

 

4

Тема 6. Екологічний стан, екологічні проблеми області та шляхи їх вирішення

 

105

1

Стан навколишнього природного середовища. Антропогенний вплив на природне середовище. Відхо­ди.

№ 36. Практична робота «Заповнення санітарного паспорта звалища побутового сміття».

 

106

1

Природно-заповідний фонд. Регіональні екологічні про­блеми. Моніторинг навколишнього природного середовища. Ядерна та радіаційна безпека.

 

107

1

Вплив забруднення навколишнього природного середовища на стан здоров‘я населення. Роль освіти в галузі навколишнього середовища на стан вирішення екологічних проблем.

 

108

1

Контрольна робота . Характеристика Вінницької області. Тематична

 

 

 

 

 

19

РОЗДІЛ  V. Глобальні проблеми людства

 

 

2

Тема 1. Глобальні проблеми людства. Геогло­балістика

 

109

 

1

Поняття «глобальні проблеми», «глобалістика». Глобалізація. Форми глобалізації: економічна, політична, культурна. Позитивні і негативні наслідки глобалізації.

Глобальний інформаційний простір.

 

110

1

Класифікації глобальних проблем. Взаємозв‘язок глобальних проблем людства. Послідовні рівні вивчення глобальних проблем: глобальний, регіональний  і локальний.

 

 

2

Тема 2. Глобальні проблеми політичного і соціально-економічного характеру

 

111

1

Проблема війни і миру. Проблема біженців.

 

112

1

Розширення НАТО у східному напрямку. Суть, причини, географічні аспекти, шляхи вирішення.

 

 

5

Тема 3. Глобальні проблеми природо-­економічного характеру

 

113

1

Екологічна проблема. Територіальний аналіз екологічних проблем світу.

 

114

1

Енергетична проблема. Сировинна проблема.

 

115

1

Продовольча проблема  і її географічні аспекти. 

 

116

1

Проблема Світового океану. Конвенція ООН з морського права.

 

117

1

Суть проблем, причини виникнення та шляхи вирішення.

 

 

2

Тема 4. Глобальні проблеми соціального характеру

 

118

1

Демографічна проблема. Демографічні прогнози. Проблема міжнаціональних відносин. Проблеми відсталості країн, дефіциту демократії, охорони здоров‘я населення і довголіття, їх географічний аспект.

 

119

1

Гендерне насильство. Насильство над дітьми. Хвороби цивілізації.

 

 

1

Тема 5. Глобальні проблеми змішаного характеру

 

120

1

Проблеми регіональних конфліктів, тероризму, технологічних аварій, стихійних лих, злочинності та інші.

 

 

1

Тема 6. Глобальні проблеми наукового характеру

 

121

1

Глобальні проблеми освоєння космосу, дослід­ження внутрішньої будови Землі, довгострокове прогнозування клімату та інші.

 

 

3

Тема 7. «Малі проблеми»

 

122

1

Проблеми бюрократії, геоцентризму.

 

123

1

Проблеми наркоманії, націоналізму.

 

124

1

№ 37. Практична робота «Розробка проекту рішення однієї з глобальних проблем людства».

 

 

3

Тема 8. Глобальна освіта

 

125

1

Поняття «глобальна освіта», її мета та масштаби. Реформи освіти. Характерні риси сучасної глобальної освіти.

 

126

1

№ 38. Круглий стіл «Реформи української освіти».

 

127

1

Узагальнюючий урок. Глобальні проблеми людства. Тематична

 

 

33

РОЗДІЛ VІІ. Стратегія сталого розвитку

 

 

6

Тема 1. Екологічна криза

 

128

1

Поняття «глобальна екосистема». Етапи впливу лю­дини на природу: неолітичний, індустріальний, нау­ково-технічний. Техногенний вплив на географічну оболонку Землі та його наслідки.

№ 39. «Круглий» стіл «Державний земельний кадастр в Україні».

 

129

1

Основні види забруднення: фізичне, хімічне, біоло­гічне, радіаційне.

№ 40. дискусія «Причини виникнення озонових дірок. Парниковий ефект».

 

130

1

Біоло­гічне заб­руднення наземних еко­систем, при­чини виникнення і наслідки.

№ 41.Практична робота «Нанесення на картосхему свого насе­леного пункту санкціонованих і несанкціо­нованих сміттєзвалищ, аналіз і розробка пропо­зицій».

 

131

1

Біо­логічне забруднення прісноводних і мор­ських еко­систем: причини ви­никнення, нас­лідки.

 

132

1

Екологічні проблеми і політика. Явище «національного егоїз­му».

Небезпека наслідків впливу людини на біо­сферу – одна з головних причин розробки концепції сталого розвитку.

№ 42. «Круглий» стіл «Проблеми адаптації людини в умовах постійної зміни навколишнього середови­ща».

 

133

1

 Середовище існування людини та його якість. Класифікація природного середовища за ступенем його комфортності для населення.

№ 43.Практична робота «Оцінювання комфортності природного середовища для життя людей».

 

 

8

Тема 2. Соціальна криза

 

134

1

Сутність соціальної кризи та її складові: зро­стан­ня чисельності голодних і бідних, безро­бітних, роз­ша­рування суспільства на бідних і багатих.

№ 44. Моніторинг фізичного розвитку учнів школи та аналіз захворюваності.

 

135

1

Поглиблення демографічної кризи: зростання со­ці­аль­ної напруги, проблеми забезпе­чення насе­лення питною водою, харчами та інфра­структурою.

 

136

1

 Здо­ров’я людини – фізичне і психічне.

№ 45. Дискусія «Здоров’я людини – багатство в усі часи».

 

137

1

Зростання захворюваності на туберкульоз, серцево-судинні захворювання, зло­я­кісні но­воутворення, алергічні прояви.

№ 47. Підготовка доповіді «Туберкульоз – соціальна хвороба».

 

138

1

Проб­лема ВІЛ/СНІДу; пташиного грипу; Ебола.

 

139

1

№ 46. Міні-дослідження «Тютюнокуріння серед шко­ля­рів (анкетування)».

 

140

1

Духовна кри­за: зростання суї­циду, стресів, нервових потрясінь, наркома­нії, алкоголізму.

 

141

1

Загроза існування людини – одна з голов­них причин розробки концепції сталого розвитку.

№ 48. Творча робота «Складання списку змін у влас­ному способі життя». Тематична

 

 

9

Тема 3. Економічна криза 

 

142

1

Сутність поняття «економічна криза»: спад ви­роб­ництва, зростання обсягу ВВП тощо. Торгово-економічні війни в різних країнах світу.

 

143

1

Зростання обсягів виробництва та вичерпні ресур­си. Низь­ка ефективність викорис­тання природних ре­сурсів у країнах світу, особливо у країнах, що розвива­ються, і краї­нах з перехідною еконо­мікою. Нераціо­нальні підходи до організації при­родокористування. Енергоємність, водоміст­кість як важливі показ­ники розвитку економіки.

 

144

1

Проблема екстенсивного розвитку економіки у країнах світу.

 

145

1

№ 49. Практична робота «Характеристика проблем екстенсивного розвитку економіки у країнах світу».

 

146

1

Країни аграрно-сировинні, пробле­ми розвитку економіки. Бідність і нееквівалентність розподілу.

 

147

1

Занепад еко­номіки у більшості країн сві­ту – одна з го­ловних причин переходу до концепції сталого розвитку.

№ 50. Творча робота «Складання пам’ятки «Правила по­ведінки під час техногенної аварії».

 

148

1

№ 51. Творча робота «Розробка проекту безвідходного (сільськогосподарського, промислового)  виробниц­тва» (за вибором учня).

 

149

1

№ 52. Проект «Енергетичний паспорт моєї квартири (будинку)».

 

150

1

Узагальнюючий урок. Економічна криза. Тематична

 

 

 

 

 

 

 

10

Тема 4. Сталий розвиток – найефективніший шлях виходу з кризи

 

151

1

Наукові передумови  взаємодії людини і природи. Роботи

Б. Комонера, В.І.Вер­надського про біосферу та її еволюцію. Стокго­льм­ська конференція з проблем нав­колишнього середовища, конференція голів держав і влади з питань навколишнього середовища і ста­ло­го розвитку в Ріо-де-Жанейро і Йоханесбурзі. Рамкова конвенція про зміни клімату.

 

152

1

Показники сталого розвитку: при­родокорис­тування, природоохо­ронні території, стан довкіл­ля, економічний розвиток, раціональ­не господа­рювання, соціальна справедли­вість, здоров’я, три­ва­лість життя людини. Історія формування критері­їв. Сут­ність економічного, еколо­гічного та соціального сталого розвитку.

 

153

1

Два підходи до розв’язання проблеми сталого розвит­ку. Перший шлях – шлях еко­логічно чистої енер­гетики, безвідходних тех­нологій, технологій замк­нутого циклу. Труд­нощі впровадження цього нап­рямку в різних типах країн. Другий шлях – стра­тегія обме­женого споживання. Труднощі і пробле­ми впровадження.

Досвід розробки стратегії сталого розвитку.

 

154

1

На­ціональні моделі, концепції, програми сталого роз­витку, риси, особливості. Досвід реалізації планів сталого розвитку в різних країнах.

 

155

1

Територіальний підхід у розв’язанні пробле­ми сталого розвитку на рівні окремих країн: Нідер­ланди, Китай, США. Глобальний рівень впровад­ження стратегії сталого розвитку.

 

156

1

Проблеми і перспективи сталого розвитку

№ 53. Дискусія «Реальні тенденції розвитку територій – протиріччя концепції сталого розвитку. Чи пра­вильна думка?».

 

157

1

Су­часний погляд на проблему сталого роз­витку і нові варіанти майбутнього розвитку: інтеграційний, ультратоталітарний, транс­формаційний. Міжнарод­ні органи й організації в галузі сталого розвитку. Завдання наукового забезпечення збалансованого розвитку. Розробка міжнародних документів, обов’язкового дотримання правил, визначених у цих документах. Оцінювання реальності критичних проблем і можливості короткотермінових етапів забезпечен­ня сталого розвитку. Можливі джерела фінансового забезпечення сталого розвитку. Роль географії в за­безпеченні сталого розвитку.

 

158

1

Концепція переходу України на модель збалансо­ваного розвитку.

Сучасний розвиток України. Ос­новні показники розвитку, динаміка. Україна в сві­ті. Країни Європи і Україна. Основні проблеми роз­витку і причини їх виникнення. Стратегія збалансо­ваного розвитку України. Їх розробка, зміст, пози­тивні і негативні риси. Механізм забезпечення зба­лансованого розвитку. Оцінка вартості переходу на збалансований розвиток.

 

159

1

№ 54. «Круглий» стіл «Кіотський протокол: «за» і «проти».

 

160

1

Узагальнюючий урок. Сталий розвиток – найефективніший шлях виходу з кризи. Тематична

 

 

12

РОЗДІЛ VІІІ.

 Глобальні прогнози, проекти, гіпотези

 

 

3

Тема 1. Глобальні прогнози

 

161

1

Поняття «глобальний прогноз», «глобальне моделю­вання». Моделі світового розвитку: соціально-економічні, демографічні, еколо­гічні. Наукові орга­нізації, що займаються моделюванням: Стенфорд­ський дослідниць­кий інститут, суспільство з вияв­лення май­бутнього світу – США. Інститут проблем майбутнього, Римський клуб – Європа. Інші уста­нови.

Зародження та розвиток досліджень глоба­ліс­тики, мета, пошук шляхів розв’язання гло­бальних проб­лем. Внесок Дж. Форрестера, Д. Медоуза у розроб­ку першої кібернетичної моделі розвитку людства.

 

162

1

Третя доповідь Римського клубу та її сут­ність: поступовий розвиток країн, що розви­ваються, і під­няття їх рівня розвитку до рівня високорозвинених країн.

 

163

1

Глобальні геополітичні прогнози: «ядерна зима», взаємовідносини «Багата Пів­ніч» і «Бідний Пів­день», діалог цивілізацій тощо. Роботи вітчизняних науковців у галузі геополітики і геостратегії.

 

 

4

Тема 2. Глобальні проекти

 

164

1

Поняття «глобальний проект». Класифікація гло­бальних проектів: глобальні проекти у Світовому океані, інженерні проекти на річ­ках, проекти створення транспортних кори­дорів тощо.

№55. Екологічна експертиза проекту комплексної ре­конструкції гідрографічної сітки Африки.

 

165

1

Глобальні проекти в світовому океані. Ос­новні нап­рямки робіт: створення гігантських гребель у мор­ських протоках, використання морських течій. Про­ект Г. Загреля «Будів­ництво греблі через Гібрал­тарську протоку». Проекти створення штучних островів для роз­міщення заводів, електростанцій, міст.

 

166

1

Проекти використання енергетичного потен­ціалу океанічних течій: Гольфстріму, Куро­сіо. Інженерні проекти перетворення річко­вих систем.

 

167

1

Проекти створення міжнародних транспорт­них коридорів: головні транспортні коридори Євразії. Проект «Трасек» – Європа – Кавказ – Азія. Проект транснаціональної залізничної магістралі – Росія – США – Канада.

 

 

5

Тема 3. Глобальні гіпотези

 

168

1

Поняття "глобальна гіпотеза". Гіпотеза гло­бальної зміни клімату Землі. Показники змі­ни клімату. Причини потепління: парниковий ефект, кліматичні оптимуми і мінімуми. Про­гнозування майбутніх клі­матичних змін; по­зитивні і негативні наслідки для розвитку господарства, стану здоров’я людини, для те­риторій окремих країн, які мають невеликі висоти над рівнем моря: Нідерланди, Бангла­деш тощо.

№ 56. Дискусія «Глобальне потепління. Міф чи реальність?».

 

169

1

Гіпотеза стабілізації чисельності населення Землі. Історія виникнення і розвитку гіпоте­зи, тривалість стабілізації, черговість перехо­ду до стабілізації ок­ре­мих великих регіонів Землі. Прогнози стабілізації населення окремих країн: Індія, Китай, Нігерія, Па­кистан, Індонезія, Бангладеш тощо.

 

170

1

Гіпотеза Ейкуменополіса. Поняття: гіперур­баніза­ція, мегалополізація, ейкуменополіс.

 

171

1

Глобальний кар­кас урбанізації. Зміна частки великих регіонів у населенні Землі. Програма К. Доксіадіса «Місто майбутнього».

 

172

1

№ 57. Дискусія «Бесето – перший ейкуменополіс: місто для людини чи людина для міста?».

 

173

1

Узагальнення: конференція «Наше спільне май­бутнє».

 

174

1

Узагальнення: конференція «Наше спільне май­бутнє».

 

175

1

Узагальнюючий урок. Тематична

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Географія, 11 клас, Планування
Інкл
Додано
30 листопада 2018
Переглядів
2262
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку