28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

​Поточний модульний контроль з дисципліни «ГЕОГРАФІЯ»

Про матеріал

Поточний модульний контроль

з дисципліни «ГЕОГРАФІЯ»

для студентів за с пеціальністю: 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність»

Перегляд файлу

Змістовий модуль 1. Вступ. Загальна економіко - географічна характеристика світу.

Практична робота 1

Тема 3. Населення світу.

Тема: Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн і регіонів світу.

Мета: навчитися характеризувати особливості вікового складу населення, структуру зайнятості населення та її відмінність по регіонах; проаналізувати текстові картографічні та статистичні матеріали для визначення загальних рис і відмінностей у відтворенні, складі й розміщенні населення різних регіонів світу.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Теоретичні відомості.

Трудові ресурси – частина населення країни, що за фізичним розвитком, освітою та кваліфікаційним рівнем здатна займатися корисною працею. Основним критерієм розрахунку кількості трудових ресурсів є вік. У міжнародній статистиці працездатним вважається населення віком від 15 до 65 років. Однак у кожній конкретній країні  межі працездатного віку встановлені законом. У визначенні нижньої межі істотних відмінностей немає, але у визначенні верхньої – різниця досягає 20 років. Частина трудових ресурсів не має можливості виконувати ту або іншу роботу, ще частина, у першу чергу жінки, займається хатнім господарством. Тому для оцінки забезпеченості працездатними людьми замість поняття «трудові ресурси» часто використовують термін «економічно активне населення».

Економічно активне населення (ЕАН) – це населення віком 15-70 років, що пропонує свою робочу силу для виробництва товарів і надання послуг. До економічно активного належать особи, зайняті економічною діяльністю, що приносить дохід ( вони становлять зайняте населення), а також безробітні які шукають роботу.

Безробітні – це особи віком 15 років і більше, які в період, що розглядається, не мали роботи, займалися її пошуком й були готові до неї приступити.

Рівень безробіття – це співвідношення кількості безробітних і кількості економічно активного населення.

Віковий склад населення – розподіл населення за віковими групами. Зазвичай виділяють три основні вікові групи населення: молодшого віку – діти від 0 до 14 років, середнього віку – від 15 до 59 років, старшого віку – від 60 років і більше.

Відтворення населення – сукупність процесів народжуваності  і смертності, співвідношення яких визначає величину природного приросту. Розрізняють Ӏ і ӀӀ типи відтворення населення.

Основні сфери господарства: сільське господарство (включаючи лісове господарство і рибальство), промисловість ( видобувна й обробна), невиробнича сфера ( послуги, торгівля, освіта, охорона здоров’я тощо). Частина зайнятих у сільському господарстві є основним критерієм визначення належності держави до певного типу країн залежно від зайнятості трудових ресурсів у галузях господарства. Як правило, чим менша частина зайнятих у цій галузі, тим вищий тип розвитку країни.

ЗАВДАННЯ 1.

Обчисліть частку населення країн(и) -  США, Німеччина, Бразилія, Китаю, Індії віком 15 – 59 років, яка становить основу трудових ресурсів держави та різницю (у %)  між часткою населення середнього віку та часткою ЕАН. Заповніть таблицю.

Методика розв’язування задачі:

Приклад обчислення для США:

1.Населення країни 312млн. – 100%, населення молодшого віку – 20%, населення старшого віку – 17%, частка ЕАН від загальної кількості населення 51%

2. Населення середнього віку складає: 100% - (20% + 17%) = 63%.

3.Різниця між часткою населення середнього віку та часткою ЕАН становить 63% - 51% = 12%

Країна

Населення

(млн.осіб)

Населення молодшого

віку (%)

Населення

середнього віку (%)

Населення старшого

віку (%)

Тип

відтворення

До якого типу країн

належить

Частка ЕАН

від загальної

кількості населення (%)

Частка ЕАН від загальної кількості населення (%)

Частина світу

регіон

США

312

20

63

17

Ӏ

Розвинені

51

12

 

Німеччина

81

13

 

25

Ӏ

 

48

 

 

Росія

139

15

 

19

Ӏ

Постсоціаліс-

тичні

50

 

Східна Євр.

Північ.Азія

Бразилія

205

26

 

9

ӀӀ

 

48

 

 

Китай (без Сянгана й Макао)

1343

18

 

13

ӀӀ

 

59

 

 

Індія

1206

30

 

9

ӀӀ

 

39

 

 

Укажіть країни з максимальною та мінімальною часткою населення молодшої вікової групи.

Укажіть країни з максимальною та мінімальною часткою населення старшої вікової групи.

ЗАВДАННЯ 2

Використовуючи розрахункові дані про частку населення середнього віку, побудуйте стовпчикові діаграми, що відображають частку населення цієї вікової групи в порівнюваних країнах.

ЗАВДАННЯ 3

Укажіть причини, які впливають на частку населення середнього віку (основу трудових ресурсів) однієї з порівнюваних країн –

Високі показники народжуваності й невелика середня тривалість життя

  «Демографічний вибух», що відбувся у другій половині ХХст.

Високий рівень розвитку медицини, що сприяє збільшенню середньої тривалості життя

Низький рівень народжуваності, що призводить до зниження частки населення молодшого віку

  Велика частка населення молодшого віку

  «Демографічний вибух», що відбувся в цей час

  Інші причини_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

ЗАВДАННЯ 4

Використовуючи діаграму завдання 2  і таблицю завдання 1 порівняйте частку населення середнього віку та частку ЕАН однієї з порівнюваних країн.

Укажіть причини, що впливають на частку ЕАН цієї країни.

Високий рівень розвитку економіки

Значна частка населення, що не залучене до суспільного виробництва

Низький рівень розвитку економіки

Велика частка населення середнього віку

Велика частка населення молодшого віку

Велика частка населення старшого віку

Високий рівень безробіття

Низький рівень безробіття

ЗАВДАННЯ 5

Дайте якісну оцінку трудових ресурсів і заповніть таблицю для порівнюваних країн (за вибором).

Країна

ВВП на одну особу (дол. США)

Державні витрати на освіту, охорону здоров’я (% до ВВП)

Середня кількість учнів на одного викладача (учнів на одного вчителя)

Частка грамотних від загальної кількості населення ( % віком 15 років і більше)

Частка населення, яке закінчило вищи навчальні заклади різного рівня, %

Очікувана тривалість життя при народженні (роки)

Якісна оцінка трудових ресурсів (освіта, кваліфікація, здоров’я та ін..)

США

43017

4,9

13,9

98,2

36

78,5

Високоосвічені,

висококваліфіковані,

здорові

6,9

Німеччина

34854

4,4

13,0

100

24

80,4

 

8,2

Росія

14561

4,1

17,4

99,6

28

68,8

 

4,2

Бразилія

10162

5,0

23,0

90

9

73,5

Середній рівень освіти й кваліфікації

в основному здорові

4,8

Китай (без

Гонконгу та Макао)

7476

1,9

26,0

94

11

73,5

 

1,8

Індія

3468

3,2

29,3

62,8

7

65,4

Недостатній рівень

освіти, низький рівень кваліфікації,

низький рівень охо-

рони здоров’я.

0,9

Обчисліть державні витрати на освіту й охорону здоров’я порівнюваних країн у доларах США на одну особу.

Методика розв’язування задачі:

Приклад обчислення для США (ВВП на одну особу 43017дол. США, державні витрати на освіту – 4,9% від ВВП, на охорону здоров’я – 6,9% від ВВП):

  1. Державні витрати на освіту на одну особу:

(43017 × 4,9) ː 100 = 2107,8дол. США;

  1. Державні витрати на охорону здоров’я на одну особу:

(43017× 6,9) ː 100 = 2968,2дол. США

 

ЗАВДАННЯ 6

Заповніть пропуски у ланцюжку причинно-наслідкових зв’язків.

Високий показник ВВП на одну особу

Високий рівень державних витрат на освіту та охорону здоров’я

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

Висновок 1

Яка з порівнюваних країн краще забезпечена трудовими ресурсами? Укажіть причини, що обумовили в цій країні більш високі: частку населення працездатного віку, рівень загальноосвітньої та професійної підготовки.

З огляду на те, що розглянуті країни належать до різних регіонів світу, укажіть, який (які) з них краще забезпечений трудовими ресурсами як із кількісної так і з якісної точки зору.

ЗАВДАННЯ 7

Залежно від частки ЕАН, зайнятого в основних сферах господарства ( насамперед у сільському господарстві), розрізняють аграрні, індустріально-аграрні й постіндустріальні країни. Заповніть таблицю ( за зразком), використовуючи дані картодіаграми.

Класифікація країни за

зайнятістю ЕАН в основних сферах виробництва

Країна

Частка ЕАН, зайнятого в невиробничій сфері

Тип країни

Регіон

Постіндустріальні (частка зайнятих у сільському господарстві становить 10% і менше)

Німеччина

65

Розвинена

Західна Європа

 

 

 

 

Індустріальні (частка зайнятих у сільському господарстві становить від 11% до 35%)

Бразилія

55

Середньо-розвинена

Латинська

 

 

 

 

Індустріально-аграрні

(частка зайнятих у сільському господарстві становить від 36 до 59%)

Нігерія

 

 

 

 

 

 

 

Аграрні (частка зайнятих у сільському господарстві становить 60% і більше)

Індія

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 8

Укажіть правильний логічний ланцюжок.

1. Велика частка зайнятих у невиробничій сфері +

 Незначна частка зайнятих у сільському господарстві

 Розвинена країна.

2. □ Велика частка зайнятих у сільському господарстві +

Незначна частка зайнятих у невиробничій сфері

Середньо-розвинена країна

3. □ Країна, що розвивається

Велика частка зайнятих у промисловості +

Велика частка зайнятих у невиробничій сфері.

 

Висновок 2.

Охарактеризуйте  зв'язок, що існує між часткою населення, зайнятого в основних сферах господарства, і рівнем економічного розвитку країни (типом). З огляду на те, що розглянуті країни належать до різних регіонів світу, укажіть який (які) з них характеризуються найвищою часткою ЕАН, зайнятого 1) у сільському господарстві; 2) у невиробничій сфері.

 


Змістовий модуль 1. Вступ. Загальна економіко - географічна характеристика світу.

Практична робота 2

Тема 4. Взаємодія суспільства і природи.

Тема: Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн або регіонів світу (за вибором).

Мета: назвати види природних ресурсів; закріпити поняття «природокористування», «ресурсозабезпеченість»; закріпити знання про закономірності розміщення різних видів природних ресурсів, порівняти співвідношення ресурсозабезпеченості в окремих регіонах або країнах світу; сформувати вміння розраховувати ресурсозабезпеченість.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Теоретичні відомості.

Ресурсозабезпеченість – співвідношення між обсягами природних ресурсів і розмірами їх видобутку (використання). Ресурсозабезпеченість виражається кількістю років, на яку має вистачити даного виду ресурсів за існуючих обсягів його видобутку (використання) або його запасами в розрахунку на одну особу.

Мінеральні ресурси – природні речовини мінерального походження, які використовуються або можуть бути використані в господарстві як сировина або джерело енергії.

Земельні ресурси – землі, які використовуються або можуть бути використані в різних видах господарської діяльності.

Водні ресурси – води суходолу, морів, океанів, які використовуються або можуть бути використані в різних галузях господарства й побуті. Найбільше значення в забезпеченні потреб людства мають води суходолу, зокрема підземні води.

Лісові ресурси – складова частина біологічних ресурсів, які використовуються або можуть бути використані в господарстві як сировина або джерело енергії. Характеризуються розмірами зайнятих лісами площ і запасом деревини на корені.

Рекреаційні ресурси – природні й антропогенні об’єкти, що використовуються для туризму, відпочинку й оздоровлення людей. До рекреаційних ресурсів належать узбережжя морів, озер, береги річок, ліси, культурно-історичні пам’ятки, міста, курорти, спортивно-оздоровчі комплекси.

Природокористування – діяльність, спрямована на задоволення потреб людей за допомогою природних ресурсів з урахуванням їх всебічного визначення й охорони навколишнього середовища Розрізняють нераціональне й раціональне природокористування.

ЗАВДАННЯ 1

Використовуючи наведені в таблиці дані, обчисліть (першим із запропонованих способів) ресурсозабезпеченість двох країн окремими видами мінеральних ресурсів (корисних копалин) станом на …рік. Отримані результати запишіть до таблиці (за зразком). Використовуючи карти атласу й додаткову літературу, вкажіть в останньому стовпчику таблиці, на які ще корисні копалини багаті порівнювані країни (за зразком).

Назва країни

Нафта

Природний газ

Вугілля

Залізна руда

Інші корисні копалини

Запаси (млрд.т.)

Видобуток (млн.т.)

Ресурсозабезпеченість (років)

Запаси (млрд.т.)

Видобуток (млн.т.)

Ресурсозабезпеченість (років)

Запаси (млрд.т.)

Видобуток (млн.т.)

Ресурсозабезпеченість (років)

Запаси (млрд.т.)

Видобуток (млн.т.)

Ресурсозабезпеченість (років)

США

4,6

294

15,6

5,7

619

9,2

1700

973

1747

10

49

204,1

Мідні руди,

цинк, титан,

свинець, ва-надій, воль-

фрам,фосфорити,золото

калійні солі

Німеч-чина

0,07

6

11,7

0,34

16,4

20,7

244

184

1328

7,5

?

?

Кам’яна і калійна сіль

будівельні матеріали

Росія

7,2

565

 

21,4

647

 

3100

298

 

50

96

 

 

Бра-зилія

=

=

Недостатньо

=

12

Недостатньо

=

5,1

Недостатньо

18

370

48,6

Марганцева руда, титан

хроміти,сви

нець, цинк,

боксити

Китай

3,2

189

 

1,2

98

 

1200

3050

 

50

900

 

 

Індія

0,36

37

 

?

53

 

192

557

 

18

260

 

 

= - запаси незначні, ? – даних немає

Методика розрахунку ресурсозабезпеченості.

  1. Спосіб: ресурсозабезпеченість = запаси ː щорічний видобуток;
  2. Спосіб: ресурсозабезпеченість = запаси ː населення.

Наприклад: запаси нафти в Саудівській Аравії оцінюються в 35,5млрд.т. Таким чином, при щорічному видобутку в 480млн.т. ресурсозабезпеченість країни нафтою становить приблизно 74 роки, що вдвічі перевищує середньосвітовий показник:

355000000 ː 48000000 = 73,9 років

ЗАВДАННЯ 2

Використовуючи дані про кількість населення двох порівнюваних країн (вони наведені в практичній роботі 1) обчисліть їх ресурсозабезпеченість нафтою другим із запропонованих способів.

ЗАВДАННЯ 3

Побудуйте стовпчикові діаграми, що відображають ресурсозабезпеченість порівнюваних країн нафтою, природним газом, вугіллям і залізною рудою. Визначте рівень ресурсозабезпеченості (високий, достатній, недостатній) і відобразіть його на діаграмах відповідним штрихуванням.

ЗАВДАННЯ 4

Нафта є найважливішою сировиною для багатьох галузей промисловості. Позначте штрихуванням на картосхемі (с.12) регіони світу, що мають найвищий і найнижчий рівні ресурсозабезпеченості нафтою.

ЗАВДАННЯ 5

Виберіть чинники, що використовуються під час розрахунку рівня ресурсозабезпеченості країни корисними копалинами.

□ Склад гірських порід                                             □ Щорічний видобуток

□ Розміри території країни                                      □ Рівень розвитку економіки

□ Обсяг запасів                                                         □ Географічне положення

ЗАВДАННЯ 6

Використовуючи дані таблиці, обчисліть другим із запропонованих способів забезпеченість двох країн земельними ресурсами й сільськогосподарськими угіддями. Отримані результати занесіть до таблиці ( за зразком).

Назва країни

Кількість

населення

(млн.осіб)

Земельні

ресурси

країни

(млн.га)

Забезпеченість земельними ресурсами на 1 жителя (га/особу

Площа сільськогосподарських угідь(із них землі, що оброблюються, млн.га

Забезпеченість сільськогосподарськими угід- дями 1жителя(із них землями, що обробляються (га/особу)

США

312

937,3

 

428 (187,7)

 

Німеччина

81

35,7

 

18 (12)

 

Росія

139

1707,5

12,3

٭ (132,3)

٭ (0,95)

Бразилія

205

851,2

 

238 (56,7)

 

Китай(безСян гану й Макао)

1343

959,6

 

387 (95,7)

 

Індія

1206

328,8

0,27

181 (169,6)

0,15 (0,14)

٭ - дані відсутні

Із порівнюваних країн краще забезпечені:

а) земельними ресурсами - ________________________________________

б) сільськогосподарськими угіддями - _______________________________

ЗАВДАННЯ 7

Забезпеченість земельними ресурсами залежить від площі країни, а забезпеченість сільськогосподарськими угіддями залежить ще й від інших чинників. Назвіть чинники, що впливають на забезпеченість сільськогосподарськими угіддями порівнюваних країн (клімат, рельєф, рівень розвитку сільського господарства тощо).

1.______________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________

ЗАВДАННЯ 8

Використовуючи дані таблиці, порівняйте ресурсозабезпеченість країн водними й земельними ресурсами.

Назва країни

Кількість населення

(млн. осіб)

Сумарні річні запаси водних

ресурсів (км.3)

Забезпеченість сумарними водними

ресурсами на 1жителя

Площа лісових

угідь

(млн. га)

Забезпеченість лісовими

угіддями 1 жителя (га)

США

302

2478

7942

296

0,95

Німеччина

81

171

2311

7,2

0,09

Росія

139

4498

32360

850

6,12

Бразилія

205

6950

33902

514,5

2,50

Китай (без Сянгану й Макао)

1343

2800

2085

115

0,086

Індія

1206

2085

1729

64

0,053

 

Із порівнюваних країн краще забезпечені:

а) водними ресурсами - ____________________________________________________

б) лісовими ресурсами - ___________________________________________________

Укажіть чинники, які можуть у майбутньому вплинути на забезпеченість порівнюваних країн цими видами ресурсів.

1.______________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________

 

ЗАВДАННЯ 9

Перелічіть рекреаційні об’єкти, які приваблюють туристів до однієї з країн, що порівнювалися (за вибором).

 

Висновок

Укажіть, яка з порівнюваних країн краще забезпечена природними ресурсами. Обґрунтуйте свою точку зору.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Змістовий модуль 2. Регіони та країни світу.

Практична робота 3

Тема 7. Країни Європи.

Тема: Порівняльна характеристика промисловості ФРН і Франції, Великої Британії та Італії (за вибором). Характеристика зв’язків України із країнами-сусідами.

Мета: навчитися характеризувати галузеву структуру господарювання країн, її територіальні відмінності; складати комплексну економіко-географічну характеристику країн регіону, оцінити значення економічних зв’язків України із країнами-сусідами.

Методичне забезпечення: карти атласу, статистичні дані, додаткові джерела інформації, контурні карти «Німеччина», «Франція», «Британія», «Італія», «Країни – сусіди України».

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Теоретичні відомості. 

Промисловість – сукупність підприємств, що займаються виробництвом знарядь праці ( як для інших галузей виробництва, так і для самої промисловості), видобутком сировини, матеріалів, палива, виробництвом енергії й подальшою переробкою продуктів, отриманих у промисловості або вироблених у сільському господарстві – виробництвом споживчих товарів. Вона сприяє розвитку транспорту, забезпечує значну частину експортних надходжень, сприяє підвищенню добробуту населення, є найважливішим чинником науково-технічного прогресу.

Галузь промисловості – це структурний підрозділ господарства, що складається з підприємств, які випускають однорідну продукцію.

Галузева структура промисловості – сукупність галузей, що характеризуються певними відносинами й взаємозв’язками. Вона включає галузі видобувної й обробної промисловості.

Територіальна структура промисловості – об’єднання й взаємозв’язки центрів, вузлів і районів. Промисловий центр – це населений пункт, у якому розміщені підприємства певної спеціалізації. Сукупність промислових центрів, що мають спільну інфраструктуру, утворює промисловий вузол. Промислові центри й вузли є складовою частиною промислового району – територіально цілісної частини господарства країни, що спеціалізується на певній продукції ( її виробництво забезпечує максимальний ефект за мінімальних витрат).

Частина 1. Порівняльна характеристика промисловості ФРН і Франції, Великої Британії та Італії (за вибором).

 

ЗАВДАННЯ 1

Укажіть дві розвинені країні Європи, порівняльну характеристику промисловості яких ви будете складати ( наприклад: ФРН і Франція; Велика Британія й Італія).

_______________________________________________________________________

 

ЗАВДАННЯ 2

Укажіть (підкресліть) спільні риси, характерні для промисловості порівнюваних країн.

Високий технічний рівень галузі, висока якість продукції, що випускається. Найбільше значення мають електроенергетика, машинобудування й хімічна промисловість (дві останні галузі забезпечують основну частину експорту.

• Розвиток промисловості обумовлений поєднанням таких основних чинників: забезпеченість власною мінеральною сировиною, високий рівень транспортної системи, можливості комбінування й кооперування, високий рівень розвитку науки, висококваліфіковані кадри, фінансові ресурси, наявність споживача.

 

ЗАВДАННЯ 3

Видобувна промисловість (рівень забезпеченості власними корисними копалинами, залежність від закордонних поставок паливних і рудних корисних копалин (за зразком).

ФРН і Франція

Спільні риси

Не належить до ключових галузей господарства, але відіграє істотну роль у забезпеченні сировиною окремих галузей. За останні десятиліття обсяг видобутку частини корисних копалин знизився (виснаження запасів, можливість імпортувати біль дешеву мінеральну сировину). Здійснюється видобуток власної калійної солі й окремих видів будівельної сировини. Нафта й залізна руда видобуваються в невеликих обсягах. Країна залежить від імпорту більшості видів корисних копалин.

Відмінні риси

ФРН

Франція

 

Найбільше значення має видобуток уранової руди, бокситів, калійної солі.

Порівняно велике значення власного вугілля, залізних руд.

Велика Британія та Італія

Спільні риси

 

Відмінні риси

Велика Британія

Італія

Рівень розвитку галузі значно вищий, ніж в Італії. Найбільше значення має видобуток природного газу й нафти (шельф Північного моря). Порівняно велике значення власного вугілля, кам’яної та калійної солі, фосфориту, залізної руди.

За останні десятиліття зменшилися обсяги видобутку ряду корисних копалин (вугілля, залізна руда.

 

Найбільше значення має видобуток поліметалевих руд й окремих видів будівельної сировини особливо облицювального каменю). Порівняно велике значення власного природного газу, сірки, бокситів.

За останні десятиліття зменшилися обсяги видобутку ряду корисних копалин, а в деяких випадках видобуток навіть припинився (вугілля, залізна руда).

 

ЗАВДАННЯ 4

Електроенергетика ( основні типи електростанцій, їхня роль у виробництві електроенергії та особливості розташування) (за зразком).

ФРН і Франція

Спільні риси

Найважливіша галузь промисловості, що характеризується високим рівнем розвитку.

Представлено електростанції різного типу. ГЕС виробляють невеликий обсяг електроенергії й розташовані в передгірних і гірських районах.

Відмінні риси

ФРН

Франція

 

 

Велика Британія та Італія

Спільні риси

 

Відмінні риси

Велика Британія

Італія

Країна повністю забезпечена власною електроенергією. У деяких районах побудовані АЕС. У Шотландії та Уельсі розташовані ГЕС, але їхнє значення не настільки велике, як в Італії.

 

 

ЗАВДАННЯ 5

Чорна й кольорова металургія ( за зразком).

ФРН і Франція

Спільні риси

 

Відмінні риси

ФРН

Франція

Виробляє більше чавуну і сталі, ніж Франція. Основні потужності чорної металургії, особливо початкових переділів, зосереджені в Рурській області й на Нижньому Рейні. Більше половини виплавки алюмінію розташовано в Північній Рейн-Вестфалії.

 

Велика Британія та Італія

Спільні риси

Сучасні підприємства тяжіють до портів. Зростає кількість заводів передільної металургії.

У кольоровій металургії основне значення має виробництво алюмінію. Значна частина підприємств галузі працює на брухті.

Відмінні риси

Велика Британія

Італія

 

 

 

ЗАВДАННЯ 6

Машинобудування (за зразком).

ФРН і Франція

Спільні риси

Найважливіша галузь промисловості, що забезпечує значну частину експорту. Характеризується високим технічним рівнем, різновидом та якістю продукції, що випускається.

Основні центри – великі міста.

Велике значення транспортного машинобудування, у першу чергу автомобілебудування.

Відмінні риси

ФРН

Франція

 

 

Велика Британія та Італія

Спільні риси

 

Відмінні риси

Велика Британія

Італія

 

Переважання продукції середньої складності.

Значним є випуск обладнання для текстильної, швейної та взуттєвої промисловості.

За обсягами виробленої продукції переважає Північ. Точне машинобудування зосереджене в Мілані та його передмістях

 

ЗАВДАННЯ 7

Хімічна промисловість (за зразком)

ФРН і Франція

Спільні риси

 

Відмінні риси

ФРН

Франція

 

Велике значення має виробництво парфумерії й косметики.

Великі заводи галузі є майже в усіх районах, частина з них працює на місцевій сировині: в Ельзасі – добрива. На імпортній сировині працює нафтохімія Марселя та Нижньої Сени.

Велика Британія та Італія

Спільні риси

Найважливіша галузь промисловості, що забезпечує значну частину експорту. Виробляється  найрізноманітніша продукція всіх галузей хімічної індустрії.

Найважливіші райони розміщення – узбережжя (портові міста)

Відмінні риси

Велика Британія

Італія

 

 

 

ЗАВДАННЯ 8

Легка промисловість (за зразком)

ФРН і Франція

Спільні риси

Випускається високоякісна і, як правило, дорога продукція. За останні десятиліття значення галузі знизилося ( у першу чергу швейної промисловості).

Значна частина продукції (одяг, взуття) імпортується з країн Азії.

Відмінні риси

ФРН

Франція

 

 

Велика Британія та Італія

Спільні риси

 

Відмінні риси

Велика Британія

Італія

Найстарішою галуззю є текстильна. Вовняні тканини виробляються в Йоркширі, бавовняні – у Ланкаширі, лляні – у Північній Ірландії, трикотаж – Східному Мідленді. Сьогодні галузь переживає спад (особливо бавовняна).

 

 

ЗАВДАННЯ 9

Використовуючи економічні карти, підпишіть на відповідних контурних картах найбільші промислові центри й промислові райони порівнюваних країн.

Висновок

Укажіть найбільш характерні риси галузевої та територіальної структури промисловості великих розвинених країн Європи.

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Частина 2. Характеристика зв’язків України із країнами-сусідами.

Завдання 1.

Використовуючи теоретичні відомості (с.15), заповніть схему «Форми міжнародного співробітництва».

Зовнішня

(міжнародна) торгівля

 

 

 

                                                                                                                    

Форми міжнародного співробітництва

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2

За наведеними характеристиками вкажіть назви країн, що межують з Україною.

1). Цій країні належить невелика ділянка берега річки Дунай, довжина якої менше кілометра. Вона була передана цій країні Україною. За відсутності морського узбережжя це дає цій країні дуже важливий вихід до Чорного моря та країн Центральної Європи. На сьогодні тут створений міжнародний порт Джурджулешти.

Україна закуповує в цій країні виноград і виноградне вино, овочі, консерви, насіння соняшнику, соєві боби, фруктові соки. У свою чергу, до сусідньої країни Україна експортує сталь і вироби з неї, цемент, промислове обладнання, автобуси, добрива, нафтопродукти, лісоматеріали, засоби захисту й регулятори росту рослин.

Назва країни - ______________________________________________________

2). Україна імпортує з цієї країни енергоносії (у першу чергу природний газ), папір, лісоматеріали, транспортні засоби, деякі види машин і обладнання. Експортує молочні й м’ясні продукти, кондитерські вироби, соняшникову олію, деякі види труб, машини й обладнання.

Національно-культурна автономія українців у Росії ліквідована. У цій країні українці беруть участь в освоєнні багатьох важкодоступних районів і посідають третє місце за кількістю.

Назва країни - ______________________________________________________

3). Північна частина цієї країни історично тісно пов’язана з Україною. Це збагатило самобутню культуру сусіднього народу, вплинуло не тільки на його побут, обряди, але й на мову.

Українські підприємства експортують до цієї країни прокат чорних металів, електроенергію, промислове обладнання, автобуси. Із сусідньої країни до України ввозять трактори, вантажні автомобілі, продукцію точного машинобудування, лісоматеріали, деякі види продуктів харчування.

Назва країни - ______________________________________________________

4). Україна постачає в цю країну залізну руду, вугілля, сталь і вироби з неї, скло. Купує транспортні засоби, електрообладнання, товари хімічної промисловості, будівельні матеріали, ліки. У 2003р. була створена Асоціація, метою діяльності якої є зміцнення культурних і торговельних зв’язків між сусідніми країнами.

Спільний кордон із цією країною не перевищує 100км. (найменший відрізок державного кордону України з суміжною державою).

Назва країни -______________________________________________________

5). Ця країна є найбільшим торговельним партнером України серед держав Центральної Європи. Сюди експортується сталь і вироби з неї, залізна й марганцева руди, деякі види обладнання, насіння соняшнику; імпортуються – полімерні матеріали й пластмаси, папір і картон, електричні машини й обладнання, бензин, деякі види продуктів харчування, косметика, ліки.

Між Україною й цією державою існують давні економічні й політичні зв’язки. Сьогодні її офіційні представники активно сприяють інтеграції України в ЄС.

Назва країни -______________________________________________________

6). У цій країні проживає порівняно мало українців, однак у 1991р. тут було створене Товариство Української культури. Його мета – зберегти й передати молодому українському поколінню мову і народні традиції.

В Україні налічується понад 150тис. представників титульних націй цієї держави, у Закарпатті вони становлять 12% населення області.

В обміні товарами між країнами значне місце займає продукція сільського господарства і харчової промисловості. Імпортуються вироби із пластмас, обладнання для переробки сільгосппродукції, виробництва пакування з паперу й пластмаси, ремонту транспортних засобів; експортується – залізна руда, добрива, електроенергія етилен, хлорвініл, ліс, сталь і вироби з неї, текстиль.

Назва країни -______________________________________________________

7). У цій країні налічується 60тис. українців. Як національна меншина вони мають місце в місцевому парламенті. У 1989р. був заснований Союз українців цієї країни.

Україна поставляє до цієї країни сталь і вироби з неї, залізну руду й залізорудні концентрати, вугілля, продукцію хімічної промисловості (карбід, етилен, вінілхлорид, добрива), деякі види продуктів харчування ( у тому числі кондитерські вироби й соняшникову олію). Із сусідньої країни завозять текстиль, шкіряно-взуттєві вироби, хімічну продукцію, меблі, електричні машини й деякі види обладнання для нафтової та хімічної промисловості.

Частина кордону з цією державою проходить по одному з рукавів Дунаю.

Назва країни -______________________________________________________

 

Завдання 3

Підпишіть на контурній карті назви держав, що межують з Україною.

 

Завдання 4

Побудуйте стовпчикові діаграми, що відображають зовнішню торгівлю України з сусідніми країнами (за зразком).

Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами за 2011р.

Назва

країни

Експорт,

млрд. дол. США

Імпорт,

млрд. дол. США

Білорусь

1,92

4,21

Молдова

0,87

0,13

Росія

19,82

29,13

Польща

2,79

3,18

Румунія

0,95

1,02

Словаччина

0,84

0,60

Угорщина

1,34

1,32

 

Завдання 5

Охарактеризуйте зовнішню торгівлю України з однією із сусідніх країн (див. завдання 2, с.23.) (вибір країни погоджується з учителем).

_____________________________________________________________________________

 

Висновок

Укажіть основні особливості зв’язків України із сусідніми країнами.

_____________________________________________________________________________

 

 

 

 

 


Змістовий модуль 2. Регіони та країни світу.

Практична робота 4

Тема 10. Країни Північної Америки.

Тема: Порівняльна характеристика господарства основних економічних регіонів США: Півночі, Півдня й Заходу.

Мета: навчитися визначати особливості галузевої структури й територіальної організації  господарства США; скласти порівняльну характеристику галузевої структури та спеціалізації промисловості окремих регіонів країни.

Методичне забезпечення: карти атласу, статистичні дані, додаткові джерела інформації, контурна карта «США».

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Теоретичні відомості. 

Економічний район – це територіально цілісна частина країни, що має свою виробничу спеціалізацію, пов’язана з іншими районами територіальним поділом праці й обміном продукцією. Усі економічні райони утворюють єдиний господарський комплекс країни.

 

Завдання 1

На контурній карті США проведіть межі основних економічних районів: Півночі, Півдня й Заходу. Підпишіть їхні назви.

 

Завдання 2

Визначте за описами назви найбільших міст основних економічних районів США. Підпишіть на контурній карті (с.28) назви цих та інших найбільших міст кожного району.

Північ

1). Розташоване в гирлі річки Гудзон із численними затоками й протоками. У минулому було найбільшим промисловим центром і морським портом, але зараз ці функції не особливо важливі. В економіці провідне місце займає сфера послуг, місто перетворися в найбільший фінансовий і діловий центр. Тут розташовані провідні фондові й товарні біржі.

Назва міста - ____________________________________________________________

2). У минулому було одним з найбільших промислових вузлів важкої промисловості. Сьогодні це торговельно-фінансовий, промисловий і культурний центр. У промисловості велике значення мають металургія, точне машинобудування, нафтопереробна й нафтохімічна промисловість. У містах і передмістях розташовані 88 університетів і коледжів, найвідомішими є Пенсільванський університет, університети Темпла, Дресела та Вілланова.

Назва міста - ____________________________________________________________

3). Місто розташоване на озері Мічиган. Від часу заснування воно було багатогалузевим центром. Сьогодні провідну роль в економіці відіграють електротехніка, електроніка, хімічна промисловість і виробництво залізничного обладнання. Це найбільший транспортний вузол США й найпотужніший у світі залізничний вузол.

Назва міста - ____________________________________________________________

Південь

1). Швидкозростаючий економічний центр США. Розташований майже в центрі Півдня країни, перетворився на значний центр авіаліній (паса жирообіг місцевого аеропорту Гартофілд – 86млн. пасажирів на рік. – найбільший у світі). У промисловості виділяється різноманітним машинобудуванням. Був столицею літніх Олімпійських ігор 1996 року.

Назва міста - ____________________________________________________________

2). Один з найбільших портів світу (за експортом зерна).у районі міста вздовж берега на десятках кілометрів простягаються причали, доки, склади. Останнім часом в економіці міста велику роль відіграє переробка нафти, яку добувають у Мексиканській затоці. Великий вузол залізничного й транспортного сполучення.

Назва міста - ____________________________________________________________

3). Одне з міст країни, що найбільш динамічно розвивається. Найбільший центр нафтохімічної й нафтопереробної промисловості ( підприємства корпорацій «Шелл-ойл», «Пеннзойл»). Тут розташований центр підготовки космічних польотів НАСА ім. Л.Джонсона.

Назва міста - ____________________________________________________________

Захід

  1. Місто є торговельно-фінансовим і науково-культурним центром Західних штатів.

Тут працюють великі судноверфі й численні машинобудівні підприємства (приладобудування, електротехніка, електроніка); розвинені нафтопереробка, поліграфічна, харчова, текстильна промисловість. Поблизу розташована Силіконова долина – перший технополіс світу.

Назва міста - ________________________________________________

2). Місто простягнулося майже на сто кілометрів уздовж Тихоокеанського узбережжя країни. Воно було засновано іспанцями в 1781р. і до 1848р. перебувало у складі Мексики. Сьогодні це друга за розмірами агломерація країни з безліччю підприємств передових галузей: електротехніка, електроніка, авіаракетобудування. Розвинена індустрія розваг, розташований світовий центр кіноіндустрії.

Назва міста - ________________________________________________

  1.      Великий морський порт на Тихому океані (вивезення сільськогосподарської продукції з Південної Каліфорнії) на кордоні з Мексикою. Розвинені авіаракетобудування, радіоелектроніка, суднобудування. Найбільша американська військово-морська база на західному узбережжі США.
  2. Назва міста - ________________________________________________

 

Завдання 3

Використовуючи дані з різних джерел інформації та наведені короткі характеристики, укажіть спільні та відмінні риси промисловості основних економічних районів США.

Північ

Південь

Захід

Характеризується переважанням старих, традиційних галузей: вуглевидобувна (Аппалачський басейн), чорна металургія (район Великих озер й узбережжя Атлантичного океану), автомобілебудування (Детройт), загальне машинобудування Нью-Йорк, Філадельфія). У той самий час тут набули розвитку сучасні галузі машинобудування(електротехніка, електроніка) й хімічної промисловості (хімія органічного синтезу).

Зберігають своє значення легка й харчова промисловість.

 

 

Останніми десятиліттями Південь став найважливішим районом за видобутком нафти й природного газу (район Мексиканської затоки),центром хімічної промисловості(Х’юстон, Батон-Руж), виробництва алюмінію, нафтового та хімічного обладнання військової техніки Техас). У басейні річки Теннессі створений енергетичний комплекс, що складається з ГЕС, ТЕС, АЕС.

Зберігають своє значення традиційні галузі – текстильна, швейна, лісопильна, деревообробна, целюлозно-паперова й меблева. Їх найвища концентрація характерна для Підмонта (передгірне плато, оперізує східний край Аппалачів).

Відрізняється випереджальним розвитком наукомістких галузей (електроніка, авіакосмічна техніка, хімія тонкого органічного синтезу). Найбільшого розвитку вони набули на Тихоокеанському узбережжі (Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сіетл, Сан- Хосе, Сан-Дієго.

Тут розташований головний науковий і військово-промисловий штат США – Каліфорнія.

У гірських районах тихоокеанського Північного Заходу розвивається гідроенергетика (на річці Колумбія побудована найбільша в США ГЕС потужністю понад 7млн. кВт.), виплавка алюмінію, лісозаготівля, деревообробка.

До цього району належить найбільший і найменш заселений штат – Аляска. Він багатий на мінеральні, водні, гідроенергетичні й лісові ресурси. Найбільш освоєні родовища нафти.

Спільні риси

 

Відмінні риси

Північ

Південь

Захід

 

 

 

 

 

Завдання 4

Використовуючи дані з різних джерел інформації та наведені короткі характеристики, укажіть спільні та відмінні риси сільського господарства головних економічних районів США.

Північ

Південь

Захід

У районі виробляється половина продукції сільського господарства США. Тваринництво за вартістю продукції значно перевищує рослинництво.

У Приозер’ї та на Північному Сході сформувався молочний пояс. Основну частину сільськогосподарських земель тут займають поліпшені пасовища та сіножаті. Загалом у рослинництві переважає вирощування кормових і зернових культур.

У Північній і Південній Дакоті вирощують яру пшеницю, у Канзасі – озиму, а в східній частині – кукурудзу та сою. В Айові та прилеглих частинах Міссурі, Небраски й Канзасу розміщений знаменитий кукурудзяний пояс. Сьогодні в сівозміні з кукурудзою вирощують сою.

Історія басейну пов’язана з вирощуванням бавовнику й формуванням бавовняного поясу. Але на сьогодні великі плантації бавовнику збереглися лише в нижній течії річки Міссісіпі.

У цілому для рослинництва характерна різноманітність культур: соя, кукурудза, рис, цукрова тростина, бавовник, арахіс, овочі й фрукти. Розвивається скотарство й птахівництво (вирощування бройлерів).

У передгір’ях переважає м’ясне тваринництво.

Набуло розвитку лісове господарство.

У районі найбільший пояс пасовищного м’ясного скотарства з окремими осередками богарного й поливного землеробства з інтенсивним рослинництвом. Його основна спеціалізація – вирощування молодняку м’ясних порід великої рогатої худоби.

Сільське господарство найбільш розвинене у штаті Каліфорнія, де основну роль відіграє вирощування овочів і фруктів. У цілому район виробляє 2/5 цих культур.

Північний Захід спеціалізується на вирощуванні ягід і фруктів помірних широт (на відміну від субтропічної Каліфорнії) – яблук, груш, вишень. На порівняно посушливому Колумбійському плато  сформувався найбільший на Заході район вирощування пшениці

Спільні риси

 

Відмінні риси

Північ

Південь

Захід

 

 

 

 

 

Завдання 5

Використовуючи дані з різних джерел інформації укажіть спільні та відмінні риси в транспортній системі  основних економічних районів США. (Зверніть увагу на значення й рівень розвитку основних видів транспорту, густоту шляхів сполучення).

Спільні риси

 

Відмінні риси

Північ

Південь

Захід

 

 

 

 

 

 

 

Висновок

Укажіть найбільш характерні риси господарства кожного з основних економічних районів США.

Північ - _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Південь - ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Захід - __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

docx
Додано
3 січня
Переглядів
236
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку