Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Календарні плани. Зарубіжна література. 10 клас. Рівень стандарту

Про матеріал

На допомогу учителю пропонується форма календарного планування зарубіжної літератури в 10 класі на І-ІІ семестри. В плануванні вказується чинна навчальна Програма з предмету, вихідні дані підручника, за яким здійснюється навчання, наявна таблиця розподілу годин за розділами Програми. Саме планування розподіляється на графи "Дата" (за календарем та фактично), "Зміст навчального матеріалу" та "Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів". Останній розділ буде в нагоді учителям для визначення мети уроку.

Перегляд файлу

ПОГОДЖЕНО                                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора                                                                Директор школи

з навчально-виховної роботи                                                   _____________

_____________                                                                           _______ вересня 201_р.

________ вересня 201_р.

 

 

Зарубіжна література

10 клас

Світова література. 10-11 класи . Програма для профільного навчання учнів  загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями. Рівень  стандарту. Затверджено МОНУ ( наказ МОНУ від 28.10. 2010 №1021) ( Зі змінами, затвердженими наказом МОН  від 14.07.2016 № 826)

 

Світова література: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту / В.Я.Звиняцьковський, Т.Г.Свербілова, О.Є.Чебанова. – К.: Освіта, 2010 (наказ МОНУ №544 від 08.06.3010 р.)

 

 

з/п

Розділи програми

Кількість годин

Контрольні роботи

Розвиток мовлення

Позакласне читання

 

 

за прогр

фактично

 

 

 

1.

Вступ

1

1

 

 

 

2

Із літератури реалізму

13

16

1

1у+1 п

1

3

Традиції і новаторські зрушення в поезії середини – другої половини XIX ст.

8

8

1

1у

1

4.

Роман ранньомодерністської доби

3

4

1

 

 

5

Підсумок

1

1

 

 

 

 

 

26

30

 

3

2

 

 

 

 

з/п

Дата

 

Зміст

навчального матеріалу

 

Державні вимоги до рівня підготовки учнів

За планом

Фактично

1. Вступ.

1.

 

 

Загальна характеристика розвитку культури та лі­тератури XIX ст.  Реалізм як напрям у світовій літературі

Розквіт реалістичної літератури, його зв'язок із розвитком природничих наук. Майстри соціальної прози: Стендаль, О.Бальзак, Г.Флобер, Ч.Діккенс, Ф.Достоєвський, Л.Толстой, А.Чехов та ін.

Роль художньої літератури в культурному та суспільному житті ХІХ ст.

Учень (учениця):

називає основні риси та етапи літературного процесу ХІХ ст.;

розповідає про особливості соціальної прози ХІХ ст., роль художньої літератури у культурному та суспільному житті ХІХ ст.;

називає найвизначніших представників соціальної прози ХІХ ст.;

обґрунтовує твердження про те, що ХІХ ст. є «золотою добою» класичного роману.

ТЛ Дає визначення поняття «соціальна проза».

2. Із літератури реалізму

2.

 

 

Стендаль (1783-1842). «Червоне і чорне»

Життєвий і творчий шлях письменника. Синтез романтизму й реалізму в його творчості

Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху Стендаля та місце в ньому роману «Червоне і чорне»;

висловлює судження про багатозначність назви роману;

визначає провідні риси характеру Жульєна Сореля та головні етапи формування його особистості;

порівнює суспільні закони й звичаї у Вер’єрі – Безансоні - Парижі;

розповідає про своєрідність втілення теми кохання у романі;

зіставляє жіночі образи твору;

визначає риси романтизму і реалізму в романі.

ТЛ Висловлює судження про жанрові особливості соціально-психологічного роману, а також про психологізм твору.

3.

 

 

Роман «Червоне і чорне», поєднання в ньому соціально-політичного й психологічного аспектів. Гостра критика режиму Реставрації

4.

 

 

Конфлікт головного героя Жульє-на Сореля з суспільством як сюжетний стрижень роману

5.

 

 

Внутрішня драма героя як наслідок конфлікту. Жіночі образи роману. Психологізм творчості Стендаля. Багатозначність назви роману

6.

 

 

Онорé де БАЛЬЗÁК (1799–1850). “Гобсéк”

Життєвий і творчий шлях письменника.  Бальзак і Україна.

Бальзак – видатний французький письменник, за­чинатель соціального реалістичного роману. Поєд­нання реалістичних і романтичних елементів у його художній системі. «Людська комедія» – грандіозна енциклопедія життя Франції першої половини XIX ст., її проблематика і структура

Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху письменника і місце в ньому повісті «Гобсек»;

відзначає зв’язок Бальзака з Україною;

пояснює, чому «Людську комедію» Бальзака називають “енциклопедією життя Франції першої половини XIX ст.”;

наводить приклади поєд­нання в образі Гобсека елементів реалізму і романтизму;

аналізує особливості втілення мотиву влади золота в повісті «Гобсек»;

визначає особливості композиції повісті;

характеризує роль Дервіля в розгортанні й відтворенні подій твору;

висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в творі.

7.

 

 

Влада золота та її філософія в повісті «Гобсек». Романтичні й реалістичні риси неоднозначного образу «філософа й скнари» Гобсека

8.

 

 

Зіставлення образів Фанні Мальво і Анастазі де Ресто. Роль Дервіля в розгортанні й відтворенні подій повісті. Композиція і стиль твору

Контрольна робота 1 за темою «Із літератури реалізму»: тести

9.

 

 

Позакласне читання 1. А.Чехов. Оповідання

 

10.

 

 

Фéдір ДОСТОЄВСЬКИЙ (1821–1881). «Злочин і кара»

Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Достоєвського як одна з вершин світової літератури. Філософські, етич­ні й естетичні погляди письменника та їхнє втілення в художніх творах

Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху письменника і місце в ньому роману «Злочин і кара»;

називає характерні риси літератури реалізму;

визначає творчість Ф.Достоєвського як одну з вершин світової літератури;

акцентує увагу на філософському й етич­ному потенціалі роману “Злочин і кара”;

простежує еволюцію образу Раскольнікова;

висловлює судження щодо теорії сильної особис­тості, “надлюдини”;

розкриває особливості образної системи роману;

висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в творі;

висловлює судження про символіку  назви твору;

ТЛ Висловлює судження про жанрові особливості роману “Злочин і кара”

11.

 

 

Роман «Злочин і кара» як утілення нового, полі­фонічного типу художнього мислення. Філософські, соціальні, психологічні й морально-етичні ідеї твору

12.

 

 

Еволюція образу Раскольнікова і розвінчання теорії сильної особис­тості, «надлюдини». Розкриття складності та суперечливості духовного світу людини

13.

 

 

Образна система роману, символі-ка його назви

14.

 

 

Розвиток мовлення 1 (усно): диспут «Сутність теорії Раскольникова: чи є інші шляхи подолання життєвих негараздів?»

15.

 

 

Контрольна робота 2 за темою «Із літератури реалізму»: твір

16

 

 

Лев ТОЛСТÓЙ (1828–1910) «Анна Кареніна»

Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Льва Толстого як явище літератури реалізму. Духовні й творчі шукання та здобутки письменника

Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху письменника і місце в ньому роману «Анна Кареніна»;

виділяє ключові епізоди  роману;

називає основні проблеми твору;

характеризує образи головних героїв твору в їхній психологічній глибині;

висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в творі.

17.

 

 

Роман “Анна Кареніна”. Образи-характери роману, пластичність змалюван­ня і психологічна глибина.

18.

 

 

Суперечливий образ Анни.

19.

 

 

Образ Левіна, його автобіографічна складова. Паралелізм у композиції роману, особливості стилю.

“Діалектика душі” толстовських героїв

20.

 

 

Розвиток мовлення 2 (письмово): твір-роздум «Що таке щастя…»

3. Традиції і новаторські зрушення в поезії середини – другої половини XIX ст.

21.

 

 

Загальна характеристика головних шляхів розвитку поезії сер. ХІХ ст.

Нові грані романтичного поетичного світу в творчості «пізніх» романтиків (Ш.Бодлера, В.Вітмена, Ф.Тютчева). Принципи «чистого мистецтва» у поезії (група «Парнас», творчість А.Фета)

Світоглядно-естетичні зрушення у мистецтві та літературі

Учень (учениця):

розповідає про провідні шляхи розвитку поезії середини-другої половини ХІХ ст.;

розмірковує  про феномен «чистого мистецтва» у поезії, а також про  світоглядно-естетичні зрушення у мистецтві та літературі  середини – другої половини XIX ст.

22.

23.

 

 

Волт ВÍТМЕН (1819–1892). (Вірші за вибором учителя)

Життєвий і творчий шлях письменника. Вітмен – американський поет-новатор. Збірка “Листя трави», її провідні теми й мотиви. Звернення до вільного вірша (верлібру)

Учень (учениця):

пояснює, чому американця Волта Вітмена називають великим поетом-новатором;

виразно читає і аналізує вірші В.Вітмена.

ТЛ Дає визначення поняття «верлібр».

24.

25.

 

 

Шарль БОДЛÉР (1821–1867). «Альбатрос», «Відповідності», «Вечорова гармонія»

Життєвий і творчий шлях письменника. Ш.Бодлер – пізній романтик і один із зачинателів символізму. Світогляд і естетичні погляди Бодлера і збірка “Квіти зла». Протиставлення дійсності й ідеалу як семантико-образна вісь збірки

Традиційність і своєрідність вирішення проблеми “поет і натовп» у поезії “Альбатрос».

Філігранність поетичної техніки, формальна довершеність і сугестивність вірша “Вечорова гармонія”

Тлумачення предметних образів як “видимих знаків” ідей, почуттів, душевних станів (“Відповідності”)

Учень (учениця):

розповідає про модерністські зрушення у французькій поезії другої половини ХІХ ст.;

пояснює, що Бодлер був водночас і пізнім романтиком, і одним із зачинателів символізму;

характеризує естетичні погляди Бодлера, втілені у збірці «Квіти зла»;

висловлює судження про своєрідність вирішення проблеми “поет і натовп” у поезії «Альбатрос»;

пояснює особливості поетичної техніки вірша “Вечорова гармонія”;

наводить приклади втілення рис символізму в поезіях Бодлера;

виразно читає і аналізує вірші Бодлера.

ТЛ Дає визначення понять «символ», «декаданс», «неоромантизм», «символізм».

26.

27.

 

 

Із поезії французького символізму

Символізм як літератур­ний напрям останньої третини XIX – початку XX ст. Основні естетичні принципи та поетичне нова­торство символістів

Поль ВЕРЛÉН (1844–1896). “Осіння пісня”, “Так тихо серце плаче...”, “Поетичне мистецтво”.

Артюр РЕМБÓ (1854–1891). “Відчуття”, “П’яний корабель”, “Голосівки”

Поняття про символ як основ­ний засіб поетичного самовираження, його потрак­тування французькими символістами: спонтанність з’яви, непроясненість і багатозначність, “підказу­вання” смислів і простір для відгадування. Сугéстія (навіювання) як важливий художній засіб симво­лістської поезії. Зняття інформаційно-розповідної функції поетичної мови

Учень (учениця):

характеризує символізм як літератур­ний напрям останньої третини XIX – початку XX ст.;

визначає музичність як важливу ознаку віршів Верлена, засіб прямого вираження інтуїтивно-емоційного, несвідомого, настроєвого;

тлумачить поняття сугéстія (навіювання), визначає її як важливий художній засіб поезії симво­лізму;

наводить приклади використання символів у поезіях П.Верлена й А.Рембо;

виразно читає і аналізує вірші П.Верлена й А.Рембо.

 

ТЛ Дає визначення понять «імпресіонізм», «сугестія».

28.

 

 

Розвиток мовлення 3 (усно): презентація учнівських проектів «Традиції і новаторські зрушення в поезії середини – другої половини ХІХ ст.»

29.

 

 

Контрольна робота 3 за темою «Традиції і новаторські зрушення в поезії середини – другої половини XIX ст.»: тести+аналіз поезій

30.

 

 

Позакласне читання 2. О.Генрі. Новели

 

4. Роман ранньомодерністської доби

31.

 

 

Óскар УÁЙЛЬД (1854–1900). «Портрет Доріана Грея».

Життєвий і творчий шлях письменника. Уайльд – письменник англійського раннього модернізму. Естетизм Уайльда, імпресіоністичність стилю

 

Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху письменника і місце в ньому роману «Портрет Доріана Грея»;

характеризує “Портрет Доріана Грея” як інтелектуальний роман і вказує на головні філософсько-естетичні та моральні проблеми твору: співвідношення краси й моралі, чи може краса бути вільною від моралі, як таке вивільнення діє на особистість;

ТЛ Дає визначення понять «естетизм», «інтелектуальна проза», «парадокс».

32.

 

 

«Портрет Доріана Грея» як осереддя творчості письменника, філософсько-естетичні та моральні проблеми твору

33

 

 

Риси інтелектуального роману

34.

 

 

Контрольна робота 4. Твір – роздум «Чи може краса бути вільною від моралі

5. Підсумок

35.

 

 

Узагальнення та систематизація вивченого протя­гом року матеріалу

Учень (учениця):

називає авторів і переказує зміст вивчених протягом року творів;

повторює і систематизує засвоєні протягом навчального року відомості про особливості перебігу світового літературного процесу;

ТЛ Дає визначення понять: «верлібр», «декаданс», «естетизм», «імпресіонізм», «інтелектуальна проза», «модернізм», «неоромантизм», «парадокс», «психологічний роман», «символ», «символізм», «соціально-психологічна проза», «сугестія», «філософський роман».

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Ярошевська Ольга Валентинівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Якушевська Єва Борисівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
4 лютого 2018
Переглядів
2775
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку