Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Календарні плани. Зарубіжна література. 11 клас. Рівень стандарту

Про матеріал

На допомогу учителю пропонується форма календарного планування зарубіжної літератури в 11 класі на І-ІІ семестри. В плануванні вказується чинна навчальна Програма з предмету, вихідні дані підручника, за яким здійснюється навчання, наявна таблиця розподілу годин за розділами Програми. Саме планування розподіляється на графи "Дата" (за календарем та фактично), "Зміст навчального матеріалу" та "Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів". Останній розділ буде в нагоді учителям для визначення мети уроку.

Перегляд файлу

ПОГОДЖЕНО                                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора                                                                Директор школи

з навчально-виховної роботи                                                   _____________

_____________                                                                           _______ вересня 201 р.

________ вересня 201 р.

 

 

Зарубіжна література

11 клас

Світова література. 10-11 класи . Програма для профільного навчання учнів  загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями. Рівень  стандарту. Затверджено МОНУ ( наказ МОНУ від 28.10. 2010 №1021) ( Зі змінами, затвердженими наказом МОН  від 14.07.2016 № 826)

 

Світова література: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту / В.Я.Звиняцьковський, Т.Г.Свербілова, О.Є.Чебанова. – К.: Освіта, 2010 (наказ МОНУ №544 від 08.06.3010 р.)

 

 

з/п

Розділи програми

Кількість годин

Контрольні роботи

Розвиток мовлення

Позакласне читання

 

 

за прогр

фактично

 

 

 

1.

Із літератури першої половини ХХ ст.

10

11

2

1у+1п

1

2

Із літератури другої половини ХХ століття

9

12

2

-

3

Із літератури кінця ХХ - початку ХХІ століття

3

4

-

1п

1

4

Підсумок

2

2

-

-

-

 

 

24

29

4/4

4/4

2/2

 

 

 

 

 

 

 

з/п

Дата

 

Зміст

навчального матеріалу

 

Державні вимоги до рівня підготовки учнів

За планом

Фактич-но

І. Із літератури першої половини ХХ ст. (10 год.)

1.

 

 

Складність і неоднозначність художнього процесу І пол. ХХ ст. Модернізм як некласична модель культури.

Авангардизм 1910-20-их років, його основні течії. Співвідношення модернізму та авангардизму.

Еволюція реалізму в літературі І пол. ХХ ст.

Елітарна та масова культура.

Учень (учениця):

називає розвиток модернізму і авангардизму як провідні тенденції літературного процесу першої половини ХХ століття;

визначає основні течії авангардизму 1910-20-их років;

висловлює судження про долю реалізму в літературі XX ст.;

називає роздвоєння культурного процесу на два річища (елітарну та масову культуру) як характерну ознаку культурної ситуації ХХ століття.

ТЛ Дає визначення понять «авангардизм», «модернізм» (у літературі).

2

3

 

 

Загальна характеристика модерністських явищ у художній прозі першої половини ХХ ст.

Франц Кáфка (1883–1924). «Перевтілення»

Життєвий і творчий шлях письменника. Кафка – австрійський письменник-модерніст. Своєрідність світобачення в оповіданні «Перевтілення». Грегор Замза та його родина.

Особливості стилю Кафки, специфіка поєднання реальності та міфотворчості у гротесковому художньому світі письменника.

Учень (учениця):

характеризує світоглядні та естетичні засади модернізму в літературі, художні здобутки європейської модерністської прози;

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху письменника та місце в ньому оповідання «Перевтілення»;

називає характерні особливості індивідуального стилю Франца Кафки;

висловлює судження про особливості стосунків Грегора з його родиною.

ТЛ Дає визначення понять «гротеск», «міфотворчість», «експресіонізм».

4

5

 

 

Джеймс Джойс (1882–1941). «Джакомо Джойс»

Життєвий і творчий шлях письменника. Джойс – ірландський письменник-модерніст. Харак­терні риси поетики творів Джойса.

Психологічне есе «Джакомо Джойс», його автобіогра-фічний характер.

Контрольна робота 1: тести

Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху письменника та місце в ньому психологічного есе «Джакомо Джойс»;

визначає харак­терні риси поетики творів Дж. Джойса: а) використання «потоку свідомості»; б) наявність елементу пародійності й іронічності; в) інтертекстуальність;

ТЛ Дає визначення понять «потік свідомості», «інтертекстуальність».

6

 

 

Михáйло Булгáков (1891–1940). «Майстер і Маргарита»

Життєвий і творчий шлях М.Булгакова. Булгаков і Київ.

Роман «Майстер і Маргарита», проблематика й система образів твору..

Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху письменника;

наводить приклади поєднання реального та ірреального в творі;

характеризує проблематику та головних героїв роману;

розповідає про дві частини твору («єршалаїмську» і «московську»);

висловлює судження про особливості композиції твору Булгакова – «роман у романі»;

висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в творі.

ТЛ Висловлює судження про особливості композиції твору (роман в романі)

7

 

 

«Майстер і Маргарита» як роман-міф. Поєднання реальності та фантастики в романі

8

 

 

«Московські» та «єршалаїмські» розділи твору та художні засоби їхнього зв’язку. Особливості композиції твору.

9

 

 

Розвиток мовлення 1 (письмово). Есе

 

10

 

 

Позакласне читання 1. М.Зощенк2

 

11

 

 

Глибинні зрушення в поезії початку ХХ ст. Модернізм і основні течії європейської поезії XX ст.

Рáйнер Марíя Рíльке (1875–1926). «Орфей, Евридіка, Гермес», «Ось дерево звелось...»

Життєвий і творчий шлях письменника. Синтетичний вияв новітніх течій і тенденцій в поезії австрійського поета Р.М.Рільке. Вираження традиції відчуження людини в дегуманізованому світі. Ностальгія за втраченою єдністю людини зі світом.

Рільке і Україна.

Ґійóм Аполлінéр (1880–1918). «Міст Мірабо», «Зарізана голубка й водограй»

Життєвий шлях письменника, його творча еволюція від неоромантизму до кубофутуризму.

Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху поета;

характеризує творчість Р.М. Рільке як синтетичний вияв новітніх течій і тенденцій у поезії;

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху поета;

характеризує творчість Ґійома Аполлінера як шлях від неоромантизму до кубофутуризму;

виразно читає і аналізує вірші Р.М.Рільке, Гійома Аполлінера.

ТЛ. Дає визначення понять «мо­дернізм», «авангардизм».

12

13

 

 

«Срібна доба» російської поезії, розмаїття її напрямів і течій.

Олексáндр Блок (1880–1921). «Незнайома», «Весно, весно, без меж і без краю...», «Скіфи»

Життєвий і творчий шлях письменника. О.Блок – найвидатніший поет російського символізму.

Аннá Ахмáтова (1889–1966). «Довкола жовтий вечір ліг», «Дав мені юнь ти сутужную», «Реквієм»

Життєвий і творчий шлях Анни Ахматової. Акмеїзм, його естетичні засади і поетика у її твор­чості. Пізня поезія Ахматової («Реквієм»).

Анна Ахматова і Україна.

Учень (учениця):

називає напрями і течії «срібної доби» російської поезії та її найвідоміших представників;

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху О.Блока;

аналізує поезії «Незнайома», «Весно, весно, без меж і без краю...», «Скіфи»,

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху Анни Ахматова;

аналізує твори «Довкола жовтий вечір ліг», «Дав мені юнь ти сутужную», «Реквієм»

виразно читає вірші О.Блока, Анни Ахматової.

ТЛ Дає визначення понять «символізм», «акмеїзм».

14

 

 

Розвиток мовлення 2 (усно): поетична вітальня

15

 

 

Контрольна робота 2: твір

2. Із літератури другої половини ХХ століття (9 год.)

16

17

 

 

Тема Другої світової війни в повоєнні десятиліття.

Бертóльт Брехт (1898–1956). «Життя Галілея»

Життєвий і творчий шлях письменника. «Епіч­ний театр» Брехта. Проблема моральної відповідальності вче­них за наслідки наукових досліджень у драмі «Життя Галілея». Неоднозначність образу Галілея. Інтелектуальний харак­тер драми.

 

Учень (учениця):

розповідає про провідні тенденції в розвитку літератури середини – другої половини XX ст.;

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху письменника та місце в ньому драми «Життя Галілея»;

пояснює, що Брехт створив «епічний театр», де домінувала не дія, а ідея;

визначає проблему моральної відповідальності вче­них за наслідки своїх наукових досліджень як головну в драмі «Життя Галілея»;

ТЛ Пояснює поняття «епічна драма».

18

19

 

 

Альбéр Kamю (1913–1960). «Чума»

Життєвий і творчий шлях письменника, його філософські й естетичні погляди. Камю і екзис­тенціалізм. Абсурд і трагічний стоїцизм у романі «Чума»..

 

Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху письменника та місце в ньому роману «Чума»;

висловлює судження про втілення в романі «Чума» рис екзистенціалізму; характеризує головних героїв твору;

висловлює міркування про важливу думку Камю, висловлену у фіналі роману: «Люди більше заслуговують на захоплення, ніж на зневагу»;

ТЛ Дає визначення поняття «екзистенціалізм» (як літературне явище).

20

 

 

Проблема вибору людини в межовій ситуації та особистої відповідальності за цей вибір. Композиція і стиль твору

21

 

 

Контрольна робота 3: твір

22

23

 

 

 

Ернéст Мíллер Хемінгуéй (1899–1961). «Старий і море».

Життєвий і творчий шлях Е.Хемінгуея, особливості його поетики й стилю.

«Старий і море» – повість-притча про людину..

Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху письменника та місце в ньому повісті «Старий і море»;

пояснює, чому твір «Старий і море» називають повістю-притчею про людину.

ТЛ Дає визначення поняття «повість-притча».

24

 

 

«Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст твору

25

26

 

 

Вихід на авансцену світової літератури 1950-60-х рр. літератури Латинської Америки.

Габріéль Гарсíа Мáркес (1928-2014). «Стариган із крилами»

Життєвий і творчий шлях письменника. Органічне поєднання буденного й фантастичного як характерні риси «магічного реалізму» в оповіданні «Стариган із крилами».

Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху письменника та місце в ньому оповідання «Стариган із крилами»;

висловлює судження про символічний сенс зустрічі людей із янголом, багатозначність назви та фіналу оповідання;

характеризує підкреслено «буденне» зображення автором фантастичного як характерну ознаку «магічного реалізму»;

ТЛ Дає визначення поняття «магічний реалізм».

27

 

 

Розвиток мовлення 3. Аналіз прозового твору

 

28

 

 

Контрольна робота 4: тестові завдання

3. Із літератури кінця ХХ - початку ХХІ століття (3 год.)

29

 

 

 

Постмодернізм у літературі другої половини ХХ ст.

Сучасний літературний процес (огляд)

Співіснування і взаємодія різних стилів, напрямів, течій. «Утеча культури на університетські кафедри», виживання і конкуренція художньої літератури з «відео», «мультимедіа», Інтернетом та іншими реаліями сучасності: «від Інтернету до Гуттенберга» (У.Еко).

Учень (учениця):

розповідає про соціоісторичні, культурно-філософські та естетичні чинники розвитку постмодернізму в художній літературі;

називає сучасних письменників (зокрема постмодерністів) та їхні твори.

 

30

 

 

Розвиток мовлення 4 (усно): презентація творчого проекту за темою «»Помітні сучасні літературні явища: творчість Ричарда Баха, Патріка Зюскінда, Паоло Коельо, Італо Кальвіно, Мілана Кундери, Харукі Муракамі, Дена Брауна та ін.

 

31

32

 

 

 

Мúлорад ПÁвич (1929-2009). «Дамаскин»

«Перший письменник третього тисячоліття» М.Павич. Утілення в оповіданні «Дамаскин» рис постмодернізму.

Учень (учениця):

розповідає про головні віхи життєвого й творчого шляху письменника та місце в ньому оповідання «Дамаскин»;

наводить приклади втілення в оповіданні «Дамаскин» рис постмодернізму;

ТЛ Дає визначення поняття «постмодернізм».

33

 

 

Позакласне читання 2.

 Павич М. «Хозарський словник»

4. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу

34

 

 

Найвидатніші здобутки світової літератури доби античності, Середньовіччя, Відродження, ХVII і ХVIIІ століть, а також ХІХ століття (доба романтизму)

Учень (учениця):

називає та дає загальну характеристику найвидатніших явищ світової літератури цих епох, їхні характерні ознаки і висловлює судження про них.

ТЛ Дає визначення зазначених у програмі понять.

35

 

 

Найвидатніші здобутки світової літератури ХІХ століття (доби реалізму та раннього модернізму), а також ХХ – початку ХХІ століття (у т.ч. сучасного літературного процесу)

Учень (учениця):

називає та дає загальну характеристику найвидатніших явищ світової літератури цих епох , їхні характерні ознаки і висловлює судження про них.

ТЛ Дає визначення зазначених у програмі понять.

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Ярошевська Ольга Валентинівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Катруха Світлана Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Якушевська Єва Борисівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Світова література (академічний, профільний рівень) 11 клас (Звиняцковський В.Я.)
Додано
4 лютого 2018
Переглядів
21977
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку