Календарні плани. Зарубіжна література. 9 клас

Про матеріал

На допомогу учителю пропонується форма календарного планування зарубіжної літератури в 9 класі на І-ІІ семестри. В плануванні вказується чинна навчальна Програма з предмету, вихідні дані підручника, за яким здійснюється навчання, наявна таблиця розподілу годин за розділами Програми. Саме планування розподіляється на графи "Дата" (за календарем та фактично), "Зміст навчального матеріалу" та "Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів". Останній розділ буде в нагоді учителям для визначення мети уроку.

Перегляд файлу

ПОГОДЖЕНО                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора                                                    Директор школи

з навчально-виховної роботи                                       _____________

_____________                                                               _______ вересня 201  р.

________ вересня 201  р.

 

 

 

 

 

Зарубіжна література

9клас

 

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 5-9 класи. Світова література .-К..:Видавничий дім «Освіта, 2013. Затверджено МОНмолодьспорту України (наказ МОНмолодьспорту України від 06.06.2012 № 664)» зі змінами Наказ МОНУ від 29.05.2015 № 585 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»; зі змінами,  затвердженими наказом  МОН від 07.06.2017 № 804

 

Зарубіжна література: підруч. для 9 кл. загальноосвіт.навч.закл./ В.В.Паращич, Г.Є.Фефілова.-Х.: Видавнича група «Основа» 2017 Наказ МОНмолодьспорту України від 02.03.2017 р. №417

 

 

№ з/п

Розділи програмного матеріалу

Кількість годин

Контрольні роботи

Розвиток мовлення

Позакласне читання

 

 

За

прогр

факт

 

 

 

1

Вступ.

2

2

-

-

-

2.

Просвітництво

9

9

1

1п

-

3.

Романтизм

18

20

1

2у/п

1

4.

Реалізм

13

13

1

1п

1

5.

Нові тенденції у драматургії кінця XIX–початку XX ст.

7

7

1

-

-

6.

Література XXXXI ст. Життя, історія, культура

7

8

 

2

7.

Підсумки

2

2

-

-

-

 

Всього: 70

 

 

 

 

За прогр.

фаактично

За прогр.

фактично

За прогр.

фактично

За прогр.

фактично

 

 

58

61

4

4

4

5

4

4

 

 

 

№ з/п

Дата

 

Зміст

навчального

матеріалу

Очікувані результати

навчально-пізнавальної діяльності учнів

(за розділами)

 

 

За планом

фактично

1. Вступ (2 години)

1.

2.

 

 

Літературні жанри і стилі. Перехідні явища в літературі.

(ТЛ) Жанр, стиль.

(ЛК) Жанри і стилі як органічні елементи культури. Загальне і національне в структурі жанрів і стилів.

(УС) Жанрово-стильові тенденції в українській та зарубіжних літературах на етапах літературного процесу.

(ЕК) Специфіка жанрів у різних національних літературах (оповідання, роман, сонет та ін.). Розмаїття індивідуальних стилів митців.

(МЗ) Українська література, художня культура

Учень/учениця

Ключові компетентності

усвідомлює зв’язок різних ознак культурного, соціального, технологічного розвитку людства (НЛ-1); цінує спільну працю, громадянську ініціативу (НЛ-2).

Предметні компетентності

дає визначення поняття «жанр», розуміє його зв’язок із родовим поділом літератури;

називає жанри, які належать до різних родів (епос, лірика, драма), а також міжродові утворення (наприклад, балада, поема та ін.);

визначає жанрові ознаки творів (на прикладі прочитаних текстів);

дає визначення поняття «стиль», розрізняє стилі загальні (епох, напрямів, течій) та індивідуальні (стилі письменників);

знає складники стилю (тематика, образотворчість, сюжетно-композиційні особливості, поетична мова);

порівнює окремі жанри в національних літературах (на прикладі прочитаних творів)

2. Просвітництво (9 годин)

3.

 

 

Історичні умови та провідні ідеї Просвітництва. Вплив філософії на літературу й культуру доби. Художні напрями (просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм).

Учень/учениця

Ключові компетентності

усвідомлює особисту відповідальність за стан навколишнього середовища (НЛ-1); розуміє роль ініціативи в суспільстві (НЛ-2); осмислює значення безпечної поведінки в критичних ситуаціях (НЛ-3); ставить перед собою мету й системно працює для її реалізації (НЛ-4).

Предметні компетентності

розкриває чинники (історичні, філософські, естетичні) розвитку європейської літератури доби Просвітництва;

знає основні художні напрями розвитку літератури й мистецтва Просвітництва, називає їхні ознаки, представників;

називає ключові ідеї Просвітництва, виявляє їх у прочитаних творах;

визначає особливості сюжету й композиції роману Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера»;

розкриває жанрову своєрідність роману «Мандри Гуллівера» (поєднання реалістичних елементів і соціальної фантастики);

знаходить приклади езопової мови у творі Дж  Свіфта;

характеризує образ Гуллівера, визначає художні засоби його створення;

знаходить у романі Дж. Свіфта приклади гумору, іронії, сатири, сарказму, визначає їхні функції у творі;

розкриває ідеї, аналізує мотиви й образи в ліричних творах Й. В. Ґете;

пояснює, чому ода «До радості» Ф. Шиллера стала гімном Євросоюзу

4.

 

 

Джонатан Свіфт (16671745). «Мандри Лемюеля Гуллівера» (1 частина). Історія написання твору. Просвітницькі ідеї у творі.

5.

 

 

Образ Гуллівера як втілення концепції нової людини.

6.

 

 

Жанрова своєрідність роману (поєднання реалістичних елементів і соціальної фантастики).

7.

 

 

Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм). Езопова мова

8.

 

 

Йоганн Вольфганг Ґете (17491832). Поезії «Вільшаний король», «Травнева пісня», «Прометей». Роль Й. В. Ґете в історії Просвітництва. Нове розуміння природи у ліриці Й. В. Ґете. Міфологічний зміст образів вірша «Вільшаний король». Ідея кохання й щастя у «Травневій пісні», ознаки фольклору.             

9.

 

 

Волелюбні мотиви та протистояння образів персонажів у «Прометеї». Образ Прометея.

10.

 

 

Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер (17591805). «До радості». Просвітницька ідея об’єднання людства в оді «До радості» Ф. Шиллера. Пафос твору, який став гімном Євросоюзу.

(ТЛ) Поглиблення понять про роман, оду. Композиція.

(ЛК) Європейське мистецтво доби Просвітництва.

(УС) Ідеї Просвітництва в Україні.

(ЕК) Порівняння оригіналів і художніх перекладів (у фрагментах і цілісно за умови володіння учнями іноземною мовою).

(МЗ) Історія, математика

11.

 

 

Розвиток мовлення 1 (письм.): дослідження 1. «Езопова мова у творі Дж  Свіфта» 2.«Чому ода «До радості» Ф. Шиллера стала гімном Євросоюзу»

12.

 

 

Контрольна робота 1 за темою «Просвітництво»: тести

 

 

 

 

3. Романтизм (18+2 годин)

 

13.

 

 

Історичні, естетичні, філософські чинники розвитку романтизму. Основні ознаки романтизму як напряму в літературі й мистецтві. Романтизм у різних країнах.

Учень/учениця

Ключові компетентності

усвідомлює взаємозв’язок людини і навколишнього середовища (НЛ-1);

розуміє необхідність захисту своїх прaв і прав інших людей (НЛ-2);

визначає тактику поведінки в небезпечних ситуаціях (НЛ-3);

оцінює проблему і відповідно до цього ухвалює рішення (НЛ-4).

Предметні компетентності

визначає специфічні ознаки романтизму як художнього напряму в літературі й мистецтві, чинники його розвитку (історичні, естетичні, філософські), національну специфіку в різних країнах;

розповідає про основні віхи життя і творчості митців, їхній внесок у духовну скарбницю світової та національних літератур;

визначає провідні теми й мотиви ліричних творів письменників-романтиків;

аналізує романтичні образи, засоби їхнього створення;

знаходить у тексті й інтерпретує зміст романтичних символів;

виявляє зв’язок романтичних творів із фольклором, знаходить відповідні елементи (образи, символи, мотиви, жанрові ознаки тощо);

з’ясовує зв’язок творів із традиціями світової культури (Біблією, філософією, мистецтвом тощо);

аналізує (цілісно) ліричні вірші поетів-романтиків, поему («Мазепа» або «Паломництво Чайльд Гарольда» Дж. Байрона);

виявляє жанрові ознаки поеми й роману доби романтизму та взаємодії романтизму з реалізмом (на прикладі творів Дж. Байрона, О. С. Пушкіна, М. Ю. Лермонтова);

визначає особливості віршового розміру, строфічної організації поетичних творів (на прикладах прочитаних текстів);

виявляє художнє новаторство митців – відкриття нових тем і мотивів, збагачення художньої мови, нові рішення в галузі образотворчості, жанрів тощо;

порівнює оригінали (за умови володіння іноземною мовою), художні переклади, переспіви творів письменників;

установлює особливості трансформації байронічних мотивів у російському романтизмі (О. С. Пушкін, М. Ю. Лермонтов);

виявляє схожість і відмінності в підходах митців у розкритті теми «пам’ятника» (Горацій, О. С. Пушкін);

порівнює образи Євгенія Онєгіна та Печоріна;

розповідає про роль України в житті й творчості митців, пояснює посилення інтересу Європи до України в добу романтизму;

знає імена українських перекладачів творів європейських романтиків;

розповідає про відкритість романтизму як художнього напряму, його взаємодію з іншими напрямами, демонструє формування реалістичних тенденцій у межах романтизму (на прикладі прочитаних творів);

виявляє особливості індивідуальних стилів митців (на прикладі прочитаних творів).

14.

 

 

Генріх Гейне (17971856). «Книга пісень» («На півночі кедр одинокий…», «Не знаю, що стало зо мною…», «Коли розлучаються двоє…»). Специфіка німецького романтизму і творчість Г. Гейне. «Книга пісень»: особливості композиції збірки, образ ліричного героя, фольклорні елементи (образи, мотиви, символи, жанрові ознаки пісні та ін.).

15.

 

 

Утілення високого почуття кохання у віршах митця. Особливості поетичної мови творів.

16.

 

 

Джордж Ноел Гордон Байрон (17881824). «Хотів би жити знов у горах…», «Мій дух як ніч…». Поема «Мазепа» або «Паломництво Чайльд Гарольда». Вплив творчості Дж. Байрона на розвиток романтизму в Європі. Протиставлення мрії і дійсності у ліриці поета. Фольклорні та біблійні мотиви у віршах Дж. Байрона.

Відображення духовного життя особистості та суспільства, історії та культури Європи в поемі «Паломництво Чайльд Гарольда». Герой і автор: схожість і відмінність. Особливості віршової організації поеми (спенсерова строфа).

17.

 

 

Українська тема в поемі «Мазепа». Специфіка зображення образу гетьмана у творі (монолог героя, романтичний пейзаж як засіб увиразнення образу, динаміка образу та ін.).

18.

 

 

Взаємодія романтизму

і реалізму

Олександр Сергійович Пушкін (17991837).

Значення творчості О. С. Пушкіна для розвитку російської та світової літератури.

19.

 

 

 

Провідні мотиви  лірики. Тема кохання і призначення мистецтва у віршах митця. Лірика («До А. П. Керн» («Я пам’ятаю мить чудову…»), «Я вас кохав…», «Я пам’ятник собі поставив незотлінний…»).

20.

 

 

«Євгеній Онєгін». Взаємодія романтизму і реалізму в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін».

21.

 

 

Реалістичне висвітлення романтичних тем (кохання, відчуження особистості, життя і смерті, розладу мрії та дійсності тощо) і образів (Онєгін – Тетяна, Ленський – Ольга).

22.

 

 

Традиції світової літератури і культури у творі (вплив Дж. Байрона та ін.).

23.

 

 

Дзеркальна композиція (лист Тетяни – відповідь Онєгіна – дуель – лист Онєгіна – відповідь Тетяни).

24

 

 

Зображення різних сфер життя (історії і сучасності, столиці і провінції, народних звичаїв і кола культурних інтересів суспільства тощо).

25

 

 

Художнє новаторство О. С. Пушкіна (у жанрі, мові, авторській позиції, підході до зображення дійсності). Образ автора.

26.

 

 

Розвиток мовлення 2 (усно): захист проекту «Інтерес Європи до України в добу романтизму»

27.

 

 

Позакласне читання 1.О Пушкін «Маленькі трагедії»

28.

 

 

Контрольна робота за темою «Романтизм»: твір

29

 

 

Михайло Юрійович Лермонтов (18141841). Лірика («Сосна», «І нудно і сумно…», «На дорогу йду я в самотині…»). Мотиви світової скорботи у ліриці М. Ю. Лермонтова. Зв’язок творчості митця із традиціями європейського романтизму (Дж. Байрона, Г. Гейне та ін.).

30

 

 

Розвиток мовлення 3 (письм.): аналіз поетичних творів

31

 

 

«Герой нашого часу» (огляд, 3-4 уривки за вибором учителя).

Особливості розвитку сюжету й композиції в романі «Герой нашого часу».

32

 

 

Зв’язок твору з історичною та духовною атмосферою доби.

33

 

 

Складність образу Печоріна, його духовна трагедія.

34

 

 

Новаторство М. Ю. Лермонтова в жанрі роману.

 (ТЛ) Поглиблення понять про поему (романтична), роман (роман у віршах, філософсько-психологічний), віршовий розмір. Строфа (онєгінська).

(ЛК) Романтизм у різних видах мистецтва (живопис, музика та ін.).

(УС) Україна в житті й творчості зарубіжних митців. (ЕК) Порівняння віршів «На півночі кедр одинокий…» Г. Гейне й «Сосна» М. Ю. Лермонтова. Трансформація байронічних мотивів у творчості О. С. Пушкіна і М. Ю. Лермонтова. Порівняння образів Євгенія Онєгіна і Печоріна. Тема «пам’ятника» у творчості Горація, О. С. Пушкіна. Порівняння оригіналів, художніх перекладів, переспівів.

(МЗ) Художня культура, історія, географія.

35

 

 

Контрольна робота за темою «Романтизм. Взаємодія романтизму і реалізму»: виконання завдань

 

4. Реалізм (13 годин)

36

 

 

Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму (зв’язок із дійсністю, аналітизм, типовість образів і ситуацій, розкриття впливу соціального середовища на людину, критичний пафос, дослідження життя суспільства, психологізм та ін.). Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст. (романтизмом, натуралізмом).

Учень/учениця

Ключові компетентності

усвідомлює необхідність поваги до людини, розпізнає уявні і справжні життєві цінності, цінує вияв милосердя та співчуття до людини (НЛ-2);

осмислює причиново-наслідкові рішення між власними рішеннями і поведінкою та здоров’ям та безпекою (НЛ-3);

розуміє роль ініціативності в суспільстві (НЛ-4).

Предметні компетентності

дає визначення поняття «реалізм», називає його провідні ознаки, виявляє їх у прочитаних творах;

розуміє особливості взаємодії реалізму з іншими напрямами XIX століття (романтизмом, натуралізмом);

розповідає про основні віхи життя й творчості митців;

розкриває особливості світогляду письменників;

визначає актуальні проблеми, теми творів;

установлює сюжетно-композиційні особливості творів;

аналізує прочитані тексти цілісно і в окремих фрагментах;

аналізує образи персонажів як типові з визначенням засобів їхнього створення (портрет, психологічні деталі, інтер’єр, мова, стосунки із середовищем, з іншими персонажами тощо);

дає визначення поняття «психологізм», розкриває специфіку психологізму в прочитаних творах;

інтерпретує вчинки персонажів, дає їм власну оцінку, висловлює судження щодо певних ситуацій, аргументує свою позицію прикладами, цитатами з текстів;

виявляє художнє новаторство митців;

розкриває специфіку аналітичного підходу письменників до зображення дійсності (зображення людини у зв’язках із середовищем, змалювання різних верств суспільства, точність деталей і описів тощо);

розповідає про зв’язки письменників з Україною, увічнення їхньої пам’яті в музеях і пам’ятниках, утілення образів і сюжетів їхніх книг у творах мистецтва;

порівнює особливості втілення теми грошей та їхнього згубного впливу на людину й суспільство у творчості О. де Бальзака і М. В. Гоголя (на прикладі прочитаних творів)

37.

38.

 

 

Оноре де Бальзак (17991850). «Гобсек». Основні віхи творчості та особливості світогляду письменника. «Людська комедія»: історія написання, художня структура, тематика і проблематика, образи

39

 

 

Повість «Гобсек» у структурі «Людської комедії». Сюжетно-композиційні особливості твору («розповідь у розповіді»).

40

 

 

Багатогранність образу Гобсека (як соціального типу доби, як філософа та ін.), засоби його створення (портрет, психологічна деталь, монолог, вчинки, філософське ставлення до життя та ін.).

41

 

 

Розвиток мовлення 4 (письм.): твір-роздум «Особливості втілення теми грошей та їхнього згубного впливу на людину й суспільство у творчості О. де Бальзака»

42

 

 

Микола Васильович Гоголь (18091852). Петербурзький етап життя і творчості письменника.

43

44

 

 

«Ревізор». Творча історія п’єси. Образи чиновників. Образ Хлєстакова та його динаміка. Засоби комічного у творі. Специфіка художнього конфлікту й жанру п’єси.

45

46

 

 

«Шинель». Цикл петербурзьких повістей: основні теми та проблеми. Побутовий, психологічний і філософський плани повісті «Шинель». Особливості сюжету й композиції.

47.

 

 

Образ Башмачкіна та засоби його створення. Образ столиці (як чужого й ворожого для людини простору). Трактування фіналу, значення елементів фантастики в реалістичному творі. Тема «маленької людини».

48

 

 

Трактування фіналу, значення елементів фантастики в реалістичному творі. Тема «маленької людини».

49

 

 

Позакласне читання.

М.Гоголь «Портрет»

50

 

 

Контрольна робота: твір

 

 

 

(ТЛ) Поглиблення понять про образ (типовий), повість (соціально-психологічна, соціально-побутова, філософська), оповідання, комедію, художню деталь (психологічна). Психологізм, інтер’єр.

(ЛК) Утілення образів і сюжетів творів О. де Бальзака, М. В. Гоголя у мистецтві (ілюстраціях, кіно, театрі тощо).

(УС) О. де Бальзак і Україна. Значення М. В. Гоголя для розвитку української та зарубіжних літератур.

(ЕК) Зіставлення специфіки розкриття теми грошей та їхнього впливу на людину у творчості О. де Бальзака й М. В. Гоголя.

(МЗ) Художня культура, іноземна мова, географія, історія

5. Нові тенденції у драматургії кінця XIX–початку XX ст. (7 годин)

51

 

 

«Стара» і «нова драма». Зміни в драматургії кінця XIX – початку XX ст.

Учень/учениця

Ключові компетентності

усвідомлює необхідність брати на себе відповідальність за власні рішення (НЛ-2); виробляє вміння опановувати себе (НЛ-3);

розрізняє щирі і меркантильні наміри (НЛ-4).

Предметні компетентності

виявляє у творах письменників провідні проблеми, теми, мотиви;

характеризує художні образи, виявляє в тексті художні засоби їхнього створення;

аналізує твори у єдності змісту та форми;

висловлює власні судження щодо актуальних тем і проблем, образів і подій творів, аргументує свою думку прикладами з тексту, відповідними цитатами;

розповідає про основні віхи життя й творчості митців;

знає українські переклади творів, зіставляє їх з оригіналами (за умови володіння іноземною мовою);

здійснює пошуково-дослідницьку діяльність у галузі літератури (збирання відомостей про письменників, систематизація фактів, аналіз окремих літературних явищ, підготовка повідомлення, презентації тощо);

користується літературознавчими словниками, енциклопедіями та іншими видами джерел (зокрема інтернет-ресурсами)

52

 

 

Генрік Ібсен (18281906). «Ляльковий дім».

Роль Г. Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство...

53

 

 

«Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої).

54

 

 

Композиція п’єси. Образна система. Підтекст. Символіка. Відкритість фіналу

55

 

 

Бернард Шоу (18561950). «Пігмаліон». Особливості світогляду Б. Шоу. Специфіка втілення античного міфу в п’єсі «Пігмаліон». Динаміка образу Елайзи Дулітл.

(ТЛ) «Нова драма», ібсенізм.

(ЛК) Утілення драматичних творів Г. Ібсена і Б. Шоу в театрі, кіно.

(УС) Українські перекладачі творів зарубіжної літератури кінця XIX–початку XX ст.

(ЕК) Порівняння особливостей «старої» та «нової драми», образів персонажів.

(МЗ) Художня культура, іноземна мова

56

 

 

Ідеї «одухотворення» людини й життя засобами мистецтва, збереження національної культури, розвитку мови.Утілення драматичних творів Г. Ібсена і Б. Шоу в театрі, кіно.

57

 

 

Контрольна робота 4 за темою «Нові тенденції у драматургії кінця XIX–початку XX ст.»: тести

6. Література XXXXI ст. Життя, історія, культура (7 годин)

(1-2 твори за вибором учнів і вчителя)

58

59

 

 

Шолом-Алейхем (18591916). «Тев’є-молочар». Тема історичного зламу, який пройшов крізь долю людини і народу на межі XIXXX ст. Образна система твору.

Учень/учениця

Ключові компетентності

обгрунтовує вплив культурного, соціального, економічного чинників на розвиток людства; характеризує цілісну наукову картину світу (НЛ-1);

усвідомлює моральну відповідальність за свої вчинки; аналізує принципи і механізми функціювання суспільства (НЛ-2);

розуміє відповідальність за духовне й фізичне здоров’я, прогнозує ризики непродуманих наукових та суспільних експериментів (НЛ-3); цінує ініціативність та підприємливість (НЛ-4).

Предметні компетентності

знає основні відомості про життя і творчість митців;

виявляє актуальні проблеми, теми в прочитаних творах, їхній зв’язок із проблемами суспільства, історії, культури, існування людини, її морального вибору;

виявляє ознаки різних літературних напрямів у прочитаних творах;

знає характерні ознаки різних жанрів, виявляє їх у творах письменників;

характеризує образи провідних героїв, простежує особливості їхньої внутрішньої зміни, виявляє відповідні художні засоби;

створює рецензію (усну або письмову) на сучасний твір літератури (або кіно, театру);

обстоює власну думку, веде полеміку щодо актуальних проблем і тенденцій розвитку сучасної літератури, зокрема в аспекті її взаємодії з іншими видами мистецтва;

презентує свої улюблені твори сучасної літератури на уроці, виявляє в них риси художності;

володіє навичками роботи з бібліотечними фондами, інтернет-ресурсами з метою пошуку необхідної книги, творчого читання;

знає популярні книжкові серії для молоді, сучасні літературно-художні видання, інтернет-портали творів зарубіжної літератури;

аналізує твори сучасних зарубіжних авторів у єдності змісту й форми;

знає визначні міжнародні літературні премії сучасності;

називає зарубіжних письменників-лауреатів міжнародних премій у галузі художньої літератури, твори митців, відзначені преміями

60

 

 

Філософські проблеми. Народний гумор. Сучасні інтерпретації твору в театрі, кіно та інших видах мистецтва.

61

62

 

 

Михайло Опанасович Булгаков. (18911940). «Собаче серце». Українські сторінки життя і творчості М. О. Булгакова.

63

64

 

 

М. О. Булгаков і влада, трагедія митця. «Собаче серце» як метафора соціальних експериментів революційної доби. Конфлікт натовпу, масової свідомості та інтелекту, культури. Персонажі-«двійники» (Шаріков – Швондер).

65

66

 

 

Позакласне читання Акутагава «Ніс»

Кіноповісті та кінороманиЕймі Бендер. «Таємний знак» (США, 2010, реж. М. Аґрело);

Хосе Рівера, Тім Салліван. «Листи до Джульєтти» (США, 2010, реж. Г. Вінік);

Майкл Морпурґо. «Бойовий кінь» (США, 2012, реж. Стівен Спілберґ)

або інші (1-2 за вибором).

67

 

 

Розвиток мовлення (усно). Рецензія на сучасний твір літератури або кіно, театр

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота за темою «Література XXXXI ст. Життя, історія, культура»: тести

(ТЛ) Класична і масова література. Рецензія. Поглиблення поняття про «художність».

(ЛК) Бібліотечні та інтернет-ресурси, їхнє використання для збагачення кола читання, розвитку навичок творчої роботи з книгою. Взаємодія різних видів мистецтва (кіно і література та ін.), комп’ютерних технологій і літератури. Сучасні літературно-художні видання, інтернет-портали творів зарубіжної літератури. Міжнародні літературні премії. (

УС) Українські перекладачі творів зарубіжної класики і сучасної літератури. Шолом-Алейхем і Україна.

(ЕК) Переосмислення сюжетів, образів, мотивів зарубіжної літератури і культури у творах мистецтва

(МЗ) Історія, художня культура

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Підсумки (2 години)

 

69

70

 

 

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

(МЗ) Українська література

Учень/учениця

Ключові компетентності

усвідомлює красу природи, її благотворний вплив на людину, розуміє відповідальність за спроби змінити навколишній світ (НЛ-1); оцінює свою роль у суспільстві, бере участь у процесі ухвалення рішень (НЛ-2); осмислює причиново-наслідкові зв’язки між безпечною поведінкою та здоров’ям (НЛ-3); продукує власні ідеї та ініціативи, обстоює власну думку, використовуючи доцільні мовні засоби (НЛ-4).

Предметні компетентності

визначає основні етапи літературного процесу XIXXX ст., їхні особливості, зв’язок із розвитком культури і мистецтва;

розрізняє літературні напрями, течії, роди, жанри XIXXX ст.;

установлює жанрово-родову належність творів, їхню жанрову й стильову своєрідність;

називає представників різних літературних напрямів, течій, мистецьких тенденцій, виявляє їхній внесок у національну та світову скарбницю художніх цінностей;

застосовує літературознавчі поняття в процесі аналізу й інтерпретації літературних творів;

аналізує, оцінює, порівнює літературні твори і явища.

Для вивчення напам’ять

 • Ф. Шиллер. «До радості»
 • Г. Гейне. «Не знаю, що стало зо мною…»
 • О. С. Пушкін (1 вірш за вибором учителя та учнів)

М. Ю. Лермонтов. «На дорогу йду я в самотині…»

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Ярошевська Ольга Валентинівна
  Дякую за допомогу з планування
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Катруха Світлана Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Якушевська Єва Борисівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Зарубіжна література 9 клас (Ніколенко О.М., Зуєнко М.О., Стороха Б.В., Туряниця В.Г., Орлова О.В.)
Додано
4 лютого 2018
Переглядів
11747
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку