21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Календарний план з української мови для 4 класу

Про матеріал
Календарний план з української мови для 4 класу складено відповідно до чинної навчальної програми для 1-4 класів (для шкіл з українською мовою навчання) за підручником: Українська мова: підруч.для 4 кл. загальноосв. навч. закл./ М.С. Вашуленко, С.Г. Дубовик,О.І.Мельничайко/ за ред. М.С. Вашуленка. - К. : Видавничий дім "Освіта", 2017. Для вчителів початкових класів.
Перегляд файлу

C:\Users\хозяин\Desktop\календарне планування 4 клас\image_474.jpgУкраїнська  мова

              І семестр – 4 години на тиждень

             ІІ семестр – 3 години на тиждень

     За програмою  121 година на рік

Зведений перелік робіт з підсумкової перевірки,

які проводяться в 4 класі з української мови

 

 

Вид перевірки

4 клас

І

сем.

ІІ

сем.

Читання*

Списування

1

1

Диктант

1

2

Перевірка мовних знань і вмінь

1

2

Письмовий переказ

1

Діалог (усно або письмово)

1

 

Підсумкова контрольна робота/ Державна підсумкова атестація

1

Загальна кількість перевірок

за семестр

5

6

 

Словникові  слова

Аеропорт,  ввéчері, вдень, взúмку, вісімдесятú, влі́тку, восенú, вперéд, врáнці, врівноваженість, вчóра, гардероб,  держáва, дисциплі́на, життєрадісний, ззáду,  кіломéтр, лівóруч, мізúнець, мільйóн, назáд, напáм'ять, наполегливість, океáн, оптимізм, попéреду, посерéдині,  правóруч,  п'ятдесятú, п'ятсóт, сімдесятú, спільнота, справедливість,   температýра, тепéр, творчість, трамвáй, тролéйбус,  футбóл,  шерéнга, шістнáдцять,  шістдесятú, шістсóт, щогодúни,  щотижня.

 

 

                                             

                                                         І семестр

№ з/п

Тема уроку

Повторення

Дата

                                           Мова і мовлення

1

Державний Гімн України. Мова – жива скарбниця історії народу   (впр.1-5).

 

 

2

 Неперервне поповнення словникового складу мови. Старі й нові слова в мові. Сучасна українська мова. (впр.6-8).

 

 

3

Усне і писемне мовлення. (впр.9-10).

 

 

4

Культура мовленнся і спілкування в різних мовленнєвих ситуаціях. (впр.11-17). Узагальнення і систематизація знань учнів з теми «Мова і мовлення».

 

 

                                               Текст

5

Закріплення поняття про будову текстів різних типів (опис, розповідь, есе). Тема, мета висловлювання. Заголовок. (впр.18-20).

 

 

6

Слова,найважливіші для висловлювання думки в реченні,  тексті.  Засоби звязку речень у тексті. Навчальний діалог (впр.21-24).

 

 

7

Засоби звязку речень у тексті. Редагування текту. (впр. 25-28).

 

 

8

Урок  розвитку    зв’язного  мовлення 1.

 

 

9

Поділ тексту на частини. План тексту. Роль абзаців. (впр. 29-32).

 

 

10

Особливості тексту-міркування: твердження, докази, висновки. Побудова тексту-міркування. (впр. 33-36).

 

 

11

 Особливості текстів-описів. Мета текстів. Художній і науково-популярний тексти-описи. (впр.37-41).

 

 

12

Порівняння художнього і наукового текстів. Складання тексту-міркування на тему «Чи можуть тварини спілкуватия?» (впр. 42-45).

 

 

13

Особливості змісту і побудови тексту есе.

 

 

14

Замітка до стінгазети. Колективне написання замітки на основі вражень від екскурсії (впр.46-47).

 

 

15

Вправляння у написанні листа. Навчальний діалог. Узагальнення і систематизація знань і вмінь учнів з теми «Текст» (впр. 48-49).

 

 

16

Урок  розвитку    зв’язного  мовлення 2.

 

 

17

Контрольна  робота: письмовий переказ.

 

 

                                              Речення

18

Аналіз контрольної роботи. Види речень за метою висловлювання та інтонацією (впр.50-53).

Тема, мета висловлюван

ня. Заголовок.

 

19

Основа речення. Звязок слів у реченні. (впр.).

Текст - опис

 

20

Установлення звязків між словами в реченні. Складання речень за схемами. (впр.54-57).

Засоби звязку речень у тексті.

 

21

Поняття про однорідні члени речення. Головні і другорядні однорідні члени речення. Кома при однорідних членах речення. (впр.58-62).

Текст-розповідь

 

22

Поєднання однорідних членів за допомогою інтонації, сполучників. (впр.63-65).

Текст

 

23

Складання речень з однорідними членами речення. Поширення їх залежними словами. Граматичні питання до однорідних членів речення. Узагальнення і систематизація знань і вмінь учнів з теми «Речення». (впр.66-73).

Роль абзаців у тексті.

 

24

Урок  розвитку    зв’язного  мовлення 3.

Поділ тексту на частини. План тексту.

 

25

Контрольна  робота: діалог  (письмово)

 

 

                                    Слово. Значення слова

26

 Аналіз контрольної роботи. Слово. Значення слова. Складання речень (впр.74-78).

Види речень за метою висловлюван

ня та інтонацією

 

27

Будова слова. Добір споріднених  слів. Розбір слів за будовою(впр.79-83).

Основа речення.

 

28

Спостереження за словами , що належать до різних частин мови та службовими словами. (впр.84-86).

Звязок слів у реченні.

 

                                           Іменник

29

Іменник як частина мови.  Лексичне значення (абстрактне і загальне) (впр.87-91).

Однорідні члени речення.

 

30

Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Багатозначність іменників. Пряме і переносне значення іменників. Навчальний діалог (впр.92-96).

Головні і другорядні члени речення.

 

31

Рід  і число іменників. (впр.97-99).

Поєднання однорідних членів за допомогою сполучників.

 

32

Урок  розвитку    зв’язного  мовлення 4.

Поділ тексту на частини. План тексту.

 

33

Відмінювання іменників. Початкова форма іменників. Складання тексту-розповіді. Письмо з пам’яті (впр. 100-106).

Будова слова.

 

34

Розрізнення  відмінків іменників з однаковими  закінченнями. Редагування текту (впр.107-110).

Добір споріднених  слів.

 

35

Контрольна  робота: списування.

 

 

36

Чергування кінцевих приголосних у коренях іменників різного роду в давальному  і  місцевому відмінках однини. (впр.111-115).

Розбір слів за будовою

 

37

Чергування голосних у коренях іменників жіночого та    чоловічого  роду в однині. (впр.116-120).

Іменник як частина мови. 

 

38

Правопис закінчень іменників жіночого роду  на - а, (-я) в родовому відмінку однини (впр.121-124).

 

 

39

Правопис закінчень іменників чоловічого роду  в  родовому відмінку однини (впр. 125-128).

Іменники-синоніми.

 

40

Закінчення іменників жіночого і чоловічого роду  в  орудному відмінку однини (впр. 129-133).

Іменники-антоніми.

 

41

Урок  розвитку    зв’язного  мовлення 5.

Поділ тексту на частини. План тексту.

 

42

Закінчення іменників чоловічого роду  з основою  на –р, ворудному відмінку однини (впр. 134-136).

Багатознач

ність іменників.

 

43

Закінчення іменників чоловічого роду  у давальному та місцевому відмінках однини (впр.137-140 ).

Пряме і переносне значення іменників.

 

44

Правопис закінчень іменників у множині (впр. 141-146).

Рід  і число іменників.

 

45

Уживання іменників із прийменниками у різних відмінках. Засвоєння літературних форм іменників у місцевому відмінку множини з прийменником по . Узагальнення і систематизація знань і вмінь учнів з теми «Іменник» (впр. 147-150).

Рід  і число іменників.

 

46

Контрольна  робота: Перевірка мовних знань і вмінь з теми «Іменник».

Іменник

 

Прикметник

47

Аналіз контрольної роботи. Прикметник як частина мови. Роль прикметників у мовленні (впр. 151-154)

Відмінювання іменників.

 

48

Прикметники-синоніми, прикметники- антоніми. Уживання прикметників у прямому та переносному значенні (впр. 155-159).

Початкова форма іменників.

 

49

Урок  розвитку    зв’язного  мовлення 6.

Будова тексту.

 

50

Вживання прикметників у художніх та науково-популярних текстах(без уживання терміна)

 (впр. 160-162).

Розрізнення  відмінків іменників з однаковими  закінченнями.

 

51

Вправи на доцільне використання прикметників у мовленні. Спостереження за виражальними можливостями прикметників- антонімів у прислів’ях  (впр. 163-167).

Чергування кінцевих приголосних у коренях іменників в давальному  і  місцевому відмінках однини.

 

52

Порівняння прикметників та іменників. Зв'язок прикметників з іменниками в реченні. Складання усної розповіді про прикметник за поданим планом (впр.168-170).

Чергування голосних у коренях іменників жіночого та    чоловічого  роду в однині.

 

53

Змінювання прикметників за родами та числами у сполученні з іменниками (впр. 171-173).

Правопис закінчень іменників жіночого роду  на - а, (-я) в родовому відмінку однини

 

54

Контрольна робота. Диктант В.О.Сухомлинський  «Рідна земля».

Прикметник

 

55

Відмінювання  прикметників в однині (впр. 174-178).

Правопис закінчень іменників чоловічого роду  в  родовому відмінку однини

 

56

Визначення відмінків прикметників у реченні(впр. 179-181).

Закінчення іменників жіночого і чоловічого роду  в  орудному відмінку однини

 

57

Урок  розвитку    зв’язного  мовлення 7.

Будова тексту.

 

58

Вправи на визначення відмінків прикметників за відмінком  та закінченням  іменника (впр.182-186).

Визначення відмінків іменників

 

59

Вимова й написання найуживаніших прикметників із суфіксами  -ськ, -зьк,-цьк (пр. 187-191).

Закінчення іменників чоловічого роду  з основою  на –р, ворудному відмінку однини

 

60

Уживання   знака м’якшення перед закінченням прикметників (192- 195).

Закінчення іменників чоловічого роду  у давальному та місцевому відмінках однини

 

 

ІІ семестр

 

 

61

Вживання прикметників для всебічної характеристики предметів. Побудова сполучень слів і речень з прикметниками в різних відмінкових формах, введення їх у текст (впр.196-201).

Правопис закінчень іменників у множині

 

62

Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду (впр. 202-205).

Уживання іменників із прийменниками у різних відмінках.

 

63

Відмінювання прикметників у множині. Узагальнення і систематизація знань і вмінь учнів з теми «Прикметник» (впр. 206-215)

Прикметник

 

64

Урок  розвитку    зв’язного  мовлення 8.

Будова тексту.

 

                                             

                                              

 

                                  Числівник

 

 

65

Загальне уявлення про числівник як частину мови (впр. 216-219).

Прикметники-синоніми.

 

66

Вимова і правопис найуживаніших числів­ників, уживання їх у мовленні. Написання оголошення (впр.220-223).

Прикметники- антоніми.

 

67

Практичне ознайомлення з формами родового відмінка числівників 50, 60, 70, 80. Складання речень із числівниками (впр. 224-226).

Уживання прикметників у прямому та переносному значенні.

 

68

Питання до кількісних і порядкових числів­ників. Навчальний діалог.

Змінювання прикметників за родами у сполученні з іменниками.

 

69

Узагальнення і систематизація знань учнів з теми «Числівник». Складання усної розповіді про ластівку за фотоілюстраціями та запитаннями (впр. 227-230).

Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками.

 

70

Урок розвитку зв'язного мовлення 9.

Будова тексту.

 

71

Контрольна    робота 6:  диктант.

Числівник

 

 

Займенник  

 

 

72

Аналіз контрольної  роботи. Поняття про займенник як частину мови. Спостереження за роллю різних займенників у тексті (впр. 231-234).

Відмінювання  прикметників в однині.

 

73

Особові займенники. Вживання особових займенників у текстах. Складання речень за малюнками (впр.235-240).

Визначення відмінків прикметників у реченні

 

74

Вживання особових займенників у текстах. Складання кінцівки твору (впр.241-243).

Вимова й написання прикметників із суфіксами  -ськ, -зьк,-цьк

 

75

Відмінювання особових займенників. Складання речень зі словами ввічливості (впр. 244-250).

Уживання   знака м’якшення перед закінченням прикметників.

 

76

Урок розвитку зв'язного мовлення 10.

Текст

 

77

Написання займенників з прийменниками. Форми займенників 3-ої особи однини і множини в орудному відмінку (впр. 251-255).

Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду

 

78

Роль займенників у текстах. Побудова сполучень слів і речень із займенни­ками в різних формах.  Удосконалення текстів, шляхом використання займенників замість лексичних повторів (впр. 256-260).   

Відмінювання прикметників у множині.

 

79

Узагальнення і систематизація знань учнів з тем «Числівник», «Займенник».

Займенник, числівник.

 

80

Контрольна  робота: перевірка мовних знань  і вмінь з теми «Числівник»,  «Зай­менник».

Займенник, числівник.

 

 

                                         Дієслово

 

 

81

Аналіз контрольної  роботи. Повторення вивченого про дієслово. Роль дієслів у реченні (впр.261-264).

Вимова і правопис найуживаніших числів­ників.

 

82

Урок розвитку зв'язного мовлення 11.

Текст, будова тексту.

 

83

Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми, багато­значні дієслова. Вживання дієслів у прямому і переносному значеннях (впр.265-269).

Написання числівників 50, 60, 70, 80 в родовому відмінку.

 

84

 Особливості речень з однорідними присудками. Побудова речень з однорідними присудками. Доповнення тексту казки (впр. 270-274).

Кількісні і порядкові числівники.

 

85

Роль дієслів у текстах-розповідях і текстах-описах (впр. 275-278).

Займенник

 

86

Неозначена форма дієслова (початкова форма). (впр.279-281).   

Особові займенники.

 

87

Змінювання дієслів за часами. Складання речень із різними часовими формами дієслів (впр.282-285).

Відмінювання особових займенників.

 

88

Урок розвитку зв'язного мовлення 12.

Текст, будова тексту.

 

89

Змінювання дієслів за числами (впр.286-289).        

Відмінювання особових займенників.

 

90

Дієслова теперішнього часу. Змінювання дієслів теперішнього часу  за особами і числами (впр. 290-294).

Написання займенників з прийменниками.

 

91

Дієслова майбутнього часу. Змінювання дієслів майбутнього часу  за особами і числами (впр. 295-298).

Форми займенників 3-ої особи однини і множини в орудному відмінку.

 

92

Правопис особових закінчень дієслів 1-ї особи (впр. 299-301).

Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми, багато­значні дієслова.

 

93

Правопис особових закінчень дієслів 2-ї особи (впр.302-305).

Вживання дієслів у прямому і переносному значеннях.

 

94

Правопис особових закінчень дієслів 3-ї особи (впр. 306-309).

Однорідні присудки.

 

95

Урок розвитку зв'язного мовлення 13.

Текст, будова тексту.

 

96

Дієслова минулого часу. Змінювання дієслів минулого часу за родами і числами (впр. 310-314).

 

Неозначена форма дієслова

 

97

Дієслова на -ся (-сь) (впр. 315-318).                             

Змінювання дієслів за часами.

 

98

Розбір дієслова як частини мови. Повторення вивченого про дієслово (впр. 319-322).

Змінювання дієслів за числами.

 

99

Контрольна  робота: перевірка мовних знань  і вмінь з теми «Дієслово».

Дієслово.

 

 

Прислівник

 

 

100

Аналіз контрольної  роботи.  Поняття про прислів­ник як частину мови (впр. 323-325).    

Змінювання дієслів теперішнього часу  за особами і числами

 

101

 Урок розвитку зв'язного мовлення 14.

Текст, будова тексту

 

102

Роль прислівників - синонімів у мовленні. Складання письмової розповіді про веселку (впр. 326-328).

Змінювання дієслів майбутнього часу  за особами і числами

 

103

Роль прислівників - антонімів у мовленні (впр. 329-331)

Правопис особових закінчень дієслів 1-ї особи.

 

104

Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками. Складання усного висловлювання за поданим  початком (впр. 333- 335).

Правопис особових закінчень дієслів 2-ї особи.

 

105

Роль однорідних членів речення, виражених прислівниками. Усне продовження казки (впр. 336-338).

Правопис особових закінчень дієслів 3-ї особи.

 

106

Роль прислівників у художніх і науково-популярних текстах. Складання письмового опису  ранньоквітучої рослини (за вибором) (впр.339-341).

 

Змінювання дієслів минулого часу за родами і числами.

 

107

Урок розвитку зв'язного мовлення 15.

Текст, абзац.

 

108

Правопис найуживаніших прислівників (впр. 342-345). Контрольна  робота: списування.   

Прислівник.

 

109

Порівняльна характеристика прислівників з іншими частинами мови. Узагальнення і систематизація знань учнів з теми «Прислівник» (впр. 346-350).

Словникові слова.

 

110

Контрольна    робота:  диктант.

Прислівник.

 

 

Повторення вивченого в 1-4 класах

 

 

 

111

Аналіз контрольної  роботи. Повторення вивченого про текст, основну думку тексту, заголовок (впр. 351-353).

 

 

112

Повторення вивченого про звуки мовлення, позначення їх буквами. Звуко-буквений аналіз слів (354-358).

 

 

113

Підсумкова контрольна робота / Державна підсумкова атестація.   

 

 

114

Урок розвитку зв'язного мовлення 16.

 

 

115

Повторення вивченого про частини мови. Розбір речень за  частинами мови (впр. 363-366).

 

 

116

Повторення вивченого про види речень за метою висловлювання та інтонацією. Однорідні члени речення (впр. 367-373).

 

 

117

 Повторення вивченого про  будову слова, спільнокореневі слова, про звязок  слів у реченні. Складання розповіді за поданими словами (впр.359-362).

 

 

118

Аналіз контрольної  роботи. Повторення вивченого про функціональне значення в мовлення різних частин мови (впр. 374-381).

 

 

119

Урок розвитку зв'язного мовлення 17.

 

 

120-121

Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок  за рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

                                          Тема уроку

Д/з

Дата

 

                                  Числівник

 

 

65

Загальне уявлення про числівник як частину мови.

с.109,

№215

 

66

Вимова і правопис найуживаніших числів­ників, уживання їх у мовленні.

с.114,

№223

 

67

Практичне засвоєння вимовляння і письма та від­мінкових форм окремих числівників.

с.115,

№226

 

68

Питання до кількісних і порядкових числів­ників.

с.118,

№230

 

69

Урок розвитку зв'язного мовлення.

 

 

70

Контрольна    робота:  диктант.

 

 

71

Аналіз контрольної  роботи.

Повторення вивченого про числівник.

 

 

 

Займенник  

 

 

72

Поняття про займенник як частину мови. Спостереження за роллю різних займенників у тексті.

с.121,

№234

 

73

Особові займенники. Вживання особових займенників у текстах.

с.123,

№239

 

74

Займенники 1-ї, 2-ї і 3-ї особи однини і множини.

с.125,

№243

 

75

Відмінювання особових займенників.

с.128,

№250

 

76

Розвиток зв'язного мовлення.

 

 

77

Вживання займенників з прийменниками.

с.129,

№255

 

78

Побудова сполучень слів і речень із займенни­ками в різних формах.  Удо­сконалення текстів, шляхом використання займенників замість лексичних повторів.   

с.132,

№260

 

79

Контрольна  робота  з  мовної  теми  («Числівник», 

«Зай­менник»)

 

 

80

Аналіз контрольної  роботи.

Повторення вивченого.

 

 

 

                                         Дієслово

 

 

81

Аналіз контрольної  роботи. Повторення вивченого про дієслово.

с.135,

№264

 

82

Урок розвитку зв'язного мовлення.

 

 

83

Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми, багато­значні дієслова. Вживання дієслів у прямому і переносному значеннях.

с.137,

№269

 

84

 Особливості речень з однорідними присудками.

с.139,

№274

 

85

Роль дієслів у текстах розповідного та описового характеру.

с.141,

№278

 

86

Неозначена форма дієслова (початкова форма)   

с.142,

№281

 

87

Змінювання дієслів за часами.

с.145,

№285

 

88

Урок розвитку зв'язного мовлення.

 

 

89

Змінювання дієслів за числами.        

с.147,

№289

 

90

Дієслова теперішнього часу

с.149,

№294

 

91

Дієслова майбутнього часу.

с.152,

№298

 

92

Правопис особових закінчень дієслів 1-ї особи.

с.154,

№301

 

93

Правопис особових закінчень дієслів 2-ї особи.

с.156,

№305

 

94

Правопис особових закінчень дієслів 3-ї особи.

с.158,

№309

 

95

Урок розвитку зв'язного мовлення.

 

 

96

Дієслова минулого часу.

 

с.160,

№314

 

97

Дієслова на -ся (-сь)                               

с.162,

№318

 

98

Контрольна  робота з мовної теми  («Дієслово»)

 

 

99

Аналіз контрольної  роботи.

Повторення вивченого про дієслово.

с.164,

№322

 

 

Прислівник

 

 

100

Поняття про прислів­ник як частину мови.    

с.166,

№325

 

101

Урок розвитку  зв'язного мовлення.

 

 

102

Роль прислівників - синонімів у мовленні.

с.167,

№328

 

103

Роль прислівників - антонімів у мовленні.

 

с.168,

№331

 

104

Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками.

с.170,

№335

 

105

Роль однорідних членів речення, виражених прислівниками.

с.172,

№338

 

106

Роль прислівників у художніх і науково-популярних текстах.

 

с.173,

№341

 

107

Розвиток зв'язного мовлення.

 

 

108

Правопис найуживаніших прислівників.

с.174,

№345

 

109

Контрольна    робота:  диктант.

 

 

110

Аналіз контрольної  роботи. Повторення вивченого про  прислівник.

с.176,

№350

 

 

Повторення вивченого в 1-4 класах

 

 

 

111

Що ми знаємо про текст, речення, слово.

с.180,

№358

 

112

Що ми знаємо про іменник і  прикметник.

с.181,

№362

 

113

Урок розвитку зв'язного мовлення.

 

 

114

Що ми знаємо про займенник.

с.185,

№373

 

115

Що ми знаємо про числівник.

с.187,

№378

 

116

Що ми знаємо про дієслово та прислівник.

с.188,

№381

 

117

Контрольна  робота: списування.

 

 

118

ДПА

 

 

119

Повторення й узагальнення вивченого за рік.

 

 

 

 

docx
Додано
27 березня 2020
Переглядів
1267
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку