18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Календарно - тематичне планування 8 клас, географія(поглиблене вивчення)

Про матеріал

Календарно - тематичне планування відповідає програмі поглибленого вивчення географії у 8-у класі (Географія України: природа, населення, господарство). Містить перелік практичних робіт відповідно до програми.Програма передбачає виконання 23-х практичних робіт підсумкового характеру, вісім з яких (2, 4, 6, 9, 13, 16, 21, 23) оцінюються обов'язково, решта – на вибір учителя. Пропонується також кілька дослідницьких робіт творчого характеру, які оцінюються вибірково.

Перегляд файлу

 

 

Календарно-тематичне планування курсу

ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

(105 годин, 3 години на тиждень)

8 – Б   клас

№з\п

Тема

Практичні та контрольні роботи

К –ть год

дата

примітка

1

Географія України: об’єкти вивчення, методи загальнонаукових та спеціальних досліджень фізичної і соціально-економічної географії. Географічні відомості про територію України в минулому. Напрямки сучасних географічних досліджень.

 

 

 

 

2

Картографічні джерела географічної інформації. Математична основа карти. Масштаб, картографічні проекції.

 

 

 

 

3

Геоінформаційні системи (ГІС). Інтернет-джерела. Супутникові системи навігації (GNSS), навігаційні карти.

 

 

 

 

 

4

Способи зображення географічних об’єктів та явищ на фізичних та економічних картах.

 

 

 

 

5

Топографічні карти. Плани міст, схеми руху

транспорту.

Дослідження Прокладання маршрутів за топографічною картою, обґрунтування вибору маршрутів.

 

 

 

 

6

 

Практична робота 1. Визначення напрямів, відстаней, площ, географічних, прямокутних координат та висот точок на топографічній карті.

 

 

 

Розділ І. Географічний простір України

 

7

Тема 1. Формування території України Територіальні зміни меж України упродовж ХХ ст. та їх географічне вивчення.

 

 

 

 

8

Особливості сучасного адміністративно-територіального устрою.

 

 

 

 

 

9

Тема 2. Україна на карті Європи і світу Географічне положення: види та особливості. Державна територія України. Державні кордони: морські і суходільні, повітряний простір, територіальні води. Розміри території, географічний центр країни та Європи.

Практична робота 2. Позначення на контурній карті кордонів, назв сусідніх держав, крайніх точок, географічного центру України та Європи; визначення протяжності території країни

 

 

 

10

Місце України на політичній карті Європи і світу. Сусіди України.

 

 

 

 

 

11

Тема 3. Україна на карті годинних поясів Міжнародна система відліку часу. Місцевий і поясний час. Особливості відліку часу в Україні у порівнянні з іншими країнами світу.

 

 

 

 

 

12

 

Практична робота 3. Розв’язування задач на визначення місцевого та поясного часу за допомогою карти годинних поясів.

 

 

 

 

13

Підсумково-узагальнюючий урок

 

 

 

 

Розділ ІІ. Природні умови і ресурси України

 

14

Тема 1. Геологічна будова, тектонічні структури, рельєф, мінеральні ресурси

Геологічне літочислення. Зміна природних умов території України в різні геологічні ери.

Дослідження Історія розвитку Землі у межах України та її наслідки

 

 

 

 

15

Тектонічна та геологічна карти України. Платформи, їх будова.  Пояси складчастості.

 

 

 

 

16

Загальний план будови поверхні. Вплив зовнішніх та внутрішніх процесів на формування рельєфу. Генетичні типи рельєфу. Дослідження рельєфу України О.А. Тілло, його карта рельєфу.

 

 

 

 

17

Мінеральні ресурси України. Географія паливних ресурсів

 

 

 

 

18

Географія рудних ресурсів

 

 

 

 

19

 Географія нерудних ресурсів. Мінеральні води та грязі.

 

 

 

 

20

 Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів. Дослідження мінеральних ресурсів України Г.Г. Капустіним та В.Ф. Зуєвим.

Практична робота 4. Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) взаємозв’язків між тектонічними структурами і формами рельєфу, геологічною будовою та корисними копалинами у межах України.

 

 

 

21

Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів. Дослідження мінеральних ресурсів України Г.Г. Капустіним та В.Ф. Зуєвим.

Узагальнюючий урок

 

 

 

22

Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси Кліматотвірні чинники: сонячне випромінювання, циркуляція атмосфери, підстилаюча поверхня.

Практична робота 5. Розв`язування задач на визначення висоти Сонця в різні пори року на території України.

 

 

 

23

Повітряні маси, що впливають на клімат України, атмосферні фронти. циклони та антициклони.

 

 

 

 

24

Взаємодія кліматотвірних чинників. Кліматична карта України. Регіональні відмінності клімату. Кліматичні ресурси, їх використання.

 

Практична робота 6. Визначення особливостей клімату різних регіонів України за кліматичними діаграмами.

 

 

 

25

Сезонні погодні умови і погодні явища. Вплив

погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську діяльність людини.

Дослідження Визначення впливу несприятливих погодних явищ на життєдіяльність людини (на прикладі свого регіону).

 

 

 

 

26

Обґрунтування необхідності державних метеорологічних спостережень В.Н. Каразіним та О.В. Колосковим. Метеорологічна служба сьогодні. Синоптична карта.

 

 

 

 

27

Тема 3. Води суходолу і водні ресурси Поверхневі води. Основні річкові басейни та системи.

 

 

 

 

 

28

Річкова долина: річище, заплава, тераси, меандри. Падіння, похил річки. Живлення і водний режим річок. Річковий стік, витрати води. Твердий стік.

 

Практична робота 7. Розв`язування задач на визначення падіння та ухилу річища, витрат води річки

 

 

 

29

 

Практична робота 8. Складання характеристики річки (на вибір) з використанням тематичних карт і кліматограм, визначення можливостей її господарського використання.

 

 

 

 

30

Озера, їх типи; особливості водного режиму.

Дослідження 1. Виявлення закономірностей розміщення басейнів найбільших річок, озер, водосховищ, каналів, артезіанських басейнів, вододілів; визначення типу живлення, режиму річок за допомогою карт атласу.

 

 

 

31

Болота їх типи і поширення, причини заболочення. Водосховища та канали. Підземні води. Основні артезіанські басейни України. 2. Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних територій України.

 

 

 

 

 

32

Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання та охорони.

2. Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних територій України.

 

 

 

 

33

Підсумково-узагальнюючий урок

 

 

 

34

Тема 4. Ґрунтово-рослинний покрив і тваринний світ. Ґрунтові та біотичні ресурси

 Ґрунтові ресурси. Раціональне використання і охорона ґрунтових ресурсів.

 

 

 

 

35

Рослинний покрив України, закономірності його поширення. Червона та Зелена книги України. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення.

 

 

 

 

36

Тваринний світ України, його

різноманітність. Вплив людини на тваринний

світ.

 

 

 

 

37

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

 

 

38

Тема 5. Ландшафти України (8 год) Ландшафт як просторово-цілісна система. Карта ландшафтів України. Районування природних ландшафтів, їх відображення на картах. Значення досліджень В.І. Вернадського, Г.М. Висоцького в розвитку українського ландшафтознавства.

 

Дослідження Переважаючи ландшафти своєї місцевості, їх освоєння і використання.

 

 

 

 

39

Рівнинні ландшафти, їх різноманітність. Природні зони України, використання та охорона їх природних ресурсів.

 

 

 

 

40

Зона мішаних лісів

 

 

 

 

41

Лісостеп

 

 

 

 

42

Степ

 

 

 

 

43

 

Практична робота 9. Складання порівняльної характеристики природних зон України (за вибором)

 

 

 

 

44

Гірські ландшафти України, особливості їх зміни з висотою. Українські Карпати , використання та охорона природних ресурсів гірських областей.

 

 

 

 

45

Гірські ландшафти України, особливості їх зміни з висотою. Кримські гори.

 

 

 

 

46

Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів, проблеми їх раціонального використання.

 

 

 

 

 

47

Комплексні дослідження природних зон  та гірських ландшафтів українськими ученими.

Практична робота 10. Оцінка змін ландшафту та розробка пропозицій щодо його облаштування.

 

 

 

 

48

Узагальнюючий урок

 

 

 

49

Тема 6. Природокористування Природно-ресурсний потенціал України та його використання. Практична 12. Позначення на контурній карті об’єктів природно-заповідного фонду України.

 

 

 

 

 

50

Основні види забруднень довкілля в Україні. Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення України.

Практична робота 11. Аналіз карти геоекологічної ситуації в Україні.

 

 

 

51

Природно-заповідний фонд України.

Практична 12. Позначення на контурній карті об’єктів природно-заповідного фонду України.

 

 

 

 

52

Національна екологічна мережа. Моніторинг навколишнього середовища. Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля.

 

 

 

 

53

Ресурсно-екологічні аспекти сталого розвитку України.

 

 

 

 

54

Підсумковий урок

 

 

 

 

Розділ ІІІ. Населення України

 

55

Тема 1. Демографічні процеси та статевовіковий склад населення Чисельність населення України, її зміни. Природний і механічний рух населення.

Практична робота 13. Побудова графіка зміни кількості населення України за певний період

 

 

 

 

56

Статевовіковий склад населення, його особливості в різних регіонах України. Тривалість життя населення.

 

 

 

 

57

Тема 2. Розселення населення Густота населення, її територіальні відмінності

 

 

 

 

58

. Міське і сільське населення. Міське розселення, урбанізація, її територіальні відмінності в Україні. Типи міст за розмірами та функціями, міські агломерації. Сільське розселення. Типи сільських поселень, їх поширення в Україні.

Практична робота 14. Нанесення на контурну карту великих міст України.

 

 

 

 

59

Тема 3. Етнічний склад населення та українська діаспора Етнічний склад населення України та окремих регіонів. Етнографічні дослідження П.П. Чубинського, їх наукове значення. Етнографічні групи українців. Українські етнічні та етнографічні землі.

 

 

 

 

60

Українська діаспора та її географія. Зв’язки із українцями зарубіжжя. Матеріальна та духовна культура українського народу.

 

Дослідження Аналіз причин, що зумовлюють міграцію населення

 

 

 

 

61

Тема 4. Зайнятість населення Поняття «трудові ресурси», «економічно активне населення», «зайнятість», «безробіття». Сфери економічної діяльності та зайнятість населення.

Практична робота 15. Порівняльний аналіз зайнятості населення та безробіття за регіонами

 

 

 

62

Проблеми зайнятості населення .

 

 

 

 

63

Підсумково- узагальнюючий урок

 

 

 

Розділ ІV. Господарство України

 

64

Тема 1. Особливості господарства України Поняття про господарство і національну економіку. Чинники розміщення виробництва. Спеціалізація території

 

 

 

 

65

Структура господарства: сфери, сектори, види економічної діяльності.

Практична робота 16. Складання схеми структури господарства України, її аналіз.

 

 

 

 

66

Територіальна структура господарства, її основні елементи. Форми власності підприємств і організації виробництва

 

 

 

 

67

Економічний потенціал України. Вплив географічного положення на розвиток господарства, людський та природно-ресурсний потенціал як чинники розвитку господарства.

 

 

 

 

68

Основні показники соціально-економічного розвитку країни.

 

 

 

 

69

Тема 2. Паливна промисловість та електроенергетика Значення паливної промисловості та електроенергетики для розвитку господарства країни. Паливно-енергетичний баланс України. Паливна промисловість: вугільна, нафтова, газова. Проблеми і перспективи виробництва палива та електроенергетики.

 

 

 

 

 

70

Електроенергетика. Типи електростанцій, їх особливості і частка у виробництві електроенергії. Географія розміщення ТЕС, ГЕС/ГАЕС, АЕС.

Практична робота 17. Позначення на контурній карті найбільших ТЕС, АЕС, ГЕС. Побудова секторної діаграми щодо вироблення електроенергії різними типами станцій.

 

 

 

71

Енергосистеми. Проблеми і перспективи розвитку галузі. Енергетична безпека країни. Проблеми енергозбереження. Використання альтернативних джерел енергії

 

Дослідження Особливості енергозбереження удома та в школі.

 

 

 

 

72

Місце України у світі з виробництва палива та електроенергії. Вплив виробництва палива та електроенергії на довкілля.

 

 

 

 

73

Тема 3. Чорна та кольорова металургія Значення чорної та кольорової металургії в розвитку господарства України. Місце України у світі з виробництва продукції чорної та кольорової металургії. Вплив металургійного виробництва на довкілля. Проблеми і перспективи розвитку металургії.

 

 

 

 

74

Чорна металургія: сировинна база, географія виробництва чорних металів, металургійні райони та найбільші центри і підприємства.

 

 

 

 

75

Кольорова металургія: сировинна база, географія виробництва кольорових металів, найбільші підприємства.

. Практична робота 18. Визначення головних районів та центрів розміщення виробництва чорних і кольорових металів, позначення їх на карті.

 

 

 

 

76

Узагальнюючий урок

 

 

 

 

77

Тема 4. Машинобудування Значення машинобудування для розвитку господарства країни. Особливості розміщення підприємств машинобудування.

 

 

 

 

78

Географія найважливіших галузей. Проблеми і перспективи розвитку машинобудування.

Практична робота 19. Визначення районів і центрів розміщення металоємного та трудоємного машинобудування.

 

 

 

79

Місце України у світі з виробництва продукції машинобудування.

Дослідження Провести моніторинг енергоощадливої побутової техніки

 

 

 

80

Тема 5. Хімічна промисловість Значення хімічної промисловості для розвитку господарства країни. Структура та особливості виробництва хімічної промисловості, чинники розміщення підприємств.

 

 

 

 

81

Географія хімічної промисловості.

 

 

 

 

82

Місце України у світі з виробництва продукції хімічної промисловості. Вплив хімічного виробництва на довкілля, його проблеми і перспективи розвитку.

 

 

 

 

 

83

Тема 6. Лісозаготівля і деревообробна промисловість Значення лісозаготівлі та деревообробної промисловості у господарстві країни. Структура галузі. Особливості виробництва, чинники розміщення підприємств.

 

 

 

 

84

Географія лісозаготівлі, деревообробної, целюлозно-паперової та лісохімічної промисловості. Вплив лісової промисловості на довкілля, її проблеми і перспективи розвитку

 

 

 

 

85

Тема 7. Промисловість будівельних матеріалів Особливості виробництва будівельних матеріалів, чинники розміщення підприємств. Географія промисловості будівельних матеріалів. Вплив виробництва будівельних матеріалів на довкілля. Проблеми і перспективи розвитку промисловості будівельних матеріалів.

 

 

 

 

 

86

Тема 9. Легка і харчова промисловість Значення легкої промисловості у господарстві країни. Продукція легкої промисловості, географія її виробництва в Україні.

 

 

 

 

87

Художні промисли. Проблеми і перспективи розвитку легкої промисловості.

Дослідження

 1. Реліквії виробів українського образотворчого мистецтва у моїй родині.

 

 

 

88

Значення харчової промисловості у господарстві країни. Продукція харчової промисловості, географія її виробництва в Україні. Місце України у світі з виробництва продовольства.

 

2. Харчова промисловість – кроки прогресу.

 

 

 

 

89

Підсумковий урок

 

 

 

 

90        КОНТРОЛЬНА РОБОТА

91

Тема 8. Сільське господарство Відмінності сільського господарства від інших видів матеріального виробництва. Аграрні реформи в Україні, їх значення.

 

 

 

 

92

Сільськогосподарські угіддя, їх структура Проблеми і перспективи розвитку сільського господарства.

 

 

 

 

93

Географія рослинництва.

 

 

 

 

94

Географія тваринництва.

Дослідження Місце України на світовому ринку сільськогосподарської продукції.

 

 

 

 

95

Місце України у світі з виробництва продукції сільського господарства. Вплив сільського господарства на довкілля.

Практична робота 20. Нанесення на контурну карту меж сільськогосподарських зон та районів України

 

 

 

96

Тема 10. Транспорт і зв’язок Роль транспорту та зв’язку в розвитку господарства країни та у міжнародних перевезеннях.

 

 

 

 

97

Види транспорту. Вантажо- та пасажироперевезення Географія різних видів транспорту. Транспортні вузли, їх типи.

Практична робота 21. Нанесення на контурну карту основних транспортних вузлів, морських портів та аеропортів міжнародного значення, міжнародних транспортних коридорів

 

 

 

 

98

Газотранспортна система України, її господарське та міжнародне значення.

 

 

 

 

99

Міжнародні транспортні коридори. Проблеми і перспективи розвитку транспорту. Види зв’язку. Географія галузей зв’язку. Проблеми і перспективи розвитку галузі.

 

Дослідження Роль транспортного комплексу України у міжнародних перевезеннях

 

 

 

 

100

Тема 11. Соціальна сфера Значення сфери послуг у господарстві країни. Структура сфери послуг

 

 

 

 

101

 Географія освітніх, медичних та культурних послуг. Географія внутрішньої торгівлі. Географія фінансово-кредитних послуг

Дослідження

2. Провести соціологічне опитування про якість освітніх, медичних, побутових і комунальних послуг у своєму населеному пункті чи мікрорайоні.

 

 

 

 

102

Географія туризму та рекреації. Туристичні центри і райони. Курорти України.

Практична робота 22. Позначення на контурній карті основних рекреаційних районів України.

 

 

 

 

103

Територіальне розмаїття природи, населення, господарства – передумова територіального поділу України. Теоретичні та прикладні питання районування території в дослідженнях українських вчених

Дослідження Розробка проекту розвитку свого регіону у найближчій перспективі

 

 

 

104

Поняття про соціально-економічний район, його основні ознаки, спеціалізація. Аналіз схеми соціально-економічних макрорайонів України. Диференціація районів за рівнем розвитку на сучасному етапі

Практична робота 23. Позначення на контурній карті свого регіону найважливіших центрів розвитку галузей господарства, культурних та природоохоронних об’єктів, транспортних вузлів. Комплексна екскурсія з метою ознайомлення з фізико- та економіко-географічними особливостями своєї місцевості

 

 

 

 

105

АРК та області України як соціально-економічні регіони. Особливості природи, населення, господарства свого регіону. Економічні, соціальні, екологічні проблеми і перспективи розвитку свого регіону.

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Географія, 8 клас, Планування
Додано
15 липня 2018
Переглядів
1740
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку