Календарно - тематичне планування природознавство 5 клас

Про матеріал

(відповідно до Програми затвердженої

Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)

(70 год – 2 год на тиждень, з них 6 год – резервні)

Перегляд файлу

        КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧНЕ  ПЛАНУВАННЯ

  Природознавство 5 клас

               (відповідно до  Програми  затвердженої

Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)

(70 год – 2 год на тиждень, з них 6 год – резервні)

№ п\п

     Дата

 проведення

                        Зміст  уроку

 Очікувані результати навчально-     пізнавальної діяльності учнів

 Домашнє завдання

1

 

                                                                Вступ   ( 6 годин  )

 

                                            

Науки, що вивчають природу.

 

Знаннєвий компонент

називає:природничі науки (біологію, фізику, хімію, географію, астрономію, екологію) та їх внесок у вивчення природи;  методи вивчення природи (спостереження, експеримент,вимірювання);

наводить приклади: методів і обладнання для  вивчення природи, їх використання 

Діяльнісний компонент

розповідаєпро  вчених-натуралістів (2–3) та їхній внесок у вивчення природи;

про методи вивчення природи;

пояснює прикладне значення досягнень у галузі природничих наук;

розрізняє в описі досліду або спостереження мету, умови його проведення та отримані результати;

обирає обладнання, необхідне для проведення вимірювання і спостереження, і пояснює свій вибір;

знаходить необхідну інформацію в довідкових виданнях із природничих наук;

дотримуєтьсяправил безпечного використання лабораторного обладнання

Ціннісний компонент

оцінює роль природничих наук у створенні технологій, що покращують життя людини;

висловлює свою точку зору на проблему «Для чого необхідно вивчати природу?»;

усвідомлює роль природничих наук і власні можливості в пізнанні природи

2

 

Джерела знань про  природу                      Практичне заняття  №1

Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів

 

 

3

 

Методи вивчення природи. Організація спостережень  за тілами.

 

4

 

Обладнання для вивчення природи. Практичне заняття  №2

Ознайомлення з простим обладнанням для природничо-наукових  спостережень і дослідів.

5

 

Значення природничо-наукових знань для людини. Видатні вчені-натуралісти

 

6

 

Навчальний проект

«Жива і нежива природа навколо нас»

 

                                                                            РОЗДІЛ І. ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС  (15 год )

 

7

 

Тіла навколо нас.

Знаннєвий компонент

називає:найменші частинки речовин; характеристики тіла (форма, розміри, маса, об’єм); прилади та інструменти для   вимірювання розміріі маси тіл; фізичні властивості  речовин (колір,  блиск, запах, агрегатний стан); властивості газів (не зберігають форми, займають весь представлений їм простір); властивості рідин (не зберігають форму, зберігають об’єм, текучі); властивості твердих тіл (зберігають форму та об’єм); способи розділення сумішей (відстоювання, фільтрування, випаровування); ознаки хімічних явищ; умови, за яких відбувається горіння;

наводить приклади:тіл і речовин, що оточують людину;чистих речовин і сумішей (2–3); неорганічних та органічних речовин (2–3); явищ у природі, техніці, побуті; явищ природи, пов’язаних зі зміною сезонів; явищ природи, що повторюються; використання сумішей

 

Діяльнісний компонент

розрізняє: тіла живої і неживої природи; фізичні, хімічні та біологічні явища;

пояснює:відмінність між твердим, рідким, газуватим станом речовин; чистих речовин – від сумішей;значення органічних речовин для живої природи;значення горіння і гниття;

описує за запропонованим планом тіла і речовини; явища природи (2–3);

порівнює тіла й речовини за 3–4 ознаками;

характеризує:горіння як приклад хімічних явищ;

вимірює масу й розміри тіла, використовуючи відповідні прилади;

уміє розділяти суміш фільтруванням;

установлює зв’язки між явищами природи (на прикладах вивчених і за аналогією);

застосовує знання для безпечного поводження з тілами й речовинами в ситуаціях повсякденного життя;

дотримується правил:безпечного використання хімічного посуду

Ціннісний компонент

усвідомлює важливістьакуратності, ретельності і точності при фіксуванні даних;

робить висновок про різноманітність тіл іявищ природи;

обговорює питання безпечного використання речовин;

оцінює ризики ситуацій повсякденного життя, пов’язаних із фізичними явищами, використанням тіл і речовин;

розуміє значимість потреби в безпеці

 

8

 

 Характеристики тіла, їх вимірювання.

               Практична  робота №1

Вимірювання маси та розмірів різних тіл.

9

 

Речовини. Фізичні властивості речовин.  

Властивості твердих тіл, рідин і газів.

10

 

 Молекули. Рух молекул. Дифузія.                       

 

11

 

Інструктаж з ОБЖ  Практичне  заняття  №3

« Дослідження залежності швидкості випаровування рідини  від   температури та площі поверхні»

12

 

Атоми. Хімічні елементи.

13

 

Узагальнення  знань  з  теми «Тіла, речовини, явища навколо нас»  частина1.  

 ( тестові  завдання)

14

 

Різноманітність речовин. Неорганічні та органічні речовини у найближчому оточенні людини.

15

 

Чисті речовини і суміші.

16

 

Способи розділення сумішей.

               Практичне заняття №4

  • «Розділення сумішей фільтруванням.»  

17

 

Явища природи.

18

 

Фізичні явища, їх різноманітність.

19

 

Хімічні явища, їх ознаки.   Гниття

20

 

 Горіння       Повторюваність явищ. Взаємозв’язок явищ у природі

21

 

Узагальнення  знань  з  теми «Тіла, речовини, явища навколо нас»  частина 2.                           

                                                                             РОЗДІЛ ІІ. ВСЕСВІТ (8 год+ 2 год резервних )

22

 

Небо і небесна сфера. Небесні світила.

Видимі рухи світил.

 називає: сузір’я (2–3); найвідоміших астрономів (Птолемей, М. Коперник, Г. Галілей, Е. Габбл), дослідників космосу (Ю. Гагарін, Н. Армстронг, Л. Каденюк);

наводить приклади: впливу космічних чинників на Землю; небесних тіл, що складають наш Всесвіт

Діяльнісний компонент

описує: загальну будову Сонячної системи; відмінності між планетою і зорею;

порівнює: за розмірами і температурою

Сонце з іншими зорями;

характеризує: особливості астрономічних досліджень; місце людини у Всесвіті;

пояснює на моделях форму і будову Землі, рух Землі навколо власної осі і навколо Сонця, будову Сонячної системи;

причину видимих рухів світил;

розрізняє: небесні тіла (планета, зоря, галактика); типи планет, туманностей, зір і галактик; зорі та планети на небесній сфері;

показує на карті зоряного неба:Полярну зорю, сузір’я Великої та Малої Ведмедиці

 

Ціннісний компонент

Учень / учениця

усвідомлює необхідність вивчення Всесвіту;

виявляє ставлення до розвитку астрономічних і космічних досліджень;

оцінюєзначення: зоряного неба в історії людства; телескопічних спостережень

 

23

 

Зоря – самосвітне небесне тіло.

Відмінності між зорями.

Зоряні системи — галактики.

24

 

Міжзоряний простір Поняття сузір’я.

              Практичне  заняття №5

«Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба.»

25

 

 Сонце

26

 

Планети.

Відмінності між планетами.

27

 

Небесні тіла.

28

 

Сонячна система.

29

 

Всесвіт і його складові.  Людина і Всесвіт Значення зоряного неба в історії людства. Навчальний проект

«Наш дім – Сонячна система

 

30

 

Астрономія — наука, що вивчає Всесвіт. Методи та засоби астрономічних досліджень

Значення зоряного неба в історії людства.

31

 

Узагальнення  знань  з  теми: « Всесвіт» .

РОЗДІЛ ІІІ. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

Тема 1. Земля як планета (16 год+ 1 год  резервна )

32

 

Гіпотези та сучасні  уявлення  про виникнення  Землі

Діяльнісний компонент

описує:внутрішню будову Землі; результати власних спостережень і дослідів;

пояснює:зміну дня і ночі;зміну пір року;зміни фаз Місяця; нерівномірність розподілу сонячного світла і тепла на поверхні Землі;причини сонячного і місячного затемнення;колообіг води у природі; значення води, повітря, ґрунту;  значення сонячного світла і тепла для живої природи;

розрізняє:фази Місяця на зображеннях;способи зображення об’єктів на географічних картах;

показує на глобусі та географічній карті: материки і частини світу; найбільші географічні об’єкти, екватор, півкулі, полюси;

складає план досліду і проводить його;

застосовуєзнання для орієнтування на місцевості, ощадливого використання води у побуті;

використовує: додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання; вивчену природничо-наукову лексику в самостійних усних повідомленнях; знання про властивості ґрунту для вирощування рослин;

розраховує можливий економічний ефект від використання продукту групового проекту

 

 

 

33

 

Форма і розміри Землі.

34

 

Внутрішня будова Землі.

35

 

Рухи Землі. Пори року.

36

 

Розподіл сонячного тепла  на  поверхні Землі

37

 

Місяць — супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення.

38

 

Способи зображення Землі. Масштаб .

Практичне  заняття     6

Знаходження на карті та глобусі екватора, полюсів, півкуль материків і частин світу; географічних об’єктів.

39

 

Узагальнення  знань  з  теми « Земля, як планета» частина 1 ( самостійна робота)

40

 

Ґрунт, його значення і властивості.

Догляд за ґрунтом.  

41

 

Повітря — суміш газів. Значення повітря.  

42

 

Властивості повітря.

Практичне  заняття     7

Дослідження нагрівання тіл (різних за кольором і прозорістю) променями Сонця.

Ціннісний компонент

усвідомлює, що планета Земля, її ресурси є цінністю для кожної людини;

висловлює судження щодо бережливого ставлення до навколишнього середовища;

оцінює значення природничих наук для охорони природи;

розуміє обмеженість ресурсів для задоволення потреб людини

Знаннєвий компонент

називає:форму й розміри Землі;рухи Землі;фази Місяця;способи зображення Землі;материки та частини світу;склад ґрунту, повітря;властивості ґрунту, повітря, води;  

наводить приклади:розчинних і нерозчинних речовин;розчинів у природі; використання води і розчинів людиною

 

43

 

Вода на Землі. Властивості води. Три стани води. Кологообіг води.

44

 

Вода — розчинник. Розчини у природі.

Практичне  заняття     8

Розчинні й нерозчинні речовини. Дослідження розчинності речовин (цукру, солі, лимонної кислоти, олії).

45

 

Значення води у природі.

Використання води людиною

Практичне заняття № 9

Дослідження впливу різних температур на розчинення цукру (солі) у воді.

46

 

Практичне заняття № 10

Вивчення розчинності речовин: глини, олії, лимонної кислоти

47

 

Узагальнення  знань  з  теми « Земля, як планета» частина 2  ( тестові  завдання )

 

Тема 2. Планета Земля як середовище життя організмів (15 год+ 1 год  резервна )

48

 

 

Організм і його властивості.

 Клітинна будова організмів.

 

 

 

Знаннєвий компонент

називає:властивості організмів; відмінності рослин, тварин, грибів, бактерій; умови життя на планеті Земля; чинники середовища; основні середовища життя;  склад екосистеми;

наводить приклади:пристосування організмів до періодичних змін умов середовища (листопад, зимова сплячка, зміна забарвлення хутра, перельоти птахів;); співіснування організмів; природних і штучних екосистем

 

 

 

 

Діяльнісний компонент

описує:пристосування організмів до чинників неживої природи; пристосування організмів до середовища життя; результати власних спостережень і дослідів;

пояснює: як відрізнити живий організм від неживого природного тіла; вплив чинників середовища на живі організми; зв’язок  грибів, бактерій, рослин, тварин у природі; роль рослин, тварин, грибів, бактерій в екосистемах;

розпізнає: найпоширеніші рослини і тваринсвоєї місцевості; отруйні рослини, гриби, тварин своєї місцевості;

уміє визначати назви рослин, тварин, грибів за допомогою атласів-визначників;

використовує: додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання, вивчену природничо-наукову лексику в самостійних усних повідомленнях

 

 

 

Ціннісний компонент

оцінює значення природних і штучних екосистем у природі та житті людини;

усвідомлює, що кожний організм та їхня різноманітність є цінними для кожної людини

 

49

 

Різноманітність організмів: Рослини, Тварини

 

50

 

Різноманітність організмів: Гриби, Бактерії.

51

 

Практичне  заняття № 11

 Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості

52

 

Середовище життя. Чинники середовища. Вплив на організми чинників неживої природи.

 

53

 

Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища.

54

 

Різноманітність середовищ життя і пристосування організмів до життя в кожному з них.   

55

 

Узагальнення  знань  з  теми «Планета Земля як середовище життя організмів» частина 1

56

 

Наземно-повітряне середовище.

57

 

Водне середовище життя.

58

 

Ґрунтове середовище життя.

59

 

Взаємозв’язки між організмами.

Співіснування організмів.

60

 

Угруповання організмів.

Екосистеми.  Вплив на організми чинників живої природи.

61

 

Практичне заняття №  12

Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників, електронних колекцій.

 

 

62

 

Узагальнення  знань  з  теми

Тема 3. Людина на планеті Земля (7 год+ 1 год  резервна )

63

 

Людина — частина природи.

Зв’язок людини з природою.

Знаннєвий компонент

називає:джерела забруднення навколишнього середовища; важливі екологічні проблеми своєї місцевості; природоохоронні об’єкти й території свого регіону;

наводить приклади: впливу людини на природу і природи на людину; рослин і тварин своєї місцевості, які занесено до Червоної книги України

 

Діяльнісний компонент

пояснюєзв’язок людини з природою; зміни в природі, що викликані природними чинниками і діяльністю людини; призначення Червоної книги і природоохоронних територій;

аналізує позитивні і негативні наслідки взаємодії людини і довкілля;

дотримується екологічних норм поведінки у природі

Ціннісний компонент

усвідомлює власну відповідальність за збереження природи;

оцінює значення природничих наук для охорони природи;

обговорюєпитання економного використання енергоносіїв;

 

висловлює судження щодо необхідності охорони природи і раціонального використання природних ресурсів;

виявляє бережливе ставленнядо природи

 

64

 

Екологічні проблеми та їх розв’язування (збереження біологічного різноманіття,
боротьба зі знищенням лісів і опустелюванням, захист планети від забруднення різних видів).

65

 

Охорона природи. Червона книга України. Практична   робота №2

Складання Червоної книги своєї місцевості.

66

 

Заповідники, заказники, національні парки та їхнє значення для збереження природи Землі

67

 

Практичне занятття №13

Дослідження екологічних проблем своєї місцевості.

68

 

Узагальнення  знань  з  теми  ( захист  навчальних проектів «Смітити не можна переробляти»

69

 

Повторення  вивченого  матеріалу

70

 

Повторення  вивченого  матеріалу

 

 

docx
Додано
9 січня
Переглядів
65
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку