Календарно-тематичне планування 10 клас з інтегрованого курсу «Громадянська освіта»

Про матеріал

Календарно-тематичне планування 10 клас

з інтегрованого курсу «Громадянська освіта» (70 годин; 2 години на тиждень)

Складено згідно з Навчальною програмою інтегрованого курсу для 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Укладачі програми: Т. Бакка, Н. Беца, П.Вербицька та ін.

Підручник: Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту). Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / За ред. Васильків І. Д., Кравчук В. М., Сливка О та інші

Перегляд файлу

Укладач: Соболенко Юлія Петрівна

вчитель історії

Запорізького навчально-виховного комплексу №67

Календарно-тематичне планування 10 клас

з  інтегрованого курсу «Громадянська освіта»  (70 годин; 2  години на тиждень)

Складено згідно з Навчальною програмою інтегрованого курсу для 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Укладачі програми: Т. Бакка, Н. Беца, П.Вербицька та ін.

 

Підручник: Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту). Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти / За ред. Васильків І. Д., Кравчук В. М., Сливка О та інші

Дата

10-А

 

10-Б

№ уроку

Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати навчально – пізнавальної діяльності учнів / учениць

Примітка

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

3

 

 

 

4

 

 

5

 

 

 

6

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

РОЗДІЛ 1. ОСОБИСТІСТЬ ТА ЇЇ ІДЕНТИЧНІСТЬ

 

Тема 1. Що таке ідентичність?

Ідентичність. Види ідентичності. Громадянська ідентичність. Змінний характер ідентичності.

 

Самовизначення. Ідентифікація. Особиста гідність. Совість.

 

Тема 2. Соціалізація особистості

Поняття соціалізації. Етапи соціалізації. Суб’єкти соціалізації. Соціалізація як ресурс формування громадянської ідентичності.

 

Соціалізація в сім’ї. Соціалізація серед однолітків.

Молодіжні субкультури. Партнерські стосунки в сім'ї. Трансформація моделей сім'ї.

Тема 3. Самореалізація людини

Самореалізація і розвиток. Індивідуальність особистості. Життєві цінності й пріоритети.

 

Активна громадянська позиція. Мобільність і адаптивність людини. Креативність.

 

Практичне заняття

- «Чи може людина бути творцем власного життя, або як стати успішною людиною?»

 

 

 

 

 

Узагальнення до розділу «Особистість та її ідентичність»

Знання і розуміння:

 Дає визначення понять: ідентичність, соціалізація, самовизначення, самореалізація, особиста гідність, совість, сім’я, субкультура.

 Називає загальні риси та ознаки ключових понять.

 Усвідомлює існування логічних зв’язків між усіма складовими розділу.

 Відтворює основну частину навчального матеріалу, знає основоположні теорії та факти, вдало підбирає приклади.

 Розуміє значення сім’ї для людини і для суспільства.

 Визначає природу молодіжних субкультур.

Вміння і навички:

 Вільно оперує основними поняттями.

 Використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією.

 Демонструє здатність самостійно підбирати необхідну інформацію до уроку.

 Формулює і висловлює власну думку щодо особистої гідності, необхідності автономії особистості, ролі сім’ї у процесі формування людини та громадянина.

 Відстоює власну  позицію, використовуючи інформацію з різних галузей знань.

 Демонструє навички критичного мислення стосовно себе та інших.

 Вміє окреслити власні життєві пріоритети.

 Відстоює ідею здорового способу життя, підкріплюючи її  через виконання власних навичок поведінки у повсякденному житті.

 Критично аналізує власні реальні можливості, умови середовища для успішної самореалізації

 Аналізує вплив субкультур на молодь.

Установки і цінності:

 Усвідомлює цінність людського життя.

 Усвідомлює свою ідентичність, поважає ідентичність інших.

 Визнає цінність особистої гідності людини.

 Усвідомлює важливість процесу соціалізації людини в суспільстві.

 Усвідомлює необхідність збереження власної автономії та індивідуальності як важливої умови самореалізації особистості та формування різноманітного світу.

 Поважає інститут сім'ї.

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

РОЗДІЛ 2. ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ

Тема 1. Людська гідність і права людини

Поняття людської гідності. Людська гідність основа природного права. Рівноправність. Охорона й захист людської гідності.

 

Тема 2. Еволюція прав людини

Природа прав людини. Основоположні права і свободи людини. Покоління прав людини. Класифікація прав людини. Борці за права людини. Майбутнє прав людини.

 

Тема 3. Людина і держава

Взаємовідносини «людина держава». Верховенство права.

Права і свободи людини та відповідальність держави за їх дотримання, гарантування та захист. Позитивні і негативні зобов’язання держави.

 

Тема 4. Права дитини

Поняття прав дитини. Конвенція ООН про права дитини.
Захист прав дитини.

 

Тема 5. Механізми захисту прав людини і прав дитини

Порушення прав людини. Поняття механізмів захисту прав людини. Міжнародні та європейські стандарти захисту прав людини.

 

Національні механізми захисту прав людини, їх класифікація.

Правозахисні організації.

Як побудувати ефективний механізм захисту прав дитини в школі.

 

Практичне заняття: (на вибір)

 •  «Європейський суд з прав людини»
 • «Чи можна пожертвувати правами однієї людини для захисту прав багатьох?»

 

Узагальнення до розділу  «Права і свободи людини»

Знання і розуміння:

 • Знає зміст понять: людська гідність, свобода,  гуманізм, права і свободи людини,  права дитини, рівність, справедливість, солідарність, верховенство права, відповідальність, порушення прав людини, міжнародні стандарти захисту прав людини, механізми захисту прав людини і прав дитини.
 • Пояснює  природу прав людини.
 • Розглядає права людини крізь призму відносин «людина - держава».
 • Розрізняє права людини та обов’язки громадянина.
 • Знає про види  та покоління прав людини.
 • Знає, що таке порушення прав людини.
 • Знає національні та міжнародні механізми захисту прав людини.
 • Володіє інформацією про порядок звернень щодо захисту прав людини до національних  і міжнародних органів та організацій.
 • Визначає роль прав людини в особистому житті, житті суспільства та інших людей.

 

Вміння і навички:

 • Співставляє і порівнює два поняття -«особиста гідність» та «людська гідність».
 • Вміє захищати особисті права та права інших людей.
 • Бере участь та вміє організовувати соціальні групи.
 • Вміє розпізнавати порушення прав людини.
 • Вміє знаходити відповідну інформацію, критично оцінювати факти, остерігатись упереджень та необ’єктивності, приймати рішення на основі мотивованих суджень
 • Аргументовано презентує власну думку щодо реалізації прав людини в Україні.
 • Визначає роль держави та державних інституцій щодо захисту прав людини та прав дитини.
 • Розуміє як працює система захисту прав людини/дитини.
 • Визначає шляхи можливих дій у разі проблемної ситуації, пов’язаної з порушенням прав.
 • Добирає з різних джерел додаткову інформацію щодо функціонування міжнародних та європейських механізмів захисту прав людини.
 • Оцінює перспективи й основні загрози розвитку прав людини у майбутньому.

Установки і цінності:

 • Має почуття людської гідності, самоповаги та поваги до інших, незалежно від соціальних, культурних, мовних, релігійних та інших відмінностей.
 • Усвідомлює й демонструє відповідальність за свої дії, прагнення особистого розвитку та соціальних змін.
 • Проявляє стійке негативне ставлення до фактів дискримінації, зневажання людської гідності та зазіхань на права людини.
 • Проявляє співчуття та солідарність з іншими, прагнення підтримувати тих, чиї права людини знаходяться під загрозою.
 • Демонструє бажання працювати на користь ідеалів фундаментальних прав людини, рівності та поваги до відмінностей.

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

22

 

 

 

23

РОЗДІЛ 3. ЛЮДИНА В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

Тема 1. Соціокультурна багатоманітність.

Поняття суспільства. Соціальна структура суспільства. Соціальна згуртованість, солідарність і відповідальність. Соціальні цінності. Гендерна, етнічна, конфесійна різноманітність. Рівність.

 

Тема 2. Ефективна комунікація.

Роль спілкування в житті людини й суспільства. Вербальна й невербальна комунікація.

 

Тема 3. Стереотипи та упередження. Дискримінація. Конфлікти.

Поняття стереотипів і упереджень. Забобони. Шляхи подолання стереотипів. Поняття дискримінації. Основні форми та прояви дискримінації. Толерантність та інклюзія.

 

Поняття конфлікту та його види. Стадії конфлікту. Способи подолання конфліктів. Переговори і медіація. Консенсус і компроміс.

 

 

Практичне заняття:

 •     «Мистецтво спілкування»

 

Практичне заняття: (на вибір)

 •     «Розв'язання конфліктів у нашій школі». Вчимося вирішувати проблему (у класі, школі).
 •     «Створення шкільного центру медіації»

 

Узагальнення до розділу  «Людина в соціокультурному просторі»

Знання і розуміння:

 • Розуміє та пояснює зміст понять: суспільство, соціум, соціальна стратифікація, полікультурне суспільство, суспільна відповідальність, солідарність, стереотипи, упередження, дискримінація, конфлікти, толерантність; переговори, медіація, консенсус, компроміс.
 • Описує соціальну структуру суспільства та соціальні інститути.
 • Визначає причини виникнення стереотипів, їхній вплив на життя у багатоманітному суспільстві.
 • Визначає причини зародження конфліктів.
 • Називає основні принципи діалогу між соціальними групами в полікультурному суспільстві: принцип соціальної рівності та справедливості, принцип згуртованості, принцип соціального партнерства.
 • Пояснює, що таке соціальні цінності та яку роль в житті суспільства відіграє соціальна відповідальність.
 • Характеризує соціальні норми.
 • Пояснює, що таке гендерна рівність та в чому полягає її значення.

Вміння і навички:

 • Графічно зображує структуру сучасного суспільства.
 • Порівнює міжнародні та національні засоби захисту від дискримінації.
 • Наводить приклади дискримінації та ксенофобії.
 • Добирає способи виходу з конфліктних ситуацій.
 • Розрізняє  види соціальної відповідальності, види стереотипів та конфліктів.
 • Демонструє  навички ефективної комунікації та ненасильницького розв’язання соціальних конфліктів.
 • Моделює або вдосконалює процес спілкуватися з представниками інших культур.
 • Вчиться вести переговори, досягати компромісу та консенсусу засобами діалогу через критичне дослідження ситуації конфлікту.
 • Проявляє медіаторські вміння, пропонує шляхи вирішення конфліктів.
 • Вміє протистояти проявам расизму.
 • Виявляє емпатію.

Установки і цінності:

 • Визнає цінність культурного багатоманіття.
 • Усвідомлює необхідність поваги та толерантного ставлення до культурних відмінностей.
 • Проявляє відкритість до міжкультурного діалогу.

Обгрунтовує  твердження про те, що подолати більшість проблем багатокультурного суспільства можливо тільки завдяки спільним зусиллям людини, держави, міжнародної спільноти

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

25

 

 

26

 

 

 

 

 

27-28

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

30

 

 

 

31

 

 

 

32

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

34

 

35

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

38

 

 

 

39

 

 

 

40

 

 

 

41

 

 

 

42

 

 

 

43

 

 

 

 

 

44

 

 

45

 

 

 

46

 

47

 

 

 

48

РОЗДІЛ 4. ДЕМОКРАТИЧНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЙОГО ЦІННОСТІ

 

Тема 1. Демократична держава

Виникнення і зміст демократії. Цінності демократії. Демократичні інститути. Конституція та її призначення. Законодавча, виконавча та судова влада в демократичних країнах.

 

 Принципи виборчого права. Етапи виборчого процесу.

 

 Роль політичних партій в розвитку демократії. Правовий статус політичних партій в Україні. Діяльність та вплив політичних партій на демократію. Громадські організації: правовий статус, діяльність та вплив на демократію.

 

 

Тема 2. Громадянське суспільство

Поняття громадянського суспільства. Функції громадянського суспільства. Роль громадян у становленні й функціонуванні громадянського суспільства. Громадянське суспільство та правова держава.

 

Тема 3. Громада

Поняття громади. Роль громади в житті людини, суспільства, держави.  Реалізація та захист громадою своїх прав і законних інтересів. Вплив громадян на вирішення проблем громади.

 

Тема 4. Громадянська участь у житті суспільства

Роль громадянина у демократизації суспільства. Демократичний  громадянин. Культура громадянськості. Активна громадянська позиція.

 

Тема 5. Школа простір демократії

Шкільна громада. Взаємодія учнів, учителів, батьків, шкільної адміністрації в організації шкільного життя. Врядування та управління школою.

Шкільне самоврядування (учнівське, вчительське, батьківське). Принципи та цінності учнівського самоврядування. Моделі учнівського самоврядування. Школа і місцева громада.

 

Тема 6. Дитячі й молодіжні громадські об'єднання

Свобода асоціацій. Дитячі й молодіжні об'єднання й рухи. Створення молодіжної громадської організації. Молодіжні соціальні проекти. Учнівське самоврядування он-лайн

 

Практичне  заняття:

 «Вибори до органів місцевого самоврядування».

 

 Практичне  заняття: (на вибір)

«Створюємо шкільні правила разом» (написання та внесення змін до шкільного статуту).

 «Участь шкільної молоді у прийнятті рішень в місцевій громаді».

 

 

Узагальнення до розділу  «Демократичне суспільство та його цінності»

 

РОЗДІЛ 5. СВІТ ІНФОРМАЦІЇ ТА МАС-МЕДІА

 

Тема 1. Комунікація, інформація, медіа

Поняття мас-медіа(медіа). Роль інформації та медіа в сучасному світі. Мас-медіа, комунікація, аудиторія.медіатекст.. Різновиди медіа (книга, преса, фото, радіо, кіно, телебачення, Інтернет, мобільний зв’язок) та їхній розвиток. Реклама. Вплив мас-медіа на формування громадської думки та власної позиції людини.

 

Тема 2. Медіа і демократія. Свобода, етика і відповідальність

Свобода слова. Обмеження свободи слова. Баланс між свободою вираження поглядів та відповідальністю. Свобода мас-медіа – критерій демократичності суспільства.

 Що таке цензура. Замовні матеріали («джинса») та  їхні ознаки.Суспільні медіа і їхня місія. Шкільні медіа.  

 

Тема 3. Маніпулятивний вплив медіа

Маніпуляції в медіапросторі. Як розпізнати фейкову інформацію, пропаганду.

 

Роль медіа у провокуванні конфліктів та поширенні стереотипів. Що таке «мова ворожнечі», і як її розпізнати.

 

Тема 4. Критичне сприйняття та протидія маніпуляціям мас-медіа

Достовірність інформації в мас-медіа. Джерела інформації. Факт та судження. Авторство медіа тексту Стандарти подання інформації. Критичний аналіз медіатекстів.

 

Тема 5. Інтернет

Приватність  та конфіденційність у віртуальному світі. Цифрова ідентичність. Соціальні мережі.

 

 Права людини в Інтернеті. Безпека та етика поведінки у мережі. Кіберзлочинність. Особливості захисту прав дітей та молоді в Інтернеті.

 

Практичне заняття:

 •     «Аналіз медіатексту»

Практичне заняття:

 •     «Твоя соціальна інформаційна кампані я в школі/громаді»

 

Узагальнення до розділу  «Світ інформації та мас-медіа»

Знання і розуміння:

 • Знає зміст понять: демократія, демократичні процедури, плюралізм, врядування, громадянське суспільство, громада, адвокація, волонтерство. солідарність, соціальна згуртованість, соціальний капітал, влада, державна влада, соціальна активність, пряма та представницька демократія, вибори, мажоритарна, пропорційна, змішана виборча система, принципи виборчого права, референдум ; права і обов’язки учнів, учнівське самоврядування, дитяча організація, лідерство, ініціатива.
 • Знає ознаки демократичного врядування та демократичні процедури.
 • Знає ефективні форми участі вчителів, учнів та батьків у  врядуванні школою.
 • Розуміє зміст основоположних  принципів демократії.
 • Розуміє значення людського капіталу для розвитку демократичного суспільства.
 • Пояснює як співвідносяться і взаємодіють між собою громадянське суспільство і правова держава.
 • Володіє знаннями про основи місцевого самоврядування.
 • Має уявлення про способи визначення та вирішення проблем місцевої громади за участю громадян.
 • Розуміє роль учнівського самоврядування у процесі соціалізації та громадянського становлення школярів.
 • Знає права і обов’язки учнів.

 

Вміння і навички:

 • Уміє порівнювати суспільні явища, системи, процедури («безпосередня демократія і представницька демократії»; «мажоритарна і пропорційна виборчі системи»)
 • Може розтлумачити головні принципи демократії.
 • Оцінює роль громадських організацій, різних форм активності громадян у функціонуванні демократичного суспільства.
 • Розвиває здатність взаємодіяти з органами  державної влади та місцевого самоврядування.
 • Визначає форми суспільної активності  громадян на рівні місцевої громади, регіону, держави.
 • Адаптується у шкільну громаду, не втрачаючи особистої автономії.
 • Активно демонструє навички участі в учнівському самоврядуванні.
 • Вміє налагоджувати партнерські стосунки зі шкільною адміністрацією, вчителями, представниками місцевої громади.
 • Бере участь у демократичних процедурах на рівні школи і громади.

Установки і цінності:

 • Формує переконання, що особистість є  найбільшою цінністю лише в умовах демократії.
 • Проявляє готовність захищати права і свободи людини.
 • Проявляє готовність до дії та співпраці з іншими;
 • Розуміє важливість пріоритету інститутів громадянського суспільства у державі.
 • Позиціонує і сприймає себе   частиною громади та суспільства.
 • Демонструє готовність співпрацювати з іншими для розв’язання суспільних проблем.

Сприймає школу як простір демократії та територію прав людини

 

 

 

Знання і розуміння:

 • Знає зміст понять:  свобода слова, інформація, мас-медіа(медіа), медіатекст, суспільне мовлення, пропаганда, реклама, соціальні мережі, фейк, реклама, маніпуляція, джерела інформації, факт, судження, «мова ворожнечі»
 • Характеризує функції медіа в демократичній державі та наводить приклади їхнього впливу на прийняття рішень;
 • Пояснює як медіа впливають на формування громадської думки;
 • Описує ознаки замовних матеріалів в медіа;
 • Здатний пояснити базові стандарти подання інформації в медіа;
 • Знає  можливості Інтернету та усвідомлює небезпеки, пов'язані з його використанням.
 • Характеризує особливості дотримання авторського права.

 

Вміння і навички:

 • Здатний усвідомити різницю між реальною подією та її відображенням у медіатексті.
 • Володіє базовими технологіями запобігання впливу маніпулятивних та пропагандистських медіаповідомлень.
 • Описує ознаки «мови ворожнечі» і здатний її розпізнати.
 • Знає, яким чином перевірити достовірність джерел інформації.
 • Надає підтвердження переваг, недоліків і обмежень джерел інформації.
 • Описує відмінність між фактом і судженням.
 • Володіє базовоми технологіями критичного аналізу медіатекстів.
 • Здатний простежити переваги і ризики під час користування соціальними мережами.

Установки і цінності:

 • Підтримує ідею свободи інформації в сучасному світі.
 • Усвідомлює критичний підхід до медіатекстів.
 • Визнає свободу слова – фундаментальну цінність демократичного суспільства.
 • Не вживає «мову ворожнечі».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

51

 

 

52

 

 

 

53

 

 

54

 

 

 

55

 

 

 

 

56-57

 

 

 

58

 

 

 

 

 

59

 

 

60

 

61

 

РОЗДІЛ 6. ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯН І ДЕРЖАВИ В ДОСЯГНЕННІ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

 

Тема 1. Соціальні цілі економіки

Економіка як сфера життя людей. Економічні потреби та  блага. Процеси, що забезпечують задоволення потреб: виробництво, розподіл, обмін і споживання.  Учасники (субʼєкти ) економічних відносин.

 

Тема 2. Сталий розвиток

Обмеженість ресурсів. Необхідність  раціонального та ефективного  використання ресурсів. Вплив діяльності людини на довкілля. Сталий розвиток як спосіб збереження довкілля.

 

Тема 3. Ринкова економіка

Принципи ринкової економіки. Кругообіг в ринковій економіці.

 

Попит і  пропозиція, ринкова ціна, конкуренція.

Функції держави в ринковій економіці. Державний бюджет, податки, напрямки видатків.

 

Тема 4. Економіка домогосподарства

Домашнє господарство як власник і споживач. Поняття про раціональне споживання. Права споживачів.

Бюджет домогосподарств: види доходів, напрямки витрат, заощадження.

 

Тема 5. Підприємництво

Підприємницька діяльність. Мета і соціальна відповідальність підприємця. Правовий захист бізнесу.

 

Тема 6. Ринок праці

Учасники ринку праці: роботодавці і наймані працівники. Поняття професії, спеціальності,  кваліфікації працівника. Заробітна плата як дохід найманого працівника.

 

Тема 7.  Любіювання інтересів та  корупція

Поняття лобізму. Сутність корупції та корупціогенних ризиків. Причини та наслідки корупції в економіці та політиці.  Шляхи подолання корупції.

 

Практичне заняття

 •         «Створюємо бізнес-план власного підприємства»

Практичне заняття

 «Аналіз попиту на ринку праці і складання резюме»

 

Узагальнення до розділу  «Взаємодія громадян і держави у досягненні суспільного добробуту

Знання і розуміння:

 • Може дати визначення понять: економіка як сфера життя, домогосподарство, підприємницька діяльність, сталий розвиток
 • Вільно оперує поняттями: соціальна держава, ринкова економіка, конкуренція, бюджет, податки, прибуток,зарплата,  професія, лобізм, корупція.
 • Розуміє функції підприємців, домогосподарств і держави в ринковій економіці.
 • Називає учасників різних ринків: покупців і продавців.
 • Розуміє роль грошей в ринковому кругообігу .
 • Знайомий з принципами  та механізмами ринкової економіки.
 • Розуміє основні засади економічних відносин «держава - підприємець» та «держава - людина».
 • Знає загальні права та обов'язки платників податків.
 • Розуміє відмінності між потребами, бажаннями і можливостями людини.
 • Розуміє необхідність та межі державного втручання в економіку.

Розуміє причини  корупції.

Вміння і навички:

 • Аналізує чинники попиту і пропозиції на ринках ресурсів і товарних ринках та їх вплив на ринкову ціну.
 • Визначає інтереси економічних субʼєктів

( підприємців, домогосподарств, держави) в різних ситуаціях.

 • Визначає способи реалізації власних економічних інтересів в межах законодавства та прав інших осіб;
 • Оцінює вимоги роботодавців щодо найманих працівників за оголошеннями.
 • Вміє скласти власне резюме.
 • Формує навички прийняття рішення з питань сімейного бюджету.
 • Визначає економічний та юридичний зміст відносин власності.
 • Визначає переваги та обмеження організації економіки на ринкових засадах.
 • Визначає потребу власної родини в  державній соціальній допомозі.
 • Вміє господарювати на основі принципів сталого розвитку.
 • Розпізнає вияви корупції та застосовує механізми їхньої протидії.

 

Установки і цінності:

 • Усвідомлює унікальну цінність  підприємництва для розвитку економіки.
 • Підтримує ідею сталого розвитку
 • Усвідомлює  місце власного домогосподарства в економічних процесах, та власні економічні інтереси.
 • Поважає економічні інтереси інших субʼєктів економічних відносин.
 • Усвідомлює необхідність навчання впродовж життя.
 • Знає, що запорукою успішної професійної діяльності є зважена самооцінка власних здібностей та талантів.

Нетерпимо ставиться до  проявів корупції.

 

 

 

 

 

62

 

 

 

 

 

 

63-64

 

 

 

 

65

 

 

 

66

 

 

67

 

 

 

 

 

68

 

 

69

 

 

70

 

РОЗДІЛ 7. УКРАЇНА, ЄВРОПА, СВІТ

Тема 1. Інтеграція та глобалізація

Поняття інтеграції та глобалізації.  Вплив глобалізаційних процесів на економіку, культуру, довкілля, людину. Витоки та процес європейської інтеграції. Міграційні процеси. Види та форми сучасної міграції. Виклики сучасного світу

 

Тема 2. Міжнародні відносини та міжнародне право

Поняття міжнародних відносин. Особливості міжнародного права. Система безпеки. Міжнародне гуманітарне право. Урядові і неурядові міжнародні організації.

 

Тема 3. Україна – член європейського та світового співтовариства

Європейське і світове співробітництво. Участь України в ООН, ОБСЄ, Раді Європи, СОТ тощо.

Європейський вибір України. Угода про асоціацію Україна – ЄС.

 

Практичне заняття: (на вибір)

 «Економічні, соціальні та політичні переваги вступу до ЄС». 

«Молодіжні ініціативи та волонтерство в різних країнах світу».

 

Практичне заняття:

«Глобальні проблеми сучасності».

 

Узагальнення до розділу  « Україна, Європа, світ»

 

 

Підсумкове узагальнення

Знання і розуміння:

 • Знає зміст понять: інтеграція, глобалізація, міграція; Європейський Союз, Європейська політика сусідства, Східне партнерство, міжнародне право, європейське та світове співтовариство, система безпеки і співробітництва в Європі.
 • Знає про масштаби впливу глобалізації на економіку, культуру, довкілля, людину.
 • Знає та розуміє причини та наслідки міграційних процесів в Україні та світі.
 • Знає умови вступу України до Європейського Союзу.
 • Називає міжнародні організації, членом / учасником яких є Україна.
 • Називає основні аспекти Європейської політики сусідства.
 • Може аргументовано обговорювати витоки і процес європейської інтеграції.

Вміння і навички:

 • Аналізує принципи міжнародних відносин.
 • Визначає основні функції міжнародних організацій.
 • Пояснює взаємозв'язок між нормами міжнародного права і національним законодавством.
 • Добирає з різних джерел додаткову інформацію щодо особливостей функціонування ЄС та її інституцій.
 • Дискутує щодо перспектив збереження та розширення ЄС, НАТО.
 • Описує цілі ООН та компетенцію її органів (Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, Генеральний секретар тощо).
 • Характеризує політику регіонального співробітництва України та систем безпеки.

Установки і цінності:

 • Визнає важливість європейського вектору розвитку України.
 • Усвідомлює взаємозалежність  життя місцевої громади, України, Європи та світу.
 • Усвідомлює роль та значення міжнародних організацій для регіону і світу та України.

 

 

 

docx
Додано
27 липня 2018
Переглядів
4214
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку