23 квітня о 17:00Вебінар: Дистанційне навчання з «На Урок»: інструменти для ефективної та цікавої роботи

Календарно-тематичне планування

Про матеріал

Календарно-тематичне планування містить додаткову колонку "Очікувані результати", яка відповідає програмі. Це полегшує роботу вчителя під час підготовки до уроків.

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної л-ри на 2018 – 2019 н.р.

5 клас

Усього – 70 годин;

текстуальне вивчення творів – 56 годин;

розвиток мовлення – 4 години;

позакласне читання – 4 години;

резервний час – 6 годин.

 

№п/п

Дата

Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів (за розділами)

Примітка 

 

 

1. Вступ (2 години)

Ключові компетентності • осмислює на прикладі малих фольклорних жанрів взаємозв’язок усього живого на світі, важливість збереження природи як середовища, необхідного для життя людини (НЛ-1); • використовує народну мудрість у повсякденному житті для уникнення конфліктних ситуацій (НЛ-2); • усвідомлює переваги здорового способу життя в ході вивчення прислів’їв, приказок, загадок, пісень народів світу (НЛ-3); • формує активну життєву позицію (НЛ-4).

Предметні компетентності • розуміє значення художньої літератури в сучасному житті людини й людства; • знає поняття «фольклор», «прислів’я», «приказка», «загадка», «пісня», розрізняє їх за будовою і художніми особливостями; • наводить приклади і розкриває значення (пряме і переносне) 2-3-х прислів’їв, приказок, загадок, пісень; • розкриває зміст фольклорних творів (малих жанрів) різних народів; • установлює подібність прислів’їв, приказок, загадок, пісень різних народів (зокрема з використанням іноземної мови)

 

1

 

Художня література – духовна скарбниця людства. Роль книжки в сучасному житті.

2

 

Фольклор, його характерні ознаки. Фольклорні жанри різних народів (прислів’я, приказки, загадки, пісні). Гуманістичні цінності, втілені у фольклорних творах різних народів. Література і фольклор.

(ТЛ).Фольклор, прислів’я, приказка, загадка, пісня.

2. Казки народів світу (18 годин)

 

 

3

 

Жанрова специфіка фольклорної і літературної казки. Казки про тварин. Різновиди казок (про тварин, чарівні, соціально-побутові та ін.), їхні характерні ознаки. Чарівні, соціально-побутові казки.

Ключові компетентності

• набуває досвіду спілкування з природою (НЛ-1);

 • навчається цінувати власну свободу, ініціативність, обстоює власні позиції; використовує народну мудрість у повсякденному житті для уникнення конфліктних ситуацій (НЛ-2);

• навчається кмітливості й винахідливості (НЛ-4).

 

Предметні компетентності • виразно читає тексти казок; • визначає головну думку прочитаного; • переказує тексти казок (окремі фрагменти й цілісно); • висловлює враження та власне ставлення до подій творів; • дає характеристику казкових персонажів, оцінює їхні вчин- ки, моральні якості; • називає основні ознаки фо- льклорної і літературної казки, наводить приклади з прочита- них творів; • виявляє елементи будови казок (зачин, основна частина, кінцівка, діалоги, повтори та ін.); • розкриває гуманістичний зміст казок, моральні цінності, утілені в них; • знає визначення понять «ан- титеза», «алегорія», вирізняє їх у прочитаних текстах, розкри- ває значення антитези й алегорії в казках;

• розуміє поняття «автор літе-атурного твору» (на початко вому рівні); • розкриває національний колорит народних і літературних казок, окремі засоби його ство- рення (деталі побуту, національні образи, мовні засоби та ін.); • називає відомих збирачів і авторів казок (Ш. Перро, брати Я. і В. Ґрімм, О. С. Пушкін та ін.); • називає твори мистецтва, в яких утілені казкові образи й сюжети (живопис, музика, мультиплікація, кіно тощо);

• порівнює українські та зарубіжні народні казки, установлює в них окремі спільні елементи (образи, сюжети, особ ливості будови та ін.); • називає імена 2-3-х українсь ких письменників – авторів лі тературних казок, їхні твори, а також імена 2-3-х українських перекладачів зарубіжних казок.

 

4

 

Індійська народна казка «Фарбований шакал». «Панчатантра» – перша у світі фольклорна збірка, книга про основи житейської мудрості. Викриття в образах тварин негативних людських якостей. Повчальний зміст казки. (ТЛ) Алегорія.

5

 

Японські народні казки. «Момотаро, або Хлопчик-Персик». Відображення любові до праці, кмітливості, сміливості, ставлення до природи в образі Момотаро. Національний колорит японських казок.

6

 

Китайська народна казка «Пензлик Маляна». Поетизація мистецтва й уславлення образу митця в казці. Значення фантастичних елементів.

7

 

Арабська народна казка «Синдбад-Мореплавець» (третя подорож). Утвердження жаги відкриття світу, мужності й людяності в казці.

8

 

 Утілення в образі Синдбада-Мореплавця віри в перемогу людини над обставинами.

9

 

Брати Я. і В. Ґрімм. Значення діяльності братів Я. і В. Ґрімм у збиранні й збереженні фольклору. Моральні цінності в казках.

10

 

«Пані Метелиця». Характеристика образів персонажів. 

(ТЛ) Антитеза.

11

 

Позакласне читання №1.Перро Ш. Казки («Синя борода», «Кіт у чоботях», «Чарівниці», «Химерні бажання»)

12

 

Олександр Сергійович Пушкін (17991837).Вступ до поеми «Руслан і Людмила». Синтез фольклорних і літературних елементів у творчості О. Пушкіна. (Вступ напам’ять).

(ТЛ) Початкові поняття про оригінал і переклад.

Напамять

13-14

 

«Казка про мертву царівну і сімох богатирів». Система образів. Автор. (ТЛ) Початкове поняття про автора.

 

15

 

Ганс Крістіан Андерсен (18051875). «Непохитний оловяний солдатик» .

16 – 17

 

Утвердження сили кохання й відданості в казці. (ТЛ) Антитеза.

18

 

Розвиток мовлення №1(усно). Усний переказ казки Г.К.Андерсена «Непохитний олов’яний солдатик» від імені однієї з дійових осіб.

19

 

Оскар Уайльд (18541900). «Хлопчик-Зірка». Казкові персонажі, їхня характеристика.

20

 

Основний конфлікт. Символічний зміст назви твору.

21

 

Еволюція образу головного героя.

22

 

Контрольна робота№1. Різнорівневі завдання  з теми «Вступ», «Казки народів світу».

 

3. Природа і людина (8 годин)

 

 

23

 

Джон Кітс (17951821).«Про коника та цвіркуна». Поетизація образу природи у вірші, його ідея («Поезія землі не вмре ніколи…»).

(ТЛ)Початкове поняття про вірш.

Ключові компетентності • пізнає красу навколишнього середовища, усвідомлює взаємозв’язки людини і природи (НЛ-1);

 • усвідомлює відповідальність за свої вчинки (НЛ-2);

 • осмислює цінність життя (НЛ-3);

• цінує ініціативність та особистісну позицію (НЛ-4).

 

Предметні компетентності: • виразно читає і емоційно сприймає віршовані й прозові твори; • дає визначення термінів «тема», «ідея», розкриває їх у прочитаних творах, наводить відповідні цитати; • визначає ставлення автора до світу природи, знаходить і коментує відповідні цитати; • дає визначення понять «епітет», «метафора», вирізняє їх у прочитаних текстах, визначає роль у розкритті авторського задуму; • виявляє специфіку літературного пейзажу порівняно з іншими творами мистецтва (живопису, музики); • установлює зв’язок прочитаних літературних творів із фольклором на рівні окремих образів, художніх засобів, жанрових рис (пісня).

 

24

 

Йоганн Вольфганг Ґете (17491832).«Нічна пісня подорожнього». Зображення взаємозв’язку різних сфер природи й людини в поетичному творі. (Вірш напам’ять).

Напамять

25

 

Генріх Гейне (17971856).«Задзвени із глибини…». Утілення краси весняної природи у вірші. Зв’язок із фольклором (пісня). (Вірш напам’ять).(ТЛ)Епітет, метафора.

Напамять

26

 

Розвиток мовлення №2 (пис.) Твір-опис за картиною А.Пластова «Перший сніг».

 

27

 

Виразне читання напам’ять віршів В. Ґете. «Нічна пісня подорожнього», Г. Гейне. «Задзвени із глибини…»

 

28

 

Ернест Сетон-Томпсон (18601946). «Снап». Авторські спостереження за світом природи.(ТЛ)Пейзаж.

 

29

 

Утвердження любові до всього живого.(ТЛ)Тема, ідея.

 

30

 

Зображення художніх образів, їхнє розкриття в подіях твору.

 

31

 

Контрольна робота №2. Різнорівневі завдання з теми «Природа і людина».

 

32

 

Позакласне читання №2. В. Гауф «Маленький Мук».

 

 

4. Світ дитинства (10 годин)

 

 

33

 

Марк Твен (18351910).«Пригоди Тома Сойєра».

Ключові компетентності • розуміє необхідність розв’язання проблем довкілля (НЛ-1); • розуміє важливість вияву іні ціативи в суспільному житті (НЛ-2); • усвідомлює переваги позити-ного мислення для збереження здоров’я (НЛ-3); • характеризує героїв творів щодо їхньої винахідливості, підприємливості та кмітливості (НЛ-4).

Предметні компетентності • виразно читає фрагменти текстів (зокрема читання в особах, коментоване читання); • має початкові уявлення про «сюжет» (як художню послідовність подій); • називає елементи сюжету (експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка), визначає їх у творах; • розповідає про основні події прочитаних творів Марка Твена й Е. Портер;

• переказує окремі розділи (фрагменти) прозових текстів; • знає й розуміє поняття «портрет», знаходить у тексті портрети персонажів; • характеризує образи персо- нажів, оцінює їхні моральні якості, вчинки;

 • визначає окремі художні засоби створення образів персонажів (портрет, учинки, мова, ставлення до інших тощо); • має початкові уявлення про поняття «повість», «роман», визначає їхні жанрові ознаки на прикладі прочитаних творів; • порівнює образи Тома Сойєра і Гекльберрі Фінна, Тома Сойєра і Полліанни, визначає схожість і відмінність між ними (на рівні рис характеру);

 • знає українських перекладачів творів Марка Твена та Е. Портер

 

34

 

Світ дорослих і світ дітей у повісті.

(ТЛ)Початкові поняття про сюжет.

 

35

 

Том Сойєр і Гекльберрі Фінн.(ТЛ)Портрет.

 

36

 

Ставлення автора до своїх героїв.

 

37

 

Провідні ідеї твору (дружба, кохання, людяність та ін.).

 

38

 

Елеанор Портер (18681920).«Полліанна».

 

39

 

Щирість, мужність і оптимізм героїні твору, її вплив на життя міста.

 

40

 

Полліанна та її друзі.

 

41

 

Художні засоби розкриття образу Полліанни.

 

42

 

Ідея радості життя й відкриття світу у творі.

 

43

 

Розвиток мовлення (усно)№3. Складання порівняльної характеристики героїв (Том Сойєр і Гекльберрі Фінн. Том Сойєр і Полліанна).

 

44

 

Контрольна робота №3. Твір-роздум за темою.

 

 

5. Сила творчої уяви (8 годин)

 

 

45

 

ЛьюїсКерролл (18321898). «Аліса в Країні Див». Творча історія книжки, її зв’язок із біографією письменника та життям Англії «вікторіанської» доби.(ТЛ)Початкові поняття про фантастику.

Ключові компетентності • усвідомлює важливість зна- ходити спільну мову з приро- дою (НЛ-1); • розрізняє поняття «добро» і «зло» (НЛ-2); • розуміє необхідність здорового способу життя (НЛ-3); • осмислює важливість лідерських ініціатив (НЛ-4).

Предметні компетентності • знає основні відомості про письменника Льюїса Керролла, переклади його книжок; • розповідає про творчу історію книжки «Аліса в Країні Див»; • переказує зміст основних епізодів твору Льюїса Керролла; • описує і характеризує образ Аліси, а також персонажів, що її оточують; • визначає ознаки казки й по- вісті у творі Льюїса Керролла; • виявляє особливості худож- ньої мови повісті-казки «Аліса в Країні Див» на підставі фрагментів оригіналу (за умови володіння іноземною мовою) або на підставі перекладу; • дає визначення поняття «фантастика», виявляє фантастичні елементи у творі Льюїса Керролла; • розуміє особливості розвитку сюжету в ліричному творі М. І. Цвєтаєвої (як плин почуттів, спогадів, роздумів, образів);

 • характеризує образ ліричної героїні вірша «Книги в червоній палітурці», світ її захоплень; • розповідає про свої улюблені книжки, мистецькі вподобання.

 

46-

47

 

Образ Аліси, світ її уяви і захопливі пригоди.

 

48

 

Персонажі, які оточують героїню

 

49

 

Особливості художньої мови твору. Організація казки як гри (гра з часом і простором, гра зі словами (назвами), гра з правилами). 

(ТЛ)Поглиблення понять про казку (літературну), повість.

 

50

 

Марина Іванівна Цвєтаєва (18921941). «Книги в червоній палітурці». Чарівний світ літератури й мистецтва у вірші М. І. Цвєтаєвої. Знайомі образи з прочитаних книг (Том Сойєр, Гекльберрі Фінн та ін.).

 

51

 

Образ ліричної героїні, котра любить читати. Роль літературних і музичних асоціацій у творі.

 

52

 

Позакласне читання №3. Буличов К. Цикл «Аліса» (1-2 твори за вибором), «Навколо світу за три години»

 

53

 

Контрольна робота №4. Різнорівневі завдання  з теми «Сила творчої уяви».

 

 

6. Сучасна література. У колі добрих героїв (8 годин )

 

 

54

 

Роальд Дал (19161990).«Чарлі і шоколадна фабрика».

(ТЛ)Персонаж і герой літературного твору.

Ключові компетентності • усвідомлює взаємозв’язок усього живого на землі (НЛ-1);

 • розуміє важливість сімейних зв’язків (НЛ-2); осмислює необхідність дотримання здорового способу життя, важливість ненасильницького розв’язання конфліктів (НЛ-3);

 • оцінює креативність як важливу рису людського характеру (НЛ-4) .

 

 Предметні компетентності • називає імена популярних сучасних письменників, їхні твори для дітей; • переказує близько до тексту зміст прочитаних творів; • розкриває особливості сюжету; • визначає актуальні ідеї творів;

 • характеризує образи персонажів у їхніх вчинках, ставленні до інших; • висловлює власне судження щодо подій і вчинків героїв; • розрізняє поняття «персонаж» (як утілення загального в конкретному, дійова особа у творі) і «герой» (персонаж із яскравими індивідуальними

рисами, рушій сюжету, центр твору); • розповідає про свої улюблені твори сучасної літератури, пояснює, чому саме вони привернули увагу.

 

55 – 57

 

Цікаві пригоди хлопчика Чарлі та його друзів на казковій шоколадній фабриці містера Вонкі.

 

58

 

Доброта і щирість головного героя.

 

59

 

Розвиток мовлення №4 (пис.). Твір-фантазія «Про що мої мрії»

 

60

 

Туве Янсон (19142001). «Капелюх чарівника».Чарівність художнього світу твору.

 

61

 

Його персонажі, утілення в них ідей доброти, щирості, сімейних цінностей.

 

62

 

Пауль Маар (нар. 1937).«Машина для здійснення бажань, або Суботик повертається в суботу». Яскравість художнього світу твору.

 

63

 

Оптимістичний образ Суботика, його віра в силу думки й фантазії.

 

64

 

Реальне і фантастичне у творі.

 

65

 

Елементи фольклору (казки) та їхнє значення для розкриття головної ідеї – реалізації мрій, бажань і прагнень особистості.

 

66

 

Контрольна робота №5. Різнорівневі завдання з теми «Сучасна література. У колі добрих героїв».

 

67

 

Позакласне читання №4. Cтарк У. «Чи вмієш ти свистати, Юганно?»

 

7. Підсумки (2 години)

Ключові компетентності • розуміє взаємозв’язки люди- ни і навколишнього середовища (НЛ-1); • орієнтується на ненасильницьке розв’язання конфліктів (НЛ-2); • осмислює переваги здорового способу життя та безпечної поведінки (НЛ-3); • усвідомлює роль інініціативності та підприємливості в суспільстві (НЛ-4).

 Предметні компетентності • знає імена авторів та українських перекладачів творів зарубіжних письменників, що вивчалися протягом року; • розкриває ідейно-художній зміст прочитаних творів; • виявляє набуті вміння й навички елементів аналізу та інтерпретації окремих компонентів тексту (сюжету, персонажів, художніх особливостей тощо).

 

68

 

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

 

69

 

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

 

70

 

Література на літо.

 

 

docx
Додано
29 липня 2019
Переглядів
844
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку