9 червня о 18:00Вебінар: Як Вчителю зарядити свою внутрішню батарейку

Календарно-тематичне планування

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з хімії 7 клас за новою програмою. 1,5 години на тиждень, всього - 52 години.
Перегляд файлу

(Усього 52 години, 1,5 год на тиждень, із них 5 год — резервних)

Складено згідно навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. №804

№ п/п

Дата

Корекція дати

Тема уроку

Навчальні проекти

Примітка

                                            Вступ

1

 

 

Інстуктаж за інструкціями №… Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі.

Навчальний проект

1. Хімічні речовини навколо нас.

 

2

 

 

Короткі відомості з історії хімії. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Демонстрації

1. Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти).

2. Зміна забарвлення природних індикаторів у середовищі побутових хімікатів і харчових продуктів.

 

 

3

 

 

Ознайомлення з  лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії, маркованням небезпечних речовин. Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії. Лабораторні  досліди

1. Дослідження будови полум’я.

2. Ознайомлення з маркованням небезпечних речовин (на прикладі побутових хімікатів).

Навчальний проект 2. Історичне значення вогню.

 

4

 

 

Практичні роботи

1. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами.  Виконання найпростіших лабораторних операцій.

Інструктаж за інструкцією №

 

 

                                           Тема 1. Початкові хімічні поняття

5

 

 

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули. Атоми.

 

 

6

 

 

Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії.

 

 

7

 

 

Фізичні властивості речовин. Лабораторний дослід 3. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків.

 

 

8

 

 

Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей.

 

 

9

 

 

Практичні роботи 2. Розділення сумішей. Інструктаж за інструкцією №

Тематична

 

 

10

 

 

Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі. Ознайомлення з Періодичною системою хімічних елементів. Демонстрації 3. Періодична система хімічних елементів.

 

 

11

 

 

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

 

 

12

 

 

Хімічні формули речовин. Прості та складні речовини. Багатоманітність речовин. Лабораторний дослід 4. Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин.

 

 

13

 

 

Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи. Демонстрація 4. Зразки металів і неметалів

 

 

14

 

 

Валентність хімічних елементів.Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук.

 

 

15

 

 

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Розрахункові задачі1.Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.

Тематична

 

 

16

 

 

Масова частка елемента в складній речовині. Розрахункові задачі 2. Обчислення масової частки елемента в складній речовині.

 

 

17

 

 

Розрахункові задачі 3. Обчислення маси елемента в складній речовині за його масовою часткою.

 

 

18

 

 

Фізичні й хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх   супроводжують.

Навчальні проекти

3. Хімічні явища у природі. 4. Хімічні явища у побуті.

5. Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах.

6. Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості.

 

19

 

 

Практична робота 3. Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів. Інструктаж за інструкцією №

 

 

20

 

 

Хімічні властивості речовин. Лабораторний дослід 5-9. Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.

 

 

21

 

 

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Демонстрація 5. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин (реальний або віртуальний).

 

 

22

 

 

Хімічні рівняння.

 

 

23

 

 

Контрольна робота з тем «Вступ», «Початкові хімічні поняття».

Тематична

 

 

Тема 2. Кисень

24

 

 

Повітря, його склад

 

 

25

 

 

Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

 

 

26

 

 

Добування кисню в лабораторії (на прикладі гідроген пероксиду і води) та промисловості. Реакція розкладу. Демонстрації

6. Добування кисню з гідроген пероксиду.

7. Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води.

 

 

27

 

 

Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню.

Демонстрація 8. Доведення наявності кисню.

 

 

28

 

 

Практична робота 4. Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності. Інструктаж за інструкцією №

Тематична

 

 

29

 

 

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення.

 

 

30

 

 

Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання).

 

 

31

 

 

Умови виникнення та припинення горіння.

 

 

32

 

 

Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду).

 

 

33

 

 

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню.

Навчальні проекти

7. Проблема забруднення повітря та способи розв’язування її.

8. Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять.

 

34

 

 

Розв’язування задач і вправ на визначення масової частки елемента

 

 

35

 

 

Узагальнення знань з теми «Кисень»

Тематична

 

 

Тема 3. Вода

36

 

 

Вода, склад   молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода – розчинник.

 

 

37

 

 

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Кількісний склад розчину.

 

 

38

 

 

Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину. Демонстрації

10. Виготовлення розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.

 

 

39

 

 

Розрахункові задачі

4. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині.

 

 

40

 

 

Розрахункові задачі

4. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині.

 

 

41

 

 

Практичні роботи

5. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин. Інструктаж за інструкцією №

Тематична

 

 

42

 

 

Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. Поняття про індикатори.

Демонстрації 11. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором.

12. Взаємодія карбон(ІУ) оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором. Лабораторні  досліди             

10. Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами.

 

 

43

 

 

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі.

 

 

44

 

 

Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах. Домашній експеримент 2. Очищення забрудненої води за допомогою власноруч виготовленого фільтру.

Навчальні проекти

9. Дослідження якості води з різних джерел.

10. Дослідження фізичних і хімічних властивостей води.

11. Способи очищення води в побуті.

12. Збереження чистоти водойм: розв’язування проблеми у вашій місцевості.

13. Еколого-економічний проект «Зберігаючи воду – заощаджую родинний бюджет».

 

45

 

 

Розв’язування розрахункових задач за темою «Масова частка розчиненої речовини».

 

 

46

 

 

Узагальнення знань з теми «Вода»

 

 

47

 

 

Контрольна робота з теми «Вода»

Тематична

 

 

48

 

 

Узагальнення знань з курсу хімії 7 класу. Аналіз контрольної роботи.

 

 

49

 

 

Екскурсія. Орієнтовні об’єкти екскурсій. Хімічні лабораторії промислових і сільськогосподарських підприємств, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів. Пожежна частина. Водоочисна станція. Аптека. Краєзнавчий музей.

 

 

 


Комунальний заклад «Верблюзький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр позашкільної освіти»»

 «ПОГОДЖУЮ»

Заступник директора з НВР

 

 

___________  О. В. Долгерт

 

____ серпня 2019 року

 

 

___________  О. В. Долгерт

 

_____ січня  2020 року

 

 

 «ЗАТВЕРДЖУЮ»

ДИРЕКТОР НВК

 

_________  С. В. Шепель

 

_____ серпня 2019 року

 

 

_________  С. В. Шепель

 

_____ січня 2020 року

 

 

 

 

 

з хімії у 7 класі

2019-2020 н. р.

 

Складено за навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи

(оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804

 

 

 

 

Розглянуто

на засіданні МО вчителів

 

 

                                            Учитель

 

протокол №                        Насібова В. О.

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Планування
Додано
30 серпня 2019
Переглядів
601
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку