Календарно-тематичне планування

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з хімії 9 клас складено за новою програмою.
Перегляд файлу

(68 годин, 2 год на тиждень)

Складено згідно навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. №804

№ п/п

Дата

Корекція дати

Тема уроку

Навчальні проекти, лабораторні досліди, демонстрації

Примітка

Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу

1

 

 

Вступний інструктаж з БЖД. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук.

 

 

2

 

 

Хімічний зв'язок і будова речовини.

 

 

Тема 1. Розчини

3

 

 

Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини. Суспензії, емульсії, аерозолі.

Домашній експеримент

1.Виготовлення колоїдних розчинів (желе, кисіль тощо).

 

4

 

 

Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників.

 

 

5

 

 

Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини.

Навчальні проекти

3.Виготовлення розчинів для надання домедичної допомоги.

 

6

 

 

Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Розчинення як фізико-хімічний процес. Поняття про кристалогідрати.

Навчальні проекти

2.Вирощування кристалів солей.

Демонстрації

  1. Теплові явища під час розчинення (розчинення амоній нітрату і безводного кальцій хлориду у воді).

 

7

 

 

Розрахункові задачі  1. Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.

 

 

8

 

 

Розрахункові задачі  1. Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини

(розчини кристалогідратів).

 

 

9

 

 

Узагальнюючий контроль знань №1 з теми «Розчини»

 

 

10

 

 

Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах.

Демонстрації

  1. Дослідження речовин та їхніх водних розчинів на електричну провідність (кристалічний натрій хлорид, дистильована вода, розчин натрій хлориду, кристалічний цукор, розчин цукру, хлоридна кислота).

 

11

 

 

Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти.

Навчальні проекти

1.Електроліти в сучасних акумуляторах.

 

12

 

 

Поняття про рН розчину (без математичних розрахунків). Значення рН для характеристики кислотного чи лужного середовища.

Лабораторні досліди

1. Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах.

2. Установлення приблизного значення рН води, лужних і кислих розчинів (натрій гідроксиду, хлоридної кислоти) за допомогою універсального індикатора.

3. Дослідження рН харчової і косметичної продукції.

 

13

 

 

Представлення результатів навчальних проектів 4. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості. 5. Дослідження впливу кислотності й лужності ґрунтів на розвиток рослин. 6. Дослідження рН атмосферних опадів та їхнього впливу на різні матеріали в довкіллі. 7. Дослідження природних об’єктів в якості кислотно-основних індикаторів.

8. Дослідження рН середовища мінеральних вод України.

 

 

14

 

 

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій.

Лабораторні досліди

4. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються випаданням осаду.

5. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються  виділенням газу.

6. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються утворенням води.

Демонстрації

  1.                Реакції обміну між електролітами у водних розчинах

 

15

 

 

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій.

Демонстрації

Реакції обміну між електролітами у водних розчинах.

 

16

 

 

Практична робота 1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах. Інструктаж за інструкцією №

 

 

17

 

 

Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену. Якісні реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій.

Лабораторні досліди

7. Виявлення хлорид-іонів у розчині.

8. Виявлення сульфат-іонів у розчині.

9. Виявлення карбонат-іонів у розчині.

 

18

 

 

Практична робота 2. Розв’язування експериментальних задач. Інструктаж за інструкцією №

 

 

19

 

 

Узагальнюючий контроль знань №2 з теми «Розчини»

 

 

Тема 2. Хімічні реакціі

20

 

 

Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.

 

Демонстрацї 4. Реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну, екзо- та ендотермічні реакції.

 

21

 

 

Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів.

 

 

22

 

 

Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники.

 

 

23

 

 

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій.

 

 

24

 

 

Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці.

 

 

25

 

 

Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння. Представлення результатів навчальних проектів №9 «Ендотермічні реакції на службі людині.»; №10 «Екзотермічні реакції в життєдіяльності живих організмів.»

 

 

26

 

 

Оборотні й необоротні реакції. Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників.

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід №10 «Вплив концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою.»

Демонстрац 4. Залежність швидкості реакцій металів (цинк, магній, залізо) з хлоридною кислотою від активності металу.

 

27

 

 

Практична робота №3 «Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій.» Інструктаж за інструкцією №

 

 

28

 

 

Контрольна робота №1.

 

 

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки

29

 

 

Особливості органічних сполук (порівняно з неорганічними).Елементи-органогени.

 

Демонстрації 6. Моделі молекул вуглеводнів (у тому числі 3D-проектування).

 

30

 

 

Вуглеводні

Метан як представник насичених вуглеводнів.

 

Демонстрації 6. .Моделі молекул вуглеводнів (у тому числі 3D-проектування).

 

31

 

 

Гомологія. Гомологи метану (перші десять), їхні молекулярні і структурні формули та назви.

 

 

32

 

 

Фізичні властивості. Реакція заміщення для метану.

 

 

33

 

 

Етен (етилен) і етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів. Молекулярні і структурні формули. Фізичні властивості.

 

 

34

 

 

Реакція приєднання для етену й етину (галогенування, гідрування).

 

 

35

 

 

Горіння вуглеводнів.

 

Демонстрації 6.

Горіння парафіну, визначення його якісного складу за продуктами згоряння.

 

36

 

 

Розв'язування розрахункових задач

2. «Обчислення об'ємних відношень газів за хімічними рівняннями.»

 

 

37

 

 

Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену.

Представлення результатів навчального проекту №11 «Використання полімерів: еколого-економічний аспект.» Демонстрації 8. Ознайомлення зі зразками виробів із поліетилену Виявлення властивостей поліетилену: відношення до нагрівання, розчинів кислот, лугів.

 

 

38

 

 

Поширення вуглеводнів у природі. Природний газ, нафта, кам’яне вугілля – природні джерела вуглеводнів.

 

 

39

 

 

Перегонка нафти. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля. Застосування вуглеводнів. Представлення результатів навчального проекту №12 «Альтернативні джерела енергії.»

 

 

40

 

 

Проміжний контроль знань учнів з теми «Вуглеводні». Самостійна робота.

 

 

41

 

 

Оксигеновмісні органічні речовини.

Поняття про спирти, карбонові кислоти, жири, вуглеводи. Метанол, етанол, гліцерол: молекулярні і структурні формули, фізичні властивості.

 

 

42

 

 

Горіння етанолу. Якісна реакція на гліцерол.

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід №11 «Взаємодія гліцеролу з купрум (ІІ) гідроксидом.»

 

43

 

 

Отруйність метанолу й етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини.

 

 

44

 

 

Етанова (оцтова) кислота, її молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.

 

 

45

 

 

Хімічні властивості етанової кислоти: електролітична дисоціація, дія на індикатори, взаємодія з металами, лугами, солями.

Демонстрації 9. Дія етанової кислоти на індикатори. 10. Взаємодія етанової кислоти з металами, лугами.

 

46

 

 

Застосування етанової кислоти.

Представлення результатів навчального проекту №13 «Екотрофологія – наука про екологічно безпечне харчування.»

 

 

47

 

 

Практична робота №4  «Властивості етанової кислоти.» Інструктаж за інструкцією №

 

 

48

 

 

Вищі карбонові кислоти: стеаринова, пальмітинова, олеїнова. Мило, його склад, мийна дія.

 

Навчальний проект №14 «Виготовлення мила з мильної основи.» Домашній експеримент 2. Порівняння мийної дії мила та прального порошку вітчизняного виробника.

 

49

 

 

Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні й гідрогенізовані жири. Біологічна роль жирів.

 

 

50

 

 

Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі.

 

 

51

 

 

Крохмаль і целюлоза – природні полімери. Якісні реакції на глюкозу і крохмаль.

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторні досліди №12  «Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом.»; №13 «Відношення крохмалю до води (розчинність, утворення клейстеру).»; №14 «Взаємодія крохмалю з йодом.»

Домашній експеримент 3. Виявлення крохмалю в харчових продуктах.

 

52

 

 

Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль.  Представлення результатів навчальних проектів №15  « Дослідження хімічного складу їжі.»; №16 «Хімічний склад жувальних гумок.»; №17 «Хімічний склад засобів догляду за ротовою порожниною.»

 

 

Нітрогеновмісні органічні речовини

 

53

 

 

Поняття про амінокислоти. Білки як біологічні полімери.

 

 

54

 

 

Денатурація білків. Біологічна роль амінокислот і білків.

 

 

55

 

 

Значення природних і синтетичних органічних сполук.    Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів.

 

 

 

56

 

 

Представлення результатів навчальних проектів №18 «Друге життя паперу.»; №19 «Джерела органічного забруднення території громади (мікрорайону).»

 

 

57

 

 

Практична робота №5 «Виявлення органічних сполук у харчових продуктах.» Інструктаж за інструкцією №

 

 

58

 

 

Контрольна робота №2.

 

 

Тема 4. Роль хімії в житті суспільства

59

 

 

Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення.

 

 

60

 

 

Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу.

 

 

61

 

 

Представлення результатів навчальних проектів №21 «Екологічна ситуація в моїй місцевості: відчуваю, думаю, дію.»; №22 «Анкетування учнів навчального закладу щодо їхньої участі у розв’язуванні екологічних проблем місцевості.»

 

 

62

 

 

Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства. Представлення результатів навчального проекту №23 «Дослідження достовірності реклами з погляду хімії.»

 

 

63

 

 

Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вітчизняні вчені – творці хімічної науки. Представлення результатів навчального проекту №20 «Видатні вітчизняні хіміки як учені й особистості.»

 

 

64

 

 

Систематизація,  аналіз та корекція знань учнів з курсу хімії 9 класу.

 

 

65

 

 

Повторення. Розв'язування розрахункових задач. Складання рівнянь окисно-відновних  та йонних реакцій.

 

 

66

 

 

Повторення. Генетичний зв'язок між класами неорганічних та органічних сполук.

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Планування
Додано
8 вересня
Переглядів
223
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку