Календарно-тематичне планування Алгебра 7 клас, Істер, 70 годин

Про матеріал
КТП на підручник Істер для 7 класу. Трішки менше годин на функції, трішки більше на степені та одночлени.
Перегляд файлу

       

 

Календарно-тематичне планування уроків алгебри

7  клас

 

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804)

 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5–9 класи» (колектив авторів)  

 

Алгебра 7 клас. О.С. Істер

 

Підручник: Алгебра 7 клас О.С. Істер, 2015.

Учитель ________________

 

Усього 70 год  - 2 год на тиждень: у І семестрі – 32 год, у ІІ семестрі – 38 год

№ п/п

Назва теми

К-ть годин за програмою

К-ть годин фактично

К-ть контрольних робіт

І.

Повторення за курс математики 6 класу

0

3 (3 з резерву)

0

ІІ.

Цілі вирази

30

33 (2 з резерву)

3

ІІІ.

Функції

10

9

1

ІV.

Лінійні рівняння та їх системи

18

18

2

V.

Повторення і систематизація навчального матеріалу

0

7 (7 з резерву)

1

 

Резерв

12

 

 

Усього

70

70

7

 


 

№ п/п

Дата прове-дення

Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти

Формування ключових компетентностей

Сторінки підручника

Повторення                             

                                     3 год

 

 1.  

 

Арифметичні дії зі звичайними дробами

Розв'язує сюжетні задачі на: розрахунок відсоткового відношення різних величин (наприклад, працездатного населення регіону, калорій тощо); прийняття рішень у сфері фінансових операцій, розрахунок власних та родинних фінансів, комунальних платежів; вміння розпоряджатись власними коштами, в простих ситуаціях оцінювати очікувані та реальні витрати тощо

Ініціативність і підприємливість розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань

ст. 235-239

 1.  

 

Відношення. Основна властивість пропорції. Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки

ст. 239-240

 1.  

 

Арифметичні дії з раціональними числами.

Розкриття дужок. Подібні доданки та їх зведення. Рівняння

ст. 240-241

Тема 1. ЦІЛІ ВИРАЗИ                                

   33 год

 

№ у/п

Дата прове-дення

Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти

Формування ключових компетентностей

Примітка

 1.  

 

Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази.

Учень/учениця:

наводить приклади: числових виразів; виразів зі змінними; одночленів; многочленів

пояснює:

·   як знайти числове значення виразу зі змінними при заданих значеннях змінних;

·   що таке: тотожні вирази, тотожне перетворення виразу, одночлен стандартного вигляду, коефіцієнт;

формулює:

·   означення: одночлена, степеня з натуральним показником; многочлена, подібних членів многочлена, степеня многочлена;

·   властивості степеня з натуральним показником;

·  правила: множення одночлена і многочлена, множення двох многочленів;

 

розв’язує вправи, що передбачають: обчислення значень виразів зі змінними; зведення одночлена до стандартного вигляду; перетворення добутку одночлена і многочлена, суми, різниці, добутку двох многочленів у многочлен; розкладання многочлена на множники способом винесення спільного множника за дужки, способом групування, за формулами скороченого множення та із застосуванням декількох способів; використання зазначених перетворень у процесі розв’язування рівнянь, доведення тверджень

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогрозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

 Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет, користуючись математичними методами; Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: задачі соціального змісту

ст. 5-7

 1.  

 

Тотожність. Тотожне перетворення виразу

ст. 11-13

 1.  

 

Степінь з натуральним показником

ст. 17-18

 1.  

 

Властивості степеня з натуральним показником

ст. 23-24

 1.  

 

Піднесення степеня до степеня

ст. 25

 1.  

 

Степінь добутку та степінь дробу

ст. 25-26

 1.  

 

Одночлен. Стандартний вигляд одночлена

ст. 31-32

 1.  

 

Множення одночленів

ст. 35-36

 1.  

 

Множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня.

ст. 35-36

 1.  

 

Підсумковий урок

ДСР ст. 40

 1.  

 

Контрольна робота № 1

 

 1.  

 

Корекція знань, умінь та навичок. Доведення тотожностей.

листопад

 1.  

 

Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення. Степінь многочлена.

ст. 12-13

 1.  

 

Додавання і віднімання многочленів

ст. 46-48

 1.  

 

Множення одночлена на многочлен

ст. 52-53

 1.  

 

Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки

ст. 58-59

 1.  

 

Множення многочлена на многочлен

ст. 64-65

 1.  

 

Множення многочлена на многочлен

ст. 70-71

 1.  

 

Спрощення виразів із многочленами

 

 1.  

 

Розкладання многочленів на множники способом групування

ст. 76-77

 1.  

 

Підсумковий урок

ДСР ст. 80

 1.  

 

Контрольна робота № 2

 

 1.  

 

Корекція знань, умінь та навичок

 

 1.  

 

Формули квадрата двочлена

ст. 82-84

 1.  

 

Формули квадрата двочлена

 

 1. Ро

 

Розкладання многочленів на множники за допомогою формул квадрата суми і квадрата різниці

ст. 89-90

 1.  

 

Множення різниці двох виразів на їх суму

ст. 93-94

 1.  

 

Розкладання на множники різниці квадратів двох виразів

ст. 98-99

 1.  

 

Формули суми і різниці кубів

ст. 102-103

 1.  

 

Застосування кількох способів розкладання многочленів на множники

ст. 107-109

 1.  

 

Підсумковий урок

ДСР ст. 114

 1.  

 

Контрольна робота № 3

 

 1.  

 

Корекція знань, умінь та навичок

 

                                         Тема 2. ФУНКЦІЇ                                          9 год

№ у/п

Дата прове-дення

Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти

Формування ключових компетентностей

Примітка

 1.  

 

Функціональна залежність між величинами як математична модель реальних процесів.

Учень/учениця:

наводить приклади: функціональних залежностей; лінійних функцій;

пояснює, що таке: аргумент; функція; область визначення функції; область значень функції; графік функції;

формулює означення понять: функція; графік функції; лінійна функція; пряма пропорційність;

називає та ілюструє на прикладах способи задання функції;

описує побудову графіка функції, зокрема лінійної та її окремого виду – прямої пропорційності;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження області визначення функції; знаходження значення функції за даним значенням аргументу; побудову графіка лінійної функції; знаходження за графіком функції значення функції за даним значенням аргументу і навпаки; визначення окремих характеристик функції за її графіком (додатні значення, від’ємні значення, нулі);

складає та розв'язує задачі на: пряму пропорційність; побудову графіків при моделюванні реальних процесів з використанням лінійної функції тощо

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості ІКТ для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

ст. 130-131

 1.  

 

Функція. Область визначення та область значень функції. Способи задання функції.

ст. 132-134

 1.  

 

Графік функції

ст. 140-141

 1.  

 

Графічний спосіб задання функції

ст. 142-143

 1.  

 

Лінійна функція, її графік.

ст. 148-150

 1.  

 

Властивості лінійної функції

ст. 151-152

 1.  

 

Підсумковий урок

ДСР ст. 159

 1.  

 

Контрольна робота № 4

 

 1.  

 

Корекція знань, вмінь і навичок

 

               

Тема 3. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ СИСТЕМИ

18 год

№ у/п

Дата прове-дення

Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти

Формування ключових компетентностей

Примітка

 1.  

 

Загальні відомості про рівняння

Учень/учениця:

наводить приклади: рівняння з однією та двома змінними; лінійних рівнянь з однією та двома змінними; системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

пояснює:

·   що таке система двох лінійних рівнянь з двома змінними;

·   скільки розв’язків може мати система двох лінійних рівнянь з двома змінними;

формулює означення: лінійних рівнянь з однією та двома змінними; розв’язку рівняння з двома змінними; розв’язку системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

будує графіки лінійних рівнянь із двома змінними;

описує способи розв’язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

характеризує випадки, коли система двох лінійних рівнянь з двома змінними має один розв’язок; має безліч розв’язків; не має розв’язків;

складає: рівняння та системи рівнянь за умовою текстової задачі;

розв’язує: лінійні рівняння з однією змінною і рівняння, що зводяться до них; текстові задачі за допомогою лінійних рівнянь з однією змінною; системи двох лінійних рівнянь з двома змінними, вказаними у змісті способами; текстові задачі за допомогою систем двох лінійних рівнянь з двома змінними

Математична компетентність

Уміння: оперувати числовою інформацією, геометричними об’єктами на площині та в просторі; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших дисциплін.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, зокрема таких, що моделюють реальні процеси.

Спілкування іноземними мовами

Уміння: спілкуватися іноземною мовою з використанням числівників, математичних понять і найуживаніших термінів; ставити запитання, формулювати проблему; зіставляти математичний термін чи буквене позначення з його походженням з іноземної мови, правильно використовувати математичні терміни в повсякденному житті.

Ставлення: усвідомлення важливості вивчення іноземних мов для розуміння математичних термінів та позначень, пошуку інформації в іншомовних джерелах.

 

ст. 165-167

 1.  

 

Лінійне рівняння з однією змінною

ст. 169-171

 1.  

 

Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь.

ст. 176-178

 1.  

 

Рівняння як математична модель задачі

 

 1.  

 

Лінійне рівняння з двома змінними

ст. 184-185

 1.  

 

Графік лінійного рівняння з двома змінними

ст. 188-191

 1.  

 

Система двох лінійних рівнянь з двома змінними, та її розв’язок

ст. 193-194

 1.  

 

Розв‘язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом

ст. 195-196

 1.  

 

Контрольна робота № 5

 

 

 1.  

 

Розв‘язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки

ст. 201-203

 1.  

 

Розв‘язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки

 

 1.  

 

Розв‘язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання

ст. 206-208

 1.  

 

Розв‘язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання

 

 1.  

 

Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь.

ст. 211-213

 1.  

 

Лінійні рівняння та їх системи як математичні моделі текстових задач

 

 1.  

 

Підсумковий урок

ДСР ст. 216

 1.  

 

Контрольна робота № 6

 

 1.  

 

Корекція знань, вмінь і навичок

 

                                             

 Узагальнення і систематизація знань     

                                            7 год

№ у/п

Дата прове-дення

Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти

Формування ключових компетентностей

Примітка

 1.  

 

Властивості степенів. Множення многочленів.

Розв'язує сюжетні задачі: на рух з точки зору його безпеки; на розпорядження власними та родинними фінансами; фінансового змісту крізь призму історичних подій тощо

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти математичних задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні математичну термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

ст. 116-120

 1.  

 

Розклад многочлена на множники. Формули скороченого множення

ст. 121-126

 1.  

 

Лінійні рівняння. Розв’язування задач за допомогою рівнянь та систем

ст. 162-164

 1.  

 

Функція. Графік лінійної функції

ст. 219-225

 1.  

 

Контрольна робота № 7

ст. 226

 1.  

 

Корекція знань, умінь та навичок

 

 1.  

 

Підсумковий урок

ст. 241-242

 

doc
Пов’язані теми
Математика, 7 клас, Планування
Додано
5 листопада 2023
Переглядів
188
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку