Календарно-тематичне планування для 9 класу поглиблене вивчення біології на I та II семестр II

Про матеріал
Календарно-тематичне планування для 9 класу складено відповідно до Програми з біології для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням біології, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 № 983.
Перегляд файлу

9 Г клас

Складено відповідно до Програми  з біології для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням біології, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 № 983.

 

№ п/п

Дата

Тема уроку

 

 

Вступ.

1.

 

Біологія як наука. Предмет біології, її основні галузі та місце серед інших наук. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень.

 

 

Тема 1. Хімічний склад клітини та біологічні молекули

2.

 

Вода та її основні фізико-хімічні властивості. Інші неорганічні сполуки.

3.

 

Органічні молекули. Біологічні макромолекули – біополімери.

4.

 

Білки, їхня структурна організація та основні функції.

5.

 

Ферменти, їхня роль в клітині. Лабораторне дослідження властивостей ферментів

6.

 

Вуглеводи та ліпіди.

7.

 

Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації. Практична робота № 1. Розв'язання елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот.

8.

 

Макроергічні сполуки, АТФ. Поняття про перетворення енергії та реакції синтезу в біологічних системах. Молекулярні мотори.

9.

 

Узагальнення знань з теми: «Хімічний склад клітини та біологічні молекули»

 

 

Тема 2. Структура клітини

10.

 

Методи дослідження клітин, типи мікроскопії.

11.

 

Структура еукаріотичної клітини: клітинна мембрана, цитоплазма. Лабораторні дослідження руху цитоплазми в клітинах рослин; явища плазмолізу та деплазмолізу у рослинній клітині

12.

 

Основні клітинні органели. Лабораторна робота №1. Вивчення будови клітин

13.

 

Ядро, його структурна організація та функції.

14.

 

Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина.

15.

 

Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: рослинна та тваринна клітина. Лабораторна робота №2. Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин.

 

 

Тема 3. Принципи функціонування клітини

16.

 

Обмін речовин та енергії.

17.

 

Основні шляхи розщеплення органічних речовин в живих організмах.

18.

 

Біохімічні механізми дихання.

19.

 

Фотосинтез: світлова та темнова фаза. Хемосинтез. Лабораторне дослідження виділення кисню зеленою рослиною в процесі фотосинтезу.

20.

 

Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та організмах.

21.

 

Узагальнення знань з тем: «Структура клітини. Принципи функціонування клітини»

 

 

Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації.

22.

 

Гени та геноми.

23.

 

Будова генів та основні компоненти геномів про- та еукаріотів.

24.

 

Транскрипція та основи її регуляції. Основні типи РНК.

25.

 

Генетичний код.

26.

 

Біосинтез білка.

27.

 

Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК.

28.

 

Практична робота № 2. Розв’язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції 

 

29.

 

Ділення клітин: клітинний цикл, мітоз.  Лабораторне дослідження:  фаз мітозу (на прикладі клітин кореня цибулі)

30.

 

31.

 

Мейоз.

 

Рекомбінація ДНК. Генетичне та епігенетичне спадкування.

32.

 

Узагальнення знань з теми: «Збереження та реалізація спадкової інформації»

33.

 

Розмноження живих організмів. 

34.

 

Класифікація способів розмноження.

35.

 

Статеві клітини та запліднення.

36.

 

Закономірності індивідуального розвитку.   Лабораторне дослідження: стадій перебігу ембріогенезу (на прикладі амфібій)

37.

 

Уявлення про життєві цикли.

38.

 

Узагальнення знань з теми: «Збереження та реалізація спадкової інформації»

 

 

Тема 5. Закономірності успадкування ознак

39.

 

Класичні методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип. Алелі.

40.

 

Закони Менделя. Ознака як результат взаємодії генів.

41.

 

Зчеплення генів. Кросинговер.

42.

 

Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю.

43.

 

Практична  робота №  3. Складання схем схрещування.

44.

 

45.

 

Форми мінливості. Лабораторне дослідження прояву мінливості у рослин і тварин.

Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій.

46.

 

Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування.

47.

 

Сучасні методи молекулярної генетики.

48.

 

Контрольна робота

 

 

Тема 6. Еволюція органічного світу

49.

 

Популяції живих організмів та їх основні характеристики. Популяційна генетика.

50.

 

Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін.

51.

 

Механізми видоутворення.

52.

 

Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна.

53.

 

Докази еволюції живої природи. Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції. 

54.

 

Еволюція людини. Механізми антропогенезу. Етапи еволюції людини.

55.

 

Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя.

56.

 

Узагальнення знань з теми: «Еволюція органічного світу»

 

 

Тема 7.  Біорізноманіття

57.

 

Основи еволюційної філогенії та систематики.

58.

 

Основні групи організмів: віруси, бактерії, археї, еукаріоти.

59.

 

Практична робота №4. Порівняння будови та процесу розмноження клітинних та неклітинних форм життя

60.

 

Огляд основних еукаріотичних таксонів.  

61.

 

Поняття про вид як основну класифікаційну одиницю різноманітності живого. Проблеми концепцій виду та його визначень.

62.

 

 Практична робота №5 Методи фенотипної ідентифікації видів за допомогою діагностичних ключів та таблиць.

63.

 

Уявлення про класифікацію та номенклатуру.

64.

 

Міжнародні Кодекси номенклатур.  Міжнародні банки генетичної інформації, пошукові системи.

65.

 

Макросистема органічного світу.

66.

 

Різноманітність органічного світу. Конвенція про біорізноманітність.

67.

 

Генетична, видова та екосистемна різноманітність.

68.

 

Узагальнення знань з теми: «Біорізноманіття»

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи

69.

 

Поняття про екосистему. Різноманітність екосистем.

70.

 

Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин у екосистемах.

71.

 

Практична робота №6. Розв’язування задач з екології.

72.

 

Біотичні, абіотичні та антропогенні фактори.

Проект Виявлення рівня антропогенного впливу в екосистемах своєї місцевості.

73.

 

Стабільність екосистем та причини її порушення.

74.

 

Біосфера як цілісна система.

75.

 

Захист та збереження біосфери, основні заходи щодо охорони оточуючого середовища.

76.

 

 Узагальнення з теми: «Надорганізмові біологічні системи»

Тема 9. Різноманітність біоти України та принципи і підходи до її збереження

77.

 

Природні зони України.

78.

 

Червона Книга України. Зелена Книга України.

79.

 

Природно-заповідний фонд України – основа збереження біорізноманітності держави.  Основи заповідної справи.

80.

 

Біосферні та природні заповідники.

81.

 

Національні парки. Заказники та пам’ятки природи.

82.

 

Збереження біорізноманітності в ботанічних садах, зоопарках, колекціях культур, банках гермплазми.

83.

 

Проблеми біологічних інвазій.

84.

 

Екосистеми та ландшафти України особливого наукового та природоохоронного значення.

85.

 

 Узагальнення з теми: «Різноманітність біоти України та принципи і підходи до її збереження»

Тема 10. Біорізноманітність Українського Полісся

86.

 

Основні природні комплекси Українського Полісся. Раритетні ландшафти та екосистеми.

87.

 

Види, що перебувають під особливою загрозою зникнення.

88.

 

Природні заповідники Українського Полісся.

89.

 

Національні природні парки.

90.

 

Особливості підходів до збереження біорізноманітності  Українського Полісся.

 

 

Тема 11. Біорізноманітність лісостепу

91.

 

Основні природні комплекси лісостепової зони. Раритетні ландшафти та екосистеми.

92.

 

Види, що перебувають під особливою загрозою зникнення.

93.

 

Природні заповідники лісостепу.

94.

 

Національні природні парки Лівобережного лісостепу і Правобережного лісостепу.

95.

 

96.

 

Особливості підходів до збереження біорізноманітності лісостепу.

Узагальнення з теми: «Біорізноманітність Українського Полісся», «Біорізноманітність лісостепу».

Тема 12. Біорізноманітність українських степів

97.

 

Основні природні комплекси степової зони. Раритетні  ландшафти та екосистеми.

98.

 

Види, що перебувають під особливою загрозою зникнення. Принципи збереження різноманітності степової біоти.

99.

 

Біосферні заповідники, природні заповідники степів України. Національні природні парки степової зони без морських охоронних акваторій.

100

 

Степові комплекси природних заповідників та національних парків Криму.

101

 

Особливості підходів до збереження біорізноманітності українських степів.

102

 

Узагальнення з тем: «Біорізноманітність українських степів»

Тема 13. Біорізноманітність Українських Карпат

103

 

Природні комплекси Українських Карпат. Основні висотні пояси та їх біота.

104

 

Раритетні гірські екосистеми. Види, що перебувають під особливою загрозою зникнення.

105

 

Принципи збереження різноманітності біоти Українських Карпат.

106

 

Біосферні заповідники: Карпатський біосферний заповідник. Природні заповідники. Національні парки Українських Карпат.

107

 

Особливості підходів до збереження біорізноманітності Українських Карпат.

Тема 14. Біорізноманітність Гірського Криму

108

 

Основні природні комплекси Гірського Криму.

109

 

Природні заповідники Гірського Криму.

110

 

111

 

Особливості підходів до збереження біорізноманітності Гірського Криму.

Узагальнення з тем: «Біорізноманітність Українських Карпат», «Біорізноманітність Гірського Криму».

Тема 15. Біорізноманітність Чорного та Азовського морів

112

 

Біота Азовського моря та проблеми її збереження.

113

 

Основні причини збіднення морської біоти. Проблеми інтродукованих видів.

114

 

Біота Чорного моря та основні загрози для її різноманітності. Морські інвазійні види.

115

 

Об’єкти природно-заповідного фонду України, що мають охоронні морські акваторії. Національні природні парки.

116

 

Навчальний проект Збереження раритетних видів біоти та природних комплексів (на прикладі певної природної зони або гірської країни ).

117

 

Навчальний проект Природа місцевості, де я живу. Чим пишаюсь я та мої земляки.

118

 

Навчальний проект Заповідний куточок, який я мрію відвідати.

119

 

Узагальнення з тем: «Біорізноманітність Чорного та Азовського морів»

Тема 16. Біологія як основа біотехнології та медицини

120

 

Одомашнення рослин та тварин. Поняття про селекцію.

121

 

Практична робота №7. Порівняння природного, штучного добору та генетичної модифікації.

122

 

Огляд традиційних біотехнологій.

123

 

Основи генетичної та клітинної інженерії.

124

 

Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині. Генетично-модифіковані організми.

125

 

 Контрольна робота

126

 

Узагальнення.  Основні загальні властивості живих систем.

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 9 клас, Планування
Додано
28 серпня
Переглядів
394
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку