Календарно-тематичне планування корекція розвитку для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступенів 6-й клас

Про матеріал
КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВІ ЗАНЯТТЯ «ПСИХОМОТОРНИЙ ТА СЕНСОРНИЙ РОЗВИТОК» для 5-10 класів для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступенів Автори-упорядники: Литвин І.М., Хронік Т.Є., Донець Г.С. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист МОН від 25.08.2020 №1/9-469 )
Перегляд файлу

6 клас

(70 год. на рік, 2год. на тиждень)

з/п

Дата

Зміст навчального матеріалу

К-ть годин

Очікувані результати розвитку учнів

Спрямованість корекційно- розвиткової роботи

1

Обстеження дітей; комплектація підгруп для корекційних занять

1

 

 

2

Розвиток моторики

14

 

 

 

Розвиток великої моторики. Ходьба по прямій, навколо обруча (по колу),зі зміною напряму, по обмеженому простору з переступанням через предмет та наступанням на предмети, по похилій площині з опорою Стрибки: на місці та з переміщенням (вперед, назад, вправо, вліво), у довжину з місця через перешкоду, Метання: малого та великого м’яча по підлозі (стіні) в вертикальну ціль, в корзину; та його ловіння двома руками; Повзання: по-пластунськи.

3

Учень/учениця:

називає (показує)частини   тіла, задіяні при виконанні вправи допомогою вчителя, використовуючи жести, піктограми)

називає основні дії ( з допомогою вчителя, використовуючи жести, піктограми).

виконує різні види ходи за командою вчит еля(за допомогою чи за показом учителя).

виконує стрибки у довжину з місця поштовхом обох ніг на точність та через перешкоду ( лінію, мотузку)

виконує метання та ловіння

великого( малого) м’яча в різних в.п.

 

Розвиток активності та стійкості довільної уваги.

Розвиток просторової уяви. Розвиток кінетичних та кінестетичних відчуттів.

Тренування вестибулярного апарату.

Розвиток координації рухів. Розвиток узгодженості рухових дій, здатності до одночасних рухів.

Розвиток здатності зберігати рівновагу в статичних положеннях і в русі.

Формування навички правильної


 

 

 

(за допомогою чи за показом учителя).

вміє ходити: по похилій площині без опори (за допомогою чи наслідуючи вчителя).

вміє стрибати на місці та з переміщенням (наслідуючи дорослого чи за вказівкою)

виконує метання м’яча в корзину (самостійно чи за допомогою вчителя).

вміє повзати по-пластунськи (наслідуючи вчителя чи самостійно)

постави.

Розвиток предметних дій по наслідуванню при спонуканні та організації їх з боку вчителя.

Виховання здатності до співпраці в групі (в парі).

 

Тренування навички розслаблення і напруження. Розвиток стійкості. Розвиток слухової і тактильної координації.

(струшування

Симетричні та асиметричні рухи руками  у визначеній послідовності. Махи ногами

Дзеркальне повторення нескладних рухів за вчителем.

3

Учень/учениця:

показує основні частини тіла , задіяні при виконанні вправи (при підказці вчителя);

виконує махи ногами (вперед, назад, вбік) (*за допомогою чи наслідуючи учителя).

виконує  різноманітні  дії за інструкцією педагога чи *за показом. здійснює симетричні та асиметричні рухи руками у визначеній

послідовності (за допомогою чи за

Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток просторового орієнтування.

Розвиток предметних дій по наслідуванню при спонуканні та організації їх з боку вчителя.

Розвиток координації рухів. Розвиток цілеспрямованості рухів рук, здатності до взаємодії обома руками.

Розвиток здатності до

одночасних рухів.


 

 

 

показом вчителя).

виконує дзеркальне  повторення нескладних  рухів за вчителем (за допомогою чи при підказці вчителя). намагається узгоджувати дихання з виконанням вправи (при підказці чи

за нагадуванням учителя).

Розвиток просторово-часової орієнтації, точності відтворення просторових, часових і силових параметрів рухів.

Виховання навичок спілкування та роботи в групі (колективі).

 

Ритмопластичні вправи

2

 

 

 

Танцювальний крок

навшпиньки. Крок польки. Імітація рухів тварин зі зміною характеру руху(зайчик, птах, лисиця)

Імітація рухів лісоруба, косаря.

 

Учень/учениця:

виконує танцювальний крок навшпиньки та крок польки, (наслідуючи чи за показом учителя).

змінює ритм і темп рухів відповідно музично-ритмічному супроводу (наслідуючи учителя).

сприймає кіно- та відеозаписи.

імітує рух тварин з показом ілюстрації(при підказці чи за нагадуванням учителя), (наслідуючи учителя).

імітує рухи лісоруба , косаря, сіяча

сприймаючи   таблички, фотографії(наслідуючи учителя). імітує рух тварин з  показом

ілюстрації (наслідуючи учителя).

Розвиток цілеспрямованої уваги. Розвиток елементарних уявлень про навколишнє середовище та власне тіло.

Розвиток мисленнєвих операцій. Розвиток   здатності до сприймання та довільної імітації образу знайомого  предмета (тварини),               його              аналізу                            та співставлення.

Розвиток образної пам’яті. Розвиток координації рухів: Розвиток узгодженості рухових дій.

Розвиток здатності зберігати

рівновагу в статичних положеннях і в русі.


 

 

 

 

Закріплення навички правильної постави.

Естетичний розвиток.

Корекція психоемоційного стану. Розвиток вміння співвідносити слово з реальним предметом, дією, істотою.

Розвиток вербальних і невербальних  засобів

спілкування.

 

Кистьова та пальчикова гімнастика

3

 

 

 

Вправа «Кулак- ребро- долоня» в

 

Учень/учениця:

Розвиток мисленнєвих операцій

повільному темпі.

виконує почергове постукування

на основі послідовного

Відведення та приведення пальців

пальцями обох рук,

виконання рухових дій.

один доодного на двох руках

виконує відведення та приведення

Розвиток координації рухових

одночасно

пальців на двох руках одночасно з

дій:

Вправа «Кільця»( почергове

допомогою.

Розвиток кінестетичного

торкання великого пальця іншими

виконує вправу «кулак- ребро-

контролю при засвоєнні рухових

пальцями однієї руки).

долоня» в повільному темпі.

навичок.

Вправа «Велосипед» (виконується

вміє узгоджувати свої дії з діями

Розвиток дрібної моторики рук.

в парі)

іншого учня (за допомогою вчителя);

Формування позитивного

Вправи для самомасажу рук.

виконує масаж рук з допомогою чи за

психоемоційного стану.

Пальчикова гімнастика з мовним

наслідуванням.

Виховання наполегливості,

супроводом.

виконує 1-2вправи пальчикової

здатності до вольового зусилля,

 

гімнастики з мовним супроводом.

дисциплінованості.


 

 

 

намагається узгоджувати дихання з

виконанням вправ (за нагадуванням учителя).

 

 

«Чарівні візерунки»

Згинання паперу. Вирізання ножицями по лініях згину. Вправи на створення елементів орнаменту в смузі з елементів, що повторюються.

3

Учень/учениця:

уміє підбирати колір,згинати папір самостійно чи з допомогою дорослого.

розмічає разом з вчителем картон за шаблоном та ріже ножицями по лініях розмітки.

самостійно чи з допомогою визначає структуру візерунка (повторення, чергування елементів), форму, забарвлення окремих частин.

намагається координувати рухи рук і очей.

використовує засвоєний словник в межах зрозумілого мовленнєвого матеріалу, застосовуючи доступну

форму (усне,  жестове, піктограми) мовлення (за допомогою вчителя); намагається доводити  розпочату справу до кінця.

*Виконує завдання самостійно чи за допомогою дорослого.

Розвиток кінестетичного контролю при засвоєнні рухових навичок

Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток мисленнєвих операцій на основі послідовного виконання рухових дій.

Розвиток уміння орієнтуватись в просторі на основі зорової та кінестетичної чутливості. Естетичний розвиток. Виховання наполегливості, здатності до вольового                            зусилля, дисциплінованості.


3

Тактильно-рухове сприймання

7

 

 

 

Сенсорні вправи, які допомагають розвитку тактильного відчуття:

«Застібки», «Гудзики»,

«Шнурівки»,

 

Дидактична  гра «Чарівний мішечок» Дидактична гра

«Упізнай іграшку»

 

«Виготовлення прикраси з намистин та ниток».

2

Учень/учениця:

Уміє на дотик впізнати предмет і назвати його ознаки: великий маленький, теплий холодний.

Уміє координувати дії рук і очей.

Визначає на дотик іграшку, спів ставляє її з ілюстрацією;

виконує завдання, пояснювати чи показувати жестами послідовність виконання.

Самостійно може нанизувати намистини, намотувати нитки на папір.

Вміє виготовити прикрасу з

намистин і ниток самостійно чи з допомогою вчителя.

Розвиток цілеспрямованої уваги. Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо).

Розвиток зорового сприйняття та тактильно-вібраційноїчутливості.

Розвиток усвідомленого розуміння змісту зверненого мовлення.

Розвиток вербальних і невербальних засобів спілкування.

Виховання колективізму, доброзичливості

 

Сенсорні вправи  для вдосконалення навичок письма:

«Пінцет», «Вишивання на картоні шнурками»

Графічні вправи на не розлініяному папері

та папері в клітинку; Відтворити

орнамент по клітинках;

2

Учень/учениця:

уміє викладати за допомогою пінцета кульки заданого кольору за зразком. Виконує елементарні стібки на картоні по проколу.

Креслить лінії самостійно, за зразком чи за поясненням дорослого

Виконує графічні вправи на папері в

Розвиток цілеспрямованої уваги. Розвиток кінестетичного контролю при засвоєнні рухових навичок.

Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз,    синтез,    класифікація,

порівняння     тощо).     Розвиток


 

Домалювати малюнок симетрично по клітинках за пунктиром ( точками).

 

клітинку самостійно чи з допомогою вчителя.

Визначає симетрію в малюнку з допомогою.

зорового сприйняття та тактильно-вібраційної

чутливості.

Розвиток усвідомленого розуміння змісту зверненого мовлення.

Виховання наполегливості,

здатності до вольового зусилля, дисциплінованості

 

Робота з пластиліном, тістом, глиною (розминання, розривання на маленькі шматки нанесення із розтягуванням).

Виготовлення аплікації з пластиліну

Предметне ліплення: овочі.

2

Учень/учениця:

має уявлення про використання пластичних матеріалів.

має уявлення про просторове розташування деталей (зліва, справа) з допомогою вчителя.

виконує трудові операції пластиліну пальцями.

*виготовляє стилізовані овочіз глини (пластиліну, тіста) разом з учителем.

Розвиток кінестетичного контролю при засвоєнні рухових навичок

Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток мисленнєвих операцій на основі послідовного виконання рухових дій.

Розвиток уміння орієнтуватись в просторі на основі зорової та кінестетичної чутливості. Естетичний розвиток.

Збагачення та конкретизація запасу жестових знаків і піктограм.

Виховання наполегливості,

здатності до вольового зусилля,


 

 

 

 

дисциплінованості.

 

Ігри з мозаїкою, конструктором

«Лего»

1

Учень/учениця:

організовує робоче місце для роботи з конструктором та для проведення дидактичних ігор.

володіє прийомами з'єднання деталей конструктора.

самостійно складає пазли.

відбирає для виробу потрібні деталі з допомогою.

має елементарні поняття про основні геометричні форми.

*складає виріб разом з учителем.

*розуміє правила проведення дидактичних ігор і дотримується їх.

Розвиток координації рухових дій.

Розвиток кінестетичного контролю при засвоєнні рухових навичок.

Розвиток пізнавальних інтересів та цілеспрямованої уваги.

Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо).

Формування позитивного психоемоційного стану.

Розвиток вміння співвідносити слово з реальним предметом.

Виховання здатності до

співпраці в групі

4

Сприймання форми, величини, кольору; конструювання предметів

20

 

 

 

Закріплення сенсорних еталонів площинних геометричних фігур (коло, квадрат, трикутник,

прямокутник).

3

Учень/учениця:

візуально розрізняє площинні геометричні фігури (коло, квадрат, трикутник, прямокутник).

Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток цілеспрямованої уваги. Розвиток елементарних уявлень

про навколишнє середовище.


 

Позначення форми предмета словом (підбір табличок).

 

*виділяє в навколишньому предмети певої форми.

використовує засвоєний словник (альтернативні комунікації) в межах знайомого мовленнєвого матеріалу. намагається  використовувати отримані              знання                            в              повсякденній діяльності.

уміє класифікувати предмети за формою (самостійно чи з допомогою).

Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо). Розвиток уміння орієнтуватись в просторі на основі зорової та кінестетичної чутливості. Розвиток вміння співвідносити слово з реальним предметом.

Збагачення та конкретизація запасу жестових знаків і піктограм.

 

 

Формування уявлень про параметри величини: довжина, висота.

Порівняння предметів по висоті і довжині

 

2

Учень/учениця:

уміє порівнювати предмети по висоті і довжині.

використовує слова  (таблички) високий-низький, довгий –короткий. уміє шляхом накладення і на «око» порівнювати контрастні предмети. намагається                            аналізувати,

порівнювати, класифікувати предмети за величиною, здійснювати серіацію предметів.

Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток цілеспрямованої уваги. Розвиток просторової уяви.

Розвиток елементарних уявлень про навколишнє середовище.

Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо).

Розвиток кінестетичного контролю при засвоєнні рухових навичок.

Розвиток вміння співвідносити

слово з реальним предметом.


 

 

 

 

Збагачення та конкретизація запасу жестових знаків і піктограм.

Виховання здатності до співпраці в групі парі), навичок

культури спілкування.

 

Формування уявлень про параметри величини: ширину Порівняння предметів по ширині(широкий- вузький)

2

Учень/учениця:

уміє порівнювати величини предметів за шириною.

уміє шляхом накладення і на «око» порівнювати предмети, визначати, який з них широкий чи вузький.

Використовує для порівняння слова (таблички) « широкий - вузький ”.

Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток цілеспрямованої уваги. Розвиток елементарних уявлень про навколишнє середовище.

Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо). Розвиток уміння орієнтуватись в просторі на основі зорової та кінестетичної чутливості. Розвиток вміння співвідносити слово з реальним предметом.

Збагачення та конкретизація

запасу жестових знаків і піктограм.

 

Формування параметрів величин. Низький і високий.

Створення малюнка «Місто»

2

Учень/учениця:

порівнює величини предметів за висотою

уміє шляхом накладання і на «око»

Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток цілеспрямованої уваги. Розвиток елементарних уявлень

про навколишнє середовище.


 

 

 

порівнювати предмети за висотою.

використовує для порівняння слова

чи таблички “ низький і високий ”.

З допомогою педагога створює малюнок.

Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо).

Розвиток кінестетичного контролю при засвоєнні рухових навичок.

Розвиток вміння співвідносити слово з реальним предметом.

Збагачення та конкретизація запасу жестових знаків і піктограм.

Виховання здатності до співпраці в групі парі), навичок

культури спілкування.

 

Об'ємні фігури(куб, куля) Об'єднання фігур в групи по формі (шари,куби, кола,квадрати). Співвіднесення площинних та об'ємних фігур.

Класифікація за формою. Ігротренінг "Будуємо парк".

3

Учень/учениця:

називає об’ємні фігури з допомогою глобальних табличок.

підбирає предмети, схожі за формою до кожної фігури з допомогою. розрізняє предмети за формою, співстсавляє, порівнює.

підбирає предмети за формою для виконання завдань.

*Виконує завдання за допомогою

дорослого.

Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо).

Розвиток кінестетичного контролю при засвоєнні рухових навичок.

Розвиток уміння орієнтуватись в просторі на основі зорової та кінестетичної чутливості.

Розвиток вміння співвідносити

слово з реальним предметом.


 

 

 

 

 

 

Малювання фігур: трикутник, квадрат, прямокутник»

«Створи композицію».

3

Учень/учениця:

малює фігури з допомогою вчителя. працює із схемами з допомогою вчителя.

визначає зайвий предмет або предмет, якого не вистачає при створенні композиції.

*Виконує завдання самостійно чи за допомогою дорослого.

Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток цілеспрямованої уваги. Розвиток елементарних уявлень про навколишнє середовище.

Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо). Розвиток уміння орієнтуватись в просторі на основі зорової чутливості. Розвиток вміння співвідносити слово з реальним предметом.

Збагачення та конкретизація запасу жестових знаків і

піктограм.

 

Кольори. Визначення з кольорів спектра. "Подорож в країну кольору" 4 кольори Збагачення активного словника. Змішування фарб, отримання нового кольору.

Розфарбовування малюнків олівцями.

3

Учень/учениця:

розрізняє та називає (підбирає глобальні таблички) кольори

* підбирає олівці певного кольору для розмалювання зразка.Самостійно чи з допомогою вчителя.

намагається розфарбовувати не виходячи за рамки малюнку.

*Виконує завдання за зразком і за

допомогою дорослого.

Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо). Розвиток зорового сприйняття.

Розвиток уміння орієнтуватись в просторі на основі зорової та кінестетичної чутливості.

Естетичний розвиток.

Розвиток вміння співвідносити


 

 

 

 

слово з реальним предметом.

Формування позитивного психоемоційного стану.

 

Конструювання предметів з геометричних фігур. Робота за зразком. «Транспорт»

 

2

Учень/учениця:

перевіряє правильність виконання зображення шляхом порівняння результату з натурою або зразком з допомогою вчителя.

підбирає геометричні фігури для роботи.

вирізає деталі по прямих лініях та наклеює деталі.

виготовляє ціле із геометричних фігур з допомогою.

*використовує засвоєний словник в межах зрозумілого мовленнєвого

матеріалу, застосовуючи доступну

форму (усне, жестове) мовлення, піктограми (за допомогою вчителя);

Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток цілеспрямованої уваги. Розвиток здатності до виконання вправ за інструкцією вчителя.

Розвиток дрібної моторики рук. Розвиток організаційного компоненту  мислення

(усвідомлення завдання, організація виконання завдання тощо).

Формування позитивного психоемоційного  стану. Збагачення та конкретизація запасу жестових знаків і піктограм.

Виховання здатності до співпраці в групі (в парі),

5

Розвиток зорового сприймання і зорової пам’яті

6

 

 

 

Формування навичок зорового аналізу і синтезу. Дидактичні ігри:

2

Учень/учениця:

вміє групувати предмети за

Розвиток узагальненості уявлень. Розвиток елементарних уявлень


 

«Знайди мене», «Знайди мою тінь», «Запамятай і порівняй», тощо…

 

спільними ознаками.

вміє знаходити тінь предмета.

уміє визначати форму, колір кожної деталі.

*Виконує завдання самостійно або за допомогою дорослого.

про навколишнє середовище. Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо). Розвиток усвідомленого розуміння змісту зверненого мовлення. Розвиток вербальних і невербальних

засобів спілкування.

 

Знаходження відмінних і спільних ознак предметів. Створення килимка.

1

Учень/учениця:

самостійно або *за допомогою вчителя знаходить відмінні і спільні ознаки групи предметів, аналізує.

уміє порівнювати предмети за кольором, формою, величиною.

Самостійно після аналізу предмета визначає, якої деталі не вистачає; може самостійно виправити помилку (доповнити або замінити деталь).

вміє працювати в парі, в групі

*Виконує завдання за допомогою дорослого.

Розвиток цілеспрямованої уваги. Розвиток просторової уяви.

Розвиток елементарних уявлень про навколишнє середовище. Розвиток мисленнєвих операцій Корекція зовнішнього прояву емоцій.

Розвиток вербальних і невербальних  засобів спілкування.

Виховання здатності до

співпраці в групі парі), навичок культури спілкування.

 

Виділення однієї суттєвої ознаки предмету. Вміння описувати предмети (за питаннями чи

інструкційною карткою)

2

Учень/учениця:

уміє групувати предмети за однією суттєвою ознакою.

вибирає предмети однієї форми.

Розвиток цілеспрямованої уваги. Розвиток просторової уяви.

Розвиток елементарних уявлень

про навколишнє середовище.


 

 

 

 

Розвиток предметності та вибірковості сприйняття.

Розвиток мисленнєвих операцій Розвиток усвідомленого розуміння змісту зверненого мовлення.

Розвиток здатності до виконання вправ за інструкцією вчителя.

Розвиток вербальних і невербальних  засобів спілкування.

 

Визначення розташування предметів в просторі.

Дидактична гра «Що змінилося»).

1

Учень/учениця:

 

може самостійно або *за допомогою дорослого визначити розташування предметів в просторі.

намагається запам’ятати і по пам’яті відтворити місце розташування  предметів  в приміщенні.

намагається аналізувати зразок, працювати із схемами розташування предметів, порівнювати малюнок і реальне розташування предметів.

*намагається виконувати правила

Розвиток цілеспрямованої уваги. Розвиток просторової уяви.

Активізація розумової діяльності.

Корекція психоемоційного стану. Розвиток усвідомленого розуміння змісту зверненого мовлення.

Розвиток здатності до виконання вправ за інструкцією вчителя.

Розвиток вербальних і невербальних  засобів спілкування.


 

 

 

під час рольових ігор.

 

6

Сприймання особливих

властивостей предметів

7

 

 

 

Поняття «глибокий – мілкий». Порівняльний  ступінь : глибокий  глибше; мілкий   наймілкіший.

Робота з піском.

1

Учень/учениця:

практично уміє диференціювати

поняття «глибокий мілкий».

уміє утворювати і позначати словом з допомогою педагога( з допомогою глобальних табличок) порівняльний ступінь: глибокий глибше найглибше; мілкий наймілкіший.

*уміє грати в сюжетно-рольові ігри, дотримуючись правил.

Розвиток елементарних уявлень про навколишнє середовище Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо).

Розвиток тактильно-вібраційної чутливості.

Розвиток вміння співвідносити слово з реальним предметом Розвиток  вербальних  і невербальних   засобів спілкування.

 

Поняття маси: важкий, легкий; важче, легше, однакові за масою.

2

Учень/учениця:

розуміє поняття важкий, легкий предмет.

порівнює масу двох предметів шляхом зважування їх на терезах. визначає результати співставлення предметів за масою словами важче,

легше.

Розвиток елементарних уявлень про навколишнє середовище Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо).

Розвиток бари стичних відчуттів.

Розвиток зорового сприйняття


 

 

 

розташовує предмети за їх масою від легкого до важкого і навпаки (побудова серіаційного ряду).

*Виконує завдання самостійно чи за допомогою дорослого.

Розвиток вміння співвідносити слово з реальним предметом Розвиток вербальних і невербальних  засобів спілкування.

 

Розвиток смаку. Матеріал

«смакові баночки», овочі, фрукти Повторення поняття : солодкий, кислий, солоний.

1

Учень/учениця:

диференціює за смаком: солодке, солоне, кисле.

уміє впізнати овочі назвати їхознаки: великий маленький, солоний - солодкий, кислий;

визначити колір, форму мовленням чи глобальними таблицями.

Розвиток елементарних уявлень про навколишнє середовище Розвиток пізнавальних інтересів Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо).

Розвиток смакових відчуттів Розвиток вміння співвідносити слово з реальним предметом Розвиток адекватних емоційних реакцій.

Розвиток здатності до виконання вправ за інструкцією вчителя.

Розвиток вербальних і невербальних засобів спілкування.

 

Температурні відчуття. Поняття

«гарячий - холодний».

2

Учень/учениця:

уміє візуально і “на дотик” визначати,

Розвиток тактильних відчуттів Розвиток елементарних уявлень


 

Матеріал «теплові таблички», малюнки, побутові предмети.

 

який предмет (холодний, гарячий).

*Виконує завдання за допомогою дорослого.

використовує засвоєний словник в межах знайомого мовленнєвого матеріалу з допомогою альтернативних комунікацій.

З допомогою вчителя на дотик

розрізняє температуру тіла, води.

про навколишнє середовище Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо).

Розвиток здатності до виконання вправ за інструкцією вчителя.

Розвиток вербальних і невербальних  засобів спілкування.

 

Сприймання запаху. Аромат. Букет запахів.

Диференційоване сприймання ароматів (запах фруктів). Правила гігієни.

1

Учень/учениця:

вміє вибирати предмет за запахом з допомогою вчителя.

диференціює запахи (запах фруктів)

підбирає глобальні таблички зі словами, що позначають аромати (пахучий, запашний).

Розвиток елементарних уявлень про навколишнє середовище Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння                            тощо). Розвиток вміння              сприймати аромати.

Розвиток вміння співвідносити слово з реальним предметом Розвиток вербальних і невербальних  засобів

спілкування.

7

Розвиток слухового сприймання і слухової пам’яті

4

 

 


 

 

 

 

 

 

Розпізнавання звуків. Робота з комп’ютером «Світ звуків»

2

Учень/учениця:

розрізняє звуки за темами. «Місто»,

«Кімната».

розпізнає голоси тварин за темами:

«Домашні тварини», «Зоопарк» .

Самостійно чи з допомогою дорослого підбирає ілюстрацію тварини.

 

Працює з комп’ютером самостійно чи з допомогою дорослого.

Розвиток елементарних уявлень про навколишнє    середовище Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз,                            синтез,                            класифікація, порівняння              тощо).                                          Розвиток слухового                                                                                                  сприймання. Розвиток                            вміння              співвідносити слово                            з                            реальним                                          предметом Розвиток                                                        вербальних              і невербальних                                                                                                                              засобів

спілкування.

 

Занурюємося в світ звуків. Розрізнення природніх і музичних звуків.(музичних інструментів)

Виконання ритмічно- танцювальних рухів під музику.

Відбивання ритму, шумовий оркестр.

2

Учень/учениця:

впізнає звучання музичних інструментів, співставляє звук з ілюстрацією.

намагається виконувати ритмічно- танцювальні рухи за показом дорослого.

уміє відтворити простий ритмічний

супровід плесканням, вистукуванням, тупотінням тощо.

Розвиток елементарних уявлень про навколишнє середовище Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо).

Розвиток слухового сприймання.

Розвиток вміння співвідносити

слово з реальним предметом

8

Сприймання простору

7

 

 


 

Будова тіла людини. Частини обличчя і тіла.

Виконання різних ігрових вправ на зміну положень частин тіла.

2

Учень/учениця:

знає частини обличчя і тіла (самостійно чи з допомогою).

знає призначення кожної частини тіла. Співставляє частину тіла і дію (з допомогою табличок, жестів) очі- бачать, ноги-ходять.

*Орієнтується на власному тілі, показує частини обличчя на собі, ляльці,малюнку.

Розвиток елементарних уявлень про навколишнє середовище та власне тіло.

Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо).

Розвиток здатності до виконання вправ за інструкцією вчителя.

Розвиток уміння орієнтуватись в просторі на основі зорової та кінестетичної  чутливості. Розвиток вербальних і невербальних   засобів

спілкування.

 

Будова тіла тварини.

Ігри «Чий хвіст?» «Чого не вистачає?» «Знайди помилку» тощо

2

Учень/учениця:

показує частини тіла тварин (самостійно чи з допомогою).

співставляє частини тіла певних тварин.

знаходить помилки в ілюстраціях. відповідає на запитання «Чий хвіст, вуха, тощо?)

Розвиток елементарних уявлень про навколишнє середовище .

Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо).

Розвиток здатності до виконання вправ за інструкцією вчителя.

Розвиток уміння орієнтуватись в

просторі на основі зорової та


 

 

 

 

кінестетичної  чутливості. Розвиток вербальних і невербальних   засобів спілкування.

 

 

Розвиток умінь орієнтуватися  в просторі: вгорі внизу справа зліва. Орієнтування в  приміщенні за інструкцією педагога.

2

Учень/учениця:

визначає   положення    предметів відносно  один до  одного на ілюстрації з допомогою вчителя. виконує завдання вчителя              на переміщення                            предмета                            по              листку паперу, за клітинами.

орієнтується на сторінках підручника, зошита з допомогою вчителя.

*Виконує завдання на орієнтацію в приміщенні за інструкцією і за допомогою вчителя.

Розвиток елементарних уявлень про навколишнє середовище та власне тіло. Розвиток пізнавальних інтересів.

Розвиток здатності до виконання вправ за інструкцією вчителя.

Розвиток уміння орієнтуватись в просторі на основі зорової та кінестетичної чутливості.

Розвиток просторово-часової орієнтації, точності відтворення просторових, часових параметрів рухів.

Виховання наполегливості,

здатності до вольового зусилля, дисциплінованості.


 

Виконання різних ігрових вправ на переміщення в просторі, на зміну положень частин тіла.

1

Учень/учениця:

За словесною інструкцією переміщується в просторі, знаходить певні предмети, об’єкти з допомогою. Уміє визначати положення предметів відносно один до одного.

*Виконує завдання на переміщення в просторі за інструкцією і за допомогою вчителя.

Розвиток елементарних уявлень про навколишнє середовище та власне тіло.

Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо).

Розвиток здатності до виконання вправ за інструкцією вчителя.

Розвиток просторово-часової орієнтації, точності відтворення просторових, часових параметрів рухів.

Виховання    дисциплінованості,

організованості, вміння співпрацювати в колективі.

9

Сприймання часу

4

 

 

 

Сезонні зміни в природі в різні пори року: Осінь: похолодання, пожовкле листя, листопад, відліт птахів. Зима: сніг, снігопад, лід, мороз. Весна: потепління, бурульки, танення снігу,   льоду,

приліт     пташок,      розпукування

2

Учень/учениця:

підбирає малюнки відповідно пори року з допомогою вчителя.

має елементарні уявлення зміни у житті тварин та рослин.

*має уявлення про господарчу

діяльність людей в різні пори року.

Розвиток елементарних уявлень про навколишнє середовище Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо).

Розвиток вміння співвідносити


 

бруньок,Літо: засуха, спека, гроза.

 

*має уявлення про характерні ознаки кожної пори року.

*Впізнає та показує на малюнках ознаки, які характеризують кожну пору року.

слово з ілюстрацією.

Збагачення та конкретизація запасу жестових знаків і піктограм.

 

Назви днів тижня. Поняття вихідний день, робочий день.

1

Учень/учениця:

послідовно називає дні тижня (жестами     чи за допомогою глобальних табличок,);

знає кількість днів у тижні;

може назвати який день був учора, який буде завтра, попередній і наступний день.

*Виконує завдання за допомогою

вчителя.

Розвиток елементарних уявлень про навколишнє середовище Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток образної пам’яті. Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо).

Збагачення та конкретизація запасу жестових знаків і

піктограм.

 

Поняття часу: ранок, день, вечір, ніч.

1

Учень/учениця:

називає та показує, які події відбуваються в природі в різні частини доби.

називає частини доби (жестами чи за допомогою глобальних табличок,)

складає малюнки за режимом дня.

імітує дії в різний час доби за показом вчителя.

Розвиток елементарних уявлень про навколишнє середовище Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо).

Розвиток вміння   співвідносити

слово з реальним предметом Збагачення    та     конкретизація


 

 

 

 

запасу жестових знаків і піктограм.

 

 

На кінець року Учень/учениця:

може: ходити навколо обруча, по похилій площині; виконувати стрибки з переміщенням; метання та ловіння великого м’яча, здійснює симетричні рухи руками, виконувати вправи кистьової гімнастики; згинати папір, викладати за допомогою пінцета кульки; виконувати трудові операції з пластилином (тістом, глиною); виконувати елементарні стібки на картоні по проколу; співставляти предмет за величиною, нанизувати намистини складати пазли, співставляти, геометричні фігури і тіла; співставляти, групувати за довжиною, висотою предмети; групувати предмети за формою, за кольором, за розміром (4-5шт.); вибирати музичний інструмент, що звучить(3-4); визначати структуру візерунка; показувати знайомі кольори; називати чи показувати частини обличчя; розрізняти температури: холодний-гарячий; вибирати предмет за запахом; диференціювати поняття «глибокий мілкий»; диференціювати за смаком(2-3предмети); підбирати малюнки відповідно пори року, часу доби.

намагається: називати частини тіла, задіяні при виконанні вправи; виконувати танцювальний крок навшпиньки та крок польки; впізнавати геометричні фігури, вирізати ножицями по лініях згину; малювати фігури; порівнювати величини предметів за шириною, довжиною, розрізняти на площинні геометричні фігури; групувати геометричні фігури і тіла, розфарбовувати не виходячи за рамки малюнку; описувати предмети(за питаннями чи інструкційною карткою); класифікувати за формою, порівнювати масу двох предметів; розмічати папір; визначити розташування предметів в просторі; визначати сезонні зміни в природі; називати дні тижня.


 

docx
Пов’язані теми
Психологія, Планування
Інкл
Додано
3 квітня
Переглядів
50
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку