1 квітня о 15:00Вебінар: Викладання іноземної мови в умовах дистанційного та онлайн-навчання

Календарно-тематичне планування. "Математика. 6 клас"

Про матеріал

Планування складено за чинною програмою та розраховано на 4 години на тиждень. Всього на рік - 140 годин. Додано діагностичну та підсумкову контрольні роботи - на початку та наприкінці навчального року відповідно.

Перегляд файлу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Херсонської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №46

Херсонської міської ради

 

 

_____________

 

«__»  вересня 2018 р.

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

НАВЧАЛЬНОГО  МАТЕРІАЛУ  

З    МАТЕМАТИКИ

для   6-А класу 

на І/ІІ семестри   2018/2019 н.р.

 

 

 

 

 

 

Учитель:  Волобуєва Анжела  Іванівна

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні

методичного об’єднання вчителів математики та інформатики Протокол №___ від ________ 2018 р. Керівник методичного об’єднання           _____________         

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора

з навчально-виховної роботи ___________      ___________

«__» серпня 2018  р.

 

 

 

Програмне  та  навчально-методичне  забезпечення                                                   

 

 6 - А  клас. Математика.

Семестр

Загальна кількість навчальних годин

Кількість годин на тиждень

Кількість контрольних робіт

Кількість тематичних оцінювань

І

64

4

1+5

3

II

76

4

6

2

Усього

140

4

11+1

5

Математика. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів», 

затверджена  Наказом МОН України від 07.06.2017 №804.   

Укладачі програми (2012 р.): Бурда М.І., Мальований Ю.І. , Нелін Є.П., Номіровський Д.А., Паньков А.В., Тарасенкова Н.А., Чемерис М.В.,  Якір М.С.

Розвантаження програми (2015 р.):  Бурда М.І.,  Паньков А.В.,   Якір М.С., Номіровський Д.А.

Оновлення програми (2017 р.):  Бурда М.І.,  Кудренко Б.В., Біляніна О.Я., Азаренкова А.І., Буковська О.І., Кіндюх Т.С., Лисенко О.Є., Миляник А.В., Панова Н.В.,  Паньков А.В.

Підручник: Тарасенкова  Н.А. Математика: учебник для 6 кл. общеобразовательных  учебных заведений с обучением на русском языке./ Н.А.Тарасенкова, И.Н.Богатырёва, О.П.Бочко, О.Н.Коломиец, З.А.Сердюк. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014.

 

 

В основу побудови змісту та організації процесу навчання математики покладено компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом навчання предмета є сформовані певні компетентності, як здатності учня застосовувати свої знання в навчальних і реальних життєвих ситуаціях, повноцінно брати участь в житті суспільства, нести відповідальність за свої дії.

Навчання математики в основній школі передбачає формування предметної математичної компетентності через вирішення загальних освітніх завдань:

 •    формування ставлення до математики як невід’ємної складової загальної культури людини, необхідної умови її повноцінного життя в сучасному суспільстві на основі ознайомлення з ідеями і методами математики як універсальної мови науки і техніки, ефективного засобу моделювання і дослідження процесів і явищ навколишнього світу;
 •    забезпечення оволодіння математичною мовою, розуміння ними математичної символіки, математичних формул і моделей як таких, що дають змогу описувати загальні властивості об’єктів, процесів та явищ;
 •    формування здатності логічно обґрунтовувати та доводити математичні твердження, застосовувати математичні методи у процесі розв’язування навчальних і практичних задач, використовувати математичні знання і вміння під час вивчення інших навчальних предметів;
 •    розвиток умінь працювати з підручником, опрацьовувати математичні тексти, шукати і використовувати додаткову навчальну інформацію, критично оцінювати здобуту інформацію та її джерела, виокремлювати головне, аналізувати, робити висновки, використовувати отриману інформацію в особистому житті;
 •    формування здатності оцінювати правильність і раціональність розв’язування математичних задач, обґрунтовувати твердження, приймати рішення в умовах неповної, надлишкової, точної та ймовірнісної інформації.

Крім того, навчання математики має зробити певний внесок у формування ключових компетентностей:

 1.                Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами
 2.                Спілкування іноземними мовами
 3.                Математична компетентність
 4.                Основні компетентності у природничих науках і технологіях
 5.                Інформаційно-цифрова компетентність
 6.                Уміння вчитися впродовж життя
 7.                Ініціативність і підприємливість
 8.                Соціальна і громадянська компетентності
 9.                Обізнаність і самовираження у сфері культури
 10.             Екологічна грамотність і здорове життя

Такі ключові компетентності, як вміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх навчальних предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як

 •                «Екологічна безпека й сталий розвиток»,
 •                «Громадянська відповідальність»,
 •                «Здоров’я і безпека»,
 •                «Підприємливість і фінансова грамотність»

спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища.

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

 

6-A   клас                    

МАТЕМАТИКА                

 І семестр  

 

 

Дата

Корекція дати

Тема

примітка

Тема 1: Подільність чисел, прості і складені числа (10 годин)

1

2

 

 

Повторення матеріалу, вивченого в 5 класі.

Діагностична контрольна робота.

 

Д.к.р.+1

3

4

 

 

Дільники та кратні натурального числа. Ознаки подільності на 2, 5, 10, 3, 9

Прості та складені числа. Розкладання натуральних чисел на прості множники.

 

5

6

 

 

Спільні дільники кількох чисел. Найбільший спільний дільник (НСД) кількох чисел.

 

 

7

8

 

 

Взаємно прості числа. Спільні кратні кількох чисел. Найменше спільне кратне (НСК) кількох чисел

 

9

10

 

 

Систематизація та узагальнення навчального матеріалу. Тематичне оцінювання №1 з теми: «Подільність чисел, прості і складені числа»

К.р.1

Тема 2: Звичайні дроби (26 годин)

11

12

 

 

Аналіз тематичної контрольної роботи.  Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість звичайного дробу. Скорочення звичайних дробів.

 

13

14

 

 

Спільний знаменник кількох звичайних дробів. Найменший спільний знаменник (НСЗ) кількох дробів. Зведення звичайних дробів до НСЗ. Порівняння звичайних дробів.

 

15

16

 

 

Порівняння звичайних дробів.

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками.

 

17

18

 

 

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками.

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками.

 

19

20

 

 

Додавання і віднімання цілих і дробових  чисел.

Додавання і віднімання цілих і дробових  чисел

 

 

21

22

 

 

Систематизація та узагальнення навчального матеріалу.

Тематичне оцінювання №2 з теми: “Звичайні дроби. Додавання і віднімання дробових чисел ”.

 

К.р.2

 

23

24

 

 

Аналіз тематичної контрольної роботи.

Множення звичайних дробів.  Властивості множення.

 

25

26

 

 

Задачі на множення дробів

Задачі на множення дробів

 

27

28

 

 

Ділення звичайних дробів.

Ділення цілих і дробових чисел.

 

 

29

30

 

 

Знаходження числа за його дробом.

Знаходження числа за його дробом.

 

 

31

32

 

 

Самостійна робота

Перетворення звичайних дробів у  десяткові і навпаки.

 

 

33

34

 

 

Розв’язування задач на всі дії з дробами.

Самостійна робота

 

35

36

 

 

Систематизація та узагальнення навчального матеріалу.

Контрольна робота №3 з теми: “Множення і ділення звичайних дробів”.

 

К.р.3

 

Тема 3: Відношення і пропорції (24 год + 4 год із резерву = 28 годин)

37

38

 

 

Аналіз тематичної контрольної роботи.

Відношення. Пропорція. Основні властивості пропорції.

 

39

40

 

 

Розв’язування рівнянь на основні пропорції .

Пряма пропорційна залежність.

 

 

41

42

 

 

Масштаб.

Поділ числа в поданому відношенні.

 

43

44

 

 

Обернена пропорційна залежність.

Обернена пропорційна залежність.

 

45

46

 

 

Відсоткові відношення двох чисел.

Відсоткові розрахунки.

 

47

48

 

 

Розв’язування текстових задач на суміші, сплави.

Розв’язування текстових задач на  відсотковий вміст.

 

 

49

50

 

 

Систематизація та узагальнення навчального матеріалу.

Контрольна робота №4 з теми: “Відношення і пропорції.”

 

К.р.4

51

52

 

 

Аналіз тематичної контрольної роботи. 

Коло. Довжина кола. Круг.

 

53

54

 

 

Площа круга.

Круговий сектор.

 

 

55

56

 

 

Кругові та стовпчасті діаграми.

Кругові та стовпчасті діаграми.

 

57

58

 

 

Кругові та стовпчасті діаграми.

Систематизація та узагальнення навчального матеріалу.

 

59

60

 

 

Контрольна робота №5 з теми «Відношення і пропорції»

Аналіз тематичної контрольної роботи. 

К.р.5

61

62

 

 

Розв’язування сюжетних задач на розрахунок відсоткового відношення різних величин (наприклад, працездатного населення регіону, калорій тощо).

Розв’язування сюжетних задач на прийняття рішень у сфері фінансових операцій, розрахунок комунальних платежів.

 

63

64

 

 

Розв’язування сюжетних задач на розрахунок власних та родинних фінансів, вміння розпоряджатись власними коштами.

Розв’язування сюжетних задач на вміння в простих ситуаціях оцінювати очікувані та реальні витрати тощо.

 

 

 

Кількість контрольних робіт у І семестрі:

Діагностична к.р.

+1

«Подільність чисел»

1

«Звичайні дроби»

2

«Відношення і пропорції»

2

Разом

5+1

 

 

6-A   клас                    

МАТЕМАТИКА                

ІІ семестр  

 

 

Дата

Корекція дати

Тема

Примітка

Тема 4: Раціональні числа і дії над ними (40 год+22 год із резерву = 62 год)

65

66

 

 

Додатні і від’ємні  числа. Число 0.

Координатна пряма, координата точки.

 

67

68

 

 

Протилежні числа.

Цілі числа. Раціональні числа.

 

69

70

 

 

Модуль раціонального числа.

Порівняння раціональних чисел.

 

 

71

72

 

 

Порівняння раціональних чисел.

Порівняння раціональних чисел.

 

73

74

 

 

Систематизація та узагальнення навчального матеріалу.

Контрольна робота №6 з теми: “Раціональні числа”

 

К.р.6

75

76

 

 

Аналіз контрольної роботи.

Додавання раціональних чисел.

 

77

78

 

 

Властивості додавання.

Властивості додавання.

 

 

79

80

 

 

Віднімання раціональних чисел.

Властивості віднімання.

 

81

82

 

 

Розкриття дужок.

Подібні доданки та їх зведення.

 

83

84

 

 

Систематизація та узагальнення навчального матеріалу. Контрольна робота  №7 з теми: «Додавання та віднімання раціональних чисел»

 

К.р.7

 

85

86

 

 

Аналіз тематичної контрольної роботи.

Множення раціональних чисел.

 

 

87

88

 

 

Властивості множення раціональних чисел.

Властивості множення раціональних чисел.

 

89

90

 

 

Степінь від’ємного числа з натуральним показником .

Степінь від’ємного числа з натуральним показником.

 

91

92

 

 

Розподільна властивість множення.

Розподільна властивість множення.

 

93

94

 

 

Зведення подібних доданків

Зведення подібних доданків

 

 

95

96

 

 

Ділення раціональних чисел.

Ділення раціональних чисел.

 

 

97

98

 

 

Ділення раціональних чисел.

Зведення подібних доданків.

 

99

100

 

 

Систематизація та узагальнення навчального матеріалу.

Контрольна робота №8  з теми: «Множення і ділення раціональних чисел»

 

К.р.8

 

101

102

 

 

Аналіз тематичної контрольної роботи.

Рівняння. Основні властивості рівняння.

 

 

103

104

 

 

Розв’язування рівнянь.

Розв’язування рівнянь.

 

105

106

 

 

Розв’язування рівнянь та задач за допомогою рівнянь.

Розв’язування рівнянь та задач за допомогою рівнянь.

 

107

108

 

 

Розв’язування рівнянь та задач за допомогою рівнянь.

Розв’язування рівнянь та задач за допомогою рівнянь.

 

109

110

 

 

Розв’язування рівнянь та задач за допомогою рівнянь.

Розв’язування рівнянь та задач за допомогою рівнянь.

 

111

112

 

 

Розв’язування рівнянь та задач за допомогою рівнянь.

Розв’язування рівнянь та задач за допомогою рівнянь.

 

 

113

114

 

 

Систематизація та узагальнення навчального матеріалу.

Контрольна робота №9  з теми: «Рівняння»

 

К.р.9

115

116

 

 

Аналіз контрольної роботи

Перпендикулярні прямі та їх побудова.

 

117

118

 

 

Паралельні прямі.

Побудова паралельних прямих.

 

119

120

 

 

Прямокутна система координат.

Координатна площина.

 

 

121

122

 

 

Координатна площина.

 Приклади  графіків залежностей між величинами

 

123

124

 

 

Координатна площина.

Графіки залежностей між величинами

 

125

126

 

 

Систематизація та узагальнення навчального матеріалу.

Контрольна робота №10  з теми: «Перпендикулярні і паралельні прямі. Координатна площина»

 

К.р.10

Тема 5: Повторення (14 годин із резерву)

127

128

 

 

 Аналіз тематичної контрольної роботи.

Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами.

 

129

130

 

 

Перетворення виразів.

Перетворення виразів.

 

 

131

132

 

 

Розв’язування текстових задач.

Розв’язування текстових задач.

 

133

134

 

 

Розв’язування завдань геометричного змісту.

Розв’язування завдань геометричного змісту.

 

135

136

 

 

Розв’язування рівнянь.

Контрольна робота №11  з теми: «Повторення»

 

К.р.11

137

138

 

 

Аналіз  підсумкової контрольної роботи.

Розв’язування задач з вивчених тем. Захист проектів.

 

139

140

 

 

Захист проектів.

Захист проектів.

 

 

 Кількість контрольних робіт у ІІ семестрі:

«Раціональні числа і дії над ними»

5

Повторення

1

Разом

6

 

 

Кількість контрольних робіт у 2017-2018 н.р.:

І семестр

5+1

ІІ семестр

6

Разом

11+1

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Математика, 6 клас, Планування
Додано
20 жовтня 2018
Переглядів
9494
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку