28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

Календарно-тематичне планування "Українська мова. 5 клас"

Про матеріал

Готуємося до нового навчального року! Матеріал містить календарно-тематичне планування уроків української мови у 5 класі за новою програмою (2018-2019 навчальний рік).

Перегляд файлу

УКРАЇНСЬКА МОВА. 5 КЛАС

(Усього - 122 год. На тиждень –  3,5 год.)

 

№ з/п

Тема уроку

К-сть годин

Дата

1

ВСТУП. Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова – державна мова України.

1

 

2

РМ №1. Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їх особливості. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й писемне, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення; основні правила спілкування: ввічливість, привітність, доброзичливість, уважність до співрозмовника, стриманість, тактовність (практично). Створення монологічних і діалогічних висловлювань.

1

 

3

РМ №2. Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з життєвим досвідом учнів (діалог етикетного характеру з використанням етикетних формул).

1

 

4

РМ №3. Читання мовчки та вголос. Відповіді на запитання за змістом прочитаного.

1

 

5

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ.

ТЕКСТ. РЕЧЕННЯ. СЛОВО. Усні й письмові висловлення, текст. Зміст, заголовок тексту. План тексту. Поділ зв’язного висловлення (тексту) на речення. Інтонація речень, різних за метою висловлення. Розділові знаки в кінці речення.

1

 

6

Слово як компонент речення. Лексичне значення слова. Слово як частина мови. Добір слів для доповнення речення. Складання речень певного змісту.

1

 

7

РМ №4. Текст. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту. Тема, основна думка тексту, мікротема. Простий план тексту. Будова тексту (зачин, основна частина, кінцівка); абзац. Ключові слова в тексті.

1

 

8

РМ №5. Усна й письмова форми тексту (висловлення). Типи мовлення: розповідь, опис, роздум, оцінка предмета (явища). Особливості будови опису предмета (тварини).

1

 

9

РМ №6. Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета, за колективно складеним планом.

1

 

10

Контрольна тестова робота №1. Повторення вивченого в початкових класах. Текст. Речення. Слово.

1

 

11

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова (повторення).

1

 

12

Використання  багатозначних слів  у прямому й переносному значеннях (повторення). 

1

 

13

Лексична помилка та умовне позначення її (практично).

1

 

14

Тлумачний словник.

1

 

15

Групи слів за значенням: синоніми (повторення й поглиблення).

1

 

16

Групи слів за значенням: антоніми  (повторення й поглиблення).

1

 

17

РМ №7. Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним простим планом).

1

 

18-19

РМ №8-9. Контрольний докладний письмовий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета (тварини), що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним планом).

2

 

20

РМ №10. Аналіз письмового переказу.

1

 

21

Групи слів за значенням: омоніми (повторення й поглиблення).

1

 

22

Пароніми.

1

 

23

Ознайомлення зі словниками антонімів, синонімів, омонімів, паронімів.

1

 

24

Контрольна тестова робота №2. Лексикологія.

1

 

25-26

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення – значущі частини слова (повторення й поглиблення відомостей).

2

 

27-28

Спільнокореневі слова й форми слова.

2

 

29-30

Незмінні й змінні слова.

2

 

31-32

Правопис значущих частин слова (повторення).

2

 

33

Написання префіксів пре-, при-, прі-.

1

 

34

РМ №11. Письмовий твір-опис предмета (тварини) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі).

1

 

35

РМ №12. Аналіз письмового твору-опису предмета (тварини).

1

 

36

Контрольна тестова робота №3. Будова слова. Орфографія.

1

 

37

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ. Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки.

1

 

38

Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі (повторення). Вимова звуків, що позначаються літерами ґ і г.

1

 

39

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука).

1

 

40

Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї  та щ (повторення).

1

 

41

РМ №13. Особливості будови розповіді та елементарного роздуму. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

1

 

42

Склад. Наголос.

1

 

43

Орфоепічний словник і словник наголосів.

1

 

44

Орфоепічна помилка (практично).

1

 

45

Вимова  наголошених і ненаголошених голосних.

1

 

46

Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів.

1

 

47

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.

1

 

48

Позначення  на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та [о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів.

1

 

49

Орфографічний словник.

1

 

50

Орфограма (практично).

1

 

51

Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення.

1

 

52

Контрольна тестова робота №4. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.

1

 

53-54

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків.

 

2

 

55

Вимова і правопис префіксів роз-, без-.

1

 

56-57

Спрощення в групах приголосних.

2

 

58-59

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (практично). Чергування [о] – [а], [е] – [і], [е] – [и].

2

 

60

Чергування [о], [е] з [і].

1

 

61

Чергування [и] – [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів.

1

 

62

Чергування [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з′], [ц′], [с′].

1

 

63

Контрольний диктант.

1

 

64

РМ №14. Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом (орієнтовні теми: «Чому людина має бути чемною», «Чому потрібно захищати слабших», «Чому потрібно  вивчати іноземну мову»).

1

 

65

РМ №15. Аналіз письмового твору.

1

 

66

Основні випадки чергування у-в, і-й,  з-із-зі  (правила милозвучності).

1

 

67

Вимова і правопис префіксів з- (зі-, с-), роз (розі-).

1

 

68

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я.

1

 

69

Основні правила переносу.

1

 

70

Правила вживання знака м’якшення (повторення й поглиблення).

1

 

71

Правила вживання апострофа.

1

 

72

РМ 16. Есе (розмірковування в довільній формі) про красу й милозвучність української мови.

1

 

73

Контрольна тестова робота №5. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.

1

 

74

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ Й ПУНКТУАЦІЇ. Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й речення.

1

 

75

Головне й залежне слово в словосполученні.

1

 

76-77

Речення, його граматична основа (підмет і присудок).

2

 

78

Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення).

1

 

79

Види речень за метою висловлення; за емоційним забарвленням: окличні й неокличні (повторення).

1

 

80

Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично).

1

 

81-82

РМ №17-18. Контрольний твір-роздум за колективно складеним планом у художньому стилі (орієнтовні теми: «Чому необхідно знати історію свого народу», «Чому потрібно знати звичаї свого народу», «Чого не можна купити за гроші», «Чому потрібно берегти природу»).

2

 

83

РМ №19. Аналіз письмового твору.

1

 

84-88

Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина.

5

 

89

Контрольна тестова робота №6. Відомості із синтаксису й пунктуації.

1

 

90

Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і).

1

 

91-92

Кома між однорідними членами речення. Аудіювання уривка з твору сучасної дитячої літератури, що містить однорідні члени речення.

2

 

 

93

Узагальнювальне слово в реченні з  однорідними членами.

1

 

94-95

Двокрапка й тире при узагальню­вальних словах у реченнях з однорідними членами

2

 

96-97

РМ №20-21. Контрольний докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення.

2

 

98

РМ №22. Аналіз контрольного переказу.

1

 

99

Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні (повторення).

1

 

100

Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів (практично).

1

 

101

Виділення вставних слів на письмі комами.

1

 

102

РМ №23. Лист до рідної людини з використанням звертань та вставних слів.

1

 

103

РМ №24.  Ділові папери. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці).

1

 

104-105

Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.

2

 

106-107

Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.

2

 

108

Контрольна тестова робота №7. Відомості з синтаксису й пунктуації.

1

 

109-111

Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою.

3

 

112-114

Діалог. Тире при діалозі.

 

3

 

115

Контрольний диктант.

1

 

116

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕННОГО В КІНЦІ РОКУ. Лексикологія.

1

 

117

Будова слова й орфографія.

1

 

118

Фонетика й графіка.

1

 

119

Орфоепія й орфографія.

1

 

120-121

Синтаксис і пунктуація.

2

 

122

Контрольна тестова робота №8. Відомості з синтаксису й пунктуації. Повторення й узагальнення вивченого в кінці року.

1

 

 

 

1

 

doc
Додано
13 серпня 2018
Переглядів
1054
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку