Календарно-тематичне планування уроків англійської мови на ІІ семестр у 8 класах за підручником Карпюк О.Д. (2018-2019 н.р.)

Про матеріал

Календарно - тематичне планування уроків англійської мови на ІІ семестр у 8-му класі / 3 год./тижд.

Планування складено за програмою «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних

закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 5-9 класи, Київ, 2017р.

Карпюк О.Д., English (Year 8) (Англійська мова (8-й рік навчання)): підручник для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: «Видавництво Астон», 2016.

Карпюк О.Д., Робочий зошит з англійської мови для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Тернопіль: Лібра Терра, 2016.

8 – Д клас (ПН., СР., ПТ.)

Вихідні дні: 01.05.2019 (СР.)

09.05.2019 (ПТ.)

8 – Є клас (ПН., ВТ., ПТ.)

Вихідний день: 09.05.2019 (ПТ.)

Тема 5. Шкільне життя

15 год.

Тема 6. Засоби масової інформації

11 год.

Тема 7. Велика Британія

9 год.

Тема 8. Україна

10 год.

К.р. (аудіювання)

К.р. (читання)

К.р.(письмо)

К.р. (говоріння)

1

1

1

1

Аналіз к.р.

1

Перегляд відео англ. мовою.

1

Підсумковий урок за рік.

1

Всього за журналом:

52 год.

Тема 5. Шкільне життя

15 год.

Тема 6. Засоби масової інформації

11 год.

Тема 7. Велика Британія

9 год.

Тема 8. Україна

11 год.

К.р. (аудіювання)

К.р. (читання)

К.р.(письмо)

К.р. (говоріння)

1

1

1

1

Аналіз к.р.

1

Перегляд відео англ. мовою.

1

Підсумковий урок за рік.

1

Всього за журналом:

53 год.

п/п

Дата

При-мітка

Сфера спілку­вання

Мовленнєві зразки

Лексичний матеріал

Граматичний мате­ріал

Аудію­вання

Гово­ріння

Читання

Письмо

Домашнє завдання

8-Д

8-Є

Шкільне життя ( 15 годин)

 • 1.

14/01

14/01

Шкільне життя.

Введення ЛО та формування лексичн. навичок.

A university, to de­cide, to improve, to memorize; to cheer smb up

ex.2, 3, 4, pp.62-63

ex.3, p.63

ex., p.62;

вивчити слова

 • 2.

16/01

15/01

Характери­стика школи. Активізація лексики в мовленні та на письмі.

ex.4, p.63

ex.1, p.62; ex.5, p.63

WB ex.1-3, pp.36-37,

 • 3.

18/01

18/01

Шкільні справи.

Формування навичок говоріння.

ex. 1, 2, pp.64-65

WB ex.4-6, pp.36-37,

 • 4.

21/01

21/01

Модальні дієслова should, may / might. Формування грама­тичних навичок.

Grammar

Modal Verbs: should, may / might

ex. 3-6, pp.65-67

ex.7, p.67(вибр відп.); ex.4, 5, pp.70-71

 • 5.

23/01

22/01

Типи шкіл. Школи в Україні та за кордоном.

Формування навичок читання та перекладу.

primary, secondary, typical; to take an exam

ex.8, p.73 (вис. рів.)

 • 6.

25/01

25/01

Школи Великоб­ританії. Розвиток на­вичок читання.

Reading& Vo­cabulary

an education, a technology, na­tional,

ex.1, p.68 ex.6, p.71

ex. 1a, p.68; ex.3, p.70

ex.2,3, p.70

ex.7, p.73

WB ex.8,9, pp.40-41

 • 7.

28/01

28/01

Назви навчальних кімнат та шкільного обладнання.

Активізація додаткової лек­сики. Розвиток навичок говоріння.

Speaking

ex.1a, p.73 ex.7, p.77;

ex.2-5, pp.74-75; ex.6, p.76

WB ex.10, p.42

ex. 1, 2, p.77

ex. 3, p.78 (вис. рів.)

 • 8.

30/01

29/01

Особистість учня та учи­теля, їхні риси характеру. Розвиток навичок говоріння.

Vocabulary

responsible, bor­ing, hard, aggres­sive, fair, patient, strict, interesting, smart, low, busy, short, firm

ex. 1,2b, p.79

WB ex. 11, 12, pp.42-43

ex. 2a-4, pp.79-80

WB ex. 1, 2, pp.45-46, ex.3, p.80 (заверш. Реч.

 • 9.

01/02

01/02

Шк предмети та вчителі, що їх викладають. Розвиток навичок читання.

Reading

ex.3, p.81 ; ex.5, p.83

ex.1-3a, p.80-81 ; ex. 6, p.84

ex.4, p.83

WB ex. 3-6, pp. 46-47,ex.4,5, p.67 (усно);

 • 10.

04/02

04/02

Мій улюблений учитель. Розвиток навичок аудію­вання.

Listening

ex. 2, 3, , p.88

ex.5, p.89

ex. 1, p.87 ex.8, p.90

ex. 7, p.89

ex. 4, p.88 ex.6, p.89 ; WB ex.7, p.48

WB ex.8, p.49, ex.2, p.92 (відпов.на пит);

 • 11.

06/02

05/02

Що ми робили на уроках? Минулий тривалий час.

Вдосконалення граматич-них навичок.

Grammar

Past Continu­ous Tense

ex. 1, p.84

ex. 2-4, pp.85-86

WB ex.7, p.48, ex. 5-6, pp.86-87 (усно)

 • 12.

08/02

08/02

Стосунки та правила поведінки у школі. Розвиток навичок говоріння та пи­сьма.

Speaking

ex.4, p.94

ex.3, p.93; ex.5, p.94 ex.9, p.96

ex.1,2, pp.91-92 ex6, 7, p.95; ex.8, p.96.

ex.5b, p.95

ex. 1, p.97

ex.10, p.97 (вис. рів.)

WB ex.9, p.51

 • 13.

11/02

11/02

Час для читання.

Робота над текстами. Вдосконалення навичок літературного перекладу.

Pages 4 Readers

a penalty, to bomb, to scold, strict, ter­rible, to depend on/upon, instead (of)

ex.1, p.106

ex.1, p.106

ex.3, 4, p.109

ex.2, 5, p.108-109 (переказ.); Підготув. проект по темі.

 • 14.

13/02

12/02

Виконання та презентація проектів по темі. Систе-матизація знань, умінь та навичок по темі.

Look Back

ex.3a, p.98

ex.5a, p.100;

ex.3b, p.99; ex.4, p.100

ex.1, 2, p.98

 • WB ex.10, p.51, підг. дод. інф
 • 15.

15/02

15/02

Узагальнення ви­вченого матеріалу по темі.

Робота в словниках

Засоби масової інформації (11 годин)

 • 16.

18/02

18/02

Засоби масової інформа-ції та періоди­чні видання. Введення ЛО та форму-вання лексичн. навичок.

Vocabulary

a compositor, a correspondent, a machine,, to de­liver, to print; means of commu­nication

ex.1b, p.182

ex.1a, p.182; ex.5b, p.184

ex.2-5a, pp.183-184

WB ex.1, 2, pp.81-82;

ex.2, p.185;

 • 17.

20/02

19/02

Газети та журнали в Україні. Формування навичок чи­тання.

Reading

a journalist, an of­ficial, a periodical, press, society, a trade, to appeal, to guarantee; to in­crease; to subscribe to (periodicals)

ex.2, 3, p.185

ex.1, p.185; ex.4,5, pp.187-188

ex.6, p.188;

WB ex.3, 4, pp.82-83

 • 18.

22/02

22/02

Британські засоби масової інформа­ції. Формування на­вичок аудіювання.

Listening

finance, an item, a heading, quality, to cater, to cover; to catch the eye; to provide material about (smth); to succeed in doing smth

ex.1, p.189

ex. 3, 4a, p.190

ex.4b, 5, p.191

ex.2, p.189

WB ex.5, 6, p.84

 • 19.

25/02

25/02

Мас медіа в сучасному світі. Видо-часові фо­рми англ мови. Формування граматичних навичок.

Grammar

Mixed Tenses

ex.1-5, pp.191-195

WB ex.7, p.85, ex. 6,7, pp.195

 • 20.

27/02

26/02

Улюблені засоби масової інформа­ції. Розвиток на­вичок говоріння та письма.

Speaking

ex. 3a, p.195

ex. 1, 2, p.194;

WB ex. 8b, p.85

ex.5,6, p.193 (усно)

 • 21.

01/03

01/03

У газетному кіоску.

Розвиток навичок діалогічного мовлення.

ex. 3b,c, p.195;

WB ex.8а,p.85;

Написати та вивчити діалог.

 • 22.

04/03

04/03

Інтернет: за і проти. Вдосконалення навичок письмового мовлення.

ex. 4, p.196

Твір по темі.

 • 23.

06/03

05/03

Правила спілкування в мережі інтернет. Вдосконалення навичок монологічного мовлення.

ex.1b, 2, p.199

Написати поради.

 • 24.

11/03

11/03

Час для читання.

Вдосконалення навичок читання та склад плану.

Writing

ex.1a, p.199

ex. 5, 6, 7b, p.197

WB ex. 10-12, pp.89-90

 • 25.

13/03

12/03

Виконання проектів по темі. Систематизація знань, умінь та навичок по темі.

Підготув. інтерв'ю по темі

 • 26.

15/03

15/03

Узагальнення вивченого матеріалу по темі.

Робота в словниках

Великобританія (9 годин)

 • 27.

18/03

18/03

Англомовні кра­їни на карті світу. Введення ЛО та формування лексичн. навичок.

Vocabulary

ex. 1, p.200

ex.-53, pp.201-202

WB ex.1-3, p.92;

 • 28.

20/03

19/03

Артикль з геогра­фічними назвами. Формування граматичних навичок.

Countries and continents

Definite arti­cle with ge­ographical names

ex. 2, p.200

ex.2, p.200 (знайти прав. відповідь)

 • 29.

22/03

22/03

Географічне положення та клімат Великобританії. Активізація лексики по темі. Робота з картою.

Reading

ex. 4, p.205 ex. 8b, p.208

ex. 3, p.205

ex.5, p.202;WB ex. 3-6, pp. 93-94

 • 30.

01/04

01/04

Міста Великобри­танії. Формування на­вичок аудіювання та говоріння.

Listening

ex. 2, p.205

ex. 1, p.203

WB ex. 7-9, p.96; ex.6, 7, pp.210

 • 31.

03/04

02/04

Населення та національ-ності Великобританії. Розви­ток навичок ауді­ювання та письма.

Listening

ex. 6a, p.206; ex. 7, p.207

ex. 5, p.205

ex.1, p.208

ex. 6b, p.206; ex. 8a, p.208

ex.7, 8, p.210;

 • 32.

05/04

05/04

Визначні пам'ятки Сполученого Королівс­тва.

Пасивн. стан. Вдосконале-ння граматичних навичок.

Grammar

to be situated; to be washed

Present Per­fect Passive

ex.9, p.211

ex.2-8, pp.209-211

ex.9, pp. 211 (вис. рів.)

 • 33.

08/04

08/04

Домашнє читання.

Вдосконаленняк навичок переказу.

Переказ тексту. Підготув матеріал для проекту по темі.

 • 34.

10/04

09/04

Виконання та презен-тація проектів по темі. Систематизація знань, умінь та навичок по темі.

Reading

a climate, a com­pass, an island, a strait, a zero, mild, to occupy, to separate, to surround;

ex.2a, p.220

ex.1,2, p.212

ex.1, 2b, pp.220-221

ex.3, p.214

WB ex.11, 12, pp.97-98

ex.2, p.212 переказ.

 • 35.

12/04

12/04

Узагальнення ви­вченого матеріалу по темі.

ex.2a, p.220

WB ex. 16, pp.100

WB ex. 14, 15, pp.99-100; ро-бота в словниках.

Україна (10/11 годин)

 • 36.

15/04

15/04

Географічне поло­ження України. Введення ЛО та формування лексичн. навичок.

Names of the countries and riv­ers; nationalities;

ex. 4,p.214

ex. 6, p.216

ex.5, p.216

WB ex.17,18, p.101; вивч .сл.;

ex.4, p.214,

 • 37.

17/04

16/04

Клімат України. Форму-вання навичок читання.

square kilometre

ex.8, p.218

ex. 7, p.216

WB ex.19, p.103;

ex.5,6, p.216 (усно)

 • 38.

19/04

29/04

Населення та етногра-фічні групи на території Країни. Формування навичок аудіювання.

ex.9, p.220

Підготув повідомлення по темі.

 • 39.

22/04

22/04

Враження від по­дорожей країною. Розвиток навичок говоріння.

ex.1,2, p.223

ex.2b, p.224

ex.4, p.222 (усно);

 • 40.

24/04

23/04

Маршрут огляду містами України. Розвиток навичок аудіювання.

ex.2, 3, p.225;

ex.3, p.224 (переказ)

 • 41.

26/04

26/04

Листівка другу. Вдоскона-лення на­вичок письма.

a penalty, a mind, a venture, myste­rious, upset, to venture; to make a living

ex.1, 4a, p.225

ex.4b,5, pp.226-227

ex.6 (п.),7 (у), p.227

 • 42.

29/04

29/04

Україна та Великобри-танія. Вдосконалення діалогічного мовлення.

ex.8, p.228;ex.13, p.230

ex.10-12, p.229

ex.9, p.22; ex. 14, 15, p.2318

ex. 16, p.232

Підготув. додатк. інформ.

 • 43.

03/05

30/04

Домашнє читання.

Робота над запитаннями по тексту.

ex.1, p.233

Відповіді на запитання.,

 • 44.

_____________________

03/05

Виконання та презен-тація проектів по темі.

ex.9, pp. 231 (вис. рів.)

 • 45.

06/05

06/05

Систематизація та удоско­налення знань, умінь та навичок по темі.

ex.2-5, p.236

ex. 6, p.237 (напис. статтю)

 • 46.

08/05

07/05

Підготовка до контро-льних робіт.Узагальнення ви­вченого матеріалу.

ex.1b, p.233

 • 47.

10/05

10/05

Контроль навичок аудіювання по темі «Шкільне життя».

 • 48.

13/05

13/05

Контроль навичок читання по темі «Засоби масової ін­формації»

 • 49.

15/05

14/05

Контроль навичок письма по темам: «Великобританія», «Україна». (на вибір)

 • 50.

17/05

17/05

Контроль навичок говоріння по темам «Шкільне життя», «ЗМІ», «Великобританія», «Україна». (на вибір)

 • 51.

20/05

20/05

Аналіз контрольних робіт.

 • 52.

22/05

21/05

Вивчення країнознавчого матеріалу. Перегляд відео англ. мовою.

 • 53.

24/05

24/05

Підсумковий урок за рік.

Перегляд файлу

Календарно - тематичне планування уроків англійської мови на ІІ семестр у 8-му класі / 3 год./тижд.

Планування складено за програмою «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних

закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 5-9 класи, Київ, 2017р.

 • Карпюк О.Д., English (Year 8) (Англійська мова (8-й рік навчання)): підручник для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: «Видавництво Астон», 2016.
 • Карпюк О.Д., Робочий зошит з англійської мови для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Тернопіль: Лібра Терра, 2016.

8 – Д клас (ПН., СР., ПТ.)

Вихідні дні: 01.05.2019 (СР.)

                     09.05.2019 (ПТ.)

       8 – Є клас (ПН., ВТ., ПТ.)

         Вихідний день: 09.05.2019 (ПТ.)

Тема 5. Шкільне життя

15 год.

Тема 6. Засоби масової інформації

11 год.

Тема 7. Велика Британія

9 год.

Тема 8. Україна

10 год.

К.р. (аудіювання)

К.р. (читання)

К.р.(письмо)

К.р. (говоріння)

1

1

1

1

Аналіз к.р.

1

Перегляд відео англ. мовою. 

1

Підсумковий урок за рік.

1

Всього за журналом:

 52 год.

Тема 5. Шкільне життя

15 год.

Тема 6. Засоби масової інформації

11 год.

Тема 7. Велика Британія

9 год.

Тема 8. Україна

11 год.

К.р. (аудіювання)

К.р. (читання)

К.р.(письмо)

К.р. (говоріння)

1

1

1

1

Аналіз к.р.

1

Перегляд відео англ. мовою.

1

Підсумковий урок за рік.

1

Всього за журналом:

 53 год.

 

п/п

Дата

При-мітка

Сфера спілку­вання

Мовленнєві зразки

Лексичний матеріал

Граматичний мате­ріал

Аудію­вання

Гово­ріння

Читання

Письмо

Домашнє завдання

8-Д

8-Є

Шкільне життя ( 15 годин)

 1.  

14/01

14/01

Шкільне життя.

Введення ЛО та формування лексичн. навичок.

 

A university, to de­cide, to improve, to memorize; to cheer smb up

 

ex.2, 3, 4, pp.62-63

 

 

ex.3, p.63

ex., p.62;

вивчити слова

 1.  

16/01

15/01

Характери­стика школи. Активізація лексики в  мовленні та на письмі.

 

 

 

 

ex.4, p.63

ex.1, p.62; ex.5, p.63

 

WB ex.1-3, pp.36-37,

 1.  

18/01

18/01

Шкільні справи.

Формування навичок говоріння.

 

 

 

 

 

 

ex. 1, 2, pp.64-65

WB ex.4-6,                                                                                                                                                                                                                       pp.36-37,

 

 1.  

21/01

21/01

Модальні дієслова  should, may / might. Формування грама­тичних навичок.

Grammar

 

Modal Verbs: should, may / might

 

 

 

ex. 3-6, pp.65-67

ex.7, p.67(вибр відп.); ex.4, 5, pp.70-71

 1.  

23/01

22/01

Типи шкіл. Школи в Україні та за кордоном.

Формування навичок читання та перекладу.

 

primary, secondary, typical; to take an exam

 

 

 

 

 

ex.8, p.73 (вис. рів.)

 1.  

25/01

25/01

Школи  Великоб­ританії. Розвиток на­вичок читання.

Reading& Vo­cabulary

an education, a technology, na­tional,

 

 

ex.1, p.68 ex.6, p.71

ex. 1a, p.68; ex.3, p.70

ex.2,3, p.70

ex.7, p.73

WB ex.8,9, pp.40-41

 1.  

28/01

28/01

Назви навчальних кімнат та шкільного обладнання.

Активізація додаткової лек­сики. Розвиток навичок говоріння.

Speaking

 

 

 

ex.1a, p.73 ex.7, p.77;

ex.2-5, pp.74-75; ex.6, p.76

 

WB ex.10, p.42

ex. 1, 2, p.77

ex. 3, p.78 (вис. рів.)

 1.  

30/01

29/01

Особистість учня та учи­теля, їхні риси характеру. Розвиток навичок говоріння.

Vocabulary

responsible, bor­ing, hard, aggres­sive, fair, patient, strict, interesting, smart, low, busy, short, firm

 

 

 

ex. 1,2b, p.79

WB ex. 11, 12, pp.42-43

ex. 2a-4, pp.79-80

WB ex. 1, 2, pp.45-46,  ex.3, p.80 (заверш. Реч.

 1.  

01/02

01/02

Шк предмети та вчителі, що їх викладають.  Розвиток навичок читання.

Reading

 

 

 

ex.3, p.81 ; ex.5, p.83

ex.1-3a, p.80-81 ; ex. 6, p.84

ex.4, p.83

WB ex. 3-6, pp. 46-47,ex.4,5, p.67 (усно);

 1.  

04/02

04/02

Мій улюблений учитель. Розвиток навичок аудію­вання.

Listening

 

 

ex. 2, 3, , p.88

ex.5, p.89

ex. 1, p.87 ex.8, p.90

ex. 7, p.89

ex. 4, p.88 ex.6, p.89 ; WB ex.7, p.48

WB ex.8, p.49,  ex.2, p.92 (відпов.на пит);

 1.  

06/02

05/02

Що ми робили на уроках? Минулий тривалий час.

Вдосконалення граматич-них навичок.

Grammar

 

Past Continu­ous Tense

 

ex. 1, p.84

 

ex. 2-4, pp.85-86

WB ex.7, p.48,  ex. 5-6, pp.86-87 (усно)

 1.  

08/02

08/02

Стосунки  та правила поведінки у школі. Розвиток навичок говоріння та пи­сьма.

Speaking

 

 

ex.4, p.94

ex.3, p.93;  ex.5, p.94 ex.9, p.96

ex.1,2, pp.91-92 ex6, 7, p.95; ex.8, p.96.

ex.5b, p.95

 

ex. 1, p.97

ex.10, p.97 (вис. рів.)

WB ex.9, p.51

 1.  

11/02

11/02

Час для читання.

Робота над текстами. Вдосконалення навичок літературного перекладу.

Pages 4 Readers

a penalty, to bomb, to scold, strict, ter­rible, to depend on/upon, instead (of)

 

ex.1, p.106

ex.1, p.106

ex.3, 4, p.109

 

ex.2, 5, p.108-109 (переказ.); Підготув. проект по темі.

 1.  

13/02

12/02

Виконання та презентація проектів по темі. Систе-матизація знань, умінь та навичок по темі.

Look Back

 

 

ex.3a, p.98

ex.5a, p.100;

ex.3b, p.99; ex.4, p.100

ex.1, 2, p.98

 

WB ex.10, p.51, підг. дод. інф

 1.  

15/02

15/02

Узагальнення ви­вченого матеріалу по темі.

 

 

 

 

 

 

 

Робота в словниках

Засоби масової інформації (11 годин)

 1.  

18/02

18/02

Засоби масової інформа-ції та періоди­чні видання.  Введення ЛО та форму-вання лексичн. навичок.

Vocabulary

a compositor, a correspondent, a machine,, to de­liver, to print; means of commu­nication

 

 

ex.1b, p.182

ex.1a, p.182; ex.5b, p.184

ex.2-5a, pp.183-184

WB ex.1, 2, pp.81-82;

ex.2, p.185;

 

 1.  

20/02

19/02

Газети та журнали в Україні. Формування навичок чи­тання.

Reading

a journalist, an of­ficial, a periodical, press, society, a trade, to appeal, to guarantee; to in­crease; to subscribe to (periodicals)

 

 

ex.2, 3, p.185

ex.1, p.185; ex.4,5, pp.187-188

 

ex.6, p.188;

WB ex.3, 4, pp.82-83

 1.  

22/02

22/02

Британські засоби масової інформа­ції. Формування на­вичок аудіювання.

Listening

finance, an item, a heading, quality, to cater, to cover; to catch the eye; to provide material about (smth); to succeed in doing smth

 

ex.1, p.189

ex. 3, 4a, p.190

ex.4b, 5, p.191

ex.2, p.189

WB ex.5, 6, p.84

 1.  

25/02

25/02

Мас медіа в сучасному світі. Видо-часові фо­рми англ мови. Формування  граматичних навичок.

Grammar

Mixed Tenses

 

 

 

ex.1-5, pp.191-195

WB ex.7, p.85, ex. 6,7, pp.195

 1.  

27/02

26/02

Улюблені засоби масової інформа­ції. Розвиток на­вичок  говоріння та письма.

Speaking

 

 

 

ex. 3a, p.195

ex. 1, 2, p.194;

WB ex. 8b, p.85

ex.5,6, p.193 (усно)

 

 1.  

01/03

01/03

У газетному кіоску.

Розвиток навичок діалогічного мовлення.

 

 

 

 

 

ex. 3b,c, p.195;

 

WB ex.8а,p.85;

Написати та вивчити діалог.

 1.  

04/03

04/03

Інтернет: за і проти. Вдосконалення навичок письмового мовлення.

 

 

 

 

 

ex. 4, p.196

 

Твір по темі.

 1.  

06/03

05/03

Правила спілкування в мережі інтернет. Вдосконалення навичок монологічного мовлення.

 

 

 

 

 

 

ex.1b, 2, p.199

Написати поради.

 1.  

11/03

11/03

Час для читання.

Вдосконалення навичок читання та склад плану.

Writing

 

 

 

ex.1a, p.199

ex. 5, 6, 7b, p.197

 

WB ex. 10-12, pp.89-90

 1.  

13/03

12/03

Виконання проектів по темі. Систематизація знань, умінь та навичок по темі.

 

 

 

 

 

 

 

Підготув. інтерв’ю по темі

 

 1.  

15/03

15/03

Узагальнення вивченого матеріалу по темі.

 

 

 

 

 

 

 

Робота в словниках

Великобританія (9 годин)

 1.  

18/03

18/03

Англомовні кра­їни на карті світу.  Введення ЛО та формування лексичн. навичок.

Vocabulary

 

 

 

ex. 1, p.200

 

ex.-53, pp.201-202

WB ex.1-3, p.92; 

 1.  

20/03

19/03

Артикль з геогра­фічними назвами. Формування граматичних навичок.

 

Countries and continents

Definite arti­cle with ge­ographical names

 

 

ex. 2, p.200

 

ex.2, p.200 (знайти прав. відповідь)

 1.  

22/03

22/03

Географічне положення  та клімат Великобританії. Активізація лексики по темі. Робота з картою.

Reading

 

 

 

 

ex. 4, p.205 ex. 8b, p.208

ex. 3, p.205

ex.5, p.202;WB ex. 3-6, pp. 93-94

 1.  

01/04

01/04

Міста Великобри­танії. Формування на­вичок аудіювання та говоріння.

Listening

 

 

ex. 2, p.205

ex. 1, p.203

 

 

WB ex. 7-9, p.96;   ex.6, 7, pp.210

 1.  

03/04

02/04

Населення та національ-ності Великобританії. Розви­ток навичок ауді­ювання та письма.

Listening

 

 

ex. 6a, p.206; ex. 7, p.207

ex. 5, p.205

ex.1, p.208

 

ex. 6b, p.206; ex. 8a, p.208

ex.7, 8, p.210;

 1.  

05/04

05/04

Визначні пам’ятки Сполученого Королівс­тва. 

Пасивн. стан. Вдосконале-ння граматичних навичок.

Grammar

to be situated; to be washed

Present Per­fect Passive

 

 

ex.9, p.211

ex.2-8, pp.209-211

ex.9, pp. 211 (вис. рів.)

 1.  

08/04

08/04

Домашнє читання.

Вдосконаленняк навичок переказу.

 

 

 

 

 

 

 

Переказ тексту. Підготув матеріал для проекту по темі.

 1.  

10/04

09/04

Виконання  та презен-тація проектів по темі. Систематизація знань, умінь та навичок по темі.

Reading

a climate, a com­pass, an island, a strait, a zero, mild,  to occupy, to separate, to surround;

 

ex.2a, p.220

ex.1,2, p.212

ex.1, 2b, pp.220-221

ex.3, p.214

WB ex.11, 12, pp.97-98

ex.2, p.212 переказ.

 1.  

12/04

12/04

Узагальнення ви­вченого матеріалу по темі.

 

 

 

 

ex.2a, p.220

 

WB ex. 16, pp.100

WB ex. 14, 15, pp.99-100; ро-бота в словниках.

Україна (10/11 годин)

 1.  

15/04

15/04

Географічне поло­ження України. Введення ЛО та формування лексичн. навичок.

 

Names of the countries and riv­ers; nationalities;

 

 

ex. 4,p.214

ex. 6, p.216

ex.5, p.216

WB ex.17,18, p.101; вивч .сл.;

ex.4, p.214,  

 1.  

17/04

16/04

Клімат України. Форму-вання навичок читання.

 

square kilometre

 

 

ex.8, p.218

ex. 7, p.216

 

WB ex.19, p.103;  

ex.5,6, p.216 (усно)

 1.  

19/04

29/04

Населення та етногра-фічні групи на території Країни. Формування навичок аудіювання.

 

 

 

 

 

ex.9, p.220

 

Підготув повідомлення по темі.

 1.  

22/04

22/04

Враження від по­дорожей  країною. Розвиток навичок говоріння.

 

 

 

 

ex.1,2, p.223

ex.2b, p.224

 

ex.4, p.222 (усно);

 1.  

24/04

23/04

Маршрут огляду містами України. Розвиток навичок аудіювання.

 

 

 

 

 

ex.2, 3, p.225;

 

ex.3, p.224 (переказ)

 1.  

26/04

26/04

Листівка другу. Вдоскона-лення на­вичок письма.

 

a penalty, a mind, a venture, myste­rious, upset, to venture; to make a living

 

 

ex.1, 4a, p.225

 

ex.4b,5, pp.226-227

ex.6 (п.),7 (у), p.227

 1.  

29/04

29/04

Україна та Великобри-танія. Вдосконалення діалогічного мовлення.

 

 

 

ex.8, p.228;ex.13, p.230

ex.10-12, p.229

ex.9, p.22; ex. 14, 15, p.2318

ex. 16, p.232

Підготув. додатк. інформ.

 1.  

03/05

30/04

Домашнє читання.

Робота над запитаннями по тексту.

 

 

 

 

ex.1, p.233

 

 

Відповіді на запитання.,

 

 1.  

_____________________

03/05

Виконання та презен-тація проектів по темі.

 

 

 

 

 

 

 

ex.9, pp. 231 (вис. рів.)

 1.  

06/05

06/05

Систематизація та удоско­налення знань, умінь та навичок по темі.

 

 

 

 

 

ex.2-5, p.236

 

ex. 6, p.237 (напис. статтю)

 1.  

08/05

07/05

Підготовка до контро-льних робіт.Узагальнення ви­вченого матеріалу.

 

 

 

ex.1b, p.233

 

 

 

 

 1.  

10/05

10/05

Контроль навичок аудіювання по темі «Шкільне життя».

 

 1.  

13/05

13/05

Контроль навичок читання по темі  «Засоби масової ін­формації»

 

 1.  

15/05

14/05

Контроль навичок письма по темам:  «Великобританія», «Україна». (на вибір)

 

 1.  

17/05

17/05

Контроль навичок говоріння  по темам «Шкільне життя», «ЗМІ», «Великобританія», «Україна». (на вибір)

 

 1.  

20/05

20/05

Аналіз контрольних робіт.

 

 1.  

22/05

21/05

Вивчення країнознавчого матеріалу. Перегляд відео англ. мовою.

 

 1.  

24/05

24/05

Підсумковий урок за рік.

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (8-й рік навчання) 8 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
8 січня 2019
Переглядів
6599
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку