28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

Календарно-тематичне планування уроків української мови. 6 клас

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків української мови складено відповідно до змісту навчальної програми: Українська мова. 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804) та вимог Методичних рекомендацій щодо викладання української мови в 2018-2019 навчальному році.

Перегляд файлу

 

 

Календарно-тематичне планування

 уроків української мови

6 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Українська мова. 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804);

 

 

 

 

 

 

Українська мова

Години з РМ

23

 

І

ІІ

Фронтальні види контрольних робіт

Перевірка мовної теми

4

4

Письмо: Переказ

1

1

Твір

-

1

Правопис:

диктант

1

1

Індивідуальні види контрольних робіт

Говоріння:

  діалог

1

-

усний переказ

1

-

усний твір

-

1

читання вголос

-

1

 

 

І семестр

№ уроку

план.

№ уроку

факт.

Тема уроку

Дата уроку

план.

Дата уроку

факт.

 

Домашнє завдання

Методичний супровід

Вступ

1

 

Краса і багатство української мови

 

 

 

методичний посібник

Повторення, узагальнення  й поглиблення вивченого

2

 

РМ №1 Види мовленнєвої діяльності . Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складники

 

 

 

наочний матеріал, методичний посібник

3

 

РМ №2 Повторення вивченого про типи мовлення

 

 

 

наочний матеріал, методичний посібник

4

 

Словосполучення і речення. Головні члени речення. Просте речення

 

 

 

наочний матеріал

5

 

Звертання, вставні слова, однорідні члени речення в простому реченні

 

 

 

методичний посібник, дидактичний матеріал

6

 

РМ №3 Складання й розігрування діалогу етикетного характеру відповідно до запропонованої ситуації спілкування етикетного характеру

 

 

 

методичний посібник, дидактичний матеріал

7

 

Складне речення

 

 

 

методичний посібник, дидактичний матеріал

8

 

Пряма мова. Діалог

 

 

 

методичний посібник, дидактичний матеріал

9

 

Основні орфограми та пунктограми

 

 

 

дидактичний матеріал

10

 

Контрольна робота

 

 

 

дидактичний матеріал

Лексикологія. Фразеологія

11

 

Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова

 

 

 

методичний посібник

12

 

Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів.

Лексична помилка

 

 

 

методичний посібник, дидактичний матеріал

13

 

РМ № 4 Повторення відомостей про стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль

 

 

 

наочний матеріал, методичний посібник

14

 

РМ № 5 Ділові папери. Оголошення

 

 

 

наочний матеріал, методичний посібник

15

 

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов

 

 

 

дидактичний матеріал

16

 

Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми

 

 

 

наочний матеріал, методичний посібник

17

 

Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова

 

 

 

наочний матеріал, методичний посібник

18

 

Групи слів за вживанням: діалектні та просторічні слова

 

 

 

методичний посібник, дидактичний матеріал

19

 

Групи слів за вживанням: професійні слова й терміни

 

 

 

методичний посібник, дидактичний матеріал

20

 

Пароніми

 

 

 

дидактичний матеріал

21

 

Поняття про фразеологізм, його лексичне значення

 

 

 

дидактичний матеріал

22

 

Джерела українських фразеологізмів

 

 

 

наочний матеріал, методичний посібник

23

 

Фразеологіз­ми в ролі членів речення

 

 

 

методичний посібник, дидактичний матеріал

24

 

Ознайомлення із фразеологічним словником

 

 

 

методичний посібник, дидактичний матеріал

25

 

Контрольна робота

 

 

 

наочний матеріал, методичний посібник

Словотвір. Орфографія

26

 

Змінювання і творення слів. Твірне слово

 

 

 

дидактичний матеріал

27

 

Основні способи словотворення

 

 

 

методичний посібник, дидактичний матеріал

28

 

РМ № 6 Повторення вивченого про текст, його основні ознаки, особливості будови тексту, використання мовних засобів зв’язку між його частинами. Будова елементарного роздуму

 

 

 

методичний посібник, дидактичний матеріал

29

 

РМ № 7 Складний план прослуханого або прочитаного тексту; простий план власного висловлення

 

 

 

методичний посібник, дидактичний матеріал

30

 

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова

 

 

 

методичний посібник

31

 

РМ № 8 Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

 

 

 

дидактичний матеріал

32

 

Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-,-цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами - ств(о), -зтв(о), -цтв(о

 

 

 

наочний матеріал, методичний посібник

33

 

РМ № 9 Контрольний докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

 

 

 

методичний посібник

34

 

РМ № 10 Контрольний докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

 

 

 

методичний посібник

35

 

Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький; буквосполученням -чн- (-шн-)

 

 

 

методичний посібник, дидактичний матеріал

36

 

Складні слова. Сполучні о, е в складних словах

 

 

 

методичний посібник

37

 

Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів з пів-

 

 

 

дидактичний матеріал

38

 

Творення складноскорочених слів. Правопис складноскорочених слів

 

 

 

наочний матеріал, методичний посібник

39

 

Контрольна робота

 

 

 

дидактичний матеріал

Морфологія. Орфографія. Іменник

40

 

Повторення вивченого про самостійні частини мови в попередніх класах.

Загальна характеристика частин мови. Граматична помилка, умовне позначення її

 

 

 

методичний посібник, дидактичний матеріал

41

 

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

 

 

 

методичний посібник

42

 

Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні . Велика буква та лапки у власних назвах . Збірні іменники

 

 

 

дидактичний матеріал

43

 

Рід іменників. Іменники спільного роду

 

 

 

дидактичний матеріал

44

 

Відмінки іменників. Кличний відмінок

 

 

 

методичний посібник, дидактичний матеріал

45

 

РМ № 11 Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі

 

 

 

методичний посібник

46

 

РМ № 12 Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі

 

 

 

методичний посібник

47

 

Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни й групи

 

 

 

методичний посібник

48

 

Відмінювання іменників І відміни

 

 

 

дидактичний матеріал

49

 

Відмінювання іменників ІІ відміни

 

 

 

дидактичний матеріал

50

 

Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку

 

 

 

наочний матеріал, методичний посібник

51

 

Відмінювання іменників ІІІ відміни

 

 

 

дидактичний матеріал

 

 

Відмінювання іменників ІV відміни

 

 

 

дидактичний матеріал

52

 

Контрольний диктант

 

 

 

методичний посібник,

53

 

Контрольна робота

 

 

 

дидактичний матеріал

54

 

 Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників

 

 

 

дидактичний матеріал

55

 

Відмінювання іменників, що мають форму лише множини

 

 

 

наочний матеріал, методичний посібник

 

ІІ семестр

№ уроку

план.

№ уроку

факт.

Тема уроку

Дата уроку

план.

Дата уроку

факт.

 

Домашнє завдання

Методичний супровід

Морфологія. Орфографія. Іменник

56

 

Букви -а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду другої відміни

 

 

 

наочний матеріал, методичний посібник

57

 

Особливості написання іменників у кличному відмінку

 

 

 

наочний матеріал, методичний посібник

58

 

РМ № 13 Будова опису приміщення

 

 

 

наочний матеріал

59

 

РМ № 14 Письмовий вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення

 

 

 

методичний посібник, дидактичний матеріал

60

 

РМ № 15 Письмовий вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення

 

 

 

методичний посібник, дидактичний матеріал

61

 

Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові

 

 

 

методичний посібник, дидактичний матеріал

62

 

Не з іменниками

 

 

 

дидактичний матеріал

63

 

РМ № 16 Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень  у художньому стилі

 

 

 

дидактичний матеріал

64

 

Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн(я), -ення(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о)

 

 

 

дидактичний матеріал

65

 

Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн(я), -ення(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о)

 

 

 

методичний посібник, дидактичний матеріал

66

 

Правопис складних іменників

 

 

 

методичний посібник

67

 

Контрольна робота

 

 

 

дидактичний матеріал

Морфологія Орфографія. Прикметник

68

 

Прикметник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

 

 

 

методичний посібник

69

 

Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників з однієї групи в іншу

 

 

 

методичний посібник, дидактичний матеріал

70

 

Ступені порівняння якісних прикметників, творення їх

 

 

 

наочний матеріал, методичний посібник

71

 

Відмінювання прикметників.

Прикметники твердої й м’якої груп

 

 

 

дидактичний матеріал

72

 

Перехід прикметників в іменники.

Творення прикметників

 

 

 

наочний матеріал, методичний посібник

73

 

Написання прикметників із суфіксами: -еньк-, -есеньк-,

-ісіньк-, -юсіньк-

 

 

 

наочний матеріал, методичний посібник

74

 

Написання прикметників із суфіксами: -ськ-,-цьк-, -зьк-

 

 

 

методичний посібник, дидактичний матеріал

75

 

Букви е, о, и в прикметникових суфіксах -ев-(-єв-), -ов,  -ин-,-їн-,

-ичн-

 

 

 

методичний посібник

76

 

Написання не з прикметниками

 

 

 

дидактичний матеріал

77

 

Написання -н- і -нн- прикметниках

 

 

 

методичний посібник

78

 

Написання -н- і -нн- прикметниках

 

 

 

дидактичний матеріал

79

 

Написання складних прикметників разом і через дефіс

 

 

 

наочний матеріал, методичний посібник

80

 

Написання складних прикметників разом і через дефіс

 

 

 

методичний посібник, дидактичний матеріал

81

 

Написання прізвищ прикметникової форми

 

 

 

методичний посібник, дидактичний матеріал

82

 

Контрольна робота

 

 

 

наочний матеріал, методичний посібник

Морфологія. Орфографія. Числівник

83

 

Числівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

 

 

 

дидактичний матеріал

84

 

Числівники кількісні  й порядкові

 

 

 

методичний посібник

85

 

Числівники прості, складні й складені. Роздільне написання складених числівників

 

 

 

дидактичний матеріал

86

 

РМ № 17 Особливості будови опису природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення

 

 

 

методичний посібник, дидактичний матеріал

87

 

РМ № 18 Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи

 

 

 

методичний посібник, дидактичний матеріал

88

 

Відмінювання числівників.

Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках

 

 

 

методичний посібник

89

 

Відмінювання числівників

 

 

 

дидактичний матеріал

90

 

Відмінювання числівників

 

 

 

наочний матеріал, методичний посібник

91

 

Відмінювання числівників

 

 

 

методичний посібник

92

 

РМ № 19 Контрольний докладний письмовий переказ тексту, що містить опис природи

 

 

 

методичний посібник

93

 

РМ № 20 Контрольний докладний письмовий переказ тексту, що містить опис природи

 

 

 

методичний посібник, дидактичний матеріал

94

 

Написання разом порядкових числівників з -тисячний.

 

 

 

методичний посібник

95

 

Узгодження числівників з іменниками

 

 

 

наочний матеріал, методичний посібник

96

 

Правильне вживання числівників на позначення дат і часу

 

 

 

дидактичний матеріал

97

 

Контрольна робота

 

 

 

дидактичний матеріал

Морфологія. Орфографія. Займенник

98

 

Займенник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

 

 

 

методичний посібник, дидактичний матеріал

99

 

Розряди займенників за значенням

 

 

 

методичний посібник

100

 

РМ № 21 Письмовий твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень

 

 

 

дидактичний матеріал

101

 

Відмінювання особових  займенників . Приставний н у формах особових займенників

 

 

 

дидактичний матеріал

102

 

Відмінювання зворотного займенника себе

 

 

 

методичний посібник, дидактичний матеріал

103

 

РМ № 22 Контрольний письмовий твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі

 

 

 

методичний посібник

104

 

Відмінювання присвійних та вказівних займенників. Приставний н у формах вказівних  займенників

 

 

 

методичний посібник

105

 

Відмінювання питальних та відносних займенників

 

 

 

методичний посібник

106

 

Відмінювання та правопис заперечних займенників

 

 

 

дидактичний матеріал

107

 

Відмінювання та написання разом і через дефіс неозначених займенників

 

 

 

дидактичний матеріал

108

 

Відмінювання та написання разом і через дефіс неозначених займенників

 

 

 

наочний матеріал, методичний посібник

109

 

РМ № 23 Есе світоглядного змісту

 

 

 

дидактичний матеріал

110

 

Відмінювання означальних займенників

 

 

 

наочний матеріал, методичний посібник

111

 

Контрольний диктант

 

 

 

дидактичний матеріал

112

 

Контрольна робота

 

 

 

дидактичний матеріал

113

 

Лексикологія. Фразеологія

 

 

 

дидактичний матеріал

114

 

Словотвір. Орфографія

 

 

 

наочний матеріал, методичний посібник

115

 

Морфологія . Орфографія

 

 

 

методичний посібник

116

 

Морфологія. Орфографія

 

 

 

методичний посібник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
31 липня 2018
Переглядів
1194
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку