28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

Календарно-тематичне планування уроків української мови для 6 класу

Про матеріал
Календарно-тематичне планування уроків української мови складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання: Українська мова: 5-9 класи. Видавничий дім «Освіта», 2013(зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804)
Перегляд файлу

Українська мова

6 клас

(122 год, 3,5 год на тиждень)

 

 

Розроблено за Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання: Українська мова: 5-9 класи / Г.Т.Шелехова, М.І.Пентилюк, К.В.Таранік-Ткачук, Т.Д.Гнаткович, В.І.Новосьолова, Н.Б.Коржова − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013

(зі змінами,   затвердженими наказом  МОН України від 07.06.2017 №804)

 

 

На основі  підручника:/ Українська мова/ для учнів 6 класу загальноосвітніх закладів, Київ, видавничий дім «Освіта» 2014 рік

 

 

 

Фронтальні види контрольних робіт

 

 

Форми контролю

І семестр

Дата

ІІ семестр

Дата

Перевірка мовної теми

4

1.__________ 2.__________ 3.__________

4.__________

4

1.__________ 2.__________ 3.__________ 4.__________

 

Письмо:

переказ

твір

 

1

-

 

______________

 

1

1

 

___________

___________

Правопис:

диктант

 

1

 

____________

 

1

 

____________

Аудіювання

-

 

1

_____________

Читання мовчки

1

 

_____________

-

 

 

  • Усний твір                                        - Усний переказ
  • Діалог                                               - Читання вголос                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                

 

 

 

 

 

№ з/п

 

 

Тема уроку

Примітка

 

Повторення вивченого в початкових класах

1

 

Вступ.  Краса і багатство української мови.

 

2

 

РМ. №1. Повторення вивченого про мовлення.  Загальне  уявлення про ситуацію, спілкування та її складники: адресат мовлення, адресант мовлення, тема та основна думка висловлювання, мета й місце спілкування (практично). Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації, пов’язаної з обміном думками, життєвим досвідом учнів щодо безпеки спілкування телефоном та в мережі Інтернет.

 

Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого (6 год.)

3

 

Словосполучення і речення. Головні члени речення.

 

4

 

Просте речення. Розділові знаки у простому реченні.

 

5

 

РМ. №2. Повторення вивченого про типи мовлення.  Навчальне читання текстів діалогічного й монологічного характеру.

 

6

 

Звертання, вставні слова.

 

7

 

РМ. №3. Повторення відомостей про стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль.

 

8

 

Однорідні члени речення.

 

9

 

Складне речення. Розділові знаки у складному реченні.

 

10

 

Пряма мова і діалог. Розділові знаки при прямій мові та діалозі.

 

11

 

РМ. №4. Ділові папери. Оголошення для розміщення на шкільному веб-сайті

 

12

 

Контрольний диктант №1.

 Контрольне читання мовчки

 

Зошит

Тематична

Лексикологія

13

 

Групи слів за їх походженням: власне українські слова і запозичені. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів

 

14

 

Лексична помилка (практично)

 

15

 

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): букви и, і

 

16

 

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): правопис знака м’якшення й апострофа

 

17

 

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): подвоєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження.

 

18

 

Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми, історизми), неологізми.

 

19

 

РМ. №5. Повторення вивченого про типи мовлення. Особливості побудови висловлювання-роздуму. «Ким я мрію стати» з використанням неологізмів

 

20

 

Групи слів за вживанням: загальновживані та стилістично забарвлені слова. Діалектні слова.

 

21

 

Професійні слова і терміни, просторічні слова.

 

22

 

Контрольна робота №1. «Лексикологія» (тести і завдання)

 

Тематична

Фразеологія

23

 

Поняття про фразеологізм, його лексичне значення.

 

24

 

Джерела фразеологізмів, їх різновиди. Ознайомлення з фразеологічним словником.

 

Зошит

25

 

РМ. №6. Повторення вивченого про текст, його основні ознаки, особливості будови тексту, використання мовних засобів зв’язку між його частинами. Основні джерела матеріалу для твору (практично).

 

26

 

Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновиди фразеологізмів.

 

27

 

Фразеологізми в ролі членів речень.

 

28

 

Доречне вживання вивчених пластів лексики у власному мовленні; визначення ролі їх у текстів різних стилів

 

29

 

РМ. №7. Складний план прослуханого або прочитаного тексту; простий план власного висловлення. Будова елементарного роздуму

 

30

 

РМ. №8. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

 

31

 

РМ. №9. Контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

 

Тематична

Словотвір. Орфографія

32

 

Змінювання і творення слів. Твірне слово

 

33

 

Основні способи словотворення. Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова.

 

34

 

Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом –ин(а) від прикметників на -ський, -цький; буквосполученням –чн-(-шн-).

 

35

 

Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами-ськ-, -зьк-, -цьк- та іменників із суфіксами

 -ств(о), -зтв(о), -цтв(о).

 

36

 

Складні слова. Сполучні о,е в складних словах.

 

Зошит

37

 

Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів із пів-.

 

38

 

Творення та правопис складноскорочених слів.

 

39

 

Контрольна робота №2. «Фразеологія. Словотвір. Орфографія» (тести і завдання).

 

40

 

РМ №10. Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі на тему: «Який вчинок можна вважати героїчним» з використанням фразеологізмів.

 

Тематична

Морфологія. Орфографія. Іменник

41

 

Загальна характеристика частин мови. Граматична помилка, умовне позначення її

 

42

 

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

 

43

 

Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні (повторення й поглиблення).

 

44

 

Велика буква та лапки у власних назвах. Збірні іменники.

 

45

 

Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду. Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.

 

46

 

Відмінки іменників, їх значення. Кличний відмінок. Відмінювання іменників.

 

47

 

Контрольна робота №3. «Морфологія. Іменник» (тести і завдання).

 

48

 

Підсумковий урок. Семестрове оцінювання

 

Усний твір

Діалог

Зошит

Тематична

ІІ семестр

49

 

Іменник. Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні. Велика буква та лапки у власних назвах (повторення)

 

50

 

Відмінювання іменників І відміни.

 

51

 

Відмінювання іменників І відміни.

 

52

 

Відмінювання іменників ІІ відміни.

 

53

 

Закінчення іменників ІІ відміни в родовому відмінку однини.

 

54

 

Відмінювання іменників ІІІ  відміни.

 

55

 

Відмінювання іменників  ІV відміни.

 

56

 

Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників.

 

57

 

Відмінювання іменників множинної форми.

 

58

 

Написання  не з іменниками.

 

59

 

Правопис складних іменників. Особливості творення іменників. Букви е, и, і в суфіксах –ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн(я),

 -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о),- ев(о).

 

Зошит

60

 

Написання та відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові

 

61

 

РМ.  №11. Будова опису приміщення

 

62

 

РМ.  №12. Письмовий вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення. Визначення ролі іменників в описі приміщення

 

63

 

Контрольна робота № 4. «Іменник» (тести і завдання).

 

Тематична

Морфологія. Орфографія

Прикметник

64

 

Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

65

 

Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні.

 

66

 

Перехід прикметників з однієї групи в іншу.

 

67

 

РМ.№13. Особливості будови опису природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення (розповіді й опису)

 

68

 

РМ.№14. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

 

69

 

РМ.№15. Контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

 

70

 

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення.

 

71

 

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення.

 

72

 

Повні й короткі форми прикметників. Відмінювання прикметників.

 

73

 

Прикметники твердої і м’якої груп, їх відмінювання.

 

74

 

РМ.№16. Усний порівняльний опис двох рослин за ілюстрацією

 

75

 

Контрольна робота №5. «Прикметник»  (тести і завдання).

 

Зошит

76

 

Перехід прикметників у іменники. Морфологічний розбір прикметників

 

Тематична

77

 

Творення прикметників. Написання прикметників із суфіксами –еньк-, -есеньк-,         -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-

 

78

 

Букви е, о, и у прикметникових суфіксах –ев- (-єв-), -ов-      (-йов-, -ьов-), -ин-, -ін-, -ичн-. Зміни приголосних при творенні відносних прикметників за допомогою суфіксів -ськ-, -зьк-, -цьк-.

 

79

 

Написання не з прикметниками.

 

80

 

Написання -н- і -нн- у прикметниках.

 

81

 

Написання складних прикметників разом і через дефіс.

 

82

 

Перехід прикметників у іменники.

 

83

 

Написання прізвищ прикметникової форми.

 

84

 

Розбір прикметника як частини мови.

 

85

 

РМ. №17. Складання характеристики знайомої або відомої людини з використанням прикметників у різних відмінкових формах

 

86

 

Контрольна робота №6. «Прикметник»  (тести і завдання).

 

Зошит

Тематична

Морфологія. Орфографія

Числівник

87

 

Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

88

 

Числівники кількісні і порядкові.

 

89

 

Числівники прості, складні і складені. Роздільне написання складених числівників.

 

90

 

РМ.№18. Письмовий твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень або за картиною

 

91

 

РМ.№19. Письмовий твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень або за картиною

 

92

 

Відмінювання кількісних числівників. Букв ь в кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках.

 

93

 

Відмінювання дробових і збірних кількісних числівників.

 

94

 

Відмінювання порядкових числівників. Написання разом порядкових числівників з –тисячний.

 

95

 

Відмінювання порядкових числівників (система вправ)

 

96

 

Узгодження числівників з іменниками

 

97

 

Правильне вживання числівників на позначення дат і часу

 

98

 

Морфологічний розбір числівника як частини мови.

 

99

 

Контрольна робота №7.  «Числівник» (тести і завдання).

 

Тематична

Морфологія. Орфографія

Займенник

100

 

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників за значенням

 

101

 

Розряди займенників за значенням

 

102

 

Особові займенники.

 

103

 

Зворотній займенник себе.

 

104

 

РМ.№20.  Контрольний твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі з використанням займенників на тему: «У чому полягає гідність людини»

 

105

 

РМ.№21.  Контрольний твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі з використанням займенників на тему: «У чому полягає гідність людини»

 

106

 

Питальні та відносні займенники, їх відмінювання.

 

Зошит

107

 

Заперечні займенники. Правопис заперечних займенників.

 

108

 

Написання займенників із прийменниками окремо.

 

109

 

Неозначені займенники, їх відмінювання.

 

110

 

Написання разом і через дефіс неозначених займенників.

 

111

 

Присвійні займенники

 

112

 

Вказівні й означальні займенники.

 

113

 

Уживання займенників для зв’язку речень у тексті.

 

114

 

Розбір займенника як частини мови.

 

115

 

РМ. №22. Навчальне аудіювання тексту

 

116

 

Контрольне аудіювання

 

117

 

РМ. №23. Есе «У чому полягає життєвий успіх»

 

118

 

Контрольний диктант №2.

 

119

 

Контрольна робота №8. «Займенник» (тестові завдання).

 

Усний переказ

Читання вголос

Повторення і кінці року

120

 

Повторення і узагальнення вивченого за рік з лексикології , фразеології.

 

121

 

Повторення і узагальнення вивченого за рік з словотвору й орфографії.

 

122

 

Повторення і узагальнення вивченого за рік з морфології й орфографії.

 

Зошит

Тематична

 

doc
Додано
19 січня
Переглядів
340
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку