10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарно-тематичне планування уроків з української мови

Про матеріал

Календарне планування уроків української мови у 6 класі ,

складене відповідно до навчальної програми

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами,затвердженими наказомМОН України від 07.06.2017 №804 (електронний ресурс: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html);

( 4 год. на тиждень)

Перегляд файлу

Календарне планування уроків української мови у 6 - А  класі ,

складене відповідно до навчальної програми 

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами,   затвердженими наказом  МОН України від 07.06.2017 №804 (електронний ресурс: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html);

( 4 год. на тиждень)

 

Форми контролю

 

 

  6

І

ІІ

Перевірка мовної теми*

 

 4

4

Письмо:

 Переказ

 

1

 

1

 Твір

1

 

1

Правопис:

диктант**

1

1

 

І семестр

 

ІІ семестр

діалог — 1

усний переказ – 1

 

читання вголос – 1

усний твір – 1

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Дата

Примітки

Тема уроку

К-сть годин

1

 

 

 

Вступ. Краса й багатство української мови

1

Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого (7 год)

2

 

 

 

РМ-1. Повторення вивченого про мовлення. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складники: адресат і адресант мовлення, тема та основна думка висловлювання, мета й місце спілкування (практично). Складання діалогу етикетного характеру відповідно до запропонованої ситуації спілкування.

1

3

 

 

Словосполучення й речення. Головні члени речення. Просте речення.

1

4

 

 

Звертання, вставні слова, однорідні члени речення в простому реченні. Розділові знаки в простому реченні.

1

5

 

 

РМ-2.Складання та розігрування діалогу  - обміну думками та враженнями від переглянутого фільму з використанням звертань, вставних слів і словосполучень.

1

6

 

 

Складне речення. Розділові знаки в ньому.

1

7

 

 

Пряма мова. Діалог.

1

8

 

 

Основні орфограми  та пунктограми

1

9

 

 

 РМ -3.Типи й стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль.

1

10

 

 

Тренувальні вправи. Контрольна робота №1. Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого. Тест.

1

11

 

 

РМ-4. Ділове мовлення. Оголошення для розміщення на шкільному веб-сайті про очікувану подію.

1

Лексикологія. Фразеологія (12 год)

12

 

 

Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова. Тлумачний словник

1

13

 

 

Лексична помилка (тавтологія, калькування, вживання слів у невластивих значеннях тощо) та умовне її позначення (практично)

1

14

 

 

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов: букви и, і; правопис знака м᾽якшення й апострофа; подвоєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження.

1

15

 

 

Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми

1

16

 

 

Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова, офіційно-ділова лексика.

1

17

 

 

Групи слів за вживанням: професійні слова й терміни. Пароніми

1

18

 

 

Діалектні слова. Просторічні слова.

1

19

 

 

РМ-5. Створення висловлення-роздуму «Професія моїх батьків» з використанням професійних слів, неологізмів.

1

20

 

 

Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Ознайомлення із фразеологічним словником.

1

21

 

 

Фразеологізми в ролі членів речення. Використання фразеологізмів у художньому творі.

1

22

 

 

Джерела українських фразеологізмів.

1

23

 

 

Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів.

1

24.

 

 

РМ-6. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

1

25.

 

 

Тренувальні вправи. Контрольна робота №2. Лексикологія. Фразеологія. Тести.

1

26.

 

 

РМ-7. Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі з використанням фразеологізмів.(підготовча  робота)

1

27.

 

 

РМ-8. Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі з використанням фразеологізмів.

1

Словотвір. Орфографія (12 год)

28.

 

 

Змінювання й творення слів. Твірне слово.

1

29.

 

 

РМ-9. Особливості побудови опису приміщення й природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення.

1

30.

 

 

Основні способи словотворення

1

31.

 

 

Основні способи словотворення

1

32.

 

 

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова

1

33.

 

 

Тренувальні вправи.

1

34.

 

 

Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами -ств(о), -цтв(о), -зтв(о)

1

35.

 

 

Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ськ(ий), -цьк(ий), буквосполученням -чн- (-шн-)

1

36.

 

 

Тренувальні вправи.

1

37.

 

 

Складні слова. Сполучні о, е в складних словах. Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів із пів

1

38.

 

 

РМ-10. Контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення

1

39.

 

 

Творення складноскорочених слів. Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів з пів-; правопис складноскорочених слів.

1

40.

 

 

Узагальнення вивченого з теми «Словотвір. Орфографія»

1

41.

 

 

Контрольна робота №3 (тест). Словотвір. Орфографія. Аналіз контрольного переказу

1

Морфологія. Орфографія (56 год)

42

 

 

Повторення вивченого про самостійні частини мови в попередніх класах.

1

43

 

 

Загальна характеристика частин мови. Граматична помилка, умовне її позначення.

1

Іменник (23 год)

44

 

 

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1

45

 

 

Іменники – назви істот і неістот (повторення). Іменники загальні та власні, конкретні й абстрактні.

1

46

 

 

Велика буква і лапки у власних назвах

1

47

 

 

Збірні іменники. Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду

1

48

 

 

Число іменників (повторення). Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини

1

49

 

 

Відмінки іменників, їх значення. Кличний відмінок.

1

50

 

 

Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни й групи

1

51

 

 

РМ-11. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі

1

52

 

 

Відмінювання іменників І відміни

1

53

 

 

Відмінювання іменників ІІ відміни

1

54

 

 

Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви –а,(-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду другої відміни.

1

55

 

 

Тренувальні вправи

1

56

 

 

Відмінювання іменників ІІІ–ІV відмін

1

57

 

 

Контрольний диктант. Діалог.

1

58

 

 

Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників

1

59

 

 

Відмінювання іменників, що мають форму лише множини.

1

60

 

 

Особливості написання іменників у кличному відмінку.

1

61

 

 

Написання й відмінювання імен по батькові та прізвищ.

1

62

 

 

Написання не з іменниками.

1

63

 

 

Букви е, и, і в суфіксах –ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о).

1

64

 

 

Правопис складних іменників.

1

65

 

 

Контрольна робота №4 (тест ). Іменник. Тренувальні вправи.

1

66

 

 

РМ-12. Письмовий вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення.

1

67

 

 

Тренувальні вправи. Аналіз контрольної роботи.

1

Тема. Прикметник (18)

68

 

 

Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

1

69

 

 

Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників з однієї групи в іншу.

1

70

 

 

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення.

1

71

 

 

Тренувальні вправи

1

72

 

 

Повні й короткі форми прикметників.

1

73

 

 

Відмінювання прикметників. Прикметники твердої й м’якої груп

1

74

 

 

Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники.

1

75

 

 

РМ – 13. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

1

76

 

 

Написання прикметників із суфіксами: -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-

1

77

 

 

РМ – 14. Контрольний докладний письмовий переказ тексту, що містить  опис природи.

1

78

 

 

РМ – 15. Контрольний докладний письмовий переказ тексту, що містить  опис природи.

1

79

 

 

Букви е, о, и в прикметникових суфіксах -ев- (-єв-), -ов-(-йов-, -ьов-),  -ин-, -ін-, -ичн-

1

80

 

 

Тренувальні вправи. Аналіз переказу.

1

81

 

 

Контрольний диктант. Читання вголос.

1

82

 

 

Написання не з прикметниками

1

83

 

 

Написання -н-, -нн- у прикметниках

1

84

 

 

РМ-16. Складання листа до близької людини про враження від екскурсії до іншого міста.

1

85

 

 

Написання складних прикметників разом і через дефіс.

1

86

 

 

Написання прізвищ прикметникової форми

1

87

 

 

РМ-17. Твір-опис природи на основі особистих вражень у художньому стилі

1

88

 

 

Морфологічний розбір прикметника. Аналіз письмового твору.

1

89

 

 

Узагальнення й систематизація вивченого про прикметник

1

90

 

 

Контрольна робота №5. Прикметник.

1

91

 

 

РМ-18. Письмовий твір-опис природи за картиною в художньому стилі.

1

Тема. Числівник(12)

92

 

 

Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1

93

 

 

Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові

1

94

 

 

Числівники прості, складні й складені

1

95

 

 

РМ-19. Складання й розігрування діалогу між учнями, яким доручено придбати для класу певну кількість квитків на виставу з використанням числівників у формах непрямих відмінків на позначення кількості та цін.

1

96

 

 

Відмінювання кількісних числівників, що означають цілі числа

1

97

 

 

Тренувальні вправи.

1

98

 

 

Відмінювання кількісних числівників. Буква ь на кінці числівників та перед закінченням у непрямих відмінках

1

99

 

 

Відмінювання кількісних числівників. Роздільне написання складених числівників

1

100

 

 

Відмінювання дробових і збірних числівників.

1

101

 

 

Відмінювання порядкових числівників. Написання разом порядкових числівників з –тисячний

1

102

 

 

Уживання числівників на позначення дат, часу (годин)

1

103

 

 

Числівники у фразеологізмах; засвоєння таких фразеологізмів.

1

104

 

 

Тренувальні вправи

1

105

 

 

Узагальнення вивченого з розділу «Числівник»

1

106

 

 

Контрольна робота № 6. Числівник. Усний твір.

1

107

 

 

Аналіз контрольної роботи

1

Тема. Займенник (12)

108

 

 

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1

109

 

 

Розряди займенників за значенням: особові, зворотний

1

110

 

 

Питальні й відносні займенники, їх відмінювання

1

111

 

 

РМ-20. Контрольний письмовий твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі.(підготовча робота)

1

112

 

 

РМ-21. Контрольний письмовий твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі.

1

113

 

 

Заперечні й неозначені займенники. Написання разом і через дефіс заперечних і неозначених займенників.

1

114.

 

 

Написання займенників із прийменниками окремо.

1

115

 

 

Тренувальні вправи. Аналіз контрольного твору.

1

116

 

 

Присвійні займенники

1

117

 

 

Відмінювання займенників усіх розрядів.

1

118

 

 

Тренувальні вправи

1

119

 

 

РМ-22. Есе на тему «У чому полягає життєвий успіх»

1

120

 

 

Приставний н у формах особових і вказівних займенників.

1

121

 

 

Використання особового займенника Ви у ввічливому значенні при звертанні до однієї особи.

1

122

 

 

Вказівні й означальні займенники

1

123

 

 

Тренувальні вправи. Морфологічний розбір займенника

1

124

 

 

Узагальнення й систематизація вивченого про «Займенник»

1

125

 

 

Тренувальні вправи. Контрольна робота №7. Займенник

1

Тема. Повторення в кінці року

126

 

 

Лексикологія.

1

127

 

 

Фразеологія.

1

128

 

 

РМ -23. Твір-оповідання за жанровою картиною.

1

129

 

 

Словотвір й орфографія

1

130

 

 

Морфологія й орфографія (іменник)

1

131

 

 

Аналіз помилок у творі-оповіданні

1

132

 

 

Морфологія й орфографія (прикметник)

1

133

 

 

РМ-24. Усний твір-опис приміщення за картиною.

1

134

 

 

Морфологія й орфографія (числівник)

1

135

 

 

Морфологія й орфографія (займенник)

1

136

 

 

Тренувальні вправи. Контрольна робота №8. Повторення вивченого в кінці року.

1

137

 

 

Аналіз контрольної роботи

1

138

 

 

РМ -25. Усний твір-розповідь на тему «Люди, з яких я беру приклад»

1

139

 

 

Повторення вивченого. Захист учнівських проектів

1

140

 

 

Повторення вивченого. Захист учнівських проектів

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. черчович наталья
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
27 липня 2018
Переглядів
875
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку