22 серпня о 18:00Вебінар: Як зробити урок цікавим: перевірені лайфхаки

Календарно-тематичне планування уроків з української мови

Про матеріал

Календарне планування уроків української мови у 6 класі ,

складене відповідно до навчальної програми

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами,затвердженими наказомМОН України від 07.06.2017 №804 (електронний ресурс: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html);

( 4 год. на тиждень)

Перегляд файлу

Календарне планування уроків української мови у 6 - А  класі ,

складене відповідно до навчальної програми 

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами,   затвердженими наказом  МОН України від 07.06.2017 №804 (електронний ресурс: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html);

( 4 год. на тиждень)

 

Форми контролю

 

 

  6

І

ІІ

Перевірка мовної теми*

 

 4

4

Письмо:

 Переказ

 

1

 

1

 Твір

1

 

1

Правопис:

диктант**

1

1

 

І семестр

 

ІІ семестр

діалог — 1

усний переказ – 1

 

читання вголос – 1

усний твір – 1

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Дата

Примітки

Тема уроку

К-сть годин

1

 

 

 

Вступ. Краса й багатство української мови

1

Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого (7 год)

2

 

 

 

РМ-1. Повторення вивченого про мовлення. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складники: адресат і адресант мовлення, тема та основна думка висловлювання, мета й місце спілкування (практично). Складання діалогу етикетного характеру відповідно до запропонованої ситуації спілкування.

1

3

 

 

Словосполучення й речення. Головні члени речення. Просте речення.

1

4

 

 

Звертання, вставні слова, однорідні члени речення в простому реченні. Розділові знаки в простому реченні.

1

5

 

 

РМ-2.Складання та розігрування діалогу  - обміну думками та враженнями від переглянутого фільму з використанням звертань, вставних слів і словосполучень.

1

6

 

 

Складне речення. Розділові знаки в ньому.

1

7

 

 

Пряма мова. Діалог.

1

8

 

 

Основні орфограми  та пунктограми

1

9

 

 

 РМ -3.Типи й стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль.

1

10

 

 

Тренувальні вправи. Контрольна робота №1. Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого. Тест.

1

11

 

 

РМ-4. Ділове мовлення. Оголошення для розміщення на шкільному веб-сайті про очікувану подію.

1

Лексикологія. Фразеологія (12 год)

12

 

 

Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова. Тлумачний словник

1

13

 

 

Лексична помилка (тавтологія, калькування, вживання слів у невластивих значеннях тощо) та умовне її позначення (практично)

1

14

 

 

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов: букви и, і; правопис знака м᾽якшення й апострофа; подвоєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження.

1

15

 

 

Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми

1

16

 

 

Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова, офіційно-ділова лексика.

1

17

 

 

Групи слів за вживанням: професійні слова й терміни. Пароніми

1

18

 

 

Діалектні слова. Просторічні слова.

1

19

 

 

РМ-5. Створення висловлення-роздуму «Професія моїх батьків» з використанням професійних слів, неологізмів.

1

20

 

 

Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Ознайомлення із фразеологічним словником.

1

21

 

 

Фразеологізми в ролі членів речення. Використання фразеологізмів у художньому творі.

1

22

 

 

Джерела українських фразеологізмів.

1

23

 

 

Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів.

1

24.

 

 

РМ-6. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

1

25.

 

 

Тренувальні вправи. Контрольна робота №2. Лексикологія. Фразеологія. Тести.

1

26.

 

 

РМ-7. Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі з використанням фразеологізмів.(підготовча  робота)

1

27.

 

 

РМ-8. Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі з використанням фразеологізмів.

1

Словотвір. Орфографія (12 год)

28.

 

 

Змінювання й творення слів. Твірне слово.

1

29.

 

 

РМ-9. Особливості побудови опису приміщення й природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення.

1

30.

 

 

Основні способи словотворення

1

31.

 

 

Основні способи словотворення

1

32.

 

 

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова

1

33.

 

 

Тренувальні вправи.

1

34.

 

 

Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами -ств(о), -цтв(о), -зтв(о)

1

35.

 

 

Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ськ(ий), -цьк(ий), буквосполученням -чн- (-шн-)

1

36.

 

 

Тренувальні вправи.

1

37.

 

 

Складні слова. Сполучні о, е в складних словах. Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів із пів

1

38.

 

 

РМ-10. Контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення

1

39.

 

 

Творення складноскорочених слів. Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів з пів-; правопис складноскорочених слів.

1

40.

 

 

Узагальнення вивченого з теми «Словотвір. Орфографія»

1

41.

 

 

Контрольна робота №3 (тест). Словотвір. Орфографія. Аналіз контрольного переказу

1

Морфологія. Орфографія (56 год)

42

 

 

Повторення вивченого про самостійні частини мови в попередніх класах.

1

43

 

 

Загальна характеристика частин мови. Граматична помилка, умовне її позначення.

1

Іменник (23 год)

44

 

 

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1

45

 

 

Іменники – назви істот і неістот (повторення). Іменники загальні та власні, конкретні й абстрактні.

1

46

 

 

Велика буква і лапки у власних назвах

1

47

 

 

Збірні іменники. Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду

1

48

 

 

Число іменників (повторення). Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини

1

49

 

 

Відмінки іменників, їх значення. Кличний відмінок.

1

50

 

 

Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни й групи

1

51

 

 

РМ-11. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі

1

52

 

 

Відмінювання іменників І відміни

1

53

 

 

Відмінювання іменників ІІ відміни

1

54

 

 

Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви –а,(-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду другої відміни.

1

55

 

 

Тренувальні вправи

1

56

 

 

Відмінювання іменників ІІІ–ІV відмін

1

57

 

 

Контрольний диктант. Діалог.

1

58

 

 

Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників

1

59

 

 

Відмінювання іменників, що мають форму лише множини.

1

60

 

 

Особливості написання іменників у кличному відмінку.

1

61

 

 

Написання й відмінювання імен по батькові та прізвищ.

1

62

 

 

Написання не з іменниками.

1

63

 

 

Букви е, и, і в суфіксах –ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о).

1

64

 

 

Правопис складних іменників.

1

65

 

 

Контрольна робота №4 (тест ). Іменник. Тренувальні вправи.

1

66

 

 

РМ-12. Письмовий вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення.

1

67

 

 

Тренувальні вправи. Аналіз контрольної роботи.

1

Тема. Прикметник (18)

68

 

 

Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

1

69

 

 

Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників з однієї групи в іншу.

1

70

 

 

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення.

1

71

 

 

Тренувальні вправи

1

72

 

 

Повні й короткі форми прикметників.

1

73

 

 

Відмінювання прикметників. Прикметники твердої й м’якої груп

1

74

 

 

Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники.

1

75

 

 

РМ – 13. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

1

76

 

 

Написання прикметників із суфіксами: -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-

1

77

 

 

РМ – 14. Контрольний докладний письмовий переказ тексту, що містить  опис природи.

1

78

 

 

РМ – 15. Контрольний докладний письмовий переказ тексту, що містить  опис природи.

1

79

 

 

Букви е, о, и в прикметникових суфіксах -ев- (-єв-), -ов-(-йов-, -ьов-),  -ин-, -ін-, -ичн-

1

80

 

 

Тренувальні вправи. Аналіз переказу.

1

81

 

 

Контрольний диктант. Читання вголос.

1

82

 

 

Написання не з прикметниками

1

83

 

 

Написання -н-, -нн- у прикметниках

1

84

 

 

РМ-16. Складання листа до близької людини про враження від екскурсії до іншого міста.

1

85

 

 

Написання складних прикметників разом і через дефіс.

1

86

 

 

Написання прізвищ прикметникової форми

1

87

 

 

РМ-17. Твір-опис природи на основі особистих вражень у художньому стилі

1

88

 

 

Морфологічний розбір прикметника. Аналіз письмового твору.

1

89

 

 

Узагальнення й систематизація вивченого про прикметник

1

90

 

 

Контрольна робота №5. Прикметник.

1

91

 

 

РМ-18. Письмовий твір-опис природи за картиною в художньому стилі.

1

Тема. Числівник(12)

92

 

 

Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1

93

 

 

Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові

1

94

 

 

Числівники прості, складні й складені

1

95

 

 

РМ-19. Складання й розігрування діалогу між учнями, яким доручено придбати для класу певну кількість квитків на виставу з використанням числівників у формах непрямих відмінків на позначення кількості та цін.

1

96

 

 

Відмінювання кількісних числівників, що означають цілі числа

1

97

 

 

Тренувальні вправи.

1

98

 

 

Відмінювання кількісних числівників. Буква ь на кінці числівників та перед закінченням у непрямих відмінках

1

99

 

 

Відмінювання кількісних числівників. Роздільне написання складених числівників

1

100

 

 

Відмінювання дробових і збірних числівників.

1

101

 

 

Відмінювання порядкових числівників. Написання разом порядкових числівників з –тисячний

1

102

 

 

Уживання числівників на позначення дат, часу (годин)

1

103

 

 

Числівники у фразеологізмах; засвоєння таких фразеологізмів.

1

104

 

 

Тренувальні вправи

1

105

 

 

Узагальнення вивченого з розділу «Числівник»

1

106

 

 

Контрольна робота № 6. Числівник. Усний твір.

1

107

 

 

Аналіз контрольної роботи

1

Тема. Займенник (12)

108

 

 

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1

109

 

 

Розряди займенників за значенням: особові, зворотний

1

110

 

 

Питальні й відносні займенники, їх відмінювання

1

111

 

 

РМ-20. Контрольний письмовий твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі.(підготовча робота)

1

112

 

 

РМ-21. Контрольний письмовий твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі.

1

113

 

 

Заперечні й неозначені займенники. Написання разом і через дефіс заперечних і неозначених займенників.

1

114.

 

 

Написання займенників із прийменниками окремо.

1

115

 

 

Тренувальні вправи. Аналіз контрольного твору.

1

116

 

 

Присвійні займенники

1

117

 

 

Відмінювання займенників усіх розрядів.

1

118

 

 

Тренувальні вправи

1

119

 

 

РМ-22. Есе на тему «У чому полягає життєвий успіх»

1

120

 

 

Приставний н у формах особових і вказівних займенників.

1

121

 

 

Використання особового займенника Ви у ввічливому значенні при звертанні до однієї особи.

1

122

 

 

Вказівні й означальні займенники

1

123

 

 

Тренувальні вправи. Морфологічний розбір займенника

1

124

 

 

Узагальнення й систематизація вивченого про «Займенник»

1

125

 

 

Тренувальні вправи. Контрольна робота №7. Займенник

1

Тема. Повторення в кінці року

126

 

 

Лексикологія.

1

127

 

 

Фразеологія.

1

128

 

 

РМ -23. Твір-оповідання за жанровою картиною.

1

129

 

 

Словотвір й орфографія

1

130

 

 

Морфологія й орфографія (іменник)

1

131

 

 

Аналіз помилок у творі-оповіданні

1

132

 

 

Морфологія й орфографія (прикметник)

1

133

 

 

РМ-24. Усний твір-опис приміщення за картиною.

1

134

 

 

Морфологія й орфографія (числівник)

1

135

 

 

Морфологія й орфографія (займенник)

1

136

 

 

Тренувальні вправи. Контрольна робота №8. Повторення вивченого в кінці року.

1

137

 

 

Аналіз контрольної роботи

1

138

 

 

РМ -25. Усний твір-розповідь на тему «Люди, з яких я беру приклад»

1

139

 

 

Повторення вивченого. Захист учнівських проектів

1

140

 

 

Повторення вивченого. Захист учнівських проектів

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
27 липня 2018
Переглядів
438
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку