Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури у 6 класі

Про матеріал
Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури у 6 класі складено відповідно до програми «Світова література. 5 – 9 класи. Програма для закладів загальної середньої освіти – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804». Підручник: Ніколенко О.М., Конєва Т.М., Орлова О.В. Світова література. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Київ «Грамота. 2014.
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

УРОКІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 6 КЛАС

 

Складено відповідно до програми «Світова література. 5 – 9 класи.

Програма для закладів загальної середньої освіти – К.: Видавничий дім

«Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804».

Підручник: Ніколенко О.М., Конєва Т.М., Орлова О.В. Світова література.

Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Київ «Грамота. 2014.

 

 

 

 

 

№з/п

Дата

 

Зміст

навчального

матеріалу

 

 

Види контролю

Очікувані результати

навчально-пізнавальної

діяльності учнів

(за розділами)

За планом

Фактично

 Вступ (2 години)

 1.  

 

 

Література як вид мистецтва.

(ЛК) Специфічні ознаки різних видів мистецтва.

 

 

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • знає та розуміє значення культурних традицій у державному поступі (НЛ-2);
 • усвідомлює роль духовних цінностей у формуванні гармонійно розвиненої особистості (НЛ-3).

Предметні компетентності

 •            виявляє ознаки різних видів мистецтва, установлює своєрідність літератури в системі видів мистецтва, її характерні риси;
 •            дає визначення поняття «художній образ», знає його різновиди – «традиційний образ», «вічний образ»;
 •            наводить 2-3 приклади традиційних і вічних образів (із фольклору, прочитаних літературних творів, різних видів мистецтва);
 •            виявляє специфіку зображення одного й того самого образу в літературі та інших видах мистецтва;
 •            розповідає про свої улюблені твори літератури й мистецтва, виявляють їхні специфічні риси.
 1.  

 

 

Художній образ

(ТЛ) Художній образ, початкові поняття про традиційний образ, вічний образ.

(ЛК)  Вічні образи в літературі й мистецтві.

(УС) Традиційні образи українського й зарубіжного фольклору

(ЕК) Особливості зображення одного й того самого образу в різних видах мистецтва.

 

Міфи народів світу (7 +2  годин)

 1.  

 

 

Поняття про міф. Основні тематичні групи міфів (про створення і будову світу, про героїв, календарні та ін.). (ТЛ) Початкове поняття про міф, мотив. (УС) Давні міфологічні уявлення українців (про створення світу, про природу, про добрі й злі сили. Міф і казка.

 

Учень/учениця

Ключові компетентності

 •            усвідомлює єдність людини й природи (НЛ-1); оцінює вплив міфів на подальший розвиток культурних традицій народів світу (НЛ-2);
 •            визнає переваги фізичного здоров’я людини (НЛ-3);
 •            усвідомлює роль особистої ініціативи у подоланні життєвих перешкод, заповзятості й наснаги в реалізації творчих планів (НЛ-4).

Предметні компетентності

 •            визначає причини появи міфів, особливості міфологічного світосприйняття;дає визначення поняття «міф», відрізняють його від казки;
 •            називає тематичні групи міфів, наводить приклади сюжетів та образів, що належать до певних груп міфів;
 •            розуміє (на елементарному рівні) поняття «мотив», співвідносить його з поняттям «тема» (як часткове й ціле; мотив – реалізація теми);
 •            називає провідні міфологічні теми (творення світу, діяння героїв та ін.) і мотиви (сонця, ночі, випробування та ін.), що виявляються у міфах різних народів;
 •            переказує найвідоміші міфи народів світу, розкриває  їхній загальнолюдський зміст;
 •            характеризує популярні міфологічні образи, розкриває втілення в них народних уявлень про світ, виявляє актуальний зміст міфологічних образів;
 •            зіставляє типологічно подібні образи (наприклад, образи героїв та ін.) у міфах народів світу;
 •            виявляє схожість давніх міфологічних уявлень українців і міфології інших народів;
 •            розкриває специфіку втілення міфів народів світу у творах мистецтва (живопис, музика, театр, кіно, мультиплікація тощо);
 •            розповідає про свої улюблені міфи, міфологічних героїв, висловлюють власне ставлення до них.
 1.  

 

 

Позакласне читання № 1. Грецькі міфи.

ПЧ № 1

 1.  

 

 

Міф про Прометея. (ТЛ) Поглиблення поняття про образ (міфологічний образ).

 

 1.  

 

 

Міфи про Геракла. Подвиг сьомий: критський бик.

 

 1.  

 

 

Дедал і Ікар. Пігмаліон і Галатея.

 

 1.  

 

 

  Нарцис.

 

 1.  

 

 

Індійські міфи. Творення світу. Про створення ночі.

 

 1.  

 

 

Єгипетські міфи. Ра та Апоп. Міф про те, як Тефнут покинула Єгипет.

 

 1.  

 

 

Розвиток мовлення № 1 (усно). Відображення єдності людини й природи в міфах різних народів. Популярні міфологічні образи, сюжети, мотиви різних народів. Усна розповідь «Мій улюблений міфологічний герой». (ЕК) Подібність елементів у міфах різних народів (образи, сюжети, мотиви). (ЛК) Утілення міфів народів світу в мистецтві (живопис, музика, кіно, театр, мультиплікація та ін.).

РМ № 1 (у)

Мудрість байки (3+2 години)

 1.  

 

 

Байка як літературний жанр, її характерні ознаки, особливості художньої будови, повчальний зміст. (ТЛ) Байка. Поглиблення понять про алегорію, образ (алегоричний образ). Виразне читання байок.

 

Учень/учениця

Ключові компетентності

 •                           критично оцінює суспільні вади, виявляють готовність обстоювати власну думку (НЛ-1);
 •                           цінує злагоджену роботу для досягнення спільної мети (НЛ-2);
 •                           усвідомлює необхідність уникати небезпечних життєвих ситуацій (НЛ-3).

Предметні компетентності

 •       дає визначення жанру «байки», називає її характерні ознаки, підтверджує прикладами з прочитаних творів;
 •            розкриває специфіку художньої структури байки;
 •            пояснює мораль байок, визначає її в прочитаних творах;
 •            розуміє поняття «езопова мова», демонструє на конкретних прикладах особливості езопової мови;
 •            зіставляє байки Езопа («Мурашки й Цикада», «Вовк і Ягня») та І. А. Крилова («Бабка і Муравель», «Вовк і Ягня»), виявляє у них схожість і відмінності;
 •            характеризує алегоричні образи байок, виявляє у них прихований зміст;
 •            називає українські байки, в яких знайшли відображення сюжети й образи байок Езопа;
 •            розкриває специфіку художнього втілення сюжетів і образів байок Езопа та І. А. Крилова у світовому мистецтві (на прикладі окремих творів образотворчого мистецтва, мультиплікації та ін.)
 1.  

 

 

Езоп. «Лисиця і виноград», «Вовк і Ягня», «Мурашки й Цикада». Поєднання конкретного і загального в байках Езопа. Утілення людських якостей (працелюбність, розум, хитрість, дурість, жорстокість, лінощі та ін.) в алегоричних образах. Мораль байок Езопа. (ТЛ) Езопова мова. (УС) Поетичне переосмислення традиційних сюжетів і образів Езопа в українських байках.

 

 1.  

 

 

Іван Андрійович Крилов (17691844). «Бабка і Муравель». Моральні проблеми в байках І. А. Крилова. Яскравість алегоричних образів.

Напам. № 1 (за вибором учителя і учня)

 1.  

 

 

Іван Андрійович Крилов.  «Вовк і Ягня (ЛК) Втілення сюжетів і образів байок Езопа та І. А. Крилова у мистецтві.

 

 1.  

 

 

Контрольна робота № 1.  «Вступ». «Міфи народів світу». «Мудрість байки» (тести).

КР № 1

 

Пригоди і фантастика (16 годин)

 1.  

 

 

Жуль Верн (18281905). «П'ятнадцятирічний капітан». Тема духовного випробування людини в романі Ж. Верна. (ТЛ) Поглиблення понять про роман (пригодницький роман). Композиція. (ЛК) Висловлювання українських митців про творчість Ж.Верна.

 

Учень/учениця

Ключові компетентності

 •            усвідомлює роль екологічних знань у досягненні життєвої мети(НЛ-1);
 •            обстоює демократичні цінності (НЛ -2);
 •            оцінює ініціативність та підприємливість під час ухвалення життєво важливих рішень (НЛ-4).
 •            Предметні компетентності
 •            переказує (стисло) основні події роману «П’ятнадцятирічний капітан» Ж. Верна ;
 •            розкриває основні теми й проблеми роману Ж. Верна;
 •            визначає роль описів природи у творі Ж. Верна );
 •            характеризує образ Діка Сенда, порівнює його з іншими персонажами, визначає етапи духовного зростання героя, зміни в його внутрішньому світі, у сприйнятті людей і життя;
 •            визначає  ключові моменти сюжету повісті Ч. Діккенса «Різдвяна пісня в прозі»;
 •            простежує динаміку образу Скруджа, знаходить у тексті відповідні цитати;висловлює власне ставлення до Скруджа (до зміни героя і після його внутрішньої зміни);
 •            знаходить елементи фольклору в повісті Ч. Діккенса, виявляє їхню роль у тексті;
 •            розповідає про зв’язки М. В. Гоголя з Україною (окремі факти біографії), знає про музеї М. В. Гоголя в Україні (Гоголеве, Великі Сорочинці);
 •            виявляє національні традиції й звичаї, що знайшли відбиток у повісті М. В. Гоголя «Ніч перед Різдвом», елементи українського фольклору у творі (традиційні образи, символи, елементи казки та ін.);
 •            характеризує образи Оксани й Вакули («Ніч перед Різдвом»);
 •            інтерпретує окремі епізоди повісті М. В. Гоголя;
 •            висловлює власні враження, емоції, почуття, роздуми від прочитаних творів;
 •            визначає особливості композиції творів;
 •            знаходить у творах письменників портрети персонажів, визначає роль портретів у розкритті образів;
 •            коментує висловлювання українських митців про Ж. Верна, Ч. Діккенса, М. Гоголя;
 •            називає 1-2 твори мистецтва за мотивами прочитаних творів, висловлює враження від них.
 1.  

 

 

Образ Діка Сенда, моральні якості героя, його мужність і людяність

 

 1.  

 

 

Дік Сенд і його друзі.

 

 1.  

 

 

Дік Сенд і Негоро.  Проблема рабства в романі.

 

 1.  

 

 

Описи природи.

Напам.

№ 2

(прозов.

уривок)

 1.  

 

 

Розвиток мовлення № 2 (письм.).

Складання плану характеристики до образу Діка Сенда.

РМ № 2 (п)

 1.  

 

 

Контрольна робота № 2. Контрольний твір-характеристика образу Діка Сенда.

КР № 2

 1.  

 

 

Позакласне читання № 2. Шолом-Алейхем  «Хлопчик Мотл».

ПЧ № 2

 1.  

 

 

Чарльз Діккенс (18121870). (ЛК) Музей

Ч. Діккенса у Великобританії (Лондон). Висловлювання українських митців про творчість Ч. Діккенса. «Різдвяна пісня в прозі». Подорож у часі й просторі Скруджа.

 

 1.  

 

 

Динаміка образу Скруджа, причини його духовного переродження

 

 1.  

 

 

Значення образу Різдва у творі. Елементи фольклору (казки, пісні). (ЕК) Традиції фольклору (казка, пісня, народні образи) у творі Ч. Діккенса.

 

 1.  

 

 

Микола Васильович Гоголь (18091852). «Ніч перед Різдвом». (УС) М. В. Гоголь і Україна, музеї М В. Гоголя в Україні (Полтавщина). (ЛК) Висловлювання українських митців про творчість  М. В. Гоголя. Утілення сюжетів і мотивів прочитаних творів у мистецтві.

 

 1.  

 

 

Народні традиції та звичаї у творі.

 

 1.  

 

 

Тема кохання. Образи Оксани і Вакули.

 

 1.  

 

 

Роль фантастики в повісті. Елементи фольклору (традиційні образи – відьма, чорт, місяць та ін.; різдвяні символи; елементи казки). (ЕК) Традиції фольклору (казка, пісня, народні образи) у творі М. В. Гоголя.

 

 1.  

 

 

Контрольна робота № 3. Пригоди і фантастика. Творчість Ч.Діккенса, М.Гоголя.

КР № 3

 

 

Людські стосунки (12 годин)

 1.  

 

 

Антон Павлович Чехов (18601904). (УС) А. П. Чехов і Україна. «Хамелеон». Викриття пристосуванства, підлабузництва в оповіданнях А. П. Чехова. Діалог як основна форма розкриття сюжету. (ТЛ) Гумор, іронія/

 

Учень/учениця

Ключові компетентності

 •       розуміє залежність людини від навколишнього середовища (НЛ -1);
 •       визнає рівність людей незалежно від расової приналежності (НЛ -2);
 •       усвідомлює цінності життя, розуміє небезпеку потрапляння в критичні ситуації (НЛ -3).

Предметні компетентності

 •       визначає актуальні проблеми у прочитаних творах, висловлює своє ставлення до порушених питань, розкриває їхню актуальність;
 •            виявляє особливості сюжету і композиції творів, визначає кульмінаційні моменти;
 •            характеризує ставлення персонажів до світу, природи, людей, мистецтва;
 •            пояснює вчинки персонажів, мотиви їхньої поведінки;
 •            розкриває внутрішні порухи, поривання, мрії й прагнення персонажів;
 •            пояснює символічний зміст назв творів;
 •            дає визначення поняття «художня деталь», знаходить художні деталі та встановлює їхню роль у тексті (змалювання персонажів, розкриття внутрішнього стану, увиразнення авторської ідеї та ін.);
 •            дає визначення понять «гумор», «іронія», розуміє схожість і різницю між ними, виявляє гумор та іронію в текстах, значення для розкриття образів персонажів, авторської позиції;
 •            вирізняє в окремих епізодах підтекст, визначає прихований зміст висловлювання, обґрунтовує свою думку;
 •            коментує окремі факти життєвої і творчої біографії митців;
 •            порівнює образи (чеховських персонажів), знаходить спільні й відмінні риси між ними;
 •            зіставляє літературні твори з їхніми екранізаціями, ілюстраціями (за вибором)
 1.  

 

 

«Товстий і тонкий». Майстерність письменника у змалюванні персонажів. Роль художньої деталі. Підтекст. Символічність назви. (ТЛ) Художня деталь, підтекст.

 

 1.  

 

 

Розвиток мовлення № 3 (письм.). Порівняння образів (чеховських персонажів), спільні й відмінні риси між ними.

РМ № 3 (п)

 1.  

 

 

Джек Лондон (18761916). «Жага до життя». Проблеми життя і смерті, дружби й зрадництва у творі. Характеристика героїв твору.

 

 1.  

 

 

Описи природи та їхня роль у тексті. Значення назви оповідання.

 

 1.  

 

 

Володимир Галактіонович Короленко (18531921). (УС) В. Г. Короленко і Україна. Літературний музеї В. Г. Короленка в Полтаві. Повість «Сліпий музикант».

 

 1.  

 

 

Пошук головним героєм (Петром Попельським) свого місця у світі.

 

 1.  

 

 

Петро Попельський та Евеліна

 

 1.  

 

 

Образ Максима Яценка, твердість його переконань, увага й повага до інших.

 

 1.  

 

 

Тема мистецтва

 

 1.  

 

 

Українська природа, народні образи й традиції в повісті. (ЕК) Зіставлення літературних творів з екранізаціями, ілюстраціями до них.

 

 

 1.  

 

 

Узагалнення та систематизація навчального матеріалу з теми «Людські стосунки». Підготовка до написання твору-роздуму.

 

 1.  

 

 

Контрольна робота № 4. Людські стосунки. Твір-роздум.

 

КР № 4

 

Поетичне бачення світу (4+1 годин)

 1.  

 

 

Мацуо Басьо (16441694). Хайку. Відображення японських уявлень про красу в поезії митця. Лаконізм форми та широта художнього змісту хайку. Зображення станів природи в ліриці М. Басьо. Роль художньої деталі. Підтекст. (ТЛ)Хайку.

 

Напам.

№ 3

Учень/учениця

Ключові компетентності

 •       сприймає природу як цілісну систему, усвідомлює тісний взаємозв’язок між людиною і навколишнім середовищем, розуміє важливість біологічного розмаїття світу (НЛ - 1);
 •       емоційно сприймає, оцінює вияв патріотичних почуттів (НЛ - 2);
 •       усвідомлює роль позитивного мислення для підтримки фізичного здоров’я, важливість ненасильницького розв’язання конфліктів (НЛ - 3).

Предметні компетентності

 •            Виразно читає твори поетів в українських перекладах та іноземною мовою (за умови володіння нею);
 •            висловлює враження від прочитаного, а також емоції й почуття, що виникли від зустрічі з поезією;
 •            визначає особливості розвитку сюжету (ліричного – не тільки перебіг зовнішніх подій, а передовсім плин образів, почуттів, емоцій, думок);
 •            виявляє особливості жанру та художньої мови у творах письменників (використання епітетів, метафор, повторів, інверсії тощо);
 •            знаходить у поетичних текстах художні деталі, виявляє їхню роль у розкритті картин природи, станів ліричного героя;
 •            визначає провідні теми, мотиви, ідеї прочитаних творів;
 •            усвідомлює специфіку розуміння краси в різних культурах на прикладі поетичних творів;
 •            називає імена видатних українських перекладачів творів зарубіжних поетів, демонструє майстерність їхніх художніх перекладів, барви української мови
 1.  

 

 

Роберт Бернс (17591796). «Моє серце в верховині…». Ідея любові до батьківщини у вірші Р. Бернса. Антитеза (рідний край – чужина). Елементи фольклору (традиційні образи, постійні епітети, повтори та ін.). (ТЛ) Ліричний герой.

Напам.

№ 4

 1.  

 

 

Виразне читання віршів. Партитура твору.

 

 1.  

 

 

Генрі Лонгфелло (18071882).

Міфи північноамериканських індіанців та їхнє втілення в поемі «Пісня про Гайавату». Елементи фольклору у творі (пісні, казки, легенди та ін.). Образ Гайавати.

 

 1.  

 

 

Ідеї миру, національного єднання, служіння народові.

 

 

Образ майбутнього в літературі (4 години)

 1.  

 

 

Рей Дуглас Бредбері (1920–2012).

 (УС) Українські письменники-фантасти, їхні твори для дітей. «Усмішка». Тривога за руйнування духовних цінностей в оповіданні «Усмішка». (ТЛ) Поглиблення поняття про фантастику.

 

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • усвідомлюєнебезпеку руйнування духовних цінностей, взаємозв’язки людини і природи (НЛ-1);
 • розуміє особисту відповідальність кожної людини за збереження здобутків цивілізації (НЛ - 2);
 • зазначає переваги людського інтелекту та креативного мислення під час життєвих випробувань (НЛ -3);
 • висловлює судження щодо значущості професіоналізму в кар’єрному зростанні та розв’язанні життєво важливих проблем (НЛ-4).

Предметні компетентності

 •       виразно читає текст і визначає головну думку прочитаного, підтверджує її прикладами, цитатами з тексту;
 •       називає основні ознаки фантастичної літератури та виявляє їх у прочитаних творах;
 •       характеризує образи головних героїв фантастичних оповідань Р. Бредбері та Р. Шеклі;
 •       установлює сутність конфлікту між героєм і світом (Том і натовп, Кліві й неземна цивілізація);
 •       характеризує образи майбутнього у творах письменників;
 •       зіставляє персонажів фантастичних творів (Том і Кліві);
 •       висловлює свою думку щодо майбутнього людства, ролі літератури й мистецтва в майбутньому
 1.  

 

 

Образ Тома, його динаміка. Значення образу Джоконди для розкриття головної ідеї твору.

 

 1.  

 

 

Роберт Шеклі (19282005). «Запах думок». Утвердження сили людської думки у творі..

 

 1.  

 

 

Духовне й фізичне випробування Кліві. (ТЛ) Конфлікт.

 

 1.  

 

 

Роздуми автора про майбутнє людини та людства. Гуманістичний зміст оповідання – віра в перемогу людського розуму. (ЛК) Образ майбутнього у творах сучасного мистецтва (живопис, кіно, музика та ін.).

 

 1.  

 

 

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу з тем «Поетичне бачення світу», «Образ майбутнього в літературі».

 

 

 1.  

 

 

Контрольна робота № 5. Поетичне бачення світу. Образ майбутнього в літературі (тести).

КР № 5

 

 

Сучасна література. Зростання і взаємини зі світом (4+6 години)

 1.  

 

 

Астрід Анна Емілія Ліндґрен (19072002). «Міо, мій Міо». Основні відомості про життя і творчість письменниці, популярність її творів у різних країнах..

 

Учень/учениця

Ключові компетентності

 •                           усвідомлює особисту відповідальність за доручену справу; розуміє цінність родинних стосунків, значущість участі кожного у суспільно важливих справах (НЛ-2);
 •                           осмислює важливість перемоги над самим собою, власними страхами (НЛ-3).

Предметні компетентності

 •            розповідає про основні події сюжету творів, виокремлює у них кульмінаційні моменти;
 •            визначає актуальні проблеми у творах митців, пов’язані зі зростанням дитини, її взаєминами з колективом, світом дорослих;
 •            висловлює і пояснює свою точку зору щодо вчинків персонажів, їхніх стосунків;
 •            визначає жанрові ознаки (казки, повісті, роману) в прочитаних творах;
 •            виявляє риси характерів героїв у життєвих випробуваннях;
 •            осмислює поняття «добро» і «зло», «життя» і «смерть», «любов» і «ненависть», «милосердя» і «байдужість» під час інтерпретації художніх образів, епізодів прочитаних творів, розмірковує  про вибір життєвої позиції, моральні цінності;
 •            порівнює образи дітей і підлітків у прочитаних протягом року творах, називає своїх улюблених персонажів і висловлює власне ставлення до них;
 •            розповідає про свої улюблені твори сучасних письменників, виявляє в них актуальний зміст;
 •            розуміє значення категорії «художність» для оцінки творів масового мистецтва

 

 

 

Моральні цінності у творчості А. Ліндгрен.

 

 

 

 

Образи головних героїв

 

 1.  

 

 

Розвиток мовлення № 2 (усно). Зіставлення літературного твору  з екранізацією.

 

РМ № 4

(у)

 1.  

 

 

Міхаель Андреас Гельмут Енде (1929–1995). «Джим Ґудзик і машиніст Лукас». Фантастична країна Усландія та її мешканці (король, Лукас, пан Ермель, пані Ваас та ін.).

 

 1.  

 

 

Моральні цінності, що стверджуються у творі (дружба, кохання)

 

 1.  

 

 

Моральні цінності, що стверджуються у творі (сім’я, повага до інших, любов до батьківщини).

 

 1.  

 

 

ПЧ № 4. Твори сучасних письменників для дітей і про дітей.

ПЧ № 4

 1.  

 

 

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу з теми «Сучасна література. Зростання і взаємини зі світом».

 

 1.  

 

 

Контрольна робота № 6. Сучасна література. Зростання і взаємини зі світом (відповіді на запитання).

КР № 6

Підсумки (2 + 3 години)

 1.  

- 70

 

 

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

 

 

Учень/учениця

Ключові компетентності

 •                           розкриває взаємозв’язки людини і навколишнього середовища (НЛ-1);
 •                           розуміє переваги ненасильницького розв’язання конфліктів (НЛ-2);
 •                           усвідомлює важливість здорового способу життя та безпечної поведінки (НЛ-3);
 •                           розуміє роль ініціативності та підприємливості в суспільстві (НЛ-4).

Предметні компетентності

 •            знає авторів і українських перекладачів творів зарубіжних письменників, що вивчалися протягом року;
 •            розкриває ідейно-художній зміст, актуальність прочитаних творів, їхні сюжетно-композиційні особливості, систему образів, жанрову своєрідність (окремих жанрів – оповідання, повість, роман, хайку та ін.);
 •            знає визначення основних літературознавчих понять, що вивчалися протягом 56 класу, застосовує їх у процесі аналізу й інтерпретації текстів (окремих фрагментів і компонентів – образів, сюжетів та ін.);
 •            демонструє уміння порівнювати твори літератури та їхнє втілення в різних видах мистецтва;
 •            усвідомлює взаємозв’язки української літератури з іншими літературами (на рівні окремих спільних рис міфології, жанрів (байка та ін.), тем (природа та ін.), образів (дітей та ін.) тощо)

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
16 серпня 2019
Переглядів
941
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку