26 вересня о 18:00Вебінар: Особливості статевого виховання у школах України

Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури у 8 класі

Про матеріал
Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури у 8 класі складено відповідно до програми «Світова література. 5 – 9 класи. Програма для закладів загальної середньої освіти – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804». Підручник: Ніколенко О.М., Конєва Т.М., Орлова О.В.Зарубіжна література. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2016.
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

УРОКІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 8 КЛАС

 

Складено відповідно до програми «Світова література. 5 – 9 класи.

Програма для закладів загальної середньої освіти – К.: Видавничий дім

«Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804».

Підручник: Ніколенко О.М., Зуєнко М.О., Стороха Б.В. Зарубіжна  література.

Підручник для 8  класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2016.

 

№ п/п

Дата

Зміст навчального матеріалу

Види контролю

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Вступ (2 години)

 1.  

 

Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки.

(ТЛ) Рід літератури, епос, лірика, драма.

(ЛК) Своєрідність культури різних країн, народів, національностей.

(УС) Взаємозв’язки української і зарубіжних літератур.

(ЕК) Порівняння ознак епосу, лірики, драми.

 

 

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • усвідомлює розмаїття культур різних країн, місце української літератури у світовому історико-літературному процесі (НЛ-2).

Предметні компетентності

 • розрізняє поняття «культура» і «література»;
 • розуміє поняття «літературний процес»;
 • називає основні епохи (періоди) літературного процесу в різних країнах;
 • характеризує поняття «літературний напрям», «літературна течія», розрізняє їх (як ціле та часткове);
 • дає визначення понять «рід літератури», «епос», «лірика», «драма», називає їхні характерні ознаки, демонструє на прикладах із прочитаних творів.
 1.  

 

Літературний процес. Основні літературні епохи, напрями, течії, специфіка їхнього розвитку в різних країнах. (ТЛ) Початкові поняття про літературний напрям, літературну течію.

 

 

Священні книги людства як пам'ятки культури і джерело літератури (7 годин/8 годин)

 1.  

 

Загальнокультурне значення священних книг народів світу, найвідоміші з них. Священні книги як вихідна основа світових релігій, етичних уявлень, мистецтва різних народів.

(ЛК) Утілення сюжетів і образів священних книг людства у мистецтві (література, живопис, музика, скульптура, архітектура, кіно та ін.).

(УС) Звернення українських письменників до образів, сюжетів, мотивів Біблії, Корану. Визначні пам’ятки християнства та ісламу в Україні й за кордоном.

 

Учень/учениця

 Ключові компетентності

 • обґрунтовує взаємозв’язок людини з природою (НЛ-1);
 • розуміє спільні для різних народів морально-етичні принципи, розрізняє поняття добра і зла (НЛ-2).

Предметні компетентності

 • називає найвідоміші священні книги людства, розуміє їхнє значення для розвитку світових релігій, культури, мистецтва;
 • розповідає про походження та побудову Вед, Біблії, Корану;
 • називає основні міфи (їхні різновиди) священних книг – Вед, Біблії, Корану;
 • переказує окремі міфологічні сюжети (передбачені програмою), розкриває їхній морально-філософський зміст;
 • характеризує міфологічні образи, символи, наявні в сюжетах священних книг;
 • виявляє гуманістичні цінності, утілені у священних книгах людства;
 • пояснює окремі вислови зі священних книг;
 • порівнює священні книги людства як пам’ятки культури – Біблію і Коран, виявляє схожість і відмінності між ними;
 • називає 12 твори українських і зарубіжних письменників, які зверталися до образів, сюжетів, мотивів священних книг;
 • розкриває особливості відображення сюжетів і образів священних книг у творах світового мистецтва – живопис, музика, кіно та ін. (12 твори за вибором);
 • називає визначні пам’ятки християнства та ісламу в Україні й за кордоном, виявляє у них особливості культури, утілення ідей, сюжетів і образів священних книг
 1.  

 

Веди (огляд). Веди як пам’ятка індоєвропейської словесності II-I тис. до н. е. Образи ведійської міфології (боги, напівбоги, герої, ворожі сили, символи та ін.). Космогонічні міфи Вед.

(ТЛ) Поглиблення понять про міф, міфологічний образ.

 

 1.  

 

Біблія як основа двох релігій – юдейської і християнської. Зв’язок Біблії з історією і міфологією. Структура Біблії, її складники. Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів.

 

 1.  

 

Старий Заповіт (Створення світу. Каїн і Авель. 10 заповідей). Ключові ідеї та образи Старого Заповіту.

 

 1.  

 

Новий Заповіт (Євангеліє. Проповідь на горі). Ключові ідеї та образи Нового Заповіту

 

 1.  

 

Коран (огляд). Коран – головна книга ісламу. Побудова Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя.

 

 1.  

 

РМ № 1 (п). Компаративний аналіз Біблії і Корану.

(ЕК) Схожість і відмінність між Біблією і Кораном як пам’ятками культури.

РМ № 1 (п)

 1.  

 

КР № 1. Священні книги людства як пам'ятки культури і джерело літератури. (Письмовий твір)

КР № 1

Античність (11 годин/16 годин)

 1.  

 

Поняття про античність, її хронологічні межі. Основні етапи, роди і жанри античної літератури.

Специфіка розвитку літератури в Давній Греції і в Давньому Римі. Концепція людини і світу в античній літературі (ідея гармонії тілесного і духовного, любов до життя в усіх його проявах, відкриття світу, героїчне служіння, катарсис, поєднання реального і міфологічного та ін.). Вплив античності на розвиток світової літератури й культури. (ЛК) Вічні образи античності в мистецтві (живопис, скульптура, музика, кіно та ін.). Античні образи й мотиви у творчості письменників різних часів і народів.

 

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • усвідомлює війну як катастрофу, розуміє необхідність гармонійного співіснування людини і природи (НЛ-1);
 • наводить приклади героїзму та самопожертви заради захисту рідної землі, шанує сімейні традиції, усвідомлює взаємозвязок між ухваленим рішенням та його наслідками (НЛ-2);
 • висловлює судження про цінність життя, гармонійну красу людини (НЛ-3);
 • усвідомлює підступність стратегії завойовників (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • знає загальні особливості розвитку античної літератури;
 • називає видатних представників античної літератури, їхній внесок в історію світової культури;
 • розкриває концепцію людини і світу в античній літературі та її втілення у прочитаних творах;
 • називає основні цикли давньогрецьких міфів (троянський, фіванський, про аргонавтів), їхні ключові міфологічні образи і сюжети;
 • переказує та інтерпретує сюжети троянських міфів, передбачених програмою;
 • характеризує центральні міфологічні образи й символи троянського циклу;
 • розповідає про основні факти життя і творчості митців;
 • розкриває специфіку втілення міфологічних образів і сюжетів у творах античних авторів;
 • знає визначення понять «героїчний епос», «елегія», «ода», «трагедія», їхні характерні ознаки, які виявляє у прочитаних текстах;
 • знає визначення поняття «віршовий розмір», виявляє гекзаметр і пентаметр у прочитаних творах;
 • аналізує вірші поетів з акцентом на розкриття античних ідеалів, авторської позиції;
 • знає загальні особливості розвитку лірики, епосу і драми в добу античності;
 • розкриває художні конфлікти в прочитаних творах;
 • характеризує образи Ахілла, Гектора («Іліада» Гомера), Прометея («Прометей закутий» Есхіла), Енея («Енеїда» Вергілія);
 • установлює схожість міфологічних образів і відмінності з їхнім утіленням у літературних творах (на прикладі прочитаних текстів);
 • розкриває специфіку втілення вічних образів античності в зарубіжній і українській літературі, у творах світового мистецтва (на прикладі 1-2 творів за вибором);
 • називає імена відомих українських перекладачів творів античності, висловлює судження про їхній внесок у розвиток української культури, прилученні українства до світових вершин.
 1.  

 

Давньогрецька міфологія. Основні цикли давньогрецьких міфів. Міфологічна основа героїчного епосу. Міфи троянського циклу. Паріс викрадає Єлену. Смерть Ахілла. Відображення історичних подій у міфах троянського циклу. Ключові образи циклу, їхній гуманістичний зміст. Міфологічні символи.

 

 1.  

 

Гомер. «Іліада» (огляд). Гомер та його значення в історії розвитку європейських літератур. Міфологічна основа гомерівського епосу. (ТЛ) Героїчний епос, віршовий розмір (гекзаметр).

 

 1.  

 

«Двобій Ахілла і Гектора» (пісня 22, вірші140410). Образи Ахілла і Гектора.

(ЕК) Ахілл і Гектор (порівняльна характеристика образів).

 

 1.  

 

«Пріам у Ахілла» (пісня 24, вірші 470670). Гуманістичний зміст «Іліади». Катарсис.

 

 1.  

 

Особливості розвитку і види лірики в Давній Греції.

Тіртей (VII ст. до н.е.). «Добре вмирати тому…». Ідея захисту рідної країни в елегії. Античний ідеал героя. Авторська позиція.

Сапфо (VIIVI ст. до н.е.). «До Афродіти» («Барвношатна владарко, Афродіто…). Звернення у вірші до Афродіти – богині кохання. Образ ліричної героїні, глибина її почуттів і переживань.

(ТЛ) Елегія, ода, віршовий розмір (пентаметр).

 

 

 

Давньогрецький театр, його характерні особливості, роль в античному суспільстві. Основні жанри давньогрецької драми — трагедія і комедія.

 

 1.  

 

Есхіл (бл. 525бл. 456 рр. до н. е.). «Прометей закутий». Значення творчості Есхіла для розвитку європейської драми і театру. Утілення міфу про Прометея у трагедії «Прометей закутий». Основний конфлікт трагедії. «Дари» Прометея людству. Ідеї служіння, самопожертви, свободи.

 (ЛК) Античні образи й мотиви у творчості письменників різних часів і народів.

 

 1.  

 

РМ № 1 (у). Зевс і Прометей у міфах і в трагедії «Прометей закутий» Есхіла. Порівняльний аналіз.

РМ № 1 (у)

 1.  

 

ПЧ № 1. Софокл. «Антігона».

ПЧ № 1

 1.  

 

«Золота доба» давньоримської літератури.

Публій Вергілій Марон (7019 рр. до н. е.). «Енеїда» (огляд, 1-2 уривки за вибором учителя). Зв’язок твору з гомерівським епосом, міфологією. Ідея громадського служіння, утвердження величі держави. Образ Енея та його значення в композиції твору. (ТЛ) Трагедія.

 

 1.  

 

Образ Енея та його значення в композиції твору.

 

 1.  

 

Квінт Горацій Флакк (658 рр. до
н.е.). «До Мельпомени» («Мій пам’ятник стоїть…»). Тема мистецтва і призначення митця у творі. Пам’ятник як символ вічності поезії. Розуміння автором значення свого доробку.

 

 1.  

 

Публій Овідій Назон (43 р. до н. е. – бл. 18 р. н.е.). «Сумні елегії» («Життя поета» (IV, 10)). Життя та творчість  поета. Міфологічний і філософський зміст поеми «Метаморфози» (огляд). Конфлікт митця з владою, трагедія вигнання і сум за батьківщиною у «Сумних елегіях». Образ відторгненого поета. Любов до вітчизни як провідна ідея твору (в межах циклу «Сумні елегії»).

(ЕК) Елегії Тіртея та Овідія.

 

 1.  

 

КР № 2. Античність. (Тести)

КР № 2

Середньовіччя (8 годин)

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • цінує красу природи, сприймає людину як частку навколишнього світу (НЛ-1);
 • усвідомлює вплив історичних подій на долю людини, висловлює судження щодо активної громадянської позиції (НЛ-2);
 • розуміє вплив позитивного мислення на відновлення душевної рівноваги (НЛ-3).

Предметні компетентності

 • знає і пояснює хронологічні межі доби Середньовіччя, основні ознаки й тенденції розвитку середньовічних літератур Заходу і Сходу;
 • називає видатних представників середньовічної літератури Заходу і Сходу, визначає їхній внесок у розвиток світової культури;
 • характеризує історичний і культурний контекст розвитку середньовічних літератур; розповідає про основні віхи життя й творчості письменників (твори яких передбачені для текстуального вивчення), про їхню роль у розвитку національних літератур;
 • демонструє вплив релігії, філософії на художню літературу на прикладі прочитаних текстів;
 • знає ключові періоди й жанри середньовічної літератури на Заході та Сході;
 • дає визначення жанрів «героїчний епос» (середньовічний), «рубаї», «сонет», виділяє їхні жанрові ознаки у прочитаних творах;
 • виявляє основні теми й мотиви в ліриці митців;
 • визначає символи та їхній прихований зміст у творах поетів;
 • характеризує образ ліричного героя у текстах, рекомендованих програмою;
 • знає історичну основу «Пісні про Роланда» та особливості її художнього втілення у творі;
 • переказує, аналізує й інтерпретує окремі частини (епізоди) «Пісні про Роланда»;
 • характеризує образи персонажів «Пісні про Роланда» (Роланд, Карл, Ганелон), визначає засоби їхнього художнього зображення (на прикладі уривків із тексту);
 • висловлює власне ставлення до персонажів та їхніх вчинків;
 • порівнює художні образи персонажів «Пісні про Роланда» (Роланд Ганелон, Карл Ганелон);
 • виявляє риси фольклору в «Пісні про Роланда»: символи, повтори, постійні епітети, метафори тощо (на прикладі уривків із тексту за вибором учня);
 • зіставляє образи ліричних героїв у східній поезії (Лі Бо, Ду Фу, Омар Хайям);
 • виявляє актуальний зміст середньовічних творів, вічність порушених у них проблем;
 • знає українських перекладачів середньовічних творів;
 • виявляє особливості художньої мови творів митців (в українських перекладах)

 

 1.  

 

Середньовіччя як доба, її хронологічні межі й специфічні ознаки в історії європейських і східних літератур. Вплив релігії, філософії на літературу і культуру в добу Середньовіччя. Основні жанри середньовічної літератури на Заході й Сході.

(ЛК) Культурні центри Середньовіччя на Сході й Заході.

 

 1.  

 

Особливості розвитку китайської лірики епохи Тан.

Лі Бо (701762). «Призахідне сонце навіює думки про гори. Основні теми і мотиви лірики митця. Вплив даосизму на його світогляд. Своєрідність пейзажів Лі Бо, утілення в них краси природи і духовного життя.

Ду Фу (712770). «Пісня про хліб і шовк». Зв’язок поезії Ду Фу з історичною реальністю. Вплив конфуціанства на його світогляд. Національні образи, символи в ліриці митця. Образ ліричного героя, його сприйняття життя і природи, почуття, мрії, ідеали, дума про батьківщину.

(ЛК) Ключові поняття китайської міфології, філософії (конфуціанство, даосизм), які знайшли відбиток у літературі.

 

 1.  

 

Золота доба персько-таджицької лірики, її характерні особливості, видатні представники.

Омар Хайям (бл. 1048після 1122). Рубаї. Лаконізм і місткість жанру рубаї. Основні теми й мотиви творчості Омара Хайяма. (ТЛ) Рубаї.

(ЛК) Іслам.

Напам.

 1.  

 

ПЧ № 2. Рудакі. Газелі.

ПЧ № 2

 1.  

 

Література середньовічної Європи: основні тенденції та жанрово-тематичне розмаїття.

«Пісня про Роланда» (X ст.) (Останній бій. Двобій

 Карла і Баліганта). Історична основа твору й поетичне переосмислення в ньому реальних подій. Патріотичні ідеї в «Пісні про Роланда». (ТЛ) Поглиблення понять про героїчний епос (середньовічний). (ЛК) Християнство.

 

 1.  

 

Образна система (Роланд, Ганелон, Карл та ін.). Елементи фольклору. Особливості поетичної мови твору. (ЕК) Порівняння персонажів «Пісні про Роланда» (Роланд — Ганелон, Карл — Ганелон).

 

 1.  

 

Аліг’єрі Данте (12651321). Сонет 11 («В своїх очах вона несе кохання…»). Данте як ключова постать італійського Середньовіччя і переходу до Відродження. Загальна характеристика його творчості. Утілення в сонеті 11 Данте краси високого почуття кохання. (ТЛ) Сонет.

 

 1.  

 

КР № 3. Середньовіччя. (Тести)

КР № 3

І семестр

Відродження (12 годин)

 1.  

 

Епоха Відродження (Ренесансу) в Європі. Гуманізм. Культ античності. Характерні риси ренесансної культури і літератури. (УС) Видатні українські перекладачі творів Ренесансу.

 

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • виявляє повагу до людини, усвідомлює роль кохання і дружби, засуджує розбрат між людьми, розуміє гуманістичні ідеали (НЛ-2);
 • цінує людське життя (НЛ-3);
 • висловлює думку щодо необхідності виявлення ініціативи для досягнення мети, критично оцінює засоби досягнення поставленої мети (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • знає хронологічні межі Відродження, особливості світоглядного перевороту того часу, історичний і культурний контекст, роль античності в розвитку літератури;
 • визначає риси гуманізму в літературних творах доби Відродження;
 • розповідає про ключові віхи життя й творчості митців, розкриває їхній внесок в історію національних літератур і світової культури;
 • визначає поняття «сонет», виявляє особливості його структури у творах Ф. Петрарки і В. Шекспіра;
 • визначає провідні теми, мотиви в ліричних творах письменників (сонетах), розкриває специфіку художнього втілення високого почуття кохання;
 • характеризує образ ліричного героя в сонетах Ф. Петрарки, В. Шекспіра;
 • зіставляє образи героїнь у сонетах митців;
 • порівнює оригінали й художні переклади сонетів В. Шекспіра (за умови володіння англійською мовою);
 • розкриває загальнолюдський зміст вічних образів ренесансних творів (Ромео і Джульєтта, Дон Кіхот і Санчо Панса);
 • виявляє жанрові особливості творів («Ромео і Джульєтта», «Дон Кіхот»);
 • аналізує ліричні твори (цілісно), драматичні і прозові твори (в окремих частинах і цілісно), виявляє в них морально-філософські проблеми, засоби художньої виразності;
 • розкриває особливості художньої мови творів (в оригіналах і перекладах), наводить відповідні приклади, цитати;
 • знає про втілення сюжетів, образів, мотивів ренесансної літератури у світовому мистецтві (1-2 твори за вибором);
 • називає відомих українських перекладачів творів доби Відродження;
 • виявляє окремі особливості відтворення перекладачем тексту оригіналу засобами української мови (за умови володіння іноземною мовою).
 1.  

 

Франческо Петрарка (13041374). Сонети № 61, 132. Історія кохання в сонетах Ф. Петрарки. Образ ліричного героя та героїні. Утілення гуманістичних ідеалів у поезії митця. Структура сонетів Ф. Петрарки. (ТЛ) Поглиблення поняття про сонет. Катрен, терцет, ямб.

Напам.

 1.  

 

Вільям Шекспір (15641616). Сонети № 66, 116, 130. Виняткова роль В. Шекспіра в розвитку англійської національної літератури і світового мистецтва. Основні теми сонетів В. Шекспіра – кохання до Смаглявої леді, дружба. Відображення внутрішнього світу ренесансної людини (описи природи, змалювання сили почуттів та ін.). Художні особливості сонетів В. Шекспіра.

 

 1.  

 

Виразне читання сонетів В.Шекспіра і Ф.Петрарки

Напам.

 1.  

 

РМ № 4 (п). Порівняння образів героїнь сонетів Ф. Петрарки та В. Шекспіра, художніх засобів створення жіночих образів. (УС) Вершини українського сонету.

РМ № 3 (п)

 

 1.  

 

Трагедія «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра. Історія створення. Конфлікт справжнього почуття і забобонів. (ТЛ) Поглиблення поняття про трагедію.

 

 1.  

 

Оспівування чистого пристрасного кохання Ромео і Джульєтти, вплив кохання на людську особистість (зміни в характерах головних героїв, їхня еволюція. (ТЛ) Поглиблення поняття про вічний образ.

 

 1.  

 

Проблема життя і смерті. Трактування фіналу.

 

 1.  

 

Гуманістична цінність трагедії В. Шекспіра, її популярність серед різних поколінь. (ЛК) Образи Ромео і Джульєтти  у світовому мистецтві (живопис, кіно, музика та ін.).

 

 1.  

 

Мігель де Сервантес  Сааведра (15471616). «Дон Кіхот» I частина (Розділ І. Розділ VІІІ). Історія створення роману, його зв’язок із лицарськими романами, пародійний характер. Особливості сюжету і композиції твору. Конфлікт високих прагнень Дон Кіхота і буденної дійсності, неможливості реалізації ідеалів героя. «Донкіхотство».  (ТЛ) Поглиблення поняття про роман.

 

 1.  

 

Дон Кіхот і Санчо Панса – парні образи, у яких утілено високу мрію і прагматизм. Популярність вічних образів. (ТЛ) Поглиблення поняття про вічний образ. (ЛК) Дон Кіхота і Санчо Панси у світовому мистецтві (живопис, кіно, музика та ін.).

 

 1.  

 

Синтез різних жанрових ознак у романі (героїчного епосу, лицарського, авантюрно-пригодницького, філософського роману, пародії). Широта філософського змісту твору, можливість його різних тлумачень.

 

 1.  

 

КР № 4. Відродження. (Тести).

КР № 4

 

Бароко і класицизм (8 годин/9 годин)

 1.  

 

Бароко як доба і художній напрям у європейській літературі й мистецтві. Видатні представники європейського бароко та їхні здобутки (огляд).

(ЛК) Бароко в різних видах мистецтва (живопис, архітектура, музика, паркове мистецтво та ін.).

(УС) Бароко в Україні.

 

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • розрізняє істинні та фальшиві цінності, розуміє необхідність шанобливого ставлення до людини незалежно від її соціального стану (НЛ-2);
 • усвідомлює важливість здорового глузду (НЛ-3);
 • висловлює критичне судження щодо різних моделей поведінки людини (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • визначає провідні ознаки бароко як художнього напряму;
 • розкриває специфіку барокового світосприйняття у прочитаних творах;
 • виявляє у поетичному тексті провідні теми, ідеї, символи бароко, розкриває їхній філософський зміст;
 • аналізує образ ліричного героя вірша, виявляє засоби його створення (монолог, риторичні питання, заглиблення у внутрішній світ, епітети, метафори та ін.), наводить відповідні цитати;
 • розповідає про чинники формування класицизму як літературного напряму (історичні, філософські, естетичні);
 • називає основні ознаки класицизму, демонструє їх на прикладі комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич», а також на прикладі творів (1-2 за вибором) класицистичного мистецтва (живопису, архітектури та ін.);
 • дає визначення поняття «комедія», відрізняє від поняття «трагедія» (що вивчалося раніше);
 • виявляє ознаки комедії у творі Мольєра «Міщанин-шляхтич»;
 • називає основні теми і проблеми в комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич»;
 • характеризує персонажів комедії «Міщанин-шляхтич» (окремо і в порівнянні);
 • дає визначення понять «сатира», «сарказм», знаходить приклади сатири й сарказму та інших видів комічного (гумор, іронія), установлює їхню роль у тексті;
 • розкриває сутність морального уроку, утіленого митцем засобами комедії;
 • виявляє зв’язок комедії Мольєра з народним мистецтвом.
 1.  

 

Луїс де Гонгора-і-Арготе (15611627). «Галерник». Утілення у вірші провідних тем барокової літератури: людина і Доля, блукання людини у Всесвіті, залежність від вищих сил, драматизм духовного життя. Символіка твору. Образ ліричного героя.

 (ТЛ) Поглиблення понять про вірш (філософський).

 

 1.  

 

Історичні умови, філософське та естетичні підґрунтя класицизму. Характерні ознаки класицизму як художнього напряму. (УС) Класицизм у різних видах мистецтва (живопис, архітектура, музика та ін.).

 

 1.  

 

Мольєр (16221673). «Міщанин-шляхтич». Мольєр – майстер класицистичної комедії. Художнє новаторство Мольєра у драматургії, вплив його відкриттів на світове театральне мистецтво.

 

 1.  

 

Історія створення комедії «Міщанин-шляхтич». Тематика і проблематика твору, його загальнолюдське значення.

 

 1.  

 

Основні образи комедії (пан Журден, пані Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, Клеонт та ін.).

(ЕК) Порівняння образів персонажів (Журден – Клеонт, Журден – Дорант).

 

 1.  

 

Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм).

(ТЛ) Комедія, сатира, сарказм. Поглиблення понять про гумор, іронію.

 

 1.  

 

ПЧ № 3. І. Бунін «Красуня».

ПЧ № 3

 1.  

 

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу з теми «Бароко. Класицизм».

 

 1.  

 

КР № 5. Бароко. Класицизм.(Відповіді на питання)

КР № 5

Література XXXXI СТ.

У пошуках себе і високого польоту (6 годин)

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • висловлює особисте ставлення до проблем навколишнього середовища (НЛ-1);
 • розуміє особисту відповідальність перед людьми; усвідомлює право на свободу вибору (НЛ-2);
 • відповідально ставиться до власного здоров’я, цінує життя (НЛ-3);
 • критично осмислює методи досягнення мети; усвідомлює важливість креативних рішень для самореалізації (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • виявляє актуальність порушених письменниками тем і проблем;
 • розкриває особливості сюжету і композиції творів, їхні жанрові ознаки;
 • характеризує головних персонажів твору, визначає засоби їхнього створення у тексті;
 • називає жанрові ознаки прочитаних творів;
 • знаходить у прочитаних творах символи та розкриває їхній зміст;
 • зіставляє персонажів творів;
 • розповідає про свої улюблені книжки, пояснює свій вибір, визначає їхні художні ознаки.
 1.  

 

Антуан де Сент-Екзюпері (19001944). «Маленький принц». Людські взаємини, моральні цінності в казці-притчі «Маленький принц».

 

 1.  

 

Художні образи.

 

 1.  

 

Філософський зміст твору.

 

 1.  

 

Річард Бах (нар. 1936). «Чайка Джонатан Лівінгстон». Сюжет твору Р. Баха як філософська метафора людського буття. Алегоричні образи повісті. (ТЛ) Поглиблення понять про метафору, алегорію. Притча.

 

 1.  

 

Утілення прагнення до високої мети в образі чайки Джонатана. Художній конфлікт і можливість його подолання. Ознаки притчі у творі. (ТЛ) Притча.

 

 1.  

 

РМ № 4 (у). Твір-роздум «Духовна траєкторія життя людини»

РМ № 4 (у)

 1.  

 

Барбара Космовська (нар. 1958). «Буба», «Буба: мертвий сезон». Художній світ Б. Космовської. Ідея поваги й любові до людини.

 

 1.  

 

Батьки – діти, діди – онуки. Сімейні цінності у творі.

 

 1.  

 

ПЧ № 4. Толкін Дж. Р. Р. «Володар Перснів»

 (УС) Сучасні літературно-художні видання творів зарубіжної літератури. Українські перекладачі творів зарубіжної класики й сучасної літератури.

ПЧ № 4

 1.  

 

Узагальнення та систематизація навчального матеріалу з теми «Література XXXXI СТ.

У пошуках себе і високого польоту».

 

 1.  

 

КР № 6. Література XXXXI СТ.

У пошуках себе і високого польоту.  (Письмовий твір)

КР № 6

 

Підсумки (2 години/4 години)

 1.  

 

Узагальнення та систематизація навчального матеріалу.

 

 

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • критично оцінює результати людської діяльності в природному середовищі (НЛ-1);
 • цінує людську гідність, усвідомлює право кожного на власну думку (НЛ-2);
 • осмислює взаємозв’язки між рішеннями та їхніми наслідками, безпечною поведінкою та здоров’ям (НЛ-3);
 • розуміє роль ініціативності та підприємливості в суспільстві (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • знає основні епохи, напрями (їхні ознаки) літературного процесу від античності до XVII ст.;
 • аналізує та інтерпретує твори письменників у контексті літературних напрямів і культури доби;
 • знає визначення основних літературознавчих понять, що вивчалися протягом 58 класу, застосовує їх у процесі аналізу й інтерпретації тексту;
 • визначає жанрові ознаки, специфіку образів, оповіді, мови пропонованих для вивчення творів;
 • демонструє вміння порівнювати твори різних видів мистецтва, твори українських і зарубіжних авторів.
 1.  

 

Узагальнення та систематизація навчального матеріалу.

 

 

 1.  

 

Узагальнення та систематизація навчального матеріалу.

 

 

 1.  

 

Узагальнення та систематизація навчального матеріалу.

 

ІІ семестр

Річна

 

docx
Додано
16 серпня
Переглядів
636
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку