Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури у 9 класі

Про матеріал
Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури у 9 класі складено відповідно до програми «Світова література. 5 – 9 класи. Програма для закладів загальної середньої освіти – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804». Підручник: Волощук Є.В. Зарубіжна література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2017.
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

УРОКІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 9 КЛАС

 

Складено відповідно до програми «Світова література. 5 – 9 класи.

Програма для закладів загальної середньої освіти – К.: Видавничий дім

«Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804».

Підручник: Волощук Є.В. Зарубіжна  література.

Підручник для 9  класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2017.

 

№ п/п

Дата

Зміст навчального матеріалу

Види контролю

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

(за розділами)

 

 

Вступ (2 години)

 

 

 1.  

 

Літературні жанри і стилі. Перехідні явища в літературі.

(ТЛ) Жанр, стиль.

(ЛК) Жанри і стилі як органічні елементи культури. Загальне і національне в структурі жанрів і стилів.

(УС) Жанрово-стильові тенденції в українській та зарубіжних літературах на етапах літературного процесу.

(ЕК) Специфіка жанрів у різних національних літературах (оповідання, роман, сонет та ін.). Розмаїття індивідуальних стилів митців.

 

 

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • усвідомлює зв’язок різних ознак культурного, соціального, технологічного розвитку людства (НЛ-1);
 • цінує спільну працю, громадянську ініціативу (НЛ-2).

Предметні компетентності

 • дає визначення поняття «жанр», розуміє його зв’язок із родовим поділом літератури;
 • називає жанри, які належать до різних родів (епос, лірика, драма), а також міжродові утворення (наприклад, балада, поема та ін.);
 • визначає жанрові ознаки творів (на прикладі прочитаних текстів);
 • дає визначення поняття «стиль», розрізняє стилі загальні (епох, напрямів, течій) та індивідуальні (стилі письменників);
 • знає складники стилю (тематика, образотворчість, сюжетно-композиційні особливості, поетична мова);
 • порівнює окремі жанри в національних літературах (на прикладі прочитаних творів)
 1.  

 

ПЧ № 1. Сенкевич Г. «Камо грядеші?»

 

ПЧ № 1

 

 

 

Просвітництво (9/10 годин)

 

 

 1.  

 

Історичні умови та провідні ідеї Просвітництва. Вплив філософії на літературу й культуру доби. Художні напрями (просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм).

(ЛК) Європейське мистецтво доби Просвітництва.

(УС) Ідеї Просвітництва в Україні.

 

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • усвідомлює особисту відповідальність за стан навколишнього середовища (НЛ-1);
 • розуміє роль ініціативи в суспільстві (НЛ-2);
 • осмислює значення безпечної поведінки в критичних ситуаціях (НЛ-3);
 • ставить перед собою мету й системно працює для її реалізації (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • розкриває чинники (історичні, філософські, естетичні) розвитку європейської літератури доби Просвітництва;
 • знає основні художні напрями розвитку літератури й мистецтва Просвітництва, називає їхні ознаки, представників;
 • називає ключові ідеї Просвітництва, виявляє їх у прочитаних творах;
 • визначає особливості сюжету й композиції роману Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера»;
 • розкриває жанрову своєрідність роману «Мандри Гуллівера» (поєднання реалістичних елементів і соціальної фантастики);
 • знаходить приклади езопової мови у творі Дж. Свіфта;
 • характеризує образ Гуллівера, визначає художні засоби його створення;
 • знаходить у романі Дж. Свіфта приклади гумору, іронії, сатири, сарказму, визначає їхні функції у творі;
 • розкриває ідеї, аналізує мотиви й образи в ліричних творах Й. В. Ґете;
 • пояснює, чому ода «До радості» Ф. Шиллера стала гімном Євросоюзу.
 1.  

 

Джонатан Свіфт (16671745). «Мандри Лемюеля Гуллівера» (1 частина). Історія написання твору. Просвітницькі ідеї у творі. (ТЛ) Поглиблення понять про роман. Композиція.

 

 1.  

 

Образ Гуллівера як втілення концепції нової людини.

 

 1.  

 

Жанрова своєрідність роману (поєднання реалістичних елементів і соціальної фантастики).

 

 1.  

 

Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм). Езопова мова.

 

 

 1.  

 

Йоганн Вольфганг Ґете (17491832). Роль
Й. В. Ґете в історії Просвітництва. Нове розуміння природи у ліриці Й. В. Ґете. Міфологічний зміст
образів вірша «Вільшаний король».

 

 1.  

 

Ідея кохання й щастя у «Травневій пісні», ознаки фольклору.

 

 1.  

 

Волелюбні мотиви та протистояння образів персонажів у «Прометеї». Образ Прометея.  

 

 1.  

 

Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер (17591805). «До радості». Просвітницька ідея об’єднання людства в оді «До радості» Ф. Шиллера. Пафос твору, який став гімном Євросоюзу. (ТЛ) Поглиблення понять про оду.

 

 

Напам.

 1.  

 

КР № 1. Вступ. Просвітництво. (Тести)

КР № 1

(тести)

 

 

 

Романтизм (18/22 годин)

 

 

 1.  

 

Історичні, естетичні, філософські чинники розвитку романтизму. Основні ознаки романтизму як напряму в літературі й мистецтві. Романтизм у різних країнах. (ЛК) Романтизм у різних видах мистецтва (живопис, музика та ін.).

 

 

 

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • усвідомлює взаємозв’язок людини і навколишнього середовища (НЛ-1);
 • розуміє необхідність захисту своїх прaв і прав інших людей (НЛ-2);
 • визначає тактику поведінки в небезпечних ситуаціях (НЛ-3);
 • оцінює проблему і відповідно до цього ухвалює рішення (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • визначає специфічні ознаки романтизму як художнього напряму в літературі й мистецтві, чинники його розвитку (історичні, естетичні, філософські), національну специфіку в різних країнах;
 • розповідає про основні віхи життя і творчості митців, їхній внесок у духовну скарбницю світової та національних літератур;
 • визначає провідні теми й мотиви ліричних творів письменників-романтиків;
 • аналізує романтичні образи, засоби їхнього створення;
 • знаходить у тексті й інтерпретує зміст романтичних символів;
 • виявляє зв’язок романтичних творів із фольклором, знаходить відповідні елементи (образи, символи, мотиви, жанрові ознаки тощо);
 • з’ясовує зв’язок творів із традиціями світової культури (Біблією, філософією, мистецтвом тощо);
 • аналізує (цілісно) ліричні вірші поетів-романтиків, поему «Мазепа» Дж. Байрона.
 1.  

 

Специфіка німецького романтизму і творчість Г. Гейне. «Книга пісень» («На півночі кедр одинокий…», «Не знаю, що стало зо мною…», «Коли розлучаються двоє…»). «Книга пісень»: особливості композиції збірки, образ ліричного героя, фольклорні елементи (образи, мотиви, символи, жанрові ознаки пісні та ін.). Утілення високого почуття кохання у віршах митця.

Напам.

«Не знаю, що стало зо мною…»

 1.  

 

РМ № 1(п). Особливості поетичної мови творів. Аналіз віршів Г.Гейне.

 

РМ № 1(п)

 1.  

 

Вплив творчості Дж. Байрона на розвиток романтизму в Європі. Джордж Ноел Гордон Байрон (17881824). «Хотів би жити знов у горах…», «Мій дух як ніч…». Протиставлення мрії і дійсності у ліриці поета. Фольклорні та біблійні мотиви у віршах Дж. Байрона.

 

 1.  

 

Джордж Байрон. Поема «Мазепа». Українська тема в поемі «Мазепа». (ТЛ) Поглиблення понять про поему (романтична), віршовий розмір. Строфа (онєгінська).

 

 1.  

 

Специфіка зображення образу гетьмана у творі (монолог героя, романтичний пейзаж як засіб увиразнення образу, динаміка образу та ін.).

 

 1.  

 

РМ № 2 (у). Творчий проект « Твори Г.Гейне і Дж. Байрона в українських перекладах: найяскравіші здобутки вітчизняних поетів-перекладачів».

РМ № 2 (у)

 1.  

 

КР № 2. Романтизм. (Письмовий твір. «Іван Мазепа як романтичний герой і реальний український гетьман» або «Ніжний сум, сумна ніжність: інтимна лірика Г. Гейне»).

КР № 2

(твір)

 

 

 

Взаємодія романтизму і реалізму

 

 

 • виявляє жанрові ознаки поеми й роману доби романтизму та взаємодії романтизму з реалізмом (на прикладі творів Дж. Байрона, О. С. Пушкіна, М. Ю. Лермонтова);
 • визначає особливості віршового розміру, строфічної організації поетичних творів (на прикладах прочитаних текстів);
 • виявляє художнє новаторство митців – відкриття нових тем і мотивів, збагачення художньої мови, нові рішення в галузі образотворчості, жанрів тощо;
 • порівнює оригінали (за умови володіння іноземною мовою), художні переклади, переспіви творів письменників;
 • установлює особливості трансформації байронічних мотивів у російському романтизмі
  (О. С. Пушкін, М. Ю. Лермонтов);
 • виявляє схожість і відмінності в підходах митців у розкритті теми «пам’ятника» (Горацій, О. С. Пушкін);
 • порівнює образи Євгенія Онєгіна та Печоріна;
 • розповідає про роль України в житті й творчості митців, пояснює посилення інтересу Європи до України в добу романтизму;
 • знає імена українських перекладачів творів європейських романтиків;
 • розповідає про відкритість романтизму як художнього напряму, його взаємодію з іншими напрямами, демонструє формування реалістичних тенденцій у межах романтизму (на прикладі прочитаних творів);
 • виявляє особливості індивідуальних стилів митців (на прикладі прочитаних творів).
 1.  

 

Значення творчості О. С. Пушкіна для розвитку російської та світової літератури. Провідні мотиви його лірики («До А. П. Керн» («Я пам’ятаю мить чудову…»),  «Я вас кохав». Тема кохання у віршах митця.

 

Напам. (за вибором)

 1.  

 

 «Я пам’ятник собі поставив незотлінний…»). Тема призначення мистецтва у вірші митця.

(УС) Тема «пам’ятника» у творчості Горація, О. С. Пушкіна.

 

 1.  

 

Взаємодія романтизму і реалізму в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін». Реалістичне висвітлення романтичних тем (кохання, відчуження особистості, життя і смерті, розладу мрії та дійсності тощо) і образів (Онєгін — Тетяна, Ленський — Ольга). Традиції світової літератури і культури у творі (вплив Дж. Байрона та ін.).

(ТЛ) Поглиблення понять про роман (роман у віршах, філософсько-психологічний), віршовий розмір. Строфа (онєгінська).

 

 

 1.  

 

Дзеркальна композиція (лист Тетяни — відповідь Онєгіна — дуель — лист Онєгіна — відповідь Тетяни).

 

 1.  

 

Зображення різних сфер життя (історії і сучасності, столиці і провінції, народних звичаїв і кола культурних інтересів суспільства тощо).

 

 1.  

 

Художнє новаторство О. С. Пушкіна (у жанрі, мові, авторській позиції, підході до зображення дійсності). Образ автора.

 

 1.  

 

Михайло Юрійович Лермонтов (18141841). Лірика («Сосна», «І нудно і сумно…», «На дорогу йду я в самотині…»). Мотиви світової скорботи у ліриці М. Ю. Лермонтова. Зв’язок творчості митця із традиціями європейського романтизму (Дж. Байрона, Г. Гейне та ін.).

Напам.

«На дорогу йду я в самотині…»

 1.  

 

Особливості розвитку сюжету й композиції в романі «Герой нашого часу». Зв’язок твору з історичною та духовною атмосферою доби.

 

 1.  

 

Складність образу Печоріна, його духовна трагедія.

 

 1.  

 

Новаторство М. Ю. Лермонтова в жанрі роману.

 

 1.  

 

ПЧ № 2. Бронте Ш. «Джейн Ейр».

 

ПЧ № 2

 

 1.  

 

КР № 3. Взаємодія романтизму і реалізму. (Літературний диктант)

 

КР № 3

(літ.диктант)

 

 

 

Реалізм (13/14 годин)

 

 

 1.  

 

Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму (зв’язок із дійсністю, аналітизм, типовість образів і ситуацій, розкриття впливу соціального середовища на людину, критичний пафос, дослідження життя суспільства, психологізм та ін.). Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст. (романтизмом, натуралізмом).

 

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • усвідомлює необхідність поваги до людини, розпізнає уявні і справжні життєві цінності, цінує вияв милосердя та співчуття до людини (НЛ-2);
 • осмислює причиново-наслідкові рішення між власними рішеннями і поведінкою та здоров’ям та безпекою (НЛ-3);
 • розуміє роль ініціативності в суспільстві (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • дає визначення поняття «реалізм», називає його провідні ознаки, виявляє їх у прочитаних творах;
 • розуміє особливості взаємодії реалізму з іншими напрямами XIX століття (романтизмом, натуралізмом);
 • розповідає про основні віхи життя й творчості митців;
 • розкриває особливості світогляду письменників;
 • визначає актуальні проблеми, теми творів;
 • установлює сюжетно-композиційні особливості творів;
 • аналізує прочитані тексти цілісно і в окремих фрагментах;
 • аналізує образи персонажів як типові з визначенням засобів їхнього створення (портрет, психологічні деталі, інтер’єр, мова, стосунки із середовищем, з іншими персонажами тощо);
 • дає визначення поняття «психологізм», розкриває специфіку психологізму в прочитаних творах;
 • інтерпретує вчинки персонажів, дає їм власну оцінку, висловлює судження щодо певних ситуацій, аргументує свою позицію прикладами, цитатами з текстів;
 • виявляє художнє новаторство митців;
 • розкриває специфіку аналітичного підходу письменників до зображення дійсності (зображення людини у зв’язках із середовищем, змалювання різних верств суспільства, точність деталей і описів тощо);
 • розповідає про зв’язки письменників з Україною, увічнення їхньої пам’яті в музеях і пам’ятниках, утілення образів і сюжетів їхніх книг у творах мистецтва;
 • порівнює особливості втілення теми грошей та їхнього згубного впливу на людину й суспільство у творчості О. де Бальзака і М. В. Гоголя (на прикладі прочитаних творів)
 1.  

 

Оноре де Бальзак (17991850). «Гобсек». Основні віхи творчості та особливості світогляду письменника. (УС) О. де Бальзак і Україна. (ЛК) Утілення образів і сюжетів творів О. де Бальзака у мистецтві (ілюстраціях, кіно, театрі тощо).

 «Людська комедія»: історія написання, художня структура, тематика і проблематика, образи.

 

 1.  

 

Повість «Гобсек» у структурі «Людської комедії». Сюжетно-композиційні особливості твору («розповідь у розповіді»).

 

 1.  

 

Багатогранність образу Гобсека (як соціального типу доби, як філософа та ін.), засоби його створення (портрет, психологічна деталь, монолог, вчинки, філософське ставлення до життя та ін.). (ТЛ) Поглиблення понять про образ (типовий), художню деталь (психологічна). Психологізм, інтер’єр.

 

 1.  

 

РМ № 3 (у). Диспут «Життєва філософія  Гобсека; «за» і «проти».

РМ №3 (у)

 1.  

 

ПЧ № 3. О.  Пушкін Цикл «Маленькі трагедії»: «Скупий лицар».

ПЧ № 3

 1.  

 

Микола Васильович Гоголь (18091852). Петербурзький етап життя і творчості письменника. (УС) Значення М. В. Гоголя для розвитку української та зарубіжних літератур.

(ЛК) Утілення образів і сюжетів творів М.В. Гоголя у мистецтві (ілюстраціях, кіно, театрі тощо).

 

 

 1.  

 

«Ревізор». Творча історія п’єси. Образи чиновників.

 

 1.  

 

Образ Хлєстакова та його динаміка.

 

 1.  

 

Засоби комічного у творі. Специфіка художнього конфлікту й жанру п’єси.

 

 1.  

 

«Шинель». Цикл петербурзьких повістей: основні теми та проблеми. Побутовий, психологічний і філософський плани повісті «Шинель». Особливості сюжету й композиції.

 

 1.  

 

Образ Башмачкіна та засоби його створення. Тема «маленької людини».

 

 1.  

 

Образ столиці (як чужого й ворожого для людини простору). Трактування фіналу, значення елементів фантастики в реалістичному творі.

 

 1.  

 

КР № 4. Реалізм. (Тести).

КР № 4

(тести)

 

 

 

Нові тенденції у драматургії кінця XIX–початку XX ст. (7/8 годин)

 

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • усвідомлює необхідність брати на себе відповідальність за власні рішення (НЛ-2);
 • виробляє вміння опановувати себе (НЛ-3);
 • розрізняє щирі і меркантильні наміри (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • виявляє у творах письменників провідні проблеми, теми, мотиви;
 • характеризує художні образи, виявляє в тексті художні засоби їхнього створення;
 • аналізує твори у єдності змісту та форми;
 • висловлює власні судження щодо актуальних тем і проблем, образів і подій творів, аргументує свою думку прикладами з тексту, відповідними цитатами;
 • розповідає про основні віхи життя й творчості митців;
 • знає українські переклади творів, зіставляє їх з оригіналами (за умови володіння іноземною мовою);
 • здійснює пошуково-дослідницьку діяльність у галузі літератури (збирання відомостей про письменників, систематизація фактів, аналіз окремих літературних явищ, підготовка повідомлення, презентації тощо);
 • користується літературознавчими словниками, енциклопедіями та іншими видами джерел (зокрема інтернет-ресурсами)
 1.  

 

«Стара» і «нова драма». Зміни в драматургії кінця XIX – початку XX ст. Роль Г. Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство. (ТЛ) «Нова драма», ібсенізм. (ЛК) Утілення драматичних творів Г. Ібсена в театрі, кіно.

 

 1.  

 

«Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма. Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої). Композиція п’єси.

 

 1.  

 

Образна система.

 

 1.  

 

Підтекст. Символіка. Відкритість фіналу.

 

 1.  

 

Бернард Шоу (18561950). «Пігмаліон». Особливості світогляду Б. Шоу. Специфіка втілення античного міфу в п’єсі «Пігмаліон». (ЛК) Утілення драматичних творів Б. Шоу в театрі, кіно.

 

 1.  

 

Динаміка образу Елайзи Дулітл.

 

 1.  

 

Ідеї «одухотворення» людини й життя засобами мистецтва, збереження національної культури, розвитку мови.

 

 

 1.  

 

КР № 5.  Нові тенденції у драматургії кінця XIX–початку XX ст. (Літературний диктант)

КР № 5

(літ.диктант)

 

 

 

Література XX–XXI ст. Життя, історія, культура (7/10 годин)

 

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • обгрунтовує вплив культурного, соціального, економічного чинників на розвиток людства; характеризує цілісну наукову картину світу (НЛ-1);
 • усвідомлює моральну відповідальність за свої вчинки; аналізує принципи і механізми функціювання суспільства (НЛ-2);
 • розуміє відповідальність за духовне й фізичне здоров’я, прогнозує ризики непродуманих наукових та суспільних експериментів (НЛ-3);
 • цінує ініціативність та підприємливість (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • знає основні відомості про життя і творчість митців;
 • виявляє актуальні проблеми, теми в прочитаних творах, їхній звязок із проблемами суспільства, історії, культури, існування людини, її морального вибору;
 • виявляє ознаки різних літературних напрямів у прочитаних творах;
 • знає характерні ознаки різних жанрів, виявляє їх у творах письменників;
 • характеризує образи провідних героїв, простежує особливості їхньої внутрішньої зміни, виявляє відповідні художні засоби;
 • створює рецензію (усну або письмову) на сучасний твір літератури (або кіно, театру);
 • обстоює власну думку, веде полеміку щодо актуальних проблем і тенденцій розвитку сучасної літератури, зокрема в аспекті її взаємодії з іншими видами мистецтва;
 • презентує свої улюблені твори сучасної літератури на уроці, виявляє в них риси художності;
 • володіє навичками роботи з бібліотечними фондами, інтернет-ресурсами з метою пошуку необхідної книги, творчого читання;
 • знає популярні книжкові серії для молоді, сучасні літературно-художні видання, інтернет-портали творів зарубіжної літератури;
 • аналізує твори сучасних зарубіжних авторів у єдності змісту й форми;
 • знає визначні міжнародні літературні премії сучасності;
 • називає зарубіжних письменників-лауреатів міжнародних премій у галузі художньої літератури, твори митців, відзначені преміями.
 1.  

 

РМ № 4 (п). Рецензія на сучасний твір літератури (або кіно, театру).

(ТЛ) Класична і масова література. Рецензія. Поглиблення поняття про «художність». (ЛК) Бібліотечні та інтернет-ресурси, їхнє використання для збагачення кола читання, розвитку навичок творчої роботи з книгою. Взаємодія різних видів мистецтва (кіно і література та ін.), комп’ютерних технологій і літератури. Сучасні літературно-художні видання, інтернет-портали творів зарубіжної літератури. Міжнародні літературні премії.(УС) Українські перекладачі творів зарубіжної класики і сучасної літератури.

РМ № 4 (п)

 1.  

 

РМ № 5 (у) (за рахунок резервного часу). Робота з бібліотечними фондами, інтернет-ресурсами з метою пошуку необхідної книги, творчого читання.

РМ № 5 (у)

 1.  

 

Рей Дуглас Бредбері (19202012). «451° за Фаренгейтом». Тривога за майбутнє суспільства в романі-антиутопії «451° за Фаренгейтом».

 

 1.  

 

Тема знецінення культури.

 

 1.  

 

Провідні мотиви твору – книги (читання), пожежі, тотального контролю, інакомислення тощо.

 

 1.  

 

Натовп і влада. Важке прозріння особистості в тоталітарному суспільстві.

 

 1.  

 

Гарпер Лі (1926–2016). «Убити пересмішника».

Проблема входження молоді в дорослий світ, зіткнення із жорстокістю.

 

 1.  

 

Моральні ідеали у творі.

 

 1.  

 

ПЧ № 4. Нестлінґер К. «Маргаритко, моя квітко»

 

ПЧ № 4

 

 1.  

 

КР № 6. Література XX–XXI ст. Життя, історія, культура. Письмовий твір.

КР № 6 (твір)

 

 

 

Підсумки (2/6 години)

 

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • усвідомлює красу природи, її благотворний вплив на людину, розуміє відповідальність за спроби змінити навколишній світ (НЛ-1);
 • оцінює свою роль у суспільстві, бере участь у процесі ухвалення рішень (НЛ-2);
 • осмислює причиново-наслідкові зв’язки між безпечною поведінкою та здоров’ям (НЛ-3);
 • продукує власні ідеї та ініціативи, обстоює власну думку, використовуючи доцільні мовні засоби (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • визначає основні етапи літературного процесу XIXXX ст., їхні особливості, зв’язок із розвитком культури і мистецтва;
 • розрізняє літературні напрями, течії, роди, жанри XIXXX ст.;
 • установлює жанрово-родову належність творів, їхню жанрову й стильову своєрідність;
 • називає представників різних літературних напрямів, течій, мистецьких тенденцій, виявляє їхній внесок у національну та світову скарбницю художніх цінностей;
 • застосовує літературознавчі поняття в процесі аналізу й інтерпретації літературних творів;
 • аналізує, оцінює, порівнює літературні твори і явища.
 1.  

 

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

 

 1.  

 

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

 

 1.  

 

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

 

 1.  

 

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

 

 1.  

 

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

 

 1.  

 

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

 

.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Четвертак Світлана Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Зарубіжна література 9 клас (Волощук Є.В., Звиняцьковський В.Я., Філенко О.М.)
Додано
16 серпня 2019
Переглядів
1027
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку