Календарно-тематичне планування з хімії для 9 класу на 2019-2020 навчальний рік

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з хімії для 9 класу для загальноосвітніх навчальних закладів на 2019-2020 навчальний рік, за підручником Гранкіна Т. М.

Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ          9 КЛАС

(68 год, 2 год на тиждень)

№ п/п

Дата уроку

Тема уроку

Хімічний експеримент

та проекти

Домашнє завдання

Примітки

І СЕМЕСТР

Повторення основних питань курсу 8 класу (3 години)

1.

 

Вступний інструктаж з БЖД.

Склад і властивості основних класів неорганічних сполук.

 

§1, с. 13 завд. 1-12

 

2.

 

Хімічний зв'язок і будова речовини.

 

§2, с. 20 завд. 13-22

 

3.

 

Розв’язування задач.

 

§3 с. 24 завд. 23-30

 

Тема 1. Розчини (20 годин)

4.

 

Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини. Суспензії, емульсії, аерозолі.

Домашній експеримент

Виготовлення колоїдних розчинів (желе, кисіль тощо).

§4, с. 35

завд.43-49

 

5.

 

Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок.

 

§5, с. 42 завд.55-58

 

6.

 

Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини. Кристалогідрати.

Навчальний проект:

1) Виготовлення розчинів для надання домедичної допомоги.

§7, с. 56 завд.75-84

 

7.

 

Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Розчинення як фізико-хімічний процес.

Навчальний проект:

2) Вирощування кристалів солей.

§6, с. 48 завд.64-69

 

8.

 

Розчинність речовин, її залежність від різних чинників

 

§8, с. 64 завд. 95-103

 

9.

 

Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.

 

§9, с. 73

завд. 107-116

 

10.

 

Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини (розчини кристалогідратів).

 

§9, с. 73

завд. 117-130

 

11.

 

Самостійна робота з теми: «Розчини».

 

 

 

12.

 

Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти.

 

§10,11с.81

завд. 136-140

 

13.

 

Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах.

 

 

 

14.

 

Ступінь дисоціації. Сильні та слабкі електроліти.

Навчальний проект:

3) Електроліти               в сучасних акумуляторах.

§11, с. 88

завд. 146-149

 

15.

 

Поняття про рН розчину (без матем-х розрахунків).

Лаб. досліди

№1 Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах.

№2 Установлення приблизного значення рН води, лужних і кислих розчинів (натрій гідроксиду, хлоридної кислоти) за допомогою універсального індикатора.

№3 Дослідження рН харчової і косметичної продукції.

§13, с. 109

завд. 176-178

 

16.

 

Значення рН для характеристики кислотного чи лужного середовища.

Навчальні  проекти:

4) Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості.

5) Дослідження впливу кислотності й лужності ґрунтів на розвиток рослин.

6) Дослідження рН атмосферних опадів та їхнього впливу на різні матеріали в довкіллі.

7) Дослідження природних об’єктів в якості кислотно-основних індикаторів.

8) Дослідження рН середовища мінеральних вод України.           

§13, с. 109

завд. 179, 180

 

17.

 

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій.

 

§12, с. 98

завд. 159-166

 

18.

 

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій.

Л. д. № 4-6.

§12, с. 99

завд. 167-170

 

19.

 

Практична  робота №1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах.

 

§10-12пов.

 

20.

 

Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену. Якісні реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій.

Лаб. досліди

№7  Виявлення хлорид-іонів у розчині.

№8 Виявлення сульфат-іонів у розчині.

№9 Виявлення карбонат-іонів у розчині.

§13, с. 110

завд. 185-189

 

21.

 

Практична  робота №2. Розв’язування експериментальних задач.

 

§10-13пов.

 

22.

 

Узагальнення та систематизація знань з теми: «Розчини. Електролітична дисоціація».

 

§4-13пов.

 

23.

 

Самостійна робота з теми: «Розчини. Електролітична  дисоціація».

 

§4-13пов.

 

Тема 2. Хімічні реакції (9 годин)

24.

 

Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками. Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.

 

§14, с. 116 завд. 195-202

 

25.

 

Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів.

 

§2, с. 17

 

 

26.

 

Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники.

 

§15, с. 124 завд. 207-216

 

 

27.

 

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій.

 

§16, с. 131 завд. 220-230

 

28.

 

Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння. Оборотні й необоротні реакції.

Навчальні проекти:

9) Ендотермічні реакції на службі людині.

10) Екзотермічні реакції в життєдіяльності живих організмів.

§17, с. 140 завд. 237-240

 

29.

 

Контрольна  робота з теми: «Розчини. Хімічні  реакції».

 

§4-17 пов.

 

30.

 

Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників.

Лаб. дослід №10.

Вплив концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою.

§18, с. 151 завд. 251-256

 

31.

 

Практична робота №3. Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій.

 

§14-18 пов.

 

32.

 

Узагальнення знань з теми: «Хімічні  реакції». Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці.

 

§19, с. 156 завд. 257-265

 

ІІ СЕМЕСТР

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки (29 годин)

33.

 

Особливості органічних і неорганічних сполук. Елементи-органогени.

 

§20, с. 164 завд. 273-276

Пов. тему

Типи хімічних реакцій.

34.

 

Вуглеводні. Метан як представник насичених вуглеводнів.

 

  §21, с. 175

завд. 286-290

 

35.

 

Гомологія. Гомологи метану, їхні молекулярні та структурні формули й назви.

 

§22, с. 186 завд. 303-309

Пов. тему

Оксиди. Кислоти.

36.

 

Фізичні властивості. Реакція заміщення для метану.

 

  §21, с. 175

завд. 291-294

 

37.

 

Етен (етилен) і етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів. Молекулярні та структурні формули.

 

§23, с. 195 завд. 322-324

Пов. тему

Основи. Солі.

38.

 

Фізичні  властивості. Реакція приєднання для етену й етину (галогенування, гідрування). Горіння вуглеводів.

 

§23, с. 196 завд. 325-331

 

39.

 

Розв’язання задач. Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями.

 

§22, с. 183 завд. 310-316

Пов. тему

Кількість речовини.

Молярна маса.

40.

 

Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену.

Навчальний проект:

11) Використання полімерів: еколого-економічний аспект.

§24, с. 200 завд. 338-342

 

41.

 

Поширення вуглеводів у природі. Природний газ, нафта, кам’яне вугілля – природні джерела вуглеводнів.

Навчальний проект:

12) Альтернативні джерела енергії.

§25, с. 207 завд. 353, 354

Пов. тему

Закон Авогадро. Молярний об’єм газів. Відносна густина газів.

42.

 

Перегонка нафти. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля. Застосування вуглеводнів.

 

§25, с. 208 завд. 355-357

 

43.

 

Самостійна робота з теми: «Органічні речовини. Вуглеводні».

 

§20-25 пов.

 

44.

 

Оксигеновмісні органічні речовини. Поняття про спирти, карбонові кислоти, жири, вуглеводи.

 

§26, с. 216 завд. 358-365

Пов. тему

Теорія О.М. Бутлерова.

45.

 

Метанол, етанол, гліцерол: молекулярні та структурні формули, фізичні властивості.

 

§26, с. 216 завд. 366-368

 

46.

 

Горіння етанолу. Якісна реакція на гліцерол. Отруйність метанолу й етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини.

Л. д. № 11.

§26, с. 216 завд. 369-371

Пов. тему

Явище гомології. Гомологи метану.

47.

 

Етанова (оцтова) кислота, її молекулярна і структурна формули, фізичні властивості. Застосування етанової кислоти.

 

§27, с. 224 завд. 379-382

 

48.

 

Хімічні властивості етанової кислоти.

 

§27, с. 224 завд. 383-386

Пов. тему

Явище ізомерії. Ізомери вуглеводнів.

49.

 

Практична  робота №4. Властивості етанової кислоти.

 

§27, с. 224 завд. 387-394

 

50.

 

Вищі карбонові кислоти: стеаринова, пальмітинова, олеїнова.

 

§28, с. 231 завд. 402-407

Пов. тему

Насичені вуглеводні. Алкани.

51.

 

Мило, його склад, мийна дія.

Навчальний проект:

14) Виготовлення мила з мильної основи.

§28, с. 238 завд. 417-421

 

52.

 

Жири. Склад жирів, фізичні властивості.  Природні й гідрогенізовані жири. Біологічна роль жирів.

 

§28, с. 231 завд. 408-411

Пов. тему

Ненасичені вуглеводні. Алкени. Алкіни.

53.

 

Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення й утворення в природі.

Л. д. № 12.

§30, с. 245 завд. 429-436

 

54.

 

Крохмаль і целюлоза – природні полімери. Якісні реакції на глюкозу і крохмаль.

Л. д. № 13,14.

§31, с. 254 завд. 444-446

Пов. тему

Оксигеновмісні органічні речовини.

55.

 

Практична  робота №5. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах.

 

§26-31 пов.

 

 

56.

 

Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль.

Навчальні проекти:

13) Екотрофологія – наука про екологічно безпечне харчування.

15) Дослідження хімічного складу їжі.

16) Хімічний склад жувальних гумок.

17) Хімічний склад засобів догляду за ротовою порожниною.

§31, с. 255 завд. 447-449

Пов. тему

Вуглеводні.

57.

 

Нітрогеновмісні органічні речовини. Поняття про амінокислоти. Білки як біологічні полімери.

 

§32, с. 264 завд. 461-465

 

58.

 

Денатурація білків. Біологічна роль амінокислот і білків. Значення природних і синтетичних органічних сполук.

 

§32, с. 264 завд. 466-470

Пов. тему

Нітрогеновмісні органічні речовини.

59.

 

Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів.

Навчальні проекти:

18) Друге життя паперу.

19)Джерела органічного забруднення мікрорайону.

§33, с. 274 завд. 471-473

 

60.

 

Узагальнення знань про оксигеновмісні    і нітрогеновмісні органічні речовини.

 

§33, с. 274 завд. 474, 475

Пов. тему

Генетичний зв'язок між класами органічних речовин.

61.

 

Контрольна робота з теми: «Оксигено- вмісні і нітрогеновмісні органічні  речовини».

 

§26-33 пов.

 

 

Тема 4. Роль хімії в житті суспільства (8 годин)

62.

 

Багатоманітність речовин і хімічних реакцій.

 

§34, с. 278 завд. 476-480

 

63.

 

Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення.

 

§34, с. 278 завд. 481-486

 

64.

 

Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу.

 

§35, с. 280

 

65.

 

Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства.

Навчальні проекти:

21) Екологічна ситуація в моїй місцевості: відчуваю, думаю, дію.

22) Анкетування учнів навчального закладу щодо їхньої участі у розв’язуванні екологічних проблем місцевості.

23) Дослідження достовірності реклами з погляду хімії.

§35, с. 282

 

66.

 

Видатні вітчизняні вчені – творці хімічної науки.

Навчальний проект:

20) Видатні вітчизняні хіміки як учені й особистості.

§35, с. 283

 

67.

 

Видатні вітчизняні вчені – творці хімічної науки.

Навчальний проект:

20) Видатні вітчизняні хіміки як учені й особистості.

§35, с. 283

 

68.

 

Хімічна наука і виробництво в Україні.

 

§35, с. 284

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Максимовська Тетяна Володимирівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Планування
До підручника
Хімія 9 клас (Гранкіна Т.М.)
Додано
8 вересня
Переглядів
456
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку