КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З ХІМІЇ для учнів 8 класу за оновленими програмами 2017 року (підручник Григорович)

Про матеріал

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З ХІМІЇ для учнів 8 класу за оновленими програмами 2017 року (підручник Григорович).

Календарно-тематичне планування для 7-9-х класів виконано відповідно до оновленої програми, рекомендованої МОН України: Хімія, 7-9 класи, Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804).


Перегляд файлу

8 клас

68 год, 2 год на тиждень(5 год резерв)

Зміст (тема) уроку

К-ть годин

Дата

Примітка

(Д/З)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

 

Повторення найважливіших питань

курсу хімії 8 класу

 

4

 

 

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає хімічні елементи (не менше 20-ти) за сучасною науковою українською номенклатурою, записує їхні символи;

наводить приклади формул і назв простих (метали і неметали) і складних (оксидів, основ, кислот) речовин; рівнянь реакцій: добування кисню з гідроген пероксиду і води;  кисню з воднем, вуглецем, сіркою, магнієм, залізом, міддю, метаном, гідроген сульфідом, води з кальцій оксидом, натрій оксидом, фосфор(V) оксидом, карбон(ІV) оксидом; реакцій розкладу і сполучення.

Діяльнісний компонент

обчислює відносну молекулярну масу речовини за її формулою, масову частку елемента в складній речовині.

Ціннісний компонент

критично ставиться до власних знань і умінь із хімії.

 

1

Вступний інструктаж з БЖД (71-1,72-1). Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакції розкладу, сполучення.

1

 

Григорович  

§1,2– вивчити

Савчин ст.222

з. 4 р. 3, з. 1.3 р. 4

 

2

Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакції розкладу, сполучення.

 

1

 

Повт §1-2

Схема перетворень

 

3

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Масова частка елемента в складній речовині.

1

 

§3

Савчин: 7 кл- ст119 в.2 з.3; 9 кл- ст. 24 р.4 №1

4

Діагностичний контроль знань за курс 7 класу. Самостійна робота.

1

 

Дехтяренко: ст. 78 з. 2-3, ст. 82 з. 9-10

 

Тема 1.Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

 

14

 

 

 

 

5

Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів.

Навчальний проект №1 «Із історії відкриття періодичної системи хімічних елементів.»

1

 

§4, додаткова л-ра (цікаві факти)

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

формулює періодичний закон;

записує: електронні та графічні електронні формули атомів 20 хімічних елементів;

пояснює періодичність зміни властивостей хімічних елементів (№ 1–20); залежність характеру елементів та властивостей їхніх сполук від електронної будови атомів;

наводить приклади лужних, інертних елементів, галогенів.

Діяльнісний компонент

розрізняє атомне ядро, електрони, протони, нейтрони; періоди (великі й малі), головні (А) та побічні (Б) підгрупи періодичної системи; металічні та неметалічні елементи;

характеризує склад атомних ядер (кількість протонів і нейтронів), розподіл електронів (за енергетичними рівнями та підрівнями) в атомах перших 20 хімічних елементів; хімічний елемент (№ 1–20) за його положенням у періодичній системі, зміни радіусів атомів у періодах і підгрупах, металічних і неметалічних властивостей елементів;структуру періодичної системи (періоди: великі й малі, групи й підгрупи (А і Б);

аналізує   інформацію, закладену в періодичній системі, та використовує її для характеристики хімічного елемента;

використовує інформацію, закладену в періодичній системі, для класифікації елементів (металічний або неметалічний), та визначення їхньої валентності, класифікації простих речовин (метал або неметал).

Ціннісний компонент

усвідомлює значення прийому класифікації в науці;

обґрунтовує фізичну сутність періодичного закону;

оцінює значення періодичного закону як одного із фундаментальних законів природи.

6

Поняття про лужні, інертні елементи, галогени.

 

1

 

§5; ст113-114 р.2-3 з.2 вар 1

7

Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число.

Демонстрації

2.Моделі атомів (віртуальні 3D).

1

 

§9

Ст. 124 хім диктант,ст125 р.2 з.2 в.1

8

Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів 1-20. Стан електронів у атомі. Поняття про радіус атома.

Демонстрації

3. Форми електронних орбіталей (віртуальні 3D).

1

 

§11-12 ст 125 р.2 з.2-3 в. 4 або ст. 126 р.3 з.5 в. 3-4

9

Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-20.

Демонстрації

3. Форми електронних орбіталей (віртуальні 3D).

1

 

§12-13

Ст. 127 р.4 з.9 в. 1-2

10

Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-20.

1

 

§13 ст 133 р.4 з.12 в.1-2 або

ст 134 р.4 з.13 в. 1-2

11

Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20.

1

 

§14-15 ст 134 р. 4 з. 13 в.4-5

12

Періодичний закон Д. І. Менделєєва (сучасне формулювання).

1

 

§10 ст 125 р.2 з.2в.3,проект2

13

Періодична система хімічних елементів, її структура.

Представлення результатів навчального проекту №2  «Форми Періодичної системи хімічних елементів.»

Демонстрації

 1. Періодична система хімічних елементів (довга і коротка форми).

1

 

§6-7

Ст. 131 р.3 з.6 в.1

14

Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома.

1

 

§16 ст 138 р.3 з.8 в.1, ст. 139 р.4 з.9 в.1

15

Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома.

1

 

§16 ст 138 р.3 з.8 в.2, ст. 139 р.4 з.9 в.2

16

 Представлення результатів навчальних проектів №3 «Хімічні елементи в літературних творах.»; №4 «Цікаві історичні факти з відкриття і походження назв хімічних елементів.»

1

 

§16 ст 138 р.3 з.8 в.3, ст. 139 р.4 з.9 в.3

17

 

Значення періодичного закону.

1

 

§8 Повт §4-16

вислови

18

Контроль знань з теми «Будова атома. Періодичний закон та періодична система хімічних елементів.». Самостійна робота.

1

 

ст 138 р.3 з.8 в.4, ст. 139 р.4 з.9 в.4

Наскрізні змістові лінії

Підприємливість і фінансова грамотність

Значення періодичного закону

 

Тема 2.

Хімічний зв’язок і будова речовини

 

9

 

 

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає види хімічного зв’язку, типи кристалічних ґраток;

наводить приклади сполук із ковалентним (полярним і неполярним) та йонним хімічними зв’язками, атомними, молекулярними та йонними кристалічними ґратками;

пояснює утворення йонного, ковалентного (полярного і неполярного) зв'язків.

Діяльнісний компонент

складає електронні формули молекул;

характеризує особливості ковалентного та йонного зв’язків, кристалічної будови речовин з різними видами хімічного зв'язку;

визначає вид хімічного зв’язку в типових випадках, полярність ковалентного зв'язку;

прогнозує фізичні властивості та практичне використання речовин залежно від виду хімічного зв'язку і типу кристалічних ґраток;

використовує поняття електронегативності для характеристики хімічних зв'язків.

Ціннісний компонент

обґрунтовує природу хімічних зв'язків; фізичні властивості речовин залежно від типів кристалічних ґраток;

робить висновки про тип кристалічних ґраток речовин наоснові виду хімічного зв’язку в них.

19

Природа хімічного зв’язку. Електронегативність атомів хімічних елементів. Інструктаж з БЖД (66-1,70-1,71-1,72-1). Лабораторний дослід №1«Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови.»

Демонстрації

 1. Моделі кристалічних ґраток різних типів.
 2. Зразки речовин атомної, молекулярної та йонної будови.

1

 

§17

Ст. 151 р.3 з.8 в.1

Ст. 152 р.4 з.11 в.1

20

Ковалентний зв'язок, його утворення. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронні формули молекул. Інструктаж з БЖД (66-1,70-1,71-1,72-1). Лабораторнийдослід №1«Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови.»

1

 

§18-19

Електронні формули молекул кисню, хлору

21

Ковалентний зв'язок, його утворення. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронні формули молекул.

1

 

§18-19

Ел. формули м-л  аміаку, вуглекислого газу

22

Йони. Йонний зв’язок, його утворення. Інструктаж з БЖД (66-1,70-1,71-1,72-1). Лабораторнийдослід №1  «Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови.»

1

 

§20, утворення зв.

1 вар-№12+35

2 вар-№20+8

23

 

Йони. Йонний зв’язок, його утворення.

 

1

 

§20,

Зв. №13+№17

24

Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.

Демонстрації

 1. Моделі кристалічних ґраток різних типів.
 2. Зразки речовин атомної, молекулярної та йонної будови.

1

 

§23

Підг. до практ  роботи

25

Інструктаж з БЖД (66-1,70-1,71-1,72-1). Практична робота №1 «Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток (наприклад: цукру, кухонної солі, графіту).»

1

 

Повт §17-23

Проект №5-6

26

Представлення результатів навчальних проектів №5 «Використання кристалів у техніці.»; №6 «Кристали: краса і користь

1

 

Повт §4-23

Підр – ст.  112 №3-5

27

 

Контрольна робота №1.

1

 

Савчин ст154 з.15 в.5-6

Наскрізні змістові лінії

Підприємливість і фінансова грамотність. Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток

Атомні, молекулярні та йонні кристали.

 

Тема 3.Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

 

9

 

 

 

28

Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Стала Авогадро.

Демонстрації

6. Зразки речовин кількістю речовини 1 моль (або однакової кількості речовини).

1

 

§24

Ст. 8-16 р.1-4 задача 1 (дві за вибором)

 

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає одиницю вимірювання кількості речовини, молярний об’єм газів за нормальних умов, сталу Авогадро;

пояснює сутність фізичної величини кількість речовини.

Діяльнісний компонент

установлює взаємозв'язок між фізичними величинами (масою, молярною масою, об’ємом, молярним об’ємом, кількістю речовини);

обчислює число частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі; молярну масу, масу і кількість речовини; об’єм даної маси або кількості речовини газу за нормальних умов; відносну густину газу за іншим газом, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

Ціннісний компонент

робить висновки щодо значущості математичних знань для розв’язування хімічних задач.

29

Розвязування розрахункових задач №6 «Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі.»

1

 

§24;Ст. 8-16 р.1-4 зад. 2 (дві за вибор)

30

Молярна маса. Розвязування розрахункових задач №5 «Обчислення молярної маси речовини.»

1

 

§25. №1 ст23 р.4, ст. 27 р.3

31

Повторний інструктаж з БЖД (71-1,72-1). Молярна маса. Розвязування розрахункових задач №7 «Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою.»

1

 

§25.

№4 ст 23 р.4, ст. 27 р.3

32

Закон Авогадро. Молярний об’єм газів. Розвязування розрахункових задач №8 «Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов.»

1

 

§26

№1 ст 31 р.2, ст. 32 р.3

33

Закон Авогадро. Молярний об’єм газів. Розвязування розрахункових задач №8 «Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов.»

1

 

§26

№4 ст 31 р.2, ст. 32 р.3

34

Відносна густина газів. Розвязування розрахункових задач №9 «Обчислення з використанням відносної густини газів.»

1

 

§27

№1 ст 37 р.3, ст. 38  р.4

35

Відносна густина газів. Розвязування розрахункових задач №9 «Обчислення з використанням відносної густини газів.»

1

 

Повт §24-27

№4 ст 37 р.3, ст. 38  р.4

36

Контроль знань з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами».  Самостійна робота.

1

 

Повт §24-27

№5 ст 32 р.3, ст. 39  р.4

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність

Розв’язування розрахункових задач за даною темою.

 

Тема 4.

Основні класи неорганічних сполук

 

27

 

 

 

37

Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура.

1

 

§28 хім дикт ст.41.54.68.81.90

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називаєоксиди, основи, кислоти, амфотерні гідроксиди, середні солі за сучасною науковою українською номенклатурою;

наводить приклади оснόвних, кислотних і амфотерних оксидів, оксигеновмісних і безоксигенових, одно-, дво-, триосновних кислот, розчинних і нерозчинних основ, амфотерних гідроксидів, середніх солей.

Діяльнісний компонент

розрізняєнесолетворні й солетворні (кислотні, основні, амфотерні) оксиди, розчинні й нерозчинні основи, кислоти за складом (оксигеновмісні, безоксигенові) та основністю (одно-, дво-, триосновні), середні солі; реакції заміщення, обміну, нейтралізації;

описує поширеність представників основних класів неорганічних сполук у природі;

складає хімічні формули оксидів, основ, амфотерних гідроксидів (Алюмінію, Цинку), кислот, середніх солей; рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів; кислот, лугів, нерозчинних основ, амфотерних гідроксидів,  середніх солей;

порівнює за хімічними властивостями основні, кислотні та амфотерні оксиди, луги і нерозчинні основи;

класифікує неорганічні сполуки за класами;

характеризує поняття амфотерності, фізичні та хімічні властивості оксидів, основ, кислот, солей, амфотерних гідроксидів;

установлює генетичні зв’язки між простими і складними речовинами, основними класами неорганічних сполук;

обчислюєза рівняннями хімічних реакцій масу, кількість речовини та об’єм газу (н. у.) за відомою масою, кількістю речовини, об’єму одного з реагентів чи продуктів реакції, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

використовуєсучасну українську номенклатуру основних класів неорганічних сполук; таблицю розчинності кислот, основ та солей для складання рівнянь хімічних реакцій; індикатори для виявлення

кислот і лугів;

планує експеримент, проводить його, описує спостереження, робить висновки;

прогнозує перебіг хімічних реакцій солей і кислот з металами, використовуючи ряд активності металів;

дотримується запобіжних заходів під час роботи з кислотами і лугами

розв’язує експериментальні задачі, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання.

Ціннісний компонент

обґрунтовуєзалежність між складом, властивостями та застосуванням неорганічних речовин;

оцінює значення найважливіших представників основних класів неорганічних сполук;

висловлює судження про значення хімічного експерименту як способу набуття нових знань; вплив речовин на навколишнє середовище і здоров’я людини; вплив діяльності людини на стан довкілля й охорону від забруднень.

38

Фізичні властивості оксидів. Поширеність у природі та використання оксидів. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

Демонстрації

7. Зразки оксидів. 

1

 

§29, 40

Ст 42-43 з.2 в.1-2, з.3 в.1-2

39

Хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами.

Демонстрації

8. Взаємодія кислотних і основних оксидів з водою.

1

 

§30

Ст. 46 в.1-2

40

Хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами.

1

 

§30, 39

Ст. 46 в.3

Ст. 81 р.1

41

Фізичні властивості кислот. Поширеність у природі та використання кислот. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

Демонстрації

9. Зразки кислот. 

1

 

§34, 41

Ст. 55 з.4в.1-2

або ст56 з.5 в.1-2

Цікаві факти

42

Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями. Реакція нейтралізації. Ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.

Інструктаж з БЖД (66-1,67-1,71-1,72-1). Лабораторний дослід №3 «Взаємодія хлоридної кислоти зметалами.»

Демонстрації

10. Хімічні властивості кислот.

1

 

§35, 36

Ст. 57 з.2 в.1-2 або з.3 в.1-2

 

43

Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями. Реакція нейтралізації. Ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.

Домашній експеримент

1. Дія на сік буряка чи червоноголової капусти лимонного соку, оцту, розчину харчової соди, мильного розчину.

Демонстрації

15. Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей.

1

 

§35, 36

Ст. 57 з.2 в.3-4  або з.3 в.3-4

 

44

Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями. Реакція нейтралізації. Ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.

1

 

§35, 36

Ст. 57 з.2 в.5-6  або з.3 в.5-6

 

45

Розрахункові задачі №10: «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

1

 

§31 ст 60-65 р.1-3,ускладн. №1 (два)

46

Розрахункові задачі №10: «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

1

 

§31 ст 60-65 р.4, ускладн. №2

47

Фізичні властивості основ.    Поширеність у природі та використання основ. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

Демонстрації

11.  Зразки основ.

 

1

 

§32, 41 (с 223)

Ст 68-70 в.1 р.1-4 (два)

 

48

Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Заходи безпеки під час роботи з лугами.

Інструктаж з БЖД (66-1,67-1,71-1,72-1). Лабораторний дослід №2 «Взаємодія лугів з кислотами в розчині.»

Демонстрації

12. Хімічні властивості лугів.

1

 

§33

Ст. 71-73 в.1 р.1-4 (два)

49

Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання.

Демонстрації

13. Добування і хімічні властивості нерозчинних основ.

1

 

§33

Ст. 71-73 в.2

р.1-4 (два)

ст. 76 №1

50

Хімічні властивості амфотерних гідроксидів: взаємодія з кислотами, лугами (в розчині, при сплавлянні).

Демонстрації

14. Доведення амфотерності цинк гідроксиду.  

1

 

Ст. 81-82 з.2-3 в.1

51

Розрахункові задачі №10: «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

1

 

§31

Ст. 86 №11,

Ст. 87 №6

52

Контроль знань з тем: «Оксиди. Кислоти. Основи». Самостійна робота.

1

 

Повт §30,33, 35,36,39

53

Фізичні властивості середніх солей.    Поширеність у природі та використання середніх солей. Вплив на довкілля і здоров’я людини.

Інструктаж з БЖД (66-1,67-1,71-1,72-1). Лабораторні досліди №4 «Взаємодія металів із солями у водному розчині»; №5 «Взаємодія солей з лугами у водному розчині.»; №6 «Реакція обміну між солями в розчині.»

Демонстрації

 15. Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей.

16. Зразки солей.

1

 

§37, 41 (с 224-225)

«Тайна малахитовой шкатулки»

 

54

Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями.

Демонстрації

17. Хімічні властивості солей.

1

 

§38

ст 94 з.5 в.1, ст. 97 з.7 в.1

55

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

Інструктаж з БЖД (66-1,67-1,71-1,72-1). Лабораторний дослід №7 «Розв’язування експериментальної задачі на прикладі реакції обміну.»

Демонстрації

18. Взаємодія кальцій оксиду з водою, дослідження добутого розчину індикатором, пропускання вуглекислого газу в  розчин, що утворився.

1

 

§42

Ст.109 в.1 з.4,

Ст.114 в.1 з.4

56

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

 

1

 

§42

Ст.109 в.2 з.4,

Ст.114 в.2 з.4

57

Інструктаж з БЖД (66-1,67-1,71-1,72-1).Практична  робота №2: «Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук.»

1

 

Повт §30-42

Ст. 110 в.1 з.4

58

Інструктаж з БЖД (66-1,67-1,71-1,72-1). Практична  робота №3: «Розв’язування експериментальних задач.»

1

 

Повт §30-42

Ст. 238 з.3-5 - підручник

59

Розрахункові задачі №10:«Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

1

 

§31,ст 106 р.4 №3, ст. 108 №6

60

Розрахункові задачі №10:«Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

1

 

§31,ст 106 р.4 №4, ст. 108 №7

61

Представлення результатів навчальних проектів №7 «Неорганічні речовини – представники основних класів у будівництві й побуті.»; №8 «Хімічний склад і використання мінералів.»; №9 «Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини.»

1

 

Повт §30-42

Підготув. до контрольної роботи

62

 

Контрольна робота №2.

 

1

 

Повт §30-42

Ст. 110 в.10

63

 

Систематизація, аналіз та коригування знань учнів .

 

1

 

Повт §30-42

Ст. 110 в.1-2

 

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність

Використання оксидів, кислот, основ і середніх солей. Вплив на довкілля.

Здоров’я і безпека

Розв’язування розрахункових задач за рівняннями реакцій.

Заходи безпеки під час роботи з кислотами і лугами.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Розв’язування розрахункових задач за рівняннями реакцій.

Безпечне поводження з речовинами.

Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ і середніх солей. Вплив на довкілля.

Підприємливість і фінансова грамотність

Розв’язування розрахункових задач за рівняннями реакцій.

Орієнтовні об’єкти екскурсій. Краєзнавчий і мінералогічний музеї.

РЕЗЕРВНІ години

64

Повторення. Ковалентний та йонний зв'язки, їх утворення.

 

 

 

 

65

Повторення. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

 

 

 

 

66

Повторення. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

 

 

 

 

67

Повторення. Розрахункові задачі №10:«Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

 

 

 

 

68

Повторення. Розрахункові задачі №10:«Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.»

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Vladimir
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Туровець Олександр Антонович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
1 лютого 2018
Переглядів
1248
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку