Календарно-тематичне планування з природознавства для 5 класу

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з природознавства для 5 класу за оновленою програмою.
Перегляд файлу

C:\WINDOWS\Temp\Rar$DI06.485\2.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Рокитнівської райдержадміністрації Рівненської області

«Погоджено»                                                                                               «Затверджую»

Заступник директора    з                         Директор школи   ________ __________

   НВР _______ ______________                  «_____» вересня  2019р.

«_____»  вересня  2019р.                     «_____» січня 2020р.            _________

           «_____» січня  2020р.  _______

 

 

 

Навчально-методичне забезпечення

Програма      Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, 5 клас. –2017,

                       Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Основний підручник: О.Г.Ярошенко,  В.М. Бойко. Природознавство. 5 клас. – К.:Світоч 2018.   

Кількість годин :              на рік  70                           на тиждень 2

Практична частина програми

 

Види робіт і їх кількість

Практичні роботи

Практичні заняття

Навчальні проекти

Екскурсії

Контрольні роботи

Річних

2

13

4

1

2

I семестр

1

5

2

-

1

II семестр

1

8

2

1

1

Дата

Назва розділу, теми уроків,

практичних робіт,

досліджень

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Шляхи реалізації наскрізних змістовних ліній

 

 

Вступ ( 6 годин)

 

 

1

 

Вступ. Науки, що вивчають природу.

Знаннєвий компонент

називає:природничі науки (біологію, фізику, хімію, географію, астрономію, екологію) та їх внесок у вивчення природи;  методи вивчення природи (спостереження, експеримент,вимірювання);

наводить приклади:  методів і обладнання для  вивчення природи, їх використання 

Діяльнісний компонент

Розповідає про  вчених-натуралістів про методи вивчення природи;

пояснює прикладне значення досягнень у галузі природничих наук;

розрізняє в описі досліду  мету, умови його проведення та отримані результати;

обирає обладнання, необхідне для проведення вимірювання і спостереження, і пояснює свій вибір;

знаходить необхідну інформацію в довідкових виданнях із природничих наук;

дотримується правил безпечного використання лабораторного обладнання.

Ціннісний компонент

оцінює роль природничих наук у створенні технологій, що покращують життя людини;

висловлює свою точку зору на проблему «Для чого необхідно вивчати природу?»;

усвідомлює роль природничих наук і власні можливості в пізнанні природи

«Громадянська відповідальність» реалізується під час виконання проекту через формування відповідального ставлення до власної діяльності у складі малої групи, що розуміє ролі лідера й виконавця певної ролі, уміння рівномірно розподілити завдання, сприяти успіху групи у виконанні проекту та його презентування.

2

 

Методи вивчення природи. Практичне заняття №1  Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів: енциклопедії, словники, довідники величин, атласи географічних карт, атласи-визначники рослин і тварин, науково-популярна література природознавчого змісту, хрестоматії з природознавства, Інтернет-ресурси тощо.

3

 

Обладнання для вивчення природи. Практичне заняття №2. Ознайомлення з простим обладнанням для природничо-наукових  спостережень та дослідів.

4

 

Значення природничо-наукових знань для людини. Видатні вчені-натуралісти.

5

 

Навчальний проект 1.  «Жива і нежива природа навколо нас»

6

 

Узагальнення знань з теми: «Вступ»

Розділ I. Тіла, речовини та явища навколо нас   ( 15 годин)

7

 

Тіла навколо нас. Характеристика тіл, їх вимірювання.

Знаннєвий компонент

називає:найменші частинки речовин; характеристики тіла (форма, розміри, маса, об’єм); фізичні властивості  речовин (колір,  блиск, запах, агрегатний стан); властивості газів (не зберігають форми, займають весь представлений їм простір); властивості рідин (не зберігають форму, зберігають об’єм, текучі); властивості твердих тіл (зберігають форму та об’єм); способи розділення сумішей (відстоювання, фільтрування, випаровування); наводить приклади:тіл і речовин, чистих речовин і сумішей, неорганічних та органічних речовин, Діяльнісний компонент

розрізняє: тіла живої і неживої природи; фізичні, хімічні  явища;

пояснює:відмінність між твердим, рідким, газуватим станом речовин;

описує тіла і речовини; явища природи

характеризує:горіння.

вимірює масу й розміри тіла, уміє розділяти суміш фільтруванням;

дотримується правил:безпечного використання хімічного посуду

Ціннісний компонент

усвідомлює важливість акуратності  і точності при фіксуванні даних;

робить висновок про різноманітність тіл іявищ природи;

обговорює питання безпечного використання речовин;

«Підприємливість та фінансова грамотність» реалізується через створення умов для учнів проявляти ініціативу, спонукання їх до пропонування власних ідей щодо виконання і вдосконалення дослідницьких завдань.

«Здоров’я і безпека» реалізується через спонукання учнів обґрунтовано йти на ризик при виконанні експериментів і дослідницьких завдань, ураховуючи безпеку й екологічні і етичні наслідки власної діяльності.

8

 

Практична робота №1. Вимірювання маси та розмірів різних тіл.

9

 

Речовини. Фізичні властивості речовин.

10

 

Властивості твердих тіл, рідин і газів.

11

 

Атоми. Молекули.

12

 

Дифузія.

13

 

Різноманітність речовин.

Практичне заняття № 3. Дослідження залежності швидкості випаровування рідини від температури та площі поверхні.

14

 

Неорганічні та органічні речовини

15

 

Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей

16

 

Практичне заняття №4 Розділення сумішей фільтруванням.

17

 

Явища природи. Фізичні явища, їхня різноманітність.

18

 

Хімічні явища, їх ознаки. Горіння. Гниття.

19

 

Повторюваність явищ. Взаємозв’язок явищ у природі.

20

 

Узагальнення та систематизація знань з теми: «Тіла, речовини та явища навколо нас».

Розділ II. Всесвіт ( 8 годин )

21

 

Небо і небесна сфера. Небесні світила. Видимі рухи світил.

Знаннєвий компонент

називає: сузір’я (2–3); найвідоміших астрономів (Птолемей, М. Коперник, Г. Галілей, Е. Габбл), дослідників космосу (Ю. Гагарін, Н. Армстронг, Л. Каденюк);

наводить приклади: впливу космічних чинників на Землю; небесних тіл Всесвіту

Діяльнісний компонент

описує: загальну будову Сонячної системи; порівнює: за розмірами і температурою Сонце, зорі характеризує: особливості астрономічних досліджень; пояснює на моделях форму і будову Землі, рух Землі навколо власної осі і навколо Сонця, будову Сонячної системи;

розрізняє: небесні тіла (планета, зоря, галактика);

показує на карті зоряного неба:Полярну зорю, сузір’я Великої та Малої Ведмедиці

Ціннісний компонент

усвідомлює необхідність вивчення Всесвіту;

виявляє ставлення до розвитку астрономічних і космічних досліджень;

оцінює значення: зоряного неба в історії людства.

«Підприємливість та фінансова грамотність» реалізується через створення умов для учнів проявляти ініціативу і творчий підхід, спонукання їх до пропонування власних ідей щодо виконання і вдосконалення проекту.

 «Громадянська відповідальність» здійснюється при реалізації проекту через формування відповідального ставлення до власної діяльності у складі малої групи, вміння рівномірно розподілити навантаження  і під час виконання проекту і його презентування.

22

 

Поняття сузір’я. значення зоряного неба в історії людства.

Практичне заняття №5  Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба.

23

 

 

Небесні тіла. Зоря – самосвітне небесне тіло. Відмінності між зорями. Міжзоряний простір.

24

 

Планети. Сонячна система. Відмінності між планетами.

25

 

Зоряні системи – галактики. Всесвіт та його складові.

26

 

 Людина і Всесвіт. Астрономія – наука, що вивчає Всесвіт. Методи та засоби астрономічних досліджень.

27

 

Навчальний проект 2.

«Наш дім – Сонячна система»

28

 

Контрольна робота І.

Розділ ІІІ. Земля планета сонячної системи (37 годин)

Тема 1. Земля як планета (16 годин)

29

 

Форма і розміри Землі. Внутрішня будова Землі.

Знаннєвий компонент

називає:форму й розміри Землі;рухи Землі;фази Місяця;способи зображення Землі;материки та частини світу; наводить приклади:розчинних і нерозчинних речовин;розчинів у природі; використання води і розчинів людиною

Діяльнісний компонент

описує:внутрішню будову Землі; пояснює:зміну дня і ночі;зміну пір року;зміни фаз Місяця; нерівномірність розподілу сонячного світла і тепла на поверхні Землі; колообіг води у природі; значення води, повітря,ґрунту;  показує на глобусі та географічній карті: материки і частини світу; найбільші географічні об’єкти, екватор, півкулі,

Ціннісний компонент

усвідомлює, що планета Земля, її ресурси є цінністю для кожної людини;

висловлює судження щодо бережливого ставлення до навколишнього середовища;

оцінює значення природничих наук для охорони природи;

розуміє обмеженість ресурсів для задоволення потреб людини

«Здоров’я і безпека» Розуміє важливість знань у розташування основних географічних об’єктів, для власної безпеки і безпеки інших

30

 

Рухи Землі. Пори року.

31

 

Місяць – супутник Землі.

32

 

Сонячні і місячні затемнення.

33

 

Способи зображення Землі.

34

 

Практичне заняття №6 Знаходження на карті та глобусі екватора, полюсів, меридіанів, півкуль, материків і частин світу, географічних об’єктів».

35

 

Ґрунт, його значення. Утворення ґрунту.

36

 

Властивості ґрунту. Догляд за ґрунтом.

37

 

Повітря – суміш газів. Значення повітря.

38

 

Властивості повітря. Практичне заняття № 7. Дослідження нагрівання тіл (різних за кольором і прозорістю) променями Сонця.

39

 

Вода на Землі. Властивості води. Три стани води.

40

 

Кругообіг води.

41

 

Вода – розчинник. Розчиненні і нерозчинені речовини. Розчини у природі. Практичне заняття № 8. Дослідження розчинності речовин (цукру, солі, лимонної кислоти, олії).

42

 

Значення води у природі. Використання води людиною. Практичне заняття № 9. Дослідження впливу різних температур на розчинення цукру (солі) у воді.

43

 

Практичне заняття № 10. Вивчення розчинності речовин: глини, олії, лимонної кислоти

 

44

 

Узагальнення та систематизація знань з теми: «Земля як планета».

Тема 2. Планета Земля як середовище життя організмів (15 годин)

45

 

Організм і його властивості. Клітинна будова організмів.

Знаннєвий компонент

називає:властивості організмів; відмінності рослин, тварин, грибів, бактерій; умови життя на планеті Земля; чинники середовища; основні середовища життя;   наводить приклади:пристосування організмів до періодичних змін умов середовища (листопад, зимова сплячка, зміна забарвлення хутра, перельоти птахів;);

Діяльнісний компонент

описує:пристосування організмів до чинників неживої природи; до середовища життя; пояснює: як відрізнити живий організм від неживого природного тіла; вплив чинників середовища на живі організми; зв’язок  грибів, бактерій, рослин, тварин у природі; розпізнає: найпоширеніші рослини і тварин своєї місцевості; отруйні рослини, гриби, тварин своєї місцевості;

уміє визначати назви рослин, тварин, грибів за допомогою атласів-визначників;

використовує: додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання

Ціннісний компонент

оцінює значення природних і штучних екосистем у природі та житті людини;

усвідомлює, що кожний організм та їхня різноманітність є цінними для кожної людини

«Підприємливість і фінансова грамотність» реалізується через створення умов для прояву проактивності і ініціативи під час демонстрації дослідів, виконання проекту, а також під час проведення екскурсій.

 «Громадянська відповідальність» і «Здоров’я і безпека» реалізується через формування в учнів навичок співробітництва і відповідальності та безпечну поведінку в групових проектах.

46

 

Різноманітність організмів: Рослини,

47

 

Різноманітність організмів: Тварини

48

 

Різноманітність організмів: .  Гриби.

49

 

Практичне заняття  №11 Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників.

Практичне заняття  №12 Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості.

50

 

Різноманітність організмів: .  Бактерії.

51

 

Умови життя на планеті Земля. Середовище життя. Чинники середовища. Вплив на організми чинників неживої природи.

52

 

Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища.

53

 

Наземно-повітряне середовище, пристосування живих організмів до життя у ньому.

54

 

Водне середовище життя. Пристосування організмів до життя у воді.

55

 

Ґрунтове середовище життя. Пристосування організмів до життя у ґрунті.

56

 

Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв’язки між організмами.

57

 

Співіснування організмів. Угрупування організмів.

58

 

Екосистеми . Рослинний і тваринний світ своєї місцевості.

59

 

Навчальний проект 3.

«Вирощування найвищої бобової рослини»

60

 

Екскурсія. (відповідно до місцевих умов) в природу.

61

 

Узагальнення та систематизація знань з теми: «Планета Земля як середовище життя організмів».

Тема 3. Людина на планеті Земля. (7 годин)

62

 

Людина – частина природи. Зв'язок людини з природою.

Знаннєвий компонент

називає:джерела забруднення навколишнього середовища; важливі екологічні проблеми своєї місцевості; природоохоронні об’єкти наводить приклади: впливу людини на природу і природи на людину; рослин і тварин  Червоної книги України

Діяльнісний компонент

Пояснює зв’язок людини з природою; зміни в природі, що викликані природними чинниками і діяльністю людини;  аналізує позитивні і негативні наслідки взаємодії людини і довкілля;дотримується екологічних норм поведінки у природі

Ціннісний компонент

усвідомлює власну відповідальність за збереження природи;

оцінює значення природничих наук для охорони природи;

висловлює судження щодо необхідності охорони природи і раціонального використання природних ресурсів;

виявляє бережливе ставлення до природи.

 «Екологічна безпека та сталий розвиток» реалізується через розуміння екологічних проблем своєї місцевості, проведення спостережень за природоохоронною діяльністю

«Громадянська відповідальність» і «Здоров’я і безпека» реалізуються при співробітництві і свідомому дотриманні безпечної і відповідальної поведінки під час виконання учнями екологічного проекту.

 

63

 

Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини.

Навчальний проект 4. «Смітити не можна переробляти»

(про «друге життя» побутових речей)

64

 

Екологічні проблеми та їх розв’язання (збереження біологічного різноманіття, боротьба зі знищенням лісів і опустелюванням, захист планети від забруднення  різних видів).

65

 

Охорона природи. Червона книга України.

66

 

Практична робота  №2 «Складання Червоної книги своєї місцевості».

67

 

Заповідники, заказники, національні парки та їхнє значення для збереження природи Землі.

68

 

Практичне заняття № 13. Дослідження екологічних проблем своєї місцевості.

69

 

Контрольна робота ІІ.

70

 

Узагальнююче повторення.

 

 

 

 

 

docx
Додано
31 серпня 2019
Переглядів
1883
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку