19 липня о 18:00Вебінар: Реалізація національно-патріотичного проекту в закладах дошкільної та середньої освіти

Календарно-тематичне планування з природознавства для 5 класу на 2018-2019 навчальний рік (за підручником Т.В. Коршевнюк, В.І. Баштовий. За заг. редакцією О.Г. Ярошенко. 2018 р.)

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з природознавства для 5 класу на 2018-2019 навчальний рік (за підручником Т.В. Коршевнюк, В.І. Баштовий. За заг. редакцією О.Г. Ярошенко. 2018 р.) (І семестр) розроблено згідно Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Природознавство. 5 клас (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804. (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html)

Перегляд файлу

ПРИРОДОЗНАВСТВО

5 клас

(70 годин – 2 години на тиждень)

(за підручником Т.В. Коршевнюк, В.І. Баштовий. Природознавство. 5 клас. За загальною редакцією О.Г. Ярошенко. 2018 р.)

 

за/п

Дата проведення

Теми розділів та уроків

Демонстрації. Організація спостережень.

Домашнє завдання

І семестр

ВСТУП (7 год)

1

 

Науки, що вивчають природу. Значення природничо-наукових знань для людини.  

 

Опрацювати: §1.

2

 

Практичне заняття. Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів: енциклопедіями, словниками, довідниками величин, атласами географічних карт, визначниками рослин і тварин, науково-популярною літературою природознавчого змісту, хрестоматіями з природознавства, інтернет-ресурсами тощо.

 

 

3

 

Методи вивчення природи.

Організація спостережень  за тілами живої та неживої природи.

Опрацювати: §2.

4

 

Обладнання для вивчення природи.

 

Опрацювати: §3.

5

 

Практичне заняття. Ознайомлення з простим обладнанням для природничонаукових  спостережень і дослідів.

 

 

6

 

Навчальний проект «Жива і нежива природа навколо нас».

 

Інструкція на с. 19 підр.

7

 

Узагальнення знань, умінь та навичок з теми «Вступ».

 

 

 

Тематична

 

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Учень / учениця

Знаннєвий компонент

називає: природничі науки (біологію, фізику, хімію, географію, астрономію, екологію) та їх внесок у вивчення природи;  методи вивчення природи (спостереження, експеримент, вимірювання);

наводить приклади:  методів і обладнання для  вивчення природи, їх використання  

Діяльнісний компонент

розповідає про  вчених-натуралістів (23) та їхній внесок у вивчення природи;

про методи вивчення природи;

пояснює прикладне значення досягнень у галузі природничих наук;

розрізняє в описі досліду або спостереження мету, умови його проведення та отримані результати;

обирає обладнання, необхідне для проведення вимірювання і спостереження, і пояснює свій вибір;

знаходить необхідну інформацію в довідкових виданнях із природничих наук;

дотримується правил безпечного використання лабораторного обладнання

Ціннісний компонент

оцінює роль природничих наук у створенні технологій, що покращують життя людини;

висловлює свою точку зору на проблему «Для чого необхідно вивчати природу?»;

усвідомлює роль природничих наук і власні можливості в пізнанні природи

РОЗДІЛ І. ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС (15 год)

8

 

Тіла навколо нас. Характеристики тіла, їх вимірювання.

Демонстрація зразків природних і рукотворних тіл

Опрацювати: §4.

9

 

Речовини. Фізичні властивості речовин.  

Властивості твердих тіл, рідин і газів.

Демонстрація моделей молекул.

Опрацювати: §5.

10

 

Практична робота. Вимірювання маси та розмірів різних тіл.

 

Повторити: §5.

11

 

Атоми й молекули. Дифузія.

Практичне заняття. Дослідження залежності швидкості випаровування рідини від   температури та площі поверхні.

 

Опрацювати: §6.

12

 

Різноманітність речовин. Неорганічні та органічні речовини у найближчому оточенні людини.

 

Опрацювати: §7.

13

 

Чисті речовини і суміші.

 

Демонстрація чистих речовин, сумішей.

Опрацювати: §8.

14

 

Способи розділення сумішей.

Демонстрація способів розділення сумішей.

Опрацювати: §9.

15

 

Практичне заняття. Розділення сумішей фільтруванням.  

 

Повторити:

§9.

 

Тематична

 

 

16

 

Явища природи. Фізичні явища, їх різноманітність.

 

Демонстрація фізичних  явищ.

Опрацювати: §10.

17

 

Механічні і теплові фізичні явища.

Демонстрація фізичних  явищ.

Опрацювати: §11.

18

 

Магнітні та електричні фізичні явища.

Демонстрація фізичних  явищ.

Опрацювати: §12.

19

 

Звукові та світлові фізичні явища.

Демонстрація фізичних  явищ.

Опрацювати: §13.

20

 

Хімічні явища, їх ознаки. Горіння. Гниття.   

 

Демонстрація хімічних явищ.

Опрацювати: §14.

21

 

Повторюваність явищ. Взаємозв’язок явищ у природі.

Організація спостережень за явищами природи.

 

22

 

Контрольна робота з теми «Тіла, речовини та явища навколо нас».

 

Повторити:§§4-14.

 

Тематична

 

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Учень / учениця

Знаннєвий компонент

називає: найменші частинки речовин; характеристики тіла (форма, розміри, маса, об’єм); прилади та інструменти для   вимірювання розмірів і маси тіл; фізичні властивості  речовин (колір,  блиск, запах, агрегатний стан); властивості газів (не зберігають форми, займають весь представлений їм простір); властивості рідин (не зберігають форму, зберігають об’єм, текучі); властивості твердих тіл (зберігають форму та об’єм); способи розділення сумішей (відстоювання, фільтрування, випаровування); ознаки хімічних явищ; умови, за яких відбувається горіння;

наводить приклади: тіл і речовин, що оточують людину; чистих речовин і сумішей (2–3); неорганічних та органічних речовин (2–3); явищ у природі, техніці, побуті; явищ природи, пов’язаних зі зміною сезонів; явищ природи, що повторюються; використання сумішей

Діяльнісний компонент

розрізняє: тіла живої і неживої природи; фізичні, хімічні та біологічні явища;

пояснює: відмінність між твердим, рідким, газуватим станом речовин; чистих речовин – від сумішей;

значення органічних речовин для живої природи;

значення горіння і гниття;

описує за запропонованим планом тіла і речовини; явища природи (23);

порівнює тіла й речовини за 34 ознаками;

характеризує: горіння як приклад хімічних явищ;

вимірює масу й розміри тіла, використовуючи відповідні прилади; уміє розділяти суміш фільтруванням;

установлює зв’язки між явищами природи (на прикладах вивчених і за аналогією);

застосовує знання для безпечного поводження з тілами й речовинами в ситуаціях повсякденного життя;

дотримується правил: безпечного використання хімічного посуду

Ціннісний компонент

усвідомлює важливість акуратності, ретельності і точності при фіксуванні даних;

робить висновок про різноманітність тіл і явищ природи;

обговорює питання безпечного використання речовин;

оцінює ризики ситуацій повсякденного життя, пов’язаних із фізичними явищами, використанням тіл і речовин;

розуміє значимість потреби в безпеці

РОЗДІЛ ІІ. ВСЕСВІТ (10 год)

 

23

 

Небо і небесна сфера. Небесні світила. Видимі рухи світил.

Організація спостережень  за сузір’ями Малої та Великої Ведмедиці.

Опрацювати: §15.

24

 

Небесні тіла.

 

Опрацювати: §16.

25

 

Поняття сузір’я. Значення зоряного неба в історії людства.

Практичне заняття. Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба.

Демонстрація карти зоряного неба.

Опрацювати: §17.

26

 

Зоря – самосвітне небесне тіло. Відмінності між зорями. Міжзоряний простір.

 

Опрацювати: §17.

27

 

Планети. Сонячна система. Відмінності між планетами.

Демонстрації: моделі Сонячної системи; фотографій планет, Місяця.

Опрацювати: §18.

28

 

Зоряні системи галактики.

 

Демонстрація фотографій галактик.

Опрацювати: §19.

29

 

Всесвіт і його складові.  

 

Опрацювати: §20.

30

 

Людина і Всесвіт. Астрономія наука, що вивчає Всесвіт. Методи та засоби астрономічних досліджень.

Демонстрація приладів для вивчення Всесвіту.

Опрацювати: §21, 22.

31

 

Навчальний проект «Наш дім – Сонячна система».

 

с. 95 підр.

32

 

Узагальнення знань з теми «Всесвіт».

 

Повторити:§§15-22.

 

Тематична

 

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Учень / учениця

Знаннєвий компонент

називає: сузір’я (2–3); найвідоміших астрономів (Птолемей, М. Коперник, Г. Галілей, Е. Габбл), дослідників космосу (Ю. Гагарін, Н. Армстронг, Л. Каденюк);

наводить приклади: впливу космічних чинників на Землю; небесних тіл, що складають наш Всесвіт

Діяльнісний компонент

описує: загальну будову Сонячної системи; відмінності між планетою і зорею;

порівнює: за розмірами і температурою Сонце з іншими зорями;

характеризує: особливості астрономічних досліджень; місце людини у Всесвіті;

пояснює на моделях форму і будову Землі, рух Землі навколо власної осі і навколо Сонця, будову Сонячної системи; причину видимих рухів світил;

розрізняє: небесні тіла (планета, зоря, галактика); типи планет, туманностей, зір і галактик; зорі та планети на небесній сфері;

показує на карті зоряного неба: Полярну зорю, сузір’я Великої та Малої Ведмедиці.

Ціннісний компонент

Учень / учениця

усвідомлює необхідність вивчення Всесвіту;

виявляє ставлення до розвитку астрономічних і космічних досліджень;

оцінює значення: зоряного неба в історії людства; телескопічних спостережень.

 

docx
Додано
8 серпня 2018
Переглядів
7244
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку