23 липня о 18:00Вебінар: STEM-освіта без гендерних стереотипів – запорука успішного майбутнього школярів

Календарно-тематичне планування з природознавства для 5 класу на 2018-2019 навчальний рік (за підручником Т.В. Коршевнюк, В.І. Баштовий. За заг. редакцією О.Г. Ярошенко. 2018 р.)

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з природознавства для 5 класу на 2018-2019 навчальний рік (за підручником Т.В. Коршевнюк, В.І. Баштовий. За заг. редакцією О.Г. Ярошенко. 2018 р.) (І семестр) розроблено згідно Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Природознавство. 5 клас (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804. (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html)

Перегляд файлу

ПРИРОДОЗНАВСТВО

5 клас

(70 годин – 2 години на тиждень) (за підручником Т.В. Коршевнюк, В.І. Баштовий. Природознавство. 5 клас. За загальною редакцією О.Г. Ярошенко. 2018 р.)

 

за/п

Дата проведення

Теми розділів та уроків

Демонстрації. Організація спостережень.

Домашнє завдання

ІІ семестр

РОЗДІЛ ІІІ. ЗЕМЛЯ ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

Тема 1. Земля як планета (12 год)

33

 

Форма і розміри Землі. Внутрішня будова Землі.

 

 

Демонстрація фотографій Землі з орбітальних станцій і космічних апаратів

Опрацювати: §23

34

 

Рухи Землі. Пори року.

 

Демонстрації: обертання Землі навколо осі; обертання Землі навколо Сонця за допомогою телурія; залежність освітлення від кута падіння сонячних променів; дослідів, які ілюструють зміну освітлення півкуль Землі впродовж року. Організація спостережень: за повертанням листків рослин до Сонця; нагріванням тіл  променями Сонця.

Опрацювати: §24

35

 

Місяць — супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення.

Демонстрація Місяця в різні фази, місячного й сонячного затемнення.

Опрацювати: §25

36

 

Способи зображення Землі.

 

Опрацювати: §26.

37

 

Ґрунт, його значення. Утворення ґрунту.

 

Опрацювати: §27.

38

 

Властивості ґрунту.  Догляд за ґрунтом.

 

Опрацювати: §28.

39

 

Повітря – суміш газів. Значення повітря. 

Властивості повітря.

Демонстрація: властивості та рух повітря.

Опрацювати: §29.

40

 

Вода на Землі. Властивості води. Три стани води. Кругообіг води.

 

Опрацювати: §30.

41

 

Вода – розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини. Практичне заняття. Дослідження розчинності речовин (цукру, солі, лимонної кислоти, олії).

Демонстрація: розчинність речовин.

 

Опрацювати: §31.

42

 

Практичні заняття:

  • Вивчення розчинності речовин: глини, олії, лимонної кислоти.
  • Дослідження впливу різних температур на розчинення цукру (солі) у воді.

 

Повторити: §§ 30, 31.

43

 

Розчини в природі. Значення води у природі. Використання води людиною.

 

Опрацювати: §32.

44

 

Узагальнення та систематизація знань по темі «Земля як планета».

 

Повторити: §§23-32.

 

Тематична

 

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Учень / учениця

Знаннєвий компонент

називає: форму й розміри Землі; рухи Землі; фази Місяця; способи зображення Землі; материки та частини світу; склад ґрунту, повітря; властивості ґрунту, повітря, води;  

наводить приклади: розчинних і нерозчинних речовин; розчинів у природі; використання води і розчинів людиною

Діяльнісний компонент

описує: внутрішню будову Землі; результати власних спостережень і дослідів;

пояснює: зміну дня і ночі; зміну пір року; зміни фаз Місяця; нерівномірність розподілу сонячного світла і тепла на поверхні Землі; причини сонячного і місячного затемнення; колообіг води у природі; значення води, повітря, ґрунту;  значення сонячного світла і тепла для живої природи;

розрізняє: фази Місяця на зображеннях; способи зображення об’єктів на географічних картах;

показує на глобусі та географічній карті: материки і

частини світу; найбільші географічні об’єкти, екватор, півкулі, полюси; складає план досліду і проводить його;

застосовує знання для орієнтування на місцевості, ощадливого використання води у побуті;

використовує: додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання; вивчену природничо-наукову лексику в самостійних усних повідомленнях; знання про властивості ґрунту для вирощування рослин;

розраховує можливий економічний ефект від використання продукту групового проекту

Ціннісний компонент

усвідомлює, що планета Земля, її ресурси є цінністю для кожної людини;

висловлює судження щодо бережливого ставлення до навколишнього середовища;

оцінює значення природничих наук для охорони природи;

розуміє обмеженість ресурсів для задоволення потреб людини.

Тема 2. Планета Земля як середовище життя організмів (18 год.)

45

 

Організм і його властивості. Клітинна будова організмів.

Демонстрація клітинної будови організмів.

Організація спостережень за основними властивостями живих організмів

Опрацювати: §33.

46

 

Різноманітність організмів. Рослини.

Демонстрація колекцій зображень (у тому числі електронних) рослин.

Опрацювати: §34.

47

 

Тварини.

Демонстрація колекцій зображень (у тому числі електронних) тварин.

Опрацювати: §35.

48

 

Гриби.

Демонстрація колекцій зображень (у тому числі електронних) грибів.

Опрацювати: §36.

49

 

Практичне заняття. Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників, електронних колекцій.

 

Повторити: §§ 34-36.

50

 

Бактерії.

Демонстрація колекцій зображень (у тому числі електронних) бактерій.

Опрацювати: §37.

51

 

Умови життя на планеті Земля. Середовище життя. Чинники середовища. Вплив на організми  чинників неживої природи.

Навчальний проект «Вирощування найвищої бобової рослини» (початок).  

Опрацювати: §38.

 Навч. проект: завд. на с. 198.

52

 

Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища.

 

 

Опрацювати: §39.

 

Тематична

 

 

53

 

Різноманітність середовищ життя. Наземно-повітряне середовище, пристосування живих організмів до життя у ньому.

 

Опрацювати: §40.

54

 

Водне середовище життя. Пристосування організмів до   життя у воді.

 

Опрацювати: §41.

55

 

Ґрунтове середовище життя. Пристосування організмів до життя у ґрунті.

 

Опрацювати: §42.

56

 

Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв’язки між організмами.

Співіснування організмів.

 

Опрацювати: §43.

57

 

Угруповання організмів. Екосистеми. 

 

Опрацювати: §44.

58

 

Рослинний і тваринний світ своєї місцевості.

 

Повторити: §§34, 35, 36.

59

 

Практичне заняття. Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості.

 

Повторити: §§34, 35, 36.

60

 

Екскурсія (відповідно до місцевих умов) до зоопарку, живого куточку, Будинку природи, краєзнавчого музею, на ферму тощо.

 

Оформити звіт про екскурсію.

61

 

Навчальний проект «Вирощування найвищої бобової рослини» (завершення - представлення результатів).

 

Повторити: §§27, 28, 34.

62

 

Контрольна робота по темі «Планета Земля як середовище життя організмів».

 

Повторити: §§33-44.

 

Тематична

 

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Учень / учениця

Знаннєвий компонент

називає: властивості організмів; відмінності рослин, тварин, грибів, бактерій; умови життя на планеті Земля; чинники середовища; основні середовища життя;  склад екосистеми;

наводить приклади: пристосування організмів до періодичних змін умов середовища (листопад, зимова сплячка, зміна забарвлення хутра, перельоти птахів;); співіснування організмів; природних і штучних екосистем

Діяльнісний компонент

описує: пристосування організмів до чинників неживої природи; пристосування організмів до середовища життя; результати власних спостережень і дослідів;

пояснює: як відрізнити живий організм від неживого

природного тіла; вплив чинників середовища на живі організми; зв’язок  грибів, бактерій, рослин, тварин у природі; роль рослин, тварин, грибів, бактерій в екосистемах; розпізнає: найпоширеніші рослини і тварин своєї місцевості; отруйні рослини, гриби, тварин своєї місцевості;

уміє визначати назви рослин, тварин, грибів за допомогою атласів-визначників;

використовує: додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання, вивчену природничо-наукову лексику в самостійних усних повідомленнях

Ціннісний компонент

оцінює значення природних і штучних екосистем у природі та житті людини;

усвідомлює, що кожний організм та їхня різноманітність є цінними для кожної людини.

Тема 3. Людина на планеті Земля (8 год.)

63

 

Людина – частина природи. Зв’язок людини з природою. Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини. 

 

Опрацювати: §45.

64

 

Екологічні проблеми та їх розв’язування (збереження біологічного різноманіття,     боротьба зі знищенням лісів і опустелюванням, захист планети від забруднення різних видів).

Демонстрація відеоматеріалів про екологічні проблеми та шляхи їх розв’язування. Організація спостережень за природоохоронною діяльністю людей у своїй місцевості.

Опрацювати: §46.

Навч. проект: «Смітити не можна переробляти» (про «друге життя» побутових речей) (завд. на с. 217 підр.).

65

 

Дослідницький практикум.

Дослідження екологічних проблем своєї місцевості.

 

Повторити: §§45-46.

66

 

Навчальний проект «Смітити не можна переробляти» (про «друге життя» побутових речей)

 

Підготувати інформацію до практ. роботи: Складання Червоної книги своєї місцевості (завд. на с. 226).

67

 

Охорона природи. Червона книга України.

Демонстрації:  зображень рідкісних рослин і тварин своєї місцевості, що їх занесено до Червоної книги України; відеоматеріалів про охорону природи.

Опрацювати: §47.

68

 

Практична робота. Складання Червоної книги своєї місцевості.

 

Повторити: §47.

69

 

Заповідники, заказники, національні парки та їх значення для збереження природи Землі.

Демонстрації відеоматеріалів про природоохоронні території України.

Опрацювати: §48.

70

 

Узагальнення та систематизація знань з теми «Людина на планеті Земля».

 

Повторити: §§45-48.

 

Тематична

 

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Учень / учениця

Знаннєвий компонент

називає: джерела забруднення навколишнього середовища; важливі екологічні проблеми своєї місцевості; природоохоронні об’єкти й території свого регіону;

наводить приклади: впливу людини на природу і природи на людину; рослин і тварин своєї місцевості, які занесено до Червоної книги України

Діяльнісний компонент

пояснює зв’язок людини з природою; зміни в природі, що викликані природними чинниками і діяльністю

людини; призначення Червоної книги і природоохоронних територій;

аналізує позитивні і негативні наслідки взаємодії людини і довкілля;

дотримується екологічних норм поведінки у природі

Ціннісний компонент

усвідомлює власну відповідальність за збереження природи;

оцінює значення природничих наук для охорони природи;

обговорює питання економного використання енергоносіїв.

 

Підручник: Т.В. Коршевнюк, В.І. Баштовий. Природознавство. 5 клас. За загальною редакцією О.Г. Ярошенко. 2018 р.

 

docx
Додано
8 серпня 2018
Переглядів
3906
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку