Календарно-тематичне планування з української мови (4 клас) для дітей із затримкою прихічного розвитку

Про матеріал
Викладання індивідуальних годин в 4 класі згідно Програми для дітей із затримкою психічного розвитку передбачає 2-годинне тижневе навантаження. Календарне планування складено відповідно до «Навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1–4 класи» (з урахуванням змін, затверджених Наказом МОН України від 05.08.2016 № 948).
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

 з української мови  (4 клас)

для дітей із затримкою психічного розвитку

 

Взято за основу Програму для загальноосвітніх навчальних закладів, розраховану на 3,5 години на рік (119 годин): І семестр – 64 год. (4 год. на тиждень); ІІ семестр – 55 год. (3 год. на тиждень).

 •   програма – укладено відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 №948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 14 класів загальноосвітніх навчальних закладів» Видавництво «Ранок», Харків,  2016 р.
 •   підручник – Вашуленко М. С. Українська мова: підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик, О. І. Мельничайко / за ред. М. С. Вашуленка. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2015. – 192 с.

Календарне планування складено відповідно до «Навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1–4 класи» (з урахуванням змін, затверджених Наказом МОН України від 05.08.2016 № 948).

 

Викладання індивідуальних годин в 4 класі згідно Програми для дітей із затримкою психічного розвитку передбачає 2-годинне тижневе навантаження. Тому програму упорядковано відповідно до 2-годинного навантаження. Зменшилась кількість годин на теми: «Мова і мовлення» розрахована на 3 год. – вивчається протягом 2 год., «Текст» замість 12 год. – 7 год., «Речення» замість 12 год. – 7 год., «Іменник» вивчається 14 год. замість 19 год., «Прикметник» замість 16 год. – 10 год., «Числівник» вивчається 3 год. замість 9 год., «Займенник» вивчається 5 год. замість 9 год., «Дієслово» 11 год. замість 15 год., «Прислівник» замість 15 год. – 3 год., на «Повторення вивченого» відводиться 2 год. замість 7 год.

Програма з української мови для 14 класів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою відповідає Державному стандарту початкової загальної освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462 та розроблена на виконання Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 60. Програма для дітей із затримкою психічного розвитку укладена на основі адаптації державних вимог до загальноосвітньої підготовки учнів та у відповідності з навчальною програмою «Українська мова» для 14 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Українська мова: програма для загальноосвітніх навчальних закладів 14 класи; автори: Вашуленко М. С., Пономарьова К. І., Прищепа О. Ю., Мартиненко В. О., Караман С. О., Лунько Н. І.).

 

 

з/п

Дата проведення

Тема уроку

Примітки

І семестр

МОВА І МОВЛЕННЯ (2 год.)

1.

 

Вступ. Державні символи України. Мова – жива скарбниця історії народу. Складання тексту-розповіді

 

2.

 

Розвиток мови. Старі і нові слова в мові. Сучасна українська мова. Висловлювання про мову. Культура мовлення та спілкування. Складання речень.

 

 

ТЕКСТ (7 год.)

3.

 

Тема, основна думка, заголовок тексту. Закріплення поняття про будову текстів різних типів (розповідь, опис, есе ). Засоби звязку речень у тексті.

 

4.

 

Поділ тексту на частини. Складання плану тексту. Спостереження за роллю абзаців у тексті. Ключові слова у тексті. Редагування тексту.

 

5.

 

РМ. Складання запитань і відповідей на задану тему.

 

 

6.

 

Особливостями змісту та побудови тексту-міркування: наявність певного твердження, доказів, висновків. Побудова тексту-міркування за поданим твердженням, добір переконливих доказів (доведень), формулювання висновку.

 

7.

 

Текст-опис, його мета. Художній і науково-популярний тексти-описи. Складання художнього і науково-популярного текстів-описів птаха за поданим планом і малюнками

 

8.

 

 

Замітка в газету. Вправляння у написанні замітки до стінгазети, листа. Узагальнення знань і вмінь учнів з розділу «Текст».

 

9.

 

Перевірна робота. Списування.

Тематичний бал

 

 

РЕЧЕННЯ (7 год.)

10.

 

Речення за метою висловлювання та інтонацією. Повторення вивченого. Встановлення звязку слів у реченнях: виділення головних і другорядних членів.

 

 

11.

 

Головні та другорядні члени речення.

 

 

 

12.

 

РМ. Складання тексту опису за змістом малюнка.

 

 

13.

 

Поширення речень словами та словосполученнями. Складання речень за зразком, за схемою. Відновлення змісту деформованих речень.

 

 

14.

 

Однорідні члени речення. Головні і другорядні однорідні члени речення. Кома при однорідних членах речення.

 

15.

 

Поєднання однорідних членів за допомогою інтонації, сполучників. Складання речень з однорідними членами, поширення їх залежними словами.

 

16.

 

Узагальнення знань і вмінь учнів із розділу «Речення».

Тематичний бал

 

 

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА (2 год.)

17.

 

 

Аналіз перевірної роботи. Повторення й узагальнення вивченого про слово. Будова слова.

 

18.

 

Спільнокореневі слова. Форми слова.

 

 

ІМЕННИК (14 год.)

19.

 

Лексичне значення іменника. Абстрактні і конкретні назви. Багатозначність окремих іменників. Вживання іменників у прямому і переносному значеннях.

 

20.

 

Рід іменників. Віднесення іменника до одного з родів.

 

 

21.

 

Змінювання іменників за числами.

 

22.

 

Змінювання іменників за відмінками. Початкова форма іменників. Розрізнення  відмінків іменників з однаковими закінченнями. Редагування тексту.

 

23.

 

РМ. Робота з деформованим текстом (заміна недоречно повторюваних слів).

 

24.

 

Закінчення іменників жіночого роду на - а, (-я) в родовому відмінку однини з основою на твердий і м’який приголосний та на [ж], [ч], [ш].

 

25.

 

 

 

Закінчення іменників в орудному відмінку однини (закінчення -ею в іменниках жіночого роду з основою на м’який приголосний та на шиплячі; закінчення -єю в іменниках на –ія; закінчення -ем в іменниках чоловічого роду з основою на шиплячі та на м’який приголосний, закінчення -єм в іменниках з основою на [й]).

 

26.

 

Закінчення іменників чоловічого роду на -ар, -яр у родовому й орудному відмінках однини. Закінчення іменників чоловічого роду – назв істот у давальному та місцевому відмінках однини.

 

27.

 

РМ. Вибірковий переказ тексту з елементами опису.

 

 

28.

 

Зміна приголосних [г], [к], [х] на [з'], [ц'], [с'] перед закінченням -і в іменниках різного роду.

 

29.

 

Закінчення іменників жіночого роду з кінцевим приголосним основи. Робота з фразеологізмами і прислів’ями.

 

30.

 

Чергування кореневих звуків [о], [е] з  [і] в іменниках жіночого та чоловічого роду з основою на приголосний.

 

31.

 

Відмінювання іменників в однині та множині. Розбір іменника як частини мови.

 

32.

 

Перевірна робота. Диктант.

Тематичний бал

 

ІІ семестр

 

ПРИКМЕТНИК (10 год.)

33.

 

Аналіз перевірної роботи. Прикметник як частина мови. Роль прикметників у мовленні.

 

34.

 

 

Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Уживання прикметників у прямому та переносному значенні. Уживання прикметників у художніх та науково-популярних текстах (без термінів).

 

35.

 

Змінювання прикметників у сполученні з іменниками в однині та множині. Закінчення прикметників з основою на твердий та м’який приголосний.

 

36.

 

Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників. Утворення словосполучень.

 

37.

 

РМ. Детальний переказ тексту за колективно складеним планом.

 

38.

 

Уживання ь перед закінченнями прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини.

 

39.

 

Вимова та написання найуживаніших прикметників на

-ський, -зький, -цький.

 

40.

 

Вживання відмінкових форм прикметників у множині. Закінчення у називному відмінку множини (вимова та правопис)

 

41.

 

Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уведення їх у текст. Складання тексту-розповіді за поданим початком «За що я дякую батькам».

 

42.

 

 

Розбір прикметника як частини мови. Узагальнення і систематизація знань  і вмінь із розділу «Прикметник».

Тематичний бал

 

 

ЧИСЛІВНИК (3 год.)

43.

 

Аналіз перевірної роботи. Числівник як частина мови. Вимова та правопис найуживаніших числівників, уживання іх у мовленні.

 

44.

 

Відмінкові форми числівників. Вимова, письмо та відмінкові  форми числівників 11, 14, 16, 50, 60, 70, 80, 1000.

 

45.

 

Словесні формули на означення показників часу протягом доби.

 

 

ЗАЙМЕННИК (5 год.)

46.

 

Поняття про займенник як частину мови. Спостереження за роллю різних займенників  у тексті.

 

47.

 

Особові займенники. Відмінювання особових займенників 1, 2 та 3 особи однини й множини.

 

48.

 

Уживання займенників із прийменниками. Удосконалення текстів, шляхом використання займенників замість лексичних повторів.

 

49.

 

РМ. Складання й записування зв’язаних між собою речень, які описують зміст малюнка.

 

50.

 

Перевірка знань з теми  «Числівник» та «Займенник».

Тематичний бал

 

 

ДІЄСЛОВО (11 год.)

51.

 

 

Аналіз перевірної роботи. Дієслово як частина мови, значення, роль у реченні, зв’язок з іменниками.

 

52.

 

Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Багатозначні дієслова. Пряме й переносне значення дієслів.

 

53.

 

Побудова речень з однорідними присудками.

 

54.

 

Неозначена форма дієслова (початкова форма).

 

55.

 

Часи дієслова: теперішній, минулий та майбутній. Змінювання дієслів за часами й числами.

 

56.

 

РМ. Детальний переказ тексту (за колективно складеним планом і поданою кінцівкою).

 

57.

 

Перевірна робота. Диктант.

 

58.

 

Аналіз перевірної роботи. Побудова речень із дієсловами теперішнього й майбутнього часу. Визначення часу и числа дієслів.

 

59.

 

Перевірка написання букв е, є, и, ї в особових закінченнях дієслів. Дієслова на -ся.

 

60.

 

РМ. Складання тексту-опису за колективно складеним планом з опорою на допоміжні матеріали.

 

61.

 

Розбір дієслова як частини мови. Узагальнення і систематизація знань і вмінь із розділу «Дієслово».

Тематичний бал

 

 

ПРИСЛІВНИК (3 ГОД.)

62.

 

Прислівник як частина мови (значення, граматичні ознаки, роль у реченні, зв’язок із дієсловами). Прислівники близькі й протилежні за значенням.

 

63.

 

Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками. Поширення речень прислівниками.

 

64.

 

Перевірна робота. Мовна тема «Прислівник». Контрольне списування.

Тематичний бал

 

 

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО (2 ГОД.)

65.

 

Аналіз перевірних робіт. Закріплення вивченого про текст, речення, слово.

 

66.

 

Підсумковий урок: Що ми знаємо про іменник і прикметник, займенник і числівник, дієслово та прислівник.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Пинів Галина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Скирда Светлана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Українська мова, 4 клас, Планування
НУШ
Інкл
Додано
20 листопада 2019
Переглядів
1067
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку