Календарно-тематичне планування з української мови 5 клас(І-семестр).

Про матеріал

5 к л а с Українська мова(122 год, 3,5 год на тиждень) І-семестр

Календарно-тематичне планування для 5-го класу складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова: 5–9 класи / Г.Т.Шелехова, М.І.Пентилюк, В.І.Новосьолова, Т.Д.Гнаткович, Н.Б.Коржова, А.С.Пономаренко, К.В.Таранік-Ткачук. – К., 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН № 804 від 07. 06. 2017 р.).

Перегляд файлу

                     5 к л а с Українська мова

(122 год, 3,5 год на тиждень)

Календарно-тематичне планування для 5-го класу складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова: 5–9 класи / Г.Т.Шелехова, М.І.Пентилюк, В.І.Новосьолова, Т.Д.Гнаткович, Н.Б.Коржова, А.С.Пономаренко, К.В.Таранік-Ткачук. – К., 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН № 804 від 07. 06. 2017 р.).

Фронтальні види контрольних робіт

 

Форми контролю

І семестр

II семестр

Перевірка мовної теми*

4

4

Письмо:

 

 

переказ

1

1

твір

Правопис:

 

 

диктант**

1

1

 

І  с е м е с т р

 

Пор.

Дата

Зміст програмового матеріалу

1

 

Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова – державна мова України.

 

2

 

Розкриття значення прослуханих та прочитаних прислів’їв, афоризмів, влучних висловів про роль мови в житті

людини і суспільства та значення державної мови для громадян України (усно).

 

 

3

 

Урок мовленнєвого розвитку. Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), особливості їх. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й писемне, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат

мовлення; основні правила спілкування: ввічливість, привітність, доброзичливість, уважність до співрозмовника, стриманість, тактовність (практично).

 

Повторення вивченого в початкових класах.

Текст. Речення. Слово

 

4

 

Усні й письмові висловлення, текст. Зміст, заголовок тексту. План тексту. Поділ зв’язного висловлення (тексту) на речення. Інтонація речень, різних за метою висловлення. Розділові знаки в кінці речення.

 

 

5–6

 

Слово як компонент речення. Лексичне значення слова. Слово як частина мови. Добір слів для доповнення речення. Складання речень певного змісту.

Складання тексту-розповіді про свою школу (клас) із використанням запропонованих (самостійно дібраних) прислів’їв.

7

 

Урок мовленнєвого розвитку. Читання мовчки та вголос.

Відповіді на запитання за змістом прочитаного.

8

 

Контрольний диктант.

 

9

 

Урок мовленнєвого розвитку. Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з життєвим досвідом учнів (діалог етикетного характеру з використанням етикетних формул).

10

 

Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова

(повторення).

 

11

 

Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Аудіювання й читання тексту, у якому використано слова, вжиті в

переносному значенні.

12

 

Лексична помилка та умовне позначення її (практично).

 

 

13

 

Урок мовленнєвого розвитку. Текст. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту. Тема, основна думка тексту, мікротема. Простий план тексту. Будова тексту (зачин, основна частина, кінцівка); абзац. Ключові слова в тексті. Усна й письмова форми тексту (висловлення).

14

 

Тлумачний словник.

 

15

 

Урок мовленнєвого розвитку. Типи мовлення: розповідь, опис, роздум. Особливості будови опису предмета (тварини).

 

 

16

 

Групи слів за значенням. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів.

Робота з деформованим текстом (заміна повторюваних слів синонімами, використання синонімів як засобу зв’язку речень у тексті).

17

 

Групи слів за значенням. Антоніми. Ознайомлення зі

словником антонімів.

 

 

18

 

Урок мовленнєвого розвитку. Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми

(за колективно складеним простим планом).

 

19

 

Урок мовленнєвого розвитку. Контрольний докладний письмовий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним планом).

20

 

Групи слів за значенням. Омоніми. Ознайомлення зі словником омонімів.

21

 

Групи слів за значенням. Пароніми. Ознайомлення зі

словником паронімів.

22

 

Урок мовленнєвого розвитку. Аналіз письмового переказу.

23

 

Узагальнення й систематизація вивченого з теми

«Лексикологія».

24

 

Контрольна робота. Лексикологія (тестування).

Будова слова. Орфографія

 

25

 

Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення – значущі частини слова (повторення й поглиблення відомостей).

26–

27

 

Спільнокореневі слова й форми слова.

28

 

Редагування речень, що містять спільнокореневі слова й форми одного слова.

 

29

 

Урок мовленнєвого розвитку. Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета, за колективно складеним планом.

30–

31

 

Незмінні й змінні слова.

 

32

 

Урок мовленнєвого розвитку. Письмовий твір-опис предмета з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі).

 

33–

34

 

Правопис значущих частин слова (повторення). Написання префіксів пре-, при-, прі-. Конструювання речень- компліментів (для привітання з днем народження, святом) з використанням слів із префіксом пре-.

35

 

Урок мовленнєвого розвитку. Аналіз письмового твору-

опису предмета.

36

 

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Будова слова. Орфографія».

37

 

Контрольна робота. Будова слова. Орфографія

(тестування).

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

38

 

Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки.

39

 

Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі (повторення);

вимова звуків, що позначаються літерами ґ і г.

 

40–

41

 

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка,

азбука).

Упорядкування за абеткою імен героїв улюблених мультфільмів.

42–

43

 

Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ (повторення).

 

44

 

Урок мовленнєвого розвитку. Есей (розмірковування в

довільній формі) про красу й милозвучність української мови.

45

 

Контрольна робота. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія (І частина) (тестування).

46–

47

 

Склад. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів.

 

48

 

Колективне укладання переліку часто вживаних слів, у наголошуванні яких трапляються помилки.

Проговорювання скоромовок, виконання артикуляційних вправ.

49

 

Орфоепічна помилка (практично).

50–

51

 

Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів.

52

 

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.

53–

54

 

Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та

[о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів.

55

 

Контрольна робота. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія (ІІ частина) (тестування).

56

 

Повторення та узагальнення вивченого.

 

 

 

1

 

docx
Додано
17 серпня 2018
Переглядів
1502
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку