2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Календарно-тематичне планування з української мови. 6 клас

Про матеріал

Розроблено планування з української мови, 6 клас, відповідно до вимог програми, затвердженої наказом МОНУ від 07.06.2017 № 804. Виділено уроки розвитку зв"язного мовлення, контрольних робіт, аналізу контрольних робіт, уроки тренувальних вправ.

Перегляд файлу

Українська мова. 6 клас

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

 

№ уроку

Зміст програмового матеріалу

Дата

 

Вступ  (1 год)

«Українська мова -  основа національної ідентичності»

1

Краса і багатство української мови. Питанн до теми.

     Аудіювання та обговорення  тексту.  Коментування висловів відомих людей про красу та багатство української мови. Записування речень (висловлень). Колективне складання простого плану висловлення на тему «Багатство української мови».      Читання текстів (уривків), що належать до різних типів мовлення.  Аудіювання текстів діалогічного і монологічного характеру, у яких поєднано різні типи мовлення (розповідь, опис, елементи роздуму). Сприймання під час читання авторської оцінки інформації, прямо вираженої в тексті.

 

 

2

 Зв’язне мовлення № 1. Види мовленнєвої діяльності (повторення й поглиблення  вивченого). Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складники: адресат мовлення (той, хто говорить або пише), адресант мовлення (той, до кого спрямоване мовлення),  тема та основна думка висловлення, мета і місце спілкування (практично). Повторення вивченого про типи мовлення.

 

 

3

Зв’язне мовлення № 2. Складання й розігрування діалогу етикетного характеру відповідно до запропонованої ситуації спілкування етикетного характеру (вітання, знайомство і представлення, пропозиція допомоги людині, що опинилася в скрутній ситуації).

Складання і розігрування діалогу відповідно до ситуації спілкування, пов’язаної з обміном думками, життєвим досвідом учнів щодо безпеки спілкування телефоном та в мережі Інтернет.

Складання і розігрування діалогів (телефонних розмов), що передбачають уникання небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам.

 

 

 

Повторення, узагальнення і поглиблення вивченого

«Барвінковий край»

4

Словосполучення і  речення. Головні члени речення. Просте речення.

Складання простих речень певної тематики з використанням поданих словосполучень.

 

5

Звертання, вставні слова, однорідні члени речення в простому реченні.

Поширення простих речень однорідними членами. Добір узагальнювальних слів до вжитих у реченнях однорідних членів. Складання тексту листівки (електронного листа), що містить привітання з Днем учителя (днем народження, сімейним святом) з використанням звертань, вставних слів (словосполучень) та однорідних членів речення.

 

 

6

Зв’язне мовлення № 3. Повторення вивченого простилі  і типи мовлення. Аудіювання текстів діалогічного і монологічного характеру, у яких поєднано різні типи мовлення (розповідь, опис, елементи роздуму).

Складання листа до осені з використанням риторичних звертань та однорідних членів речення (письмово).

 

 

7

Складне речення. Розділові знаки у складному реченні.

 

 

8

Пряма мова. Діалог. Основні орфограми тапунктограми

(за вибором вчителя).

Складання висловлення «Поїдемо поговорити з лісом!» («Про що розповіла верба») з використанням прямої мови (усно).

Складання та розігрування діалогу — обміну думками та враженнями (від прочитаної книжки, переглянутого фільму) з використанням звертань, вставних слів і словосполучень.

 

 

9

Зв’язне мовлення № 4. Повторення відомостей про стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль. Ділові папери. Оголошення для розміщення на шкільному веб-сайті (на шкільній дошці оголошень) про очікувану подію (екскурсію учнів до музею, відвідання театру, організацію поїздки до Канівського музею Тараса Шевченка на території Шевченківського національного заповідника та ін.).

Виразне читання вголос художніх, науково-популярних текстів (уривків) різних жанрів (оповідання, статті, казки, байки та ін.).

Читання та обговорення текстів, що належать до різних стилів.

 

 

10

Контрольний  диктант № 1.

 

 

11

Аналіз контрольних робіт. Питання до теми.

 

 

Лексикологія

«Чистіша від сльози вона хай буде»

12

Повторення вивченого: «Лексикологія». Лексична помилка (тавтологія, калькування, вживанняслів у невластивих значеннях тощо) та умовне позначення її (практично).

Редагування речень і текстів, у яких допущено лексичні помилки.

 

 

13

Групи слів за походженням: власне українські і запозичені (іншомовного походження) слова. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів.

 

14

Тренувальні вправи.

Добирання українських відповідників до вжитих у реченнях (текстах) іншомовних слів.

 

 

15

Написання слів, що ввійшли в українську мову з іншихмов (слова іншомовного походження): букви и, і. Правопис знака м’якшення у словах іншомовного походження.

 

16

Тренувальні вправи.

Докладний усний переказ тексту із завданням: заміною іншомовних слів українськими відповідниками.

 

 

17

Правопис апострофа у словах іншомовного походження. Подвоєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження.

 

18

Тренувальні вправи.

 

 

19

Зв’язне мовлення № 5. Переказування тексту легенди (казки) зі збереженням використаних у ньому архаїзмів та історизмів. Обґрунтування доцільності вживання таких слів у творах певних жанрів.

 

 

20

Активна і пасивна лексика української мови:з застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми.

 

 

21

Групи слів за вживанням: загальновживані і стилістично забарвлені слова, діалектні слова. Професійні слова і терміни, просторічні слова.

 

 

22

Тренувальні вправи.

Колективне укладання словничка популярних у шкільному житті неологізмів.

Створення висловлення-роздуму «Професія моїх батьків» («Ким я мрію стати») з використанням професійних слів, неологізмів.

 

 

23

Узагальнення ці систематизація вивченого зтеми «Лексикологія». Тренувальні вправи.

 

 

24

Контрольна робота № 1. Лексикологія (тестування).

 

 

25

Аналіз контрольних робіт. Питання до теми.

Тематична

 

 

                                       Фразеологія

                                    «Барви українського слова»

 

 

 

 

26

Повторення: «Фразеологія. Фразеологізми».

 

 

27

Зв’язне мовлення № 6. Повторення вивченого про текст, його основні ознаки, особливості будови тексту, використання мовних засобів зв’язку між його частинами. Основні джерела матеріалу для твору (практично).

Складний план прослуханого або прочитаного тексту; простий план власного висловлення.

Будова елементарного роздуму.

 

 

28

Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Джерела українських фразеологізмів. Ознайомлення із фразеологічним словником.

 

29

Тренувальні вправи.

Аудіювання текстів художнього та розмовного стилів, які містять фразеологізми, тлумачення значення стійких словосполучень.

Тлумачення зі словником та використання в реченнях багатозначних фразеологізмів (наприклад: колоти очі; розправляти крила; роззявляти рота), синонімічних (наприклад: загнати в тісний кут — загнати на слизьке), антонімічних (наприклад: хоч греблю гати — як кіт наплакав).

 

 

30

Зв’язне мовлення № 7. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

 

 

31

Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів. Фразеологіз­ми в ролі членів речення.

 

 

32

Тренувальні вправи.

Пояснення значення прислів’їв, приказок, крилатих висловів.

Колективне укладання словничка фразеологізмів на позначення певних якостей (наприклад: золоті уста — красномовність; гострий на язик — дотепність) або рис характеру особистості (лицар без страху і догани, держить хвіст бубликом, підшитий лисом і т.ін.).

 

 

33

34

Зв’язне мовлення № 8 - 9. Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі (орієнтовні теми: «Чому я пишаюся своїм товаришем», «Який вчинок можна вважати героїчним», «У яких вчинках виявляється людська шляхетність») з використанням фразеологізмів.

 

 

35

Узагальнення і систематизація вивченого з теми «Фразеологія». Тренувальні вправи.

Редагування речень і текстів, у яких неправильно вжито фразеологізми.

 

 

36

Контрольна робота № 2. Фразеологія (тестування).

 

 

37

Зв’язне мовлення № 10. Аналіз письмовоготвору.

Аналіз контрольних робіт. Питання до теми.

Тематична

 

 

Словотвір. Орфографія

«Ой, роде наш красний»

 

38

Повторення: «Будова слова. Орфографія».

 

 

39

Змінювання і творення слів. Твірне слово. Основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний (відкидання від твірного слова префіксів, суфіксів і закінчення), складання основ (або слів), абревіатури, перехід слів з однієї частини мови в іншу.

 

 

 

 

 

 

 

40

 

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова.

Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький; буквосполученням  -чн- (-шн-). Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-,  -зьк- та іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о).

 

41

Тренувальні вправи.

Створення оповідання про віртуальну мандрівку Україною з використанням іменників, утворених від поданих прикметників (наприклад: полтавський — Полтавщина; вінницький — Вінниччина та ін.).

 

 

42

Складні слова. Сполучні о, е в складних словах. Творення складноскорочених слів.

 

 

43

Тренувальні вправи.

Створення допису до шкільного веб-сайта про українських меценатів  із використанням складних слів (наприклад: добродій, милосердя, життєпис, благодійність).

 

 

44

Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів з пів-; правопис складноскорочених слів.

 

 

45

Тренувальні вправи.

 

 

46

Узагальнення і систематизація вивченого зтеми

«Словотвір. Орфографія». Тренувальні вправи.

Створення мультимедійної презентації (міні-сценарію мультфільму) про пригоди сучасних школярів у Запорозькій Січі (середньовічному Києві, казковій країні та ін.) з використанням прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- (наприклад: козацький, запорозький, молодецький та ін.).

 

 

47

Контрольна робота № 3. Словотвір. Орфографія (тестування).

 

 

48

Аналіз контрольних робіт. Питання до теми.

Тематична

 

 

Іменник

«Про що розповідає старенька хата»

 

49

Повторення вивченого про самостійні частини мови в попередніх класах. Загальна характеристика частин мови. Граматична помилка, умовне позначення її  (практично).

 

 

50

Зв’язне мовлення № 11. Будова опису приміщення.

 

 

51

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.Іменники загальні і власні, конкретні та абстрактні (повторення й поглиблення). Велика буква та лапки у власних назвах.

 

 

52

Тренувальні вправи.

Складання інформаційного допису до шкільної газети або шкільного веб-сайта про подію з життя класу з використанням іменників — власних назв (імен і прізвищ однокласників, географічних назв і т.ін.).

 

 

53

Зв’язне мовлення № 12. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень або за картиною в художньому стилі «Моя кімната».

 

 

54

Збірні іменники. Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду.

Складання та розігрування жартівливого діалогу «З ким варто і не варто дружити» з використанням іменників спільного роду (наприклад: задавака, базіка, вереда,білоручка) та іменниками, що можуть означати осіб  чоловічого або середнього роду (ледащо, забудько, базікало).

 

 

55

Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.

 

 

56

Тренувальні вправи.

Складання інструкції «Як опанувати мобільний телефон найновішої моделі» з використанням конкретних іменників (наприклад: корпус, екран, клавіатура) та абстрактних  (наприклад:  допомога, підказка, старання, успіх).

 

 

57

58

Зв’язне мовлення № 13 - 14 . Контрольний письмовий вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення. Визначення ролі іменників в описі приміщення. 

 

 

59

Відмінки іменників. Кличний відмінок. Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни і групи.

 

 

60

Тренувальні вправи.

 

 

61

Відмінювання іменників І відміни. Відмінювання іменників ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви -а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду другої відміни.

 

 

62

 

 

 

Тренувальні вправи.

 

63

Відмінювання іменників ІІІ – IV відмін.

 

 

64

Тренувальні вправи.

 

 

65

Контрольна робота  № 4.  Іменник (І частина) (тестування).

 

 

66

Аналіз контрольних робіт. Питання до теми.

Тематична

Усний переказ   Діалог

 

 

67

Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини.

 

 

68

Тренувальні вправи.

Складання і розігрування діалогу — телефонної розмови, зміст якої — виклик таксі, з використанням незмінюваних іменників (наприклад: таксі, метро, ательє).

 

 

69

Особливості написання іменників у кличному відмінку. Написання і відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові. Не з іменниками.

 

70

Тренувальні вправи.

Складання власного родоводу з додержанням правил написання чоловічих та жіночих імен по батькові. 

 

 

71

Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн(я), -ення(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о). Правопис складних іменників (повторення і поглиблення).

 

 

72

Тренувальні вправи.

Редагування речень (текстів), що містять абревіатури, з акцентуванням уваги на визначенні роду абревіатур та узгодженні їх з іншими словами в реченні (ЗНО, ІКТ та ін.)

 

 

73

Узагальнення і систематизація вивченого з теми «Іменник». Тренувальні вправи.

Складання листа до близької людини про враження від екскурсії до зоопарку з використанням незмінюваних іменників (наприклад: гризлі, поні, какаду, ему та ін.).

 

 

74

Контрольний  диктант № 2.

 

 

75

Контрольна  робота № 5. Іменник (ІІ частина) (тестування).

 

 

76

Аналіз контрольних робіт. Питання до теми.

Тематична

 

 

 

Прикметник

“Велична премудра природа», «Рідні краєвиди»

 

77

 

 

 

Прикметник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників з однієї групи в іншу.

 

 

78

Тренувальні вправи.

Читання мовчки прозових і поетичних текстів, що містять описи природи, визначення в них прикметників, з’ясування їхньої ролі в описах.

 

 

79

Зв’язне мовлення № 15. Особливості будови опису природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення (розповіді й опису).

 

 

80

Ступені порівняння якісних прикметників, творення їх.

 

 

81

Тренувальні вправи.

Порівняльний опис двох рослин (квітів, дерев) за ілюстрацією з використанням прикметників-синонімів, прикметників-антонімів та якісних прикметників вищого та найвищого ступенів порівняння (усно).

 

 

82

Зв’язне мовлення № 16. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

 

 

83

Відмінювання прикметників. Прикметники твердої  і  м’якої груп.

Перехід прикметників в іменники. Творення прикметників (практично).

 

 

84

85

Зв’язне мовлення № 17 - 18. Контрольний докладний письмовий переказ тексту, що містить опис природи.

 

 

86

Написання прикметників із суфіксами: -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-,-цьк-, -зьк-. Букви е, о, и в прикметникових суфіксах -ев-(-єв-), -ов-(-йов-, -ьов-), -ин-,-ін-,-ичн-.

 

 

87

Тренувальні вправи.

Сприймання і відтворення зразків усної народної творчості для дітей (лічилок, забавлянок, колискових тощо) з прикметниками, що мають суфікси пестливості.

Складання і розігрування діалогів на тему шкільного життя з використанням прикметників, що перейшли в іменники (наприклад: черговий, учительська, майбутнє, учений, військовий,  знайомий, похідна, земноводні).

 

 

88

Написання не з прикметниками. Написання -н- і -нн- у прикметниках.

 

 

89

Тренувальні вправи.

Створення мікротексту з висловленням захоплення, схвалення вчинку знайомої людини (знаменної події), з використанням прикметників типу несказанний, незрівнянний, неоціненний.

 

 

90

91

Зв’язне мовлення № 19 - 20. Контрольний письмовий твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень або за картиною на матеріалі відомих полотен українських пейзажистів      А. Куїнджі,    С. Васильківського, І. Айвазовського та ін.

 

 

92

Зв’язне мовлення № 21. Аналіз письмового  переказу і твору.

 

 

93

Написання складних прикметників разом і через дефіс. Написання прізвищ  прикметникової  форми.

 

 

94

Тренувальні вправи.

 

 

95

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Прикметник». Тренувальні вправи.

Складання характеристики знайомої або відомої людини з використанням прикметників у різних відмінкових формах.

 

96

Контрольна робота № 6. Прикметник (тестування).

 

 

97

Аналіз контрольних робіт. Питання до теми.

Тематична

 

 

 

                                            Числівник

                                           «Одягни вишиванку», «Мамина пісня»

 

 

98

Числівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові. Числівники прості, складні і складені.

 

 

99

Тренувальні вправи.

Читання вголос розкладу шкільних дзвінків, орієнтовного розпорядку дня школяра (розкладу руху транспорту тощо) з використанням числівників, обговорення їхньої ролі та значення в мовленні.

Створення інформаційного допису типу оголошення про певну подію з використанням числівників на позначення дат і часу для розміщення в соцмережі.

 

 

100

Відмінювання числівників.

 

 

101

Тренувальні вправи.

Складання роздуму про доцільне використання вільного часу з використанням числівників (орієнтовні теми: «Вільний час — можливість для розвитку здібностей», «Гайнування часу — найбільше марнотратство»).

 

 

102

 

 

Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках. Роздільне написання складених числівників.

 

 

103

Написання разом порядкових числівників з -тисячний. Узгодження числівників з іменниками. Правильне вживання числівників на позначення дат і часу.

 

104

Тренувальні вправи.

Складання списку потрібних для родини на тиждень продуктів із зазначенням кількості та цін із додержанням правил узгодження числівників з іменниками.

Складання і розігрування діалогу між учнями, яким доручено придбати для класу певну кількість квитків на виставу (зошитів, олівців, кулькових ручок) із використанням числівників у формах непрямих відмінків на позначення кількості та цін.

 

 

105

Узагальнення і систематизація вивченого з теми «Числівник». Тренувальні вправи.

Створення мультимедійної презентації «Школа майбутнього» з елементами опису приміщення та використанням числівників для позначення кількості поверхів, класів, технічних засобів і т. ін.

 

 

106

Контрольна робота № 7. Числівник (тестування).

 

 

107

Аналіз контрольних робіт. Питання до теми.

Тематична

 

 

 

Займенник

«Пізнай самого себе», «Любить людей мене навчила мати»

 

 

108

Займенник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Розряди займенників за значенням: особові, зворотний, присвійні, вказівні; питальні і відносні; заперечні; означальні і неозначені (ознайомлення).

 

 

 

 

 

 

 

109

 

 

 

 

 

Тренувальні вправи.

Аудіювання тексту, що містить займенники. Обговорення ролі та значення в ньому займенників.

Читання мовчки правил реагування на дописи в соцмережі, смс-повідомлення та телефонні звернення від незнайомих і потенційно небезпечних осіб, визначення в такому тексті займенників, з’ясування їхньої ролі в мовленні.

 

 

 

110

Зв’язне мовлення № 22.  Есе світоглядного змісту (орієнтовні теми: «Кого можна назвати патріотом рідної землі», «У чому полягає життєвий успіх»).

 

 

111

Відмінювання займенників усіх розрядів. Приставний н у формах особових і вказівних займенників.

 

 

112

113

Зв’язне мовлення № 23 - 24. Письмовий твір розповідного характеру

з елементами роздуму в художньому стилі (орієнтовні теми: «Що я роблю для здійснення своєї мрії», «У чому полягає гідність людини», «Що важливіше – наполегливість чи скромність»)  із використанням займенників, що належать до різних розрядів.

 

 

114

Написання разом і через дефіс неозначених займенників.

Правопис заперечних займенників. Написання займенників із прийменниками окремо.

 

 

115

Тренувальні вправи.

Складання листівки на паперових або електронних носіях із запрошенням на урочисту подію (день відкриття школи, ювілей першої вчительки) з використанням займенників, що належать до різних розрядів.

Складання письмових мікро-висловлень (реплік), які містять відмову від пропозиції, що загрожує життю або здоров’ю людини, з використанням заперечних займенників.

 

 

116

Узагальнення і систематизація вивченого з теми «Займенник». Тренувальлні вправи.

Складання діалогів-розпитувань у сімейному колі на побутові теми (наприклад: «Як минув день», «Чого ми сьогодні навчились», «Як уберегтися від захворювань») із використанням питальних і  відносних  займенників.

 

 

117

Контрольна робота № 8. Займенник (тестування).

 

 

118

Зв’язне мовлення № 25. Аналіз письмового твору.

Аналіз контрольних робіт.

 

 

 

 

 

 

Повторення в кінці року

«Ой весна, весна, днем красна»

 

 

119

Лексикологія. Редагування речень (текстів), у яких допущено лексичні та граматичні помилки.

 

 

120

Фразеологія.

 

 

121

Словотвір та орфографія.

 

122

Морфологія й орфографія.

 

 

 

 

Тематична

Усний твір      Читання вголос

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Додано
1 липня 2018
Переглядів
1741
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку