Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Календарно-тематичне планування з української мови для ЗПР 8 клас

Про матеріал
Календарно-тематичне планування уроків з української мови для учнів з особливими освітніми потребами (ЗПР) 8 класу Укладено на основі діючої програми.
Перегляд файлу

Навчальний предмет: Українська мова

Клас: 8

Для закладів із українською мовою навчання: (70 год, 2 год. на тиждень)

Програма:  «Українська мова» (для закладів із українською і російською мовами навчання). НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ 6-9 (10) КЛАСІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ.  8-9 класи. Укладач: Омельченко І.М., кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії інтенсивної педагогічної корекції, Київ – 2016.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програму з української мови для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України «Про загальну середню освіту» й нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392), який ґрунтується на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого й діяльнісного підходів до навчання, що зумовлює чітке визначення результативного складника засвоєння змісту базової й повної загальної середньої освіти. Програма для дітей із затримкою психічного розвитку укладена на основі адаптації державних вимог до загальноосвітньої підготовки учнів та у відповідності з навчальною програмою «Українська мова» для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Навчальний предмет «Українська мова» посідає особливе місце серед шкільних предметів, бо є не лише об’єктом вивчення, а й засобом навчання, а отже, і потребує рішучішого переорієнтування процесу оволодіння учнями знаннями про мову й формування мовних, мовленнєвих умінь і навичок до повноцінного засвоєння всіх ліній змісту мовної освіти, визначених Державним стандартом, – мовленнєвої, мовної, соціокультурної і діяльнісної (стратегічної). Саме ці лінії формують комунікативну компетентність особистості, сприяють розвиткові національної самосвідомості,  патріотичному, морально-етичному та естетичному вихованню учнів. Відповідно до цього в 8-9-х класах формуються мовна, мовленнєва, соціокультурна й діяльнісна компетентності як складники комунікативної компетентності.

Основна мета навчання української мови полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися засобами української мови — її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), тобто забезпечує належний рівень комунікативної компетентності. Зазначена мета передбачає  здійснення навчальної, розвивальної й виховної функцій освітнього змісту навчального предмета.

Відповідно до поставленої мети головними завданнями навчання української мови дітей із затримкою психічного розвитку в основній школі є:

 •                   виховання стійкої мотивації й свідомого прагнення до вивчення української мови;
 •                   формування в школярів компетентностей комунікативно доцільно й виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях і сферах спілкування, дотримуючись норм українського етикету;
 •                   ознайомлення з мовною системою й формування на цій основі базових лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних і правописних умінь і навичок; здатності учня до аналізу й оцінки мовних явищ і фактів;
 •                   формування вмінь розрізняти, аналізувати, класифікувати мовні факти, оцінювати їх із погляду нормативності, відповідності ситуації та сфері спілкування; працювати з текстом, здійснювати пошук інформації в різноманітних джерелах, здатності передавати її в створених (самостійно чи за допомогою дорослого) висловленнях різних типів, стилів і жанрів;
 •                   формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, тобто прилучення через мову до культурних надбань українського народу й людства загалом.

Зміст освіти спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку, відповідно до Державного стандарту має цензовий рівень. Відтак, у дітей із ЗПР упродовж навчання в основній ланці школи на основі достатньо скоригованих процесів пізнавальної сфери, розумової та мовленнєвої діяльності, набутих позитивних якостей особистості, мають бути сформовані повноцінні знання та вміння з української мови, які  відповідають рівню освіти учнів основної ланки загальноосвітньої школи і забезпечують успішне навчання у старшій ланці школи та професійно-технічних училищах.

Однак варто пам’ятати, що в основній ланці загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із ЗПР навчаються діти зі стійкими недоліками навчально-пізнавальної діяльності, які не вдалося в достатній мірі скорегувати у початковій школі. Учням цієї вікової групи притаманна особлива ригідність, інертність мислення, у процесі виконання навчальних завдань домінування інтуїтивно-практичного мислення над понятійним, недостатня продуктивність розумових дій: аналізу, абстрагування, порівняння узагальнення, суттєве відставання в розвитку причино-наслідкового мислення, недостатність самоконтролю, низька мотивація навчальної діяльності тощо.

Таким чином, корекційно-розвивальними завданнями курсу є:

 • корекція та розвиток когнітивної сфери школярів із ЗПР;
 • подолання мовленнєвого недорозвитку;
 • розвиток у дітей із ЗПР мови та мовлення;
 • вироблення навичок свідомого сприймання та розуміння зверненого мовлення;
 • розвиток можливостей слухо-зорового сприймання мовлення;
 • тренування у використанні мовних засобів висловлення думки;
 • розвитку образного та словесно-логічного мислення;
 • удосконалення та розширенню знань з української мови в учнів із ЗПР.

Основною ідеєю курсу української мови в основній школі є забезпечення інтенсивного мовленнєвого та інтелектуального розвитку учнів із ЗПР. Володіння українською мовою, уміння спілкуватися, домагатися успіхів у процесі комунікації є тими характеристиками особистості, які здебільшого визначають досягнення людини практично в усіх галузях життя, сприяють її  успішній адаптації до мінливих умов сучасного світу.

Особливістю змісту пропонованої програми є систематичне використання в процесі опрацювання мовної змістової лінії внутрішньопредметних зв’язків: 1)  з лексикою, фразеологією, прислів’ями й крилатими висловами; 2) з граматикою (морфологією й синтаксисом); 3) з культурою мовлення й стилістикою; 4) з  текстом. Реалізація саме цих зв’язків визначає спрямування мовленнєвого розвитку школярів із ЗПР.


І семестр 2019-2020 н.р.

 

№ з/п уроку

Дата /

Корекція

Тема

Навчальні досягнення

Спрямованість корекційно-розвиткової роботи

Вступ (1 год.)

1

05.09.2019

Мова—найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу.

Учень /учениця:

усвідомлює значення мови як найважливішого засобу пізнання, спілкування і впливу.

Розвиток особистості.

Розвиток комунікативної особистості дитини.

Усвідомлення значення мови як найважливішого засобу пізнання, спілкування і впливу.

Розвиток мовлення. Відомості про мовлення (3 год.)

2

06.09.2019

Повторення відомостей про текст, стилі, жанри й типи мовлення, вимоги до мовлення, ситуацію спілкування; засоби міжфразового зв’язку в тексті.

Учень /учениця:

усвідомлює такі поняття, як види, форми мовлення, вимоги до мовлення, складники ситуації спілкування; за допомогою вчителя розрізняє різновиди аудіювання й читання;

аналізує текст, основні ознаки його й  будову;

за допомогою вчителя визначає загальні мовні засоби міжфразового зв’язку (повторення й узагальнення знань);

 за допомогою вчителя розрізняє стилі (розмовний, художній, науковий, офіційно-діловий, публіцистичний), сферу використання їх, типи (розповідь, опис місцевості, пам’яток історії і культури, роздум) і жанри мовлення (оповідання, повідомлення, тематичні виписки, конспект, протокол, витяг із протоколу, інтерв’ю);

 

за підказкою вчителя виявляє стилістичні помилки в тексті й виправляє їх.

Розвиток пізнавальної діяльності.

Покращення навички розуміння текстів.

Розвиток мовлення і культури спілкування.

Удосконалення слухання.

Розширення здатності оперування в усному та писемному мовленні різними стилями мовлення (розмовним, художнім, науковим, офіційно-діловим, публіцистичним).

Сприяння опануванню навичкою оперування різними стилями мовлення у спілкуванні та в ході формулювання думки в писемному мовленні.

Розвиток емоційно-вольової сфери.

Усвідомлення емоційних відмінностей у текстах, що належать до різних стилів мовлення.

Розвиток уміння розрізняти за допомогою емоційного інтонування стилі та жанри мовлення.

Розвиток особистості.

Розвиток комунікативно компетентної  особистості, яка здатна до ефективної мовленнєвої діяльності та поведінки.

3

12.09.2019

Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне, критичне.

Особливості будови опису місцевості, пам'яток історії й культури.

4

13.09.2019

Жанри мовлення: оповідання, повідомлення, тематичні виписки, конспект прочитаного, протокол, витяг із протоколу, інтерв’ю, особливості їх будови.

Повторення та узагальнення вивченого (3 год.)

5

19.09.2019

Лексикологія.

Учень /учениця:

намагається використовувати вивчені поняття у власних висловленнях;

за допомогою вчителя аргументує належність слова до певної групи лексики;

використовує доречно в мовленні вивчені групи лексики, фразеологізми;

користується словниками різних видів.

Розвиток пізнавальної діяльності.

Оперування вивченими поняттями у власних висловленнях.

Розвиток мовлення і культури спілкування.

Закріплення уміння оперувати в мовленні вивченою групою лексики, фразеологізмами.

Розвиток емоційно-вольової сфери.

Розвиток уміння засобами лексики та фразеології передавати емоційний стан людини та висловлювати емоційну оцінку явищ і процесів.

Розвиток особистості.

Усвідомлення належності слова до певної групи лексики.

6

20.09.2019

Фразеологія.

7

26.09.2019

Основні правила правопису (за вибором учителя).

Розвиток мовлення. Аудіювання (слухання-розуміння) (1 год.)

8

27.09.2019

Слухання-розуміння текстів, що належать до  різних стилів, типів, жанрів мовлення

Учень /учениця:

самостійно чи за допомогою учителя розуміє фактичний зміст, тему та основну думку висловлень інших людей з одного чи двох прослуховувань (тривалість звучання художнього тексту 700-800 слів 7-8 хв., інших стилів обсягом 600-700 слів – 6-7 хв.);

самостійно чи за допомогою учителя користується залежно від мети й мовленнєвої ситуації різновидами слухання: ознайомлювальним (розуміє загальний зміст повідомлення), вивчальним (усвідомлює всі елементи почутого й запам’ятовує їх, розрізняє основну і другорядну інформацію), критичним (творчо, критично формулює власні судження);

за навідними питаннями вчителя формулює висновки щодо сприйнятого; оцінює прослухане, співвідносячи його із власним життєвим досвідом.

Розвиток пізнавальної діяльності.

Розширення здатності сприймання та розуміння зверненого мовлення.

Виділення та розрізнення стилів, типів та жанрів мовлення сприйнятих на слух.

Розвиток мовлення і культури спілкування.

Послуговується залежно від мети й мовленнєвої ситуації різновидами слухання.

Розвиток емоційно-вольової сфери.

Спонукання до використання емоційно забарвлених оціночних суджень щодо переданого в текстах.

Розширення здатності оперування аргументацією для підтвердження двох чи більше поглядів, думок.

Розвиток особистості.

Розвиток жанрової і дискурсивної компетенції особистості.

Синтаксис. Пунктуація

Словосполучення й речення (4 год.)

9

03.10.2019

Словосполучення. Будова й види словосполучень за способами вираження головного слова.

Учень /учениця:

за підказкою вчителя розрізняє поняття синтаксис й пунктуація, головне й залежне слово в словосполученні;

будує речення різних видів;

намагається правильно ставити розділові знаки;

самостійно та за допомогою вчителя конструює словосполучення і речення різних видів, а також синонімічні;

за допомогою вчителя редагує тексти, надаючи їм більшої виразності за допомогою вивчених мовних засобів;

намагається використовувати виражальні можливості речень вивчених видів у власному мовленні.

Розвиток пізнавальної діяльності.

Закріплення розуміння понять «синтаксис» й «пунктуація».

Покращення навички розрізнення головного та залежного слова в словосполученні.

Збагачення та уточнення синонімічних понять.

Розвиток мовлення і культури спілкування.

Удосконалення навички побудови речень різних видів.

Вправляння в навичці редагування текстів.

Розвиток емоційно-вольової сфери.

Усвідомлення виражальних можливостей словосполучень і речень різних видів.

Спонукання до використання виражальних можливостей речень.

10

04.10.2019

Речення. Речення прості й складні (повторення),

11

10.10.2019

Речення та односкладні двоскладні

12

11.10.2019

Узагальнюючий урок

Тестові завдання

Тематична

Розвиток мовлення. Діалогічне мовлення (1 год.)

13

17.10.2019

Діалог, складений на основі дібраних запитань за текстом, як обмін думками, повідомлення, відповідно до створеної в класі ситуації спілкування, пов’язаної із життєвим досвідом учнів

Учень /учениця:

складає усний і письмовий діалог (орієнтовно 10-12 реплік для двох учнів) як обмін думками, повідомлення   на основі самостійно дібраних запитань за текстом;

за допомогою вчителя додає чи змінює окремі репліки діалогу відповідно до зміненої ситуації спілкування;

намагається підтримувати діалог, використовуючи репліки для стимулювання, формули мовленнєвого етикету;

за допомогою оцінює текст (його зміст, форму, будову й мовне оформлення).

Розвиток пізнавальної діяльності.

Розвиток децентрації у процесі розвитку діалогічного мовлення.

Розвиток мовлення і культури спілкування.

Формування уміння самостійно чи на основі запропонованої теми складати та розігрувати діалог в різних стилях мовлення.

Розвиток емоційно-вольової сфери.

Розвиток здатності розуміти емоції партнера у відповідності з різними комунікативними ситуаціями у процесі діалогічного спілкування.

Розвиток особистості.

Усвідомлення власної особистої думки (точки зору, позиції) в колективному діалогічному  обговоренні.

Синтаксис. Пунктуація

Просте  речення. Двоскладне речення (9 год.)

14

18.10.2019

Просте речення.

Двоскладне речення.

Головні і другорядні члени речення.  Підмет і присудок.  Способи вираження підмета.

Учень /учениця:

самостійно чи за допомогою вчителя розрізняє головні і другорядні члени речення;

за допомогою вчителя визначає види присудків, обставин у реченнях, прикладку як різновид означення, способи вираження підмета, присудка й обставин;

за допомогою вчителя пише прикладки відповідно до орфографічних норм і обґрунтовує написання;

правильно ставить розділові знаки між підметом, присудком і при порівняльних зворотах; обґрунтовує їх за допомогою вивчених правил (самостійно чи за допомогою);

за допомогою вчителя знаходить і виправляє орфографічні та пунктуаційні помилки на вивчені правила;

намагається інтонувати правильно речення різних видів, беручи до уваги й логічний наголос для передачі різних змістових та емоційних відтінків значення;

за навідними питаннями вчителя аналізує будову простого двоскладного речення, будову тексту, засоби зв’язку речень у ньому; оцінює виражальні можливості простого двоскладного речення в текстах різних стилів;

удосконалює будову розповідного тексту з елементами опису для зацікавлення слухачів, використовуючи засоби зв’язку речень у тексті; 

правильно будує висловлення на певну соціокультурну  тему, використовуючи  вивчені засоби зв’язку речень;

 створює тексти різних стилів і типів, використовуючи  синонімічні конструкції.

Розвиток пізнавальної діяльності.

Виділення та розрізнення головних та другорядних членів речення.

Встановлення видів присудків, обставин у реченнях, розрізнення прикладки як різновиду означення, способів вираження підмета, присудка й обставин.

Спонукання до аналізу будови простого двоскладного речення, будови тексту, засобів зв’язку речень у ньому.

Розвиток мовлення і культури спілкування.

Вправляння в правильному написанні прикладок відповідно до орфографічних норм; знаходження їх у реченнях і текстах та доцільне вживання і використання у мовленні.

Сприяння опануванню умінням правильно ставити розділові знаки між підметом, присудком і при порівняльних зворотах.

Розвиток емоційно-вольової сфери.

Усвідомлення ролі інтонування як засобу передачі різних змістових та емоційних відтінків значення.

Поглиблення розуміння стилістичної ролі означень і порівняльних зворотів у художньому мовленні.

 

15

24.10.2019

Простий і складений присудок (іменний і дієслівний). Способи вираження присудка.

16

25.10.2019

Узгодження головних членів речення.

Тире між підметом і присудком.

17

07.11.2019

Речення поширені і непоширені (повторення). Порядок слів у реченні. Логічний наголос.

18

08.11.2019

 Означення, додаток і обставини як другорядні члени речення (повторення). Прикладка як різновид означення.

Написання непоширених прикладок че­рез дефіс; прикладки, що беруться в лапки.

19

14.11.2019

Види обставин (за значенням), способи вираження їх.

20

15.11.2019

Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами.

21

21.11.2019

Узагальнюючий урок

Тематична

Розвиток мовлення.  Перекази за складним планом (2 год.)

22

22.11.2019

Вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії й культури в художньому стилі  (усно).

 

 Учень /учениця:

переказує самостійно чи з опорою на питання вчителя (усно чи письмово) прослуханий або прочитаний текст художнього й публіцистичного стилів мовлення обсягом (для докладного переказу 250-300 слів, стислого й вибіркового – в 1,5-2 рази більше), підпорядковуючи висловлення темі та основній думці, дотримуючись композиції, мовних, стильових особливостей та авторського задуму, уникає стилістичних помилок;

самостійно чи за допомогою вчителя знаходить і виправляє недоліки в змісті, будові й мовному оформленні  висловлення;

за навідними питаннями вчителя оцінює текст щодо його змісту, форми, авторського задуму й мовного оформлення.

Розвиток пізнавальної діяльності.

Формування уміння спочатку за запитаннями вчителя, а далі самостійно передавати зміст прочитаного, виконувати усний та письмовий вибірковий переказ розповідного тексту.

Розвиток уміння здійснювати контроль та самоконтроль у змісті, будові й мовному оформленні висловлення.

Розвиток мовлення і культури спілкування.

Розвиток уміння усно та письмово описувати пам’ятки історії і культури.

Вправляння в стислому усному переказі змісту тексту публіцистичного стиля.

Закріплення уміння стисло переказувати розповідний текст з елементами опису місцевості в художньому стилі.

Вправляння у докладному переказі розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії й культури в публіцистичному стилі.

23

28.11.2019

Стислий переказ тексту публіцистичного стилю (усно)

Контрольний

Синтаксис. Пунктуація

Просте  речення. Односкладне речення (7 год.)

24

29.11.2019

Односкладне речення.

Види односкладних речень.  Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка (означено-особові)

Учень /учениця:

розрізняє односкладні й неповні речення, виділяє їх з-поміж інших видів речень;

за допомогою вчителя визначає види односкладних речень (також у складних реченнях);

за допомогою вчителя оцінює виражальні можливості й роль односкладних і неповних речень у текстах художнього, розмовного, публіцистичного стилів;

розрізняє неповні й незакінчені речення;

намагається правильно інтонувати  неповні речення;

за допомогою ставить правильно тире в неповних реченнях і обґрунтовує його використання;

знаходить і виправляє  пунктуаційні помилки на вивчені правила (самостійно чи за допомогою вчителя);

конструює односкладні речення вивчених видів, а також неповні речення (з опорою на зразок, схему);

намагається правильно їх використовувати у власному мовленні;

за допомогою вчителя будує текст на соціокультурну тему, використовуючи виражальні можливості односкладних і неповних речень.

Розвиток пізнавальної діяльності.

Виділення та розрізнення односкладних та неповних речень, визначення їх з-поміж інших видів речень.

Спонукання до визначення видів односкладних речень.

Розвиток мовлення і культури спілкування.

Сприяння опануванню уміння знаходити та виправляти пунктуаційні помилки в текстах.

Прилучення до конструювання тексту на соціокультурну тему із використанням виражальних можливостей односкладних і неповних речень.

Розширення здатності конструювати односкладні речення вивчених видів, а також неповні речення.

Розвиток емоційно-вольової сфери.

Усвідомлення виражальних можливостей та ролі односкладних і неповних речень у текстах різних стилів.

Розширення здатності інтонувати неповні речення.

 

25

05.12.2019

Односкладні прості речення (узагальнено-особові)

26

06.12.2019

Односкладні прості речення (неозначено-особові)

27

12.12.2019

Односкладні прості речення (безособові)

28

13.12.2019

Односкладні прості речення з головним членом у формі  підмета (називні). Односкладне речення як частина складного речення.

29

19.12.2019

Повні й неповні речення. Незакінчені речення, стилістичні функції їх.

Тире в неповних реченнях.

30

20.12.2019

Узагальнюючий урок

Тематична

 

Розвиток мовлення.  Перекази за складним планом (2 год.)

31

26.12.2019

Докладний переказ розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії й культури в публіцистичному стилі.

(письмово)

 Учень /учениця:

переказує самостійно чи з опорою на питання вчителя (письмово) прослуханий або прочитаний текст художнього й публіцистичного стилів мовлення обсягом (для докладного переказу 250-300 слів, стислого й вибіркового – в 1,5-2 рази більше), підпорядковуючи висловлення темі та основній думці, дотримуючись композиції, мовних, стильових особливостей та авторського задуму, уникає стилістичних помилок;

за допомогою вчителя знаходить і виправляє недоліки в змісті, будові й мовному оформленні  висловлення;

за навідними питаннями вчителя оцінює текст щодо його змісту, форми, авторського задуму й мовного оформлення.

Розвиток пізнавальної діяльності.

Формування уміння спочатку за запитаннями вчителя, а далі самостійно передавати зміст прочитаного, виконувати усний та письмовий вибірковий переказ розповідного тексту.

Розвиток уміння здійснювати контроль та самоконтроль у змісті, будові й мовному оформленні висловлення.

Розвиток мовлення і культури спілкування.

Розвиток уміння усно та письмово описувати пам’ятки історії і культури.

Вправляння в стислому усному переказі змісту тексту публіцистичного стиля (на основі прослуханих  телепередач).

Закріплення уміння стисло переказувати розповідний текст з елементами опису місцевості в художньому стилі.

Вправляння у докладному переказі розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії й культури в публіцистичному стилі.

32

27.12.2019

Стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі. (письмово)

Контрольний.

 

 

 

 

 

docx
Додав(-ла)
Литвин Наталя
Пов’язані теми
Українська мова, 8 клас, Інші матеріали
Інкл
До підручника
Українська мова 8 клас (Ющук І.П.)
Додано
15 вересня 2019
Переглядів
713
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку