Календарно-тематичне плануванняз української мови 6 клас (Ісеместр)

Про матеріал

Календарно-тематичне планування для 6-го класу складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова: 5–9 класи / Г.Т.Шелехова, М.І.Пентилюк, В.І.Новосьолова, Т.Д.Гнаткович, Н.Б.Коржова, А.С.Пономаренко, К.В.Таранік-Ткачук. – К., 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН № 804 від 07. 06. 2017 р.).

Перегляд файлу
  1. к л а с Українська мова

(122 год, 3,5 год на тиждень)

Календарно-тематичне планування для 6-го класу складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова: 5–9 класи / Г.Т.Шелехова, М.І.Пентилюк, В.І.Новосьолова, Т.Д.Гнаткович, Н.Б.Коржова, А.С.Пономаренко, К.В.Таранік-Ткачук. – К., 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН № 804 від 07. 06. 2017 р.).

Фронтальні види контрольних робіт

 

Форми контролю

І семестр

II семестр

Перевірка мовної теми

4

4

Письмо:

 

 

переказ

1

1

твір

1

Правопис:

 

 

диктант

1

1

                                                                      І  с е м е с т р

Пор.

Дата

Зміст програмового матеріалу

Вступ

1

 

Краса і багатство української мови.

 

 

2

 

Урок мовленнєвого розвитку. Види мовленнєвої діяльності (повторення й поглиблення вивченого). Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складники: адресант мовлення (той, хто говорить або пише), адресат мовлення (той, до кого спрямоване мовлення), тема та основна думка висловлення, мета й місце спілкування (практично).

Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого

3

 

Словосполучення й речення. Головні члени речення. Просте речення.

 

4

 

Звертання, вставні слова, однорідні члени речення в простому реченні. Складання листа до осені з

використанням риторичних звертань та однорідних членів речення (письмово).

 

5

 

Урок мовленнєвого розвитку. Повторення вивченого про стилі і типи мовлення. Аудіювання текстів діалогічного й

монологічного характеру, у яких поєднано різні типи

 

 

мовлення (розповідь, опис, елементи роздуму).

6

 

Складне речення. Розділові знаки у складному реченні.

7

 

Пряма мова. Діалог. Основні орфограми та пунктограми

(за вибором учителя).

8

 

Контрольний диктант.

 

 

 

 

 

9

 

Урок мовленнєвого розвитку. Складання й розігрування діалогу етикетного характеру відповідно до запропонованої ситуації спілкування (вітання, знайомство й представлення, пропозиція допомоги людині, що опинилася в скрутній ситуації).

Складання й розігрування діалогу відповідно до ситуації спілкування, пов’язаної з обміном думками, життєвим досвідом учнів щодо безпеки спілкування телефоном та в мережі інтернет.

Складання й розігрування діалогів (телефонних розмов), що передбачають уникання небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам.

Лексикологія

 

10

 

Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів.

 

11

 

Лексична помилка (тавтологія, калькування, вживання слів у невластивих значеннях тощо) та умовне позначення її

(практично). Редагування речень і текстів, у яких допущено лексичні помилки.

 

12

 

Написання слів, що ввійшли в українську мову з інших мов

(слова іншомовного походження): букви и, і. Правопис знака м’якшення у словах іншомовного походження.

 

13

 

Урок мовленнєвого розвитку. Повторення вивченого про текст, його основні ознаки, особливості будови тексту, використання мовних засобів зв’язку між його частинами.

Основні джерела матеріалу для твору (практично).

 

14

 

Правопис апострофа у словах іншомовного походження. Подвоєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження. Добирання українських відповідників до вжитих у реченнях (текстах) іншомовних слів.

 

15

 

Урок мовленнєвого розвитку. Складний план прослуханого або прочитаного тексту; простий план власного висловлення. Будова елементарного роздуму.

16

 

Активна й пасивна лексика української мови: застарілі

слова (архаїзми й історизми), неологізми.

17

 

Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова, діалектні слова.

18

 

Професійні слова й терміни, просторічні слова.

19

 

Узагальнення й систематизація вивченого з теми

 

 

«Лексикологія».

20

 

Контрольна робота. Лексикологія (тестування).

Фразеологія

21

 

Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення.

22

 

Джерела українських фразеологізмів. Ознайомлення із фразеологічним словником.

 

23

 

Урок мовленнєвого розвитку. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами

роздуму.

24

 

Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів.

 

 

25

 

Урок мовленнєвого розвитку. Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі (орієнтовні теми: «Чому я пишаюся своїм товаришем», «Який вчинок можна вважати

героїчним», «У яких вчинках виявляється людська шляхетність») з використанням фразеологізмів.

26

 

Фразеологізми в ролі членів речення. Редагування речень

і текстів, у яких неправильно вжито фразеологізми.

27

 

Урок мовленнєвого розвитку. Аналіз письмового твору.

28

 

Узагальнення й систематизація вивченого з теми

«Фразеологія».

29

 

Контрольна робота. Фразеологія (тестування).

Словотвір. Орфографія

30

 

Змінювання і творення слів. Твірне слово.

 

 

31

 

Основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний (відкидання від твірного слова префіксів, суфіксів

і закінчення), складання основ (або слів), абревіатури, перехід слів з однієї частини мови в іншу.

32

 

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова.

 

 

 

33

 

Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький; буквосполученням -чн- (-шн-). Створення оповідання про віртуальну мандрівку Україною з використанням іменників, утворених від поданих прикметників (наприклад: полтавський – Полтавщина; вінницький – Вінниччина та ін.).

 

34

 

Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами

-ств(о), -зтв(о), -цтв(о).

35

 

Складні слова. Сполучні о, е в складних словах.

36

 

Творення складноскорочених слів, правопис

 

 

 

складноскорочених слів.

37

 

Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів з пів-.

38

 

Узагальнення й систематизація вивченого з теми

«Словотвір. Орфографія».

39

 

Контрольна робота. Словотвір. Орфографія (тестування).

Іменник

 

40

 

Повторення вивченого про самостійні частини мови в попередніх класах. Загальна характеристика частин мови. Граматична помилка, умовне позначення її (практично).

41

 

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні

ознаки, синтаксична роль.

42

 

Урок мовленнєвого розвитку. Будова опису приміщення.

 

 

43

 

Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні (повторення й поглиблення). Велика буква та лапки у власних назвах. Складання інформаційного допису до шкільної газети або шкільного веб-сайта про подію з життя класу з використанням іменників – власних назв (імен і прізвищ однокласників, географічних назв і т. ін.).

44

 

Збірні іменники. Рід іменників (повторення). Іменники

спільного роду.

45–

46

 

Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний письмовий вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення.

47

 

Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.

48

 

Відмінки іменників. Кличний відмінок. Особливості

написання іменників у кличному відмінку.

 

49

 

Урок мовленнєвого розвитку. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень або за картиною в художньому стилі. Визначення ролі іменників в описі приміщення.

50

 

Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни й

групи.

51

 

Відмінювання іменників І відміни.

 

52–

53

 

Відмінювання іменників ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви -а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду II відміни.

54

 

Відмінювання іменників ІІІ – IV відмін.

55

 

Контрольна робота. Іменник (І частина) (тестування).

56

 

Повторення та узагальнення вивченого.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.5
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
  1. Півторак Наталья
    Загальна:
    4.7
    Структурованість
    5.0
    Оригінальність викладу
    4.0
    Відповідність темі
    5.0
  2. Юрченко Крістіна Юріївна
    Загальна:
    5.0
    Структурованість
    5.0
    Оригінальність викладу
    5.0
    Відповідність темі
    5.0
docx
Додано
17 серпня 2018
Переглядів
1303
Оцінка розробки
4.9 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку