5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Календаро тематичне планування географія 6 клас

Про матеріал
Розробка календарно тематичного планування з географія 6 клас. Підручник В.М. Бойко
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

Географія

6 клас

«Загальна географія»

 (70 годин, 2 години на тиждень)

Програма: Навчальна програма з географії  для 6 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Укладено до підручника В.М.Бойко, С. В. Міхелі

Географія, підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів

ВСТУП

Дата

Тема уроку

Творче завдання

1

 

Географія як наука про Землю, її природу,населення та його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства.

Значення географічних знань та умінь для життєдіяльності людини. Основні друковані та електронні джерела інформації, їх значення.

 

2

 

Методи географічних досліджень. Особливості

організації власних географічних спостережень.

Дослідження:Спостереження за змінами у природі.

 

 

РОЗДІЛ І. Розвиток географічних знань про Землю

Дата

Тема уроку

Творче завдання

3

 

Уявлення про Землю у давнину.

Уявлення про форму Землі. Зображення Землі на картах Ератосфена, Птолемея

 

4

 

Відкриття нових земель та

навколосвітні подорожі.

Плавання вікінгів. Подорожі Марко Поло. Пошуки морського шляху в Індію. Відкриття Америки Христофором Колумбом. Перше

навколосвітнє плавання під керівництвом Фернана

Магеллана. Відкриття Австралії і Антарктиди

Скласти маршрут подорожі М. Поло, Х.Колумба, Ф.Магелланна.

5

 

Сучасні дослідження.

Дослідження Землі у ХХ та на початку ХХІ ст

 

6

 

Тематичне оцінювання

 

 

РОЗДІЛ ІІ. Земля на плані та карті

Дата

Тема уроку

Творчі завдання

7

 

Способи орієнтування на місцевості. Визначення напрямків на місцевості. Компас.

За допомогою Інтернету дізнатись як виготовити компас у домашніх умовах.

8

 

Поняття про азимут.

 

9

 

Особливості та відмінності зображення земної поверхні на глобусі, аерофотознімках, космічних знімках, планах, картах.

 

10

 

Масштаб та його види.

 

11

 

Практична робота 1:Розв’язування задач з використанням різних видів масштабу

 

12

 

 Абсолютна і відносна висота місцевості, їх визначення за допомогою горизонталей та шкалою висот.

 

13

 

План, його основні ознаки. Визначення напрямків

на плані. Читання плану. Умовні знаки плану

Скласти план своєї кімнати, та вигадати свої знаки плану.

14

 

Географічні карти, їх елементи. Легенда карти.

Масштаб карт. Географічні атласи. Практичне значення карт.

 

15

 

Градусна сітка на глобусі й географічній карті.

 

16

 

Поняття про географічні координати. Правила

відліку географічної широти і географічної довготи. Географічні координати свого населеного пункту.

Найти загадки про паралелі і меридіани.

17

 

Практична робота 2: Визначення географічних координат за географічною картою.

 

18

 

Тематичне оцінювання

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. Оболонки Землі
Тема 1. Літосфера

Дата

Тема уроку

Примітки

19

 

Внутрішня будова Землі.

 

20

 

Будова літосфери, її властивості. Літосферні

плити, наслідки їх переміщення.

 

21

 

Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни в земній корі та на поверхні земної кулі. Рухи земної кори. Землетруси.

 

22

 

Вулканізм і вулкани, гейзери. Сейсмічні пояси Землі.

Зробити макет вулкану.

23

 

Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної поверхні

 

24

 

Вивітрювання, робота вітру, текучих і підземних вод, льодовиків

 

25

 

Мінерали, гірські породи. Корисні копалини та їх

значення у житі та діяльності людини.

 

26

 

Основні форми рельєфу суходолу – гори і рівнини. Різноманітність та утворення рівнин на суходолі. Найбільші за площею рівнини світу. Різноманітність та утворення гір на суходолі.

 

27

 

Найвищі та найдовші гори світу.

 

28

 

Практична робота 3. Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу.

 

29

 

Рельєф дна океану. Серединно-океанічні хребти –

найвищі і найдовші гори Світового океану.

 

30

 

Унікальні форми рельєфу земної кулі, їх охорона

 

31

 

Тематичне оцінювання

 

 

Тема 2 Атмосфера

Дата

Тема уроку

Примітки

32

 

Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері.

 

33

 

Добовий і річний хід температури повітря, причини його коливання. Кліматична карта. Теплові пояси Землі. Практичне значення вимірювання температури повітря.

 

34

 

Атмосферний тиск: причини і наслідки його зміни

у тропосфері.

 

35

 

Вимірювання атмосферного тиску

 

36

 

Практичні роботи 4: Розв’язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою

 

37

 

Вітер: причини виникнення, напрямки, сила, швидкість, їх визначення сучасними приладами й візуально. Утворення бризу.

 

38

 

Вода в атмосфері: випаровування, вологість повітря та її зміни.

 

39

 

Хмари і туман, відмінності в їх утворенні. Форми хмар, хмарність.

 

40

 

Опади, що випадають із хмар та з повітря, їхні види, вимірювання. Карта розподілу опадів.

 

41

 

Практична робота 5:Складання графіка зміни температури повітря, опадів, рози вітрів, їх аналіз

 

42

 

Погода, її елементи, мінливість. Характерна погода за сезонами у своїй місцевості. Служба погоди, практичне значення прогнозів погоди.

 

43

 

Клімат та основні кліматотвірні чинники.

 

44

 

Карта кліматичних поясів. Зміни клімату

 

45

 

Вплив людини на атмосферу.

 

46

 

Тематичне оцінювання

 

 

Тема 3 Гадросфера

Дата

Тема уроку

Примітки

47

 

Загальна кількість води на Землі, її розподіл між частинами гідросфери.

 

48

 

Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Шкала глибин, визначення глибин океанів і морів. Острови в океані. Властивості вод Світового океану.

Зробити мультимедійну презентацію до найцікавіших океанів Землі (на вибір)

49

 

Рухи води в Світовому океані. Життя в океанах і морях. Багатства вод Світового океану. Океан та людина.

 

50

 

Води суходолу – поверхневі і підземні. Річка:річкова система, басейн річки, річкова долина. Найдовші, найбільші за площею басейни й найповноводніші річки світу. Пороги і водоспади. Живлення, водний режим і робота річок.

 

51

 

Озера, їх різноманітність за площею, походженням озерних улоговин, солоністю. Найбільші і найглибші озера земної кулі.

 

52

 

Болота, особливості їх утворення та поширення.

Штучні водойми і водотоки: ставки, водосховища,

канали.

 

53

 

Льодовики – багаторічні природні скупчення льоду. Особливості утворення і поширення льодовиків

 

54

 

Багаторічна мерзлота – підземне зледеніння. Утворення і поширення багаторічної мерзлоти.

 

55

 

Підземні води, умови їх утворення і залягання в земній корі. Термальні і мінеральні води.

 

56

 

Значення вод суходолу для природи і людини.

Охорона вод Світового океану і суходолу.

Практична робота 6. Позначення на контурній карті назв океанів, морів, проток, заток, островів, річок, озер.

 

57

 

Тематичне оцінювання

 

 

Тема 4 Біосфера та грунти

Дата

Тема уроку

Примітки

58

 

Складові біосфери, особливості їх поширення на

земній кулі.

 

59

 

Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта

ґрунтів. Вплив господарської діяльності людини на

ґрунтовий покрив, рослинність і тваринний світ суходолу та океану

Зробити порівняльну характеристику рослинному і тваринному світу Землі.

 

Тема 5 Природні комплекси

Дата

Тема уроку

Творче завдання

60

 

Природні комплекси як наслідок взаємозв’язків

між компонентами природи. Практична робота 7 Складання опису одного з природних комплексів своєї місцевості (за типовим планом).

 

61

 

Географічна оболонка – найбільший природний комплекс Землі, її межі та властивості.

Намалювати одну з природних зон Землі, та розказати цікавинки про неї.(Випереджувальне завдання)

62

 

Природні зони Землі, їх особливості.

 

63

 

Тематичне оцінювання (тема 4-5)

 

 

РОЗДІЛ ІV. Планета людей

64

 

Кількість населення Землі. Розселення населення на Землі, його густота. Найбільш заселені території земної кулі.

 

65

 

Людські раси. Дослідження Миколи Миклухо-Маклая. Найчисельніші народи світу.

Підготувати міні повідомлення про дослідження М.Миклухо - Маклая

66

 

Найбільші за площею і чисельністю населення держави світу та держави-сусіди України на політичній карті світу.

 

67

 

Практична робота 8. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав у різних частин світу та їх

столиць.

 

68

 

Зміни компонентів географічної оболонки під

впливом людської діяльності. Зміни природних

комплексів Землі. Забруднення довкілля та його

охорона.

Підготувати проект з утилізації побутових відходів

69

 

Дослідження: Розробка міні-проекту з утилізації побутових відходів

 

70

 

Тематичне оцінювання

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Ярош Юрій Миколайович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Ярош Юрій Миколайович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Географія, 6 клас, Планування
Додано
6 лютого 2020
Переглядів
1432
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку