13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Калентарне планування з географії (профільний рівень)

Про матеріал
Планування профільного курсу з географії. Блок досліджень сформований у кінці вивчення тем.
Перегляд файлу

Тематичне планування

курсу «Географія» (профільний рівень 11-Г)

5 годин на тиждень, 175 годин

Дата

Зміст навчального предмета

Примітка

Вступ (2)

1

 

Географія як система наук. Об’єкт дослідження географії. Поняття «Геосистема». Рівні геосистем.

 

2

 

Географія серед наук, її структура. Пізнавальна та конструктивна роль географії

 

Топографія з основами геодезії і картографії. Географічні інформаційні системи (ГІС) та дистанційне зондування Землі (ДЗЗ) (28)

Тема 1. Топографія з основами геодезії

3

 

Топографія та геодезія я к науки. Форма і розміри Землі (геоїд, рівнева поверхня). Топографічна карта. Розграфлення й номенклатура топографічних карт.

 

4

 

Проекція топографічних та оглядово-топографічних карт. Прямокутні координати. Прямокутна (кілометрова) сітка.

 

5

 

Основні умови позначення топографічних карт для зображення об’єктів місцевості та рельєфу земної поверхні.

Практична робота №1. Маршрутна окомірна зйомка ділянки пришкільної території.

 

6

 

Вимірювання на топографічній карті

 

7

 

Державна геодезична мережа України (ДГМУ). Практичне використання топографічних карт. Практична робота №2. Перевірка та оновлення топографічного плану свого населеного пункту

 

8

 

Практична робота №3-4. Прокладання маршруту на топографічній карті свого району. Вимірювання відстаней між точками у межах свого району за Публічною кадастровою картою України.

 

9

 

Практична робота№5-6. Визначення географічних (з точністю до секунд)та прямокутних координат окремих точок своєї місцевості. Визначення кутів орієнтування, азимутів географічних, дирекцій них кутів, румбів, магнітного схилення.

 

10

 

Практична робота 7-9. Визначення абсолютних та відносних висот у межах свого району. Побудова перерізу рельєфу між найвищою та найнижчою точками своєї місцевості. Читання схем руху транспорту свого обласного центру.

 

11

 

Урок захисту досліджень. Теми досліджень: «Позначення на карті найнебезпечніших шляхів свого населеного пункту до школи для учнів свого класу»; «Проектування розміщень об’єктів соціальної інфраструктури та топографічній карті своєї місцевості»; «Знаходження на місцевості та оцінювання стану пунктів ДГМУ, що позначені на карті»

 

12

 

Тематичний зріз знань

 

 Тема 2. Картографія

13

 

Картографія як наука та її зв'язок з іншими науками. Класифікація картографічних творів. Математична основа карт.

 

14

 

Сутність і чинники генералізації. Види генералізації. Способи картографічного зображення об’єктів і явищ на загальногеографічних та тематичних картах. Написи на географічних картах.

 

15

 

Електронні карти та глобуси. Картографічні інтернет-джерела. Навігаційні карти.

 

16

 

Практична робота №10-11. Порівняння форм і  площ материків на картах світ, побудованих у різних проекціях. Визначення географічних координат точок за різними за просторовим охопленням картах.

 

17

 

Практична робота №12. Застосування навігаційної карти своєї області для визначення оптимального маршруту переміщення між визначними об’єктами свого краю.

 

18

 

Урок захисту досліджень. Теми досліджень: «Роль картографії у формуванні системи знань про навколишній світ»; «Значення карт у житті та господарстві»; «Історія розвитку картографії: від глиняних табличок до віртуальних карт»

 

Тема 3. Географічні інформаційні системи (ГІС)
та дистанційне зондування Землі (ДЗЗ)

19

 

Поява і розвиток ГІС

 

20

 

Програмне забезпечення ГІС

 

21

 

Функціональні можливості ГІС. Джерела даних та організація інформації в ГІС

 

22

 

Введення та виведення інформації в ГІС. Сфери практичного застосування ГІС.

 

23

 

Дистанційне зондування Землі. Аерофототопографічне знімання і космічне знімання.

 

24

 

Види зйомок: фотографічні, сканерні, теплові та радіолокаційні, монозональні і багатозональні.

 

25

 

Роль космічних знімків у картографії. Використання знімків у географічних дослідженнях.

 

26

 

Практична робота №13-14. Дешифрування космознімку заданої ділянки своєї місцевості. Опис території за космічним знімком. Порівняння різночасових космічних знімків і відповідних картографічних матеріалів.

 

27

 

Урок захисту досліджень. Теми досліджень: Космічні спостереження за станом сільськогосподарських угідь»; «Дослідження свого населеного пункту на Публічній кадастровій карті України на картографічну відповідність»; «Дослідження відкритих картографічних веб-ресурсів»

 

28

 

Підсумковий урок  за темами «Картографія» та «Геоінформаційні системи». Тематичне оцінювання.

3 год резерв

Розділ ІІ. Загальні закономірності географічної оболонки Землі  (45)

Тема 1. Географічні наслідки параметрів Землі як планети. Рухи Землі

29

 

Рухи Землі у Сонячній системі та Всесвіті. Сонячно-земні взаємодії. Вплив місяця на Землю. Показники руху Землі навколо своєї осі. Полярне стиснення Землі. Сіла Коріоліса. Практична робота №15. Визначення часу сходу і заходу Сонця та тривалості дня.

 

30

 

Періодичність припливів. Зміна дня і ночі. Добова ритміка у географічній оболонці. Доба – одиниця часу. Основні види часу. Практична робота №16. Розв’язування задач на визначення часу.

 

31

 

Пояси освітленості Землі Визначення висоти Сонця над горизонтом та тривалості дня. Практична робота №17. Визначення висоти Сонця над горизонтом.

 

32

 

Орбітальний рух Землі: Основні характеристики. Географічні наслідки обертання Землі навколо Сонця.

 

33

 

Послідовність зміни пір року у Північній та Південній півкулях. Причини зміни пір року. Характеристики астрономічних весни, літа, осені, зими.

 

34

 

Урок захисту досліджень. Теми досліджень: «Моделювання природних явищ на Землі у дні рівнодень та сонцестоянь»; «Прояви сили Коріоліса на річках своєї місцевості та їх екологічні наслідки»

1 год з резерва

Тема 2. Географічна оболонка Землі.

35

 

Склад, межі та будова географічної оболонки. Закономірність цілісності та кругообігів речовин та енергії. Закономірність ритмічності та безперервності й нерівномірності розвитку.

 

36

 

Закономірність зональності та азональності. Сучасний етап розвитку географічної оболонки. Антропосфера. Деструктивні та конструктивні впливи антропогенної діяльності на навколишнє середовище.

 

37

 

Підсумковий урок за темами  «Географічні наслідки параметрів Землі як планети. Рухи Землі», «Географічна оболонка Землі».

1 год з резерва

Тема 3. Геологічне середовище людства

38

 

Внутрішня будова Землі. Температурний режим, агрегатні стани речовини Землі. Властивості літосфери. Геологічне середовище людства. Літосферні плити, їх структурні елементи. Практичні робота №18. Позначення на схематичному розрізі Землі зміни температури від поверхні до ядра.

 

39

 

Гіпотеза дрейфу материків А.Вегенера. Рух літосферних плит,

 

40

 

Тектоніка літосферних плит. Платформи і геосинкліналі, пов’язані з ними форми рельєфу.

 

41

 

Вплив рельєфу на розселення людей. Рельєф як чинник розвитку і розташування виробництва. Практична робота №19. Визначення тектонічних структур за формами рельєфу і основними видами корисних копалин (на основі фізичних і комплексних карт материків)

 

42

 

Гірські породи. Неперервність циклу гірських порід. Закономірності поширення гірських порід.  Практична робота №20. Розпізнавання гірських порід, найбільш поширених у своїй області, та визначення їх господарського значення.

 

43

 

Процеси в надрах і на поверхні Землі, їхні наслідки. Вулканізм, його позитивні і негативні наслідки. Зниження і попередження небезпеки вулканічних процесів.

 

44

 

Землетруси, їх види, характеристики, негативні наслідки. Вимірювання сили землетрусів. Попередження небезпеки сейсмічних процесів. Зсуви, умови їх формування, причини виникнення. Засоби протидії зсувам.

 

45

 

Ресурсні властивості літосфери. Види корисних копалин, закономірності їх поширення. Мінеральні ресурси як чинники розташування видобувних і мінераломістких та енергоємних виробництв.  Вплив людини на літосферу. Глобальна проблема вичерпання мінеральних ресурсів.

 

46

 

Урок захисту досліджень. Теми досліджень: «Конструювання моделі «Циклу гірських порід» на основі колекції гірських порід і мінералів» Визначення скам’янілостей та різних форм скам’яніння за зображеннями та фотографіями»; «Причини заселення схилів вулканів»; «Сучасні вимоги до будівництва у районах з високою сейсмічністю».

 

47

 

Тематичне оцінювання.

 

Тема 4. Атмосфера та системи Землі

48

 

Еволюція атмосфери. Склад атмосфери як результат її взаємодії з літосферою, гідросферою, біосферою та впливу людини.

 

49

 

Сонячне випромінювання та нагрівання всіх геосистем Землі. Відмінності випромінювання та поглинання тепла гірськими породами, водою, повітрям. 

 

50

 

Тропосфера: температурний режим, зміна атмосферного тиску, вітри, вологість, опади. Практична робота №21. Визначення середньої добової, місячної, річної температури повітря, амплітуди її коливань.

 

51

 

Погода. Синоптичні карти. Практична робота №22-23. Побудова рози вітрів для окремих районів в Україні та прогнозування на її основі погоди. Графічне моделювання глобальної системи потоків (вітрів) у тропосфері.

 

52

 

Клімат, кліматичні чинники, кліматичні карти. Карта кліматичних поясів. Практична робота №24. Визначення типів клімату за кліматодіаграмами.

 

53

 

Вплив атмосфери на літосферу: вивітрювання, рельєфоутворення. Кліматичні умови як чинник розселення і розташування виробництва та інфраструктури.

 

54

 

Ресурсний потенціал атмосфери. Енергетичні кліматичні ресурси як чинник розвитку відновлювальної енергетики.

 

55

 

Агрокліматичні ресурси та їх вплив на спеціалізацію сільського господарства. Практична робота №25. Визначення основних показників агрокліматичних ресурсів у своїй області.

 

56

 

Стихійні атмосферні явища, їх прогнозування та засоби протидії.

 

57

 

Вплив людини на стан атмосфери та кліматичні зміни на планеті. Глобальне потепління.

 

58

 

Урок захисту досліджень. Теми досліджень: «Ресурсний потенціал атмосфери у своїй місцевості та приклади його використання»; «Система протидії засухам у своїй місцевості»; «Дюнно-барханний рельєф як приклад взаємодії геосфер».

 

59

 

Підсумковий урок за темою  «Атмосфера та системи Землі», тематичне оцінювання.

 

Гідросфера та системи Землі.

60

 

Еволюція гідросфери. Запаси води на Землі. Світовий океан та його складові.

 

61

 

Вплив процесів у літосфері на природу океанів. Роль океану у формуванні гірських порід і рельєфу узбережжя. Практична робота №26. Установлення взаємозв’язку між процесами руху земної кори і будовою дна океану за тематичними картами атласу.

 

62

 

Роль атмосферних процесів (явищ)  на Світовий океан. Роль Світового океану у формуванні глобальних і місцевих систем потоків у нижніх шарах атмосфери. Практична робота
№27-28. Складання та аналіз схеми системи течій у Світовому океані.  Порівняння холодної та теплої океанічних течій на клімат материка.

 

63

 

Ресурсний потенціал світового океану. Вплив людини на стан вод океанів та їх частин, запаси мінеральних, біологічних ресурсів.

 

64

 

Води суходолу (поверхневі, підземні), чинники їх нерівномірного розподілу. Взаємозв’язок геологічної будови, рельєфу і річкової мережі на території.

 

65

 

Практична робота №29. Побудова профілю  перерізу долини Дніпра на одній з ділянок, де збереглося природне річище.

 

66

 

Вплив геологічних процесів на формування озер, пластів підземних вод. Взаємозв’язок клімату і вод суходолу. Практична робота №30. Порівняльний аналіз діаграм витрати води в річці.

 

67

 

Прісна вода як ресурс і чинник розміщення населення і виробництва. Мінеральні і термальні води.  Практична робота №31. Знаходження за умовними знаками на топографічній карті  найбільших штучних водойм у своїй місцевості та пояснення їх розташування.

 

68

 

Урок захисту досліджень. Теми досліджень: «Просторові закономірності формування у Світовому океані акваторій з високим рівнем забруднення»; « Система протидії паводкам і повеням в окремих регіонах України»; «Карстовий рельєф як приклад взаємодії геосфер»; «Прозорість води у річці (озері, ставку): від чого залежить і чому змінюється?». «Річки – міжнародні транспортні коридори», «Екологічні проблеми малих річок свого регіону».

 

69

 

Тематичне оцінювання.

 

Біосфера та системи Землі

70

 

Біосфера та її складові. Особливості поширення живих організмів на суходолі і в океанах. Природні чинники формування ареалів рослин і тварин: рельєф, клімат, води суходолу. Біологічні ресурси.

 

71

 

Гірські породи органічного походження. Роль живих організмів у формування ґрунтів. Ґрунт. Типи ґрунтів. Вплив ґрунтів на спеціалізацію господарства регіону країни.

 

72

 

Природні зони. Карти ґрунтів і природоохоронних зон. Практична робота №32. Опис одного з типів ґрунтів своєї місцевості та визначення ґрунтоутворювальних чинників.

 

73

 

Урок захисту досліджень. Теми досліджень: «Рослини і тварини свого населеного пункту, записані у Червоні книзі України»; «Деградовані ґрунти: причини і перспективи використання».

 

74

 

Підсумковий урок за  розділом ІІ «Загальні закономірності географічної оболонки Землі»

 

Розділ ІІІ. Загальні суспільно-географічні закономірності світу (35)

Тема 1. Світосистемний підхід у суспільній географії

75

 

Світова система як результат і процес формування глобальної єдності в системі «Суспільство – природа». Функціонально-компонентний склад світової системи:

 • демографічно-екологічна підсистема,
 • господарська (економічна),
 • інформаціно-технологічна,
 • соціально-культурна,
 • політична підсистеми.

 

76

 

Системоутворююча роль просторів: географічного, економічного, інформаційного та соціокультурного. Географічний простір, його характеристики.

 

 Тема 2. Демографічні процеси у світовій системі

77

 

Виникнення людства та заселення континентів. Географія людських рас. Динаміка кількості населення світу. Джерела даних про населення і демографічні процеси. Переписи населення.

 

78

 

Чинники природного руху населення. Територіальні особливості природного руху населення. Типи відтворення населення. Теорія демографічного переходу, його фази. Демографічне старіння населення: суть, причини, наслідки. Практична робота №33. Встановлення природних чинників народжуваності за картою народжуваності.

 

79

 

Структура населення: статево-вікова, шлюбно-сімейна. Залежність тривалості життя від рівні економічного розвитку країни. Особливості демографічної політики у країнах з різним типом відтворення.  

 

80

 

Практична робота №34 Обчислення показників народжуваності, смертності, природного та механічного приросту населення країни за статистичними даними.

 

81

 

Міграції, їх показники та вплив на відтворення населення і його перерозподіл у світі. Просторові тенденції міграційних процесів у світі. Етнічний склад, конфесійна структура, соціальна структура, рівень освіти, якість життя населення як чинники його природного і механічного руху.

 

82

 

Демографічна ємність території. Вплив на розвиток економіки та спеціалізацію країн і регіонів кількості, розміщення населення, розселення, урбанізаційних та міграційних процесів, особливостей ринку праці.  Практична робота №35.  Характеристика демографічної ситуації в країні за статево віковою пірамідою.

 

83

 

Урок захисту досліджень. Теми досліджень: «Сезонність укладання шлюбів та народжень»; «Уплив старіння населення на місце країни в міжнародному поділі праці»; «Трудомісткі виробництва густозаселених регіонів світу».

 

84

 

Урок захисту досліджень. «Економічні, адміністративно правові та виховні заходи демографічної політики в одній з країн світу». ; «Екологічні та соціальні проблеми густозаселених регіонів світу».

 

86

 

Тематичний зріз знань

 

Тема 3. Глобальна економіка

87

 

Поняття «глобальна економіка».  Міжнародна науково-технологічна сфера і формування світового ринку технологій, ноу-хау, патентів і ліцензій, інформаційно-технологічних послуг.

 

88

 

Система виробництва. Поєднання в процесі глобалізації національних та інтернаціональних форм виробництва. Географічність міжнародної спеціалізації та кооперування виробництва.  ТНК. Глобальні  «ланцюги доданої вартості».

 

89

 

Міжнародний ринок товарів: сутність, інфраструктура, ціноутворення. Виробництво сільськогосподарської продукції у світі: природні, соціальні, економічні чинники та особливості просторової організації, основні експортери й імпортери.

 

90

 

Видобування й споживання паливних мінеральних ресурсів, інфраструктура глобальних ринків вугілля, нафти й природного газу.  Видобування рудної сировини, глобальні ланцюги доданої вартості у виробництві чорних металів, алюмінію, міді; чинники та форми спеціалізації країн.

 

91

 

Практична робота 36. Позначення на контурній карті (знаками руху) глобальних ланцюгів доданої вартості «видобування алюмінієвої сировини – виробництво глинозему – виробництво первинного алюмінію – споживання алюмінію».

 

92

 

Виробництва транспортних засобів, електроніки, фармацевтичної продукції: сучасна географія, чинники участі національних економік у глобальних ланцюгах доданої вартості. Виробництво текстилю, одягу, взуття: сучасна просторова організація, чинники міжнародної спеціалізації. Практична робота № 37. Укладання просторової моделі виробництва автомобілів на підприємствах однієї з ТНК та її аналіз. 

 

93

 

Сучасні транспортно-логістичні системи та інформаційно-комунікаційні мережі як інфраструктурний каркас суспільного життя та господарства планети.  Практична робота №38. Конструювання просторових моделей логістичного потоку «Вирощування кави →…→ продаж кавових напоїв у кав’ярнях вашого обласного центру».

 

94

 

Урок захисту досліджень. Світовий ринок патентів: лідери й аутсайдери.  Соціальні та економічні  чинники розташування виробництва окремих технічних сільськогосподарських культур у світі й Україні.  Трансконтинентальна виробнича кооперація у виробництві літаків корпорації «Боїнг» (США).  Роль ТНК у розвитку хімічних виробництв в Україні

 

4. Соціально-культурні складники світосистеми

95

 

 

Культура: зміст і функції. Складові елементи культури. Географія культури, її основні напрями.

 

96

 

Географія релігій та її складові: географія конфесій, паломництва (географія релігійного туризму). Географія мистецтва. Географія  способу життя.

 

97

 

Матеріальні обʼєкти соціально-культурної інфраструктури, особливості їх розташування. Окультурені ландшафти.

Географічна культура населення. Практична робота 39. Написання есе на тему «Географічна культура випускника школи».

 

98

 

Урок захисту досліджень. Уплив глобалізації на особливості житла, інтер’єру, одягу.  Культура племен Амазонії і жителів мегаполісів США: параметри цінності. Окультурені ландшафти своєї місцевості.

 

Політична географія та геополітика

99

 

Взаємозв’язок географічних і політичних складників політичної географії. Географічні складники: геопростір, території, географічні місця.

 

100

 

Політичні складники: політичні інституції, політичні відносини, «сила». Територіально-політичні системи національного і наддержавного рівнів як  об’єкт дослідження політичної географії.

 

101

 

Основні напрями досліджень політичної географії. Електоральна географія. Практична робота 40. Аналіз політичного вибору населення певної території  за даними статистики останніх виборів в Україні у географічному розрізі.

 

102

 

Геополітика, її складові  Зовнішня та внутрішня геополітика. Геополітика «сили».  Різновиди «сили».

 

103

 

Взаємозв’язок між національними та геополітичними інтересами держави. 

 

104

 

Політико-географічне та геополітичне районування світу.  Дослідження 1. Написання есе на тему «Територіально-політична система своєї області»

 

105

 

Урок узагальнення знань з тем «Глобальна економіка», «Соціально-культурні складники світосистеми», «Політична географія та геополітика»

 

Розділ ІV. Суспільна географія держави (на прикладі України)

Тема 1. Українська держава

106

 

Українська держава та  її територія. Етнічні землі. Формування сучасної території Української держави.

 

107

 

Політико-географічне положення України: глобальне, регіональне, сусідське. Політико-економічна оцінка державного кордону України.

 

 1.  

 

Адміністративно-територіальний устрій України, його реформування.  Київ – столиця України.

 

 1.  

 

Практична робота 41. Характеристика політико-географічного положення України.

 

 1.  

 

Урок захисту досліджень. 1. Проблеми і шляхи вдосконалення адміністративно-територіального устрою України. 2. Гельсінські угоди (Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі) – програмою дій для будівництва єдиної, мирної, демократичної Європи.

3. Спірні території та невизнані державні утвори в Європі

 

Тема 2.  Населення України

 1.  

 

Кількість населення України. Відтворення населення: природні, соціальні, економічні чинники народжуваності і смертності, показники, просторові відмінності. Особливості вікового і статевого складу населення України.

 

 1.  

 

Сучасні міграційні процеси в Україні. Українці на світовому і регіональному ринку праці. Демографічна політика в Україні.

 

 1.  

 

Система розселення. Міста України: класифікація за людністю і функціями. Міські агломерації, субурбанізація і джентрифікація. Сповільнення темпів урбанізації. Особливості сільських населених пунктів.

 

 1.  

 

Етнічний склад населення держави: автохтонні народи та національні меншини.   Етнографічне районування .

Соціальна структура населення. 

 

 1.  

 

Практична робота  42. Створення картосхем (способом картограм) народжуваності і смертності населення України за регіональними даними Державної служби статистики України та їх аналіз.

 

 1.  

 

Практична робота  43. Створення картосхеми просторової моделі Київської агломерації.

 

 1.  

 

Урок захисту досліджень  1. Сучасна географія трудової еміграції  з України. 2. Соціальні проблеми монофункціональних міст. 3. Чому зникають села з карти України? 4. Розселення кримських татар, кримчаків, караїмів, гагаузів в Україні. 5. Встановлення зв’язку між рівнем забруднення навколишнього середовища та рівнем захворюваності населення на прикладі населених пунктів різного розміру (село, селище, мале місто, середнє місто, місто-мільйонер). Обчислення індексу розвитку людського потенціалу для обраної країни, регіону, свого населеного пункту

 

 1.  

 

Урок узагальнення знань з тем «Українська держава», «Населення України»

 

Тема 3. Економіка України у міжнародному поділі праці

 1.  

 

Сучасні риси національної економіки України. Показники суспільно-економічного розвитку держави і якості життя населення. Місце України в міжнародному поділі праці.

 

 1.  

 

Конкурентні переваги України на світових ринках сільсь-когосподарської продукції, рудної сировини і металів: запаси мінеральних ресурсів, геологічні умови і рельєф, земельні та агрокліматичні ресурси,  виробнича інфраструктура.

 

 1.  

 

Сучасні тенденції та регіональні відмінності розвитку енергетики в Україні. Імпорт енергоносіїв та нафтопродуктів в Україну та енергетична безпека держави.

 

 1.  

 

Замкнутий технологічний цикл розроблення і виробництва транспортних літаків і надлегких літальних апаратів в Україні, експорт та імпорт авіатехніки.

 

 1.  

 

Автомобілебудування: тенденції розвитку виробництва, міжнародне кооперування.

 

 1.  

 

Місце України в глобальних ланцюгах  доданої вартості виробництва та реалізації електронної продукції. Практична робота  45. Побудова за даними офіційного сайту корпорації «Систем Кепітал Менеджмент» ланцюга доданої вартості: видобуток залізної руди (м. Кривий Ріг, Україна) – виплавлення сталі (м. Маріуполь, Україна) – виробництво конструкційного стального прокату (м. Валлезе ді Оппеано, Італія), визначення   ринкової ціни тони відповідної товарної продукції на кожному етапі, установлення чинників формування цього ланцюга.

 

 1.  

 

Виробництва фармацевтичної продукції та побутової хімії: чинники та особливості розташування підприємств.

 

 1.  

 

Легка промисловість: іноземні інвестиції, використання давальницької сировини, експорт готової продукції. Роль малого бізнесу у формуванні пропозиції одягу на національному ринку.

 

 1.  

 

Особливості національного ринку продуктів харчування

 

 1.  

 

Міжнародні транспортні коридори на території України. Проблеми формування транспортної мережі та функціонування транспортних вузлів. Офшорна розробка програмного забезпечення в Україні.

Практична робота 46. Позначення на контурній карті Європи міжнародних транспортних коридорів.  

 

 1.  

 

Ресурсний потенціал і проблеми розвитку рекреаційного комплексу в Україні.

 

 1.  

 

Місце України на світовому ринку інвестицій і запозичень. Транснаціональні фінансові корпорації (банки, фінансові компанії) в Україні.

 

 1.  

 

Регіональні відмінності господарства. Сучасні форми просторової організації виробництва товарів і послуг в Україні.

Практична робота 44.  Аналіз секторальної структури економіки України.

 

 1.  

 

Урок захисту досліджень 1. Роль малого бізнесу в розвитку туризму і курортного господарства.

2. Давальницька сировина у швейній індустрії України: позитивні й негативні аспекти для виробників і споживачів.

3. Офшорна розробка програмного забезпечення в Україні: основні центри,  компанії

 

 1.  

 

Урок узагальнення знань з теми «Економіка України у міжнародному поділі праці»

 

Тема 4. Культура України

 1.  

 

Основні риси географії культури України. Регіональні особливості культури в Україні. Вплив глобалізації на культуру України.

 

 1.  

 

Практична робота  47. Установлення територіальних відмінностей та закономірностей в забезпеченості закладами культури областей України за даними офіційної статистики.

 

 1.  

 

Практичні роботи 48.  Нанесення на контурну карту України місць проведення популярних музичних фестивалів. 

 

 1.  

 

Урок захисту досліджень

1. Опис та презентація особливостей культури представників етнографічних груп (групи) українців, що живуть у вашому населеному пункті.

2. Основні конфесійні групи населення своєї місцевості

 

Тема 5. Особливості політичної організації України

 1.  

 

Україна як унітарна демократична держава. Особливості політичної організації території держави, роль органів місцевого самоврядування і територіальних органів державної влади. Загальна характеристика електоральної географії України.

 

 1.  

 

Урок захисту досліджень

1. Територіальні громади: сутність, становлення, сучасні реалії

 

Тема 6. Суспільно-географічна характеристика своєї області

 1.  

 

Географічне положення та адміністративно-територіальний поділ області. Реформування адміністра­тивно-територіального устрою області.

 

 1.  

 

Населення: сучасні демографічні тенденції, статево-вікова структура, міграції. Національний склад. Працересурсний потенціал.

 

 1.  

 

Практична робота  49. Аналіз демогра­фічних показників своєї області у порівнянні з іншими регіонами України.

 

 1.  

 

Місце області в сучасному господарському комплексі України. Територіальна організація   господарства.

 

 1.  

 

Практична робота 50. Складання комплексної характеристики суб’єкта економічної діяльності за планом.

 

 1.  

 

Соціальна інфраструктура. Культурна спадщина і народні звичаї. Релігія. Система освіти та її територіальна організація.  Туристсько-рекреаційні об’єкти. Практична робота  51. Нанесення на план (топографічну карту) населеного пункту (району) релігійних будівель різних конфесій та об’єктів, що мають сакральне значення.

 

 1.  

 

Обласний центр як історичний, науковий, культурний і освітній центр.  

 

 1.  

 

Практична робота  52. Розробка регіональних маршрутів туристичних подорожей, прокладання їх на топографічній карті (плані), обчислення витрат (часових, фінансових  тощо).

 

 1.  

 

Екологічний стан, екологічні проблеми області. Моніторинг навколишнього природного середовища. Вплив забруднення навколишнього природного середовища на стан здоров’я населення.

 

 1.  

 

Практична робота  53. Складання комп’ютерної презентації сувенірної продукції, виробленої в області.

 

 1.  

 

Урок захисту досліджень

1. Адміністративно-територіальна реформа області: досвід формування територіальних громад.

2. Дефіцитні професії у своєму населеному пункті.

3. Використання альтернативних джерел енергії у домогосподарствах.

4. Ресурсний потенціал свого населеного пункту для організації фестивалю народних традицій, побуту.

5. Закономірності розташування звалищ побутового сміття

 

 1.  

 

Урок узагальнення знань з теми «Культура України», «Особливості політичної організації України», «Суспільно-географічна характеристика своєї області»

 

Розділ V. Суспільно-географічне бачення глобальних проблем людства,

глобальні  стратегії і прогнози

Тема 1. Глобальні   проблеми людства

 1.  

 

Класифікації глобальних проблем людства.

Проблема збереження миру на Землі.

 

 1.  

 

Проблема міжнародного тероризму та конфліктів.

Проблема збереження поступального і пропорційного розвитку країн світу.

 

 1.  

 

Територіальний аналіз екологічних проблем світу. Екологічна криза – порушення взаємозв’язків у системі, що викликані антропогенною діяльністю.

 

 1.  

 

Проблема захисту географічного середовища. Проблема раціонального використання мінеральних ресурсів промисловості.

 

 1.  

 

Проблема раціонального розвитку енергетики (пошук нових енергоносіїв і стримування теплового забруднення атмосфери).

 

 1.  

 

Проблема використання ресурсів Світового океану

 

 1.  

 

Проблема забезпечення життєдіяльності та якості життя людини. Демографічні прогнози і реальний перебіг світового демографічного переходу.

 

 1.  

 

Проблема раціонального використання земельних ресурсів і виробництва продовольства. Проблема якості життя людини.

 

 1.  

 

Практична робота 54. Порівняння динаміки показників ВВП (ВНП),  ВВП (ВНП) на одну особу, темпів зростання ВВП (ВНП) країн «Великої сімки» і найменш розвинених країн.

 

 1.  

 

Урок захисту досліджень 1.  Географія збройних конфліктів у сучасному світі. 2. Використання відновлюваних джерел енергії Світового океану. 3. Найменш розвинені країни світу: минуле, сучасне, майбутнє (на прикладі однієї з найбільш відсталих країн світу)

 

Тема 2.  Глобальні стратегії розвитку

 1.  

 

Глобальна стратегія сталого, збалансованого розвитку і глобальна стратегія гуманізації суспільства. Поняття «глобальна екосистема».  Техногенний вплив на географічну оболонку Землі.  Екологічна криза. Основні види забруднення.

 

 1.  

 

Середовище існування людини та його якість.

Сутність соціальної кризи та її складові. Прояви економічної кризи.

 

 1.  

 

Показники сталого (збалансованого) розвитку: природокористування, природоохоронні території, стан довкілля, економічний розвиток, раціональне господарювання, соціальна справедливість, здоров’я, тривалість життя людини.  Сутність економічного, екологічного та соціального сталого розвитку. Підходи до розв’язання проблеми сталого розвитку.

 

 1.  

 

Досвід реалізації планів сталого розвитку в різних країнах.

Територіальний підхід у розв’язанні проблеми сталого розвитку на рівні окремих країн.

 

 1.  

 

Роль географії в забезпеченні сталого розвитку. 

Стратегія збалансованого розвитку України. 

Глобальна стратегія гуманізації суспільства.

 

 1.  

 

Урок захисту досліджень 1.  Реалізація планів сталого розвитку в різних країнах: успіхи і прорахунки

 

Тема 3.  Прогнози розвитку геопросторової будови сучасного господарства і суспільства

 1.  

 

Економічна основа сучасної світової цивілізації (країни «центру»,  напівпериферії  та  периферії). Країни центру: уподібнення та взаємодоповнення, вирівнювання розвитку економіки й уніфікації структурних показників та якості життя суспільства.

 

 1.  

 

Країни перехідної економіки: трансформаційний розвиток економіки і суспільства перемін.  Традиційні (або периферійні) економічні системи: проблеми наздоганяючого розвитку.

 

 1.  

 

Формування інформаційного (мережевого суспільства). Становлення ноосферної цивілізації як можливий наступний етап розвитку суспільства.

 

 1.  

 

Геопросторові зміни в системі розселення і організації життєдіяльності: перехід від системи село – місто, до системи метрополітенських регіонів з переважанням урбаністичних форм якості життя.

 

 1.  

 

Геопросторові зміни в контексті глобального потепління. 

 

 1.  

 

Глобальні геополітичні прогнози: «ядерна зима»; «Багата Північ» і «Бідний Південь»; «діалог цивілізацій» та ін.

 

 1.  

 

Урок узагальнення знань з розділу « Суспільно-географічне бачення глобальних проблем людства, глобальні  стратегії і прогнози»

 

 1.  

 

Підсумковий урок з курсу «Географічний простір Землі»

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. стецина павло
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додав(-ла)
Панасюра Ганна
Пов’язані теми
Географія, 11 клас, Планування
Додано
4 серпня 2020
Переглядів
1575
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку