колендарне планування з української мови 8 клас

Про матеріал
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ з української мови для 8 класу для шкіл з українською мовою навчання. Складено за оновленою програмою 2017 р. та підручником: Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова. Підручник для 8 класу. – К.: Генеза, 2016.
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

з української мови  для 8 класу для шкіл з українською мовою навчання. Складено за оновленою програмою 2017 р. та підручником: Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова. Підручник для 8 класу. – К.: Генеза, 2016.

   (70 год, 2 год на тиждень)

(4 год – резерв годин для використання на розсуд учителя.

Контрольні роботи проводяться за рахунок годин, указаних у таблиці.  Розвиток мовлення 16 год.)

Фронтальні види контрольних робіт(5-9 класи)

Форми контролю 

5

6

7

8

9

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

Перевірка мовної теми*              

4

4

4

4

3

3

2

2

2

2

Письмо:  переказ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 Твір

1

1

1

1

1

1

1

Правопис: диктант**

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

5-9-й

І семестр

ІІ семестр

Усний переказ

Діалог

 

Усний твір

Читання вголос

 

ЗМІСТ ПРОГРАМОВОГО МАТЕРІАЛУ

 

К-сть

год

ДАТА

Види робіт на уроці

Очікувальні результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

1

Вступ. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання та впливу.

 

1

 

Складання роздуму про важливість ґрунтовного знання державної мови та майстерного володіння мовленням.

Обговорення важливості знання іноземних мов у житті сучасної молоді.

Записування й коментування висловлень відомих людей, прислів’їв про мову як засіб спілкування, пізнання та впливу.

 

Знаннєва складова

знає та розуміє функції мови;

усвідомлює  значення мови

як найважливішого засобу  пізнання, спілкування і впливу;

Діяльнісна складова

користується лінгвістичними словниками й довідниками

з метою вдосконалення власного мовлення;

Ціннісна складова

ставиться до української мови

як до найвищої цінності;

обґрунтовує необхідність вільного володіння державною мовою;

усвідомлює права й мовні обов’язки учня як громадянина своєї держави;

цінує відкритість до пізнання різних культур  через мови;

робить висновки щодо необхідності  ґрунтовної  мовної освіти.

2

Розвиток мовлення №1. Повторення відомостей про мовлення, текст, стилі, жанри й типи мовлення; засоби міжфразового зв’язку в тексті.

1

 

Колективне складання плану (складного) розповіді про Вікіпедію як унікальний міжнародний інтернет-проект енцикло- педії, що твориться 250-ма мовами світу.

Учень (учениця):

Знаннєва складова

знає визначення тексту,

називає стилі, жанри й типи мовлення;

наводить приклади висловлень різних стилів і жанрів;

знає засоби міжфразового зв’язку в тексті.

Діяльнісна складова

розрізняє тексти за стильовою належністю;

визначає тип мовлення й жанр тексту;

знаходить і характеризує засоби міжфразового зв’язку в тексті;

складає план майбутнього висловлення (тексту) і складає текст за складеним планом;

створює висловлення на дискусійну тему, обстоюючи власну думку, покликаючись на логічні аргументи, приклади з різних інформаційних джерел.

Ціннісна складова

усвідомлює необхідність  застосування ІКТ для пошуку, опрацювання, обміну інформацією з навчальною метою; використання інтернет-ресурсів для здобування нових знань, пошукової діяльності;

визнає зручність і перспективність дистанційної освіти;

критично оцінює подану ЗМІ інформацію; обґрунтовує необхідність обережного й критичного до неї ставлення.

Повторення та узагальнення вивченого.

3

Лексикологія. Фразеологія.

1

 

Аудіювання тексту, що містить слова різних груп: за значенням (синоніми, антоніми), за походженням (власне українські і запозичені, зокрема іншомовного походження), активну й пасивну лексику (застарілі слова та неологізми), за вживанням (загальновживані та стилістично забарвлені, діалектні, професійні слова й терміни).

Складання роздуму «Чому більшість неологізмів у мові — слова іншомовного походження».

Читання мовчки і вголос текстів, що містять фразеологізми, з’ясування їхньої ролі в мовленні.

Складання розповіді з елементами роздуму «Яким я уявляю своє майбутнє» з використанням фразеологізмів (наприклад: докласти сил, показати себе на ділі; виросли крила і под.).

Учень (учениця):

Знаннєва складова

знає, що вивчають такі розділи науки про мову, як лексикологія та фразеологія, орфографія та морфологія;

знає та пояснює лексичне значення слів і фразеологізмів;

називає групи лексики;

знає самостійні та службові частини мови;

знає виражальні можливості кожної із самостійних частин мови;

знає правила правопису слів.

Діяльнісна складова

доцільно використовує в мовленні різні групи лексики, фразеологізми;

визначає й аргументує належність слова до певної групи лексики;

здійснює адекватний добір слів для складання висловлення певного змісту та стилю;

визначає морфологічні ознаки, синтаксичну роль самостійних частин мови;

обґрунтовує правопис слів правилами;

користується лінгвістичними словниками різних видів;

редагує речення й тексти, у яких допущено лексичні  та граматичні помилки.

Ціннісна складова

виявляє прагнення поліпшувати власне мовлення, добирати адекватні змістові висловлення слова та фразеологізми, правильно використовуючи частини мови;

усвідомлює необхідність грамотного письма як важливої характеристики особистості;

прагне втілювати своє розуміння цінностей у практичному житті.

4

Морфологія й орфографія.

1

 

 

5

Основні правила правопису

(за вибором учителя).

1

 

 

Синтаксис. Пунктуація.

Словосполучення й речення

6,7

Словосполучення. Будова й види словосполучень за способами вираження головного слова.

2

 

Складання висловлення «Покрова — козацьке свято» з використанням запропонованих учителем словосполучень (наприклад: цікавість до минулого, гідність народу, козацька слава, збирати інформацію, цифрове покоління патріотів).

Учень (учениця):

Знаннєва складова

знає та розуміє предмет вивчення синтаксису й пунктуації;

розуміє й пояснює різницю між словосполученням і реченням; реченням простим і складним.

Діяльнісна складова

розрізняє головне й залежне слова у словосполученні;

аналізує будову словосполучень, види за способами вираження головного слова;

складає словосполучення й речення різних видів, визначає серед них синонімічні;

розпізнає речення прості та складні;

редагує словосполучення, речення й тексти, помічаючи й виправляючи граматичні помилки;

використовує виражальні можливості речень вивчених видів у власному мовленні;

робить тематичні виписки та складає конспект науково-навчального тексту.

Ціннісна складова

усвідомлює важливість кожного словосполучення й речення для чіткості вираження думки;

обґрунтовує важливість опрацювання науково-навчального тексту у формі його конспектування.

8,9

Речення. Речення прості й складні (повторення), двоскладні й односкладні.

Граматична помилка та її  умовне позначення (практично).

2

 

Редагування словосполучень, речень, текстів, у яких допущено граматичні помилки.

10

Розвиток мовлення №2. Конспект прочитаного науково-навчального тексту; тематичні виписки.

1

 

 

Учень (учениця):

Знаннєва складова

розуміє й пояснює відмінність між різновидами аудіювання;

знає особливості  будови опису пам’ятки історії й культури.

Діяльнісна складова

розпізнає вжиті в прослуханому  тексті типи мовлення: розповідь, роздум, опис;

розпізнає в тексті розповідного характеру опис пам’ятки історії та культури, аналізує його будову.

Ціннісна складова

усвідомлює важливість дослідження, вивчення й збереження пам’яток історії та культури з метою збереження історичної пам’яті народу й виховання в молоді патріотизму.

11

Розвиток мовлення №3. Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне, критичне.

Особливості будови опису пам’ятки історії й культури.

1

 

Аудіювання тексту, що містить опис пам’ятки історії й культури.

12

Розвиток мовлення №4. Вибірковий усний переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури в художньому стилі.

1

 

 

13

Розвиток мовлення №5. Складання й розігрування діалогу – обміну думками та враженнями від телепередач (матеріалів  відеохостинга YouTube), присвячених вивченню та збереженню пам’яток історії та культури.

1

 

 

14

Контрольна робота №1. Словосполучення. Речення. Тест

1

 

 

 

Просте речення.

Двоскладне речення

15

Головні члени речення. Підмет, способи його вираження

1

 

 

Учень (учениця):

Знаннєва складова

знає члени речення,  способи вираження їх;

ставить розділові знаки в простому двоскладному реченні, пояснює їх пунктуаційними правилами.

Діяльнісна складова

визначає головні та другорядні члени речення;

розрізняє речення двоскладні та односкладні;

визначає види присудків, обставин у реченнях, прикладку як різновид означення, способи вираження підмета, присудка, означень, додатків та обставин;

інтонує правильно речення різних видів, за допомогою  логічного наголосу передає різні змістові та емоційні відтінки значення;

записує прикладки відповідно до орфографічних норм і обґрунтовує написання;

знаходить і виправляє орфографічні та пунктуаційні помилки на вивчені правила;

аналізує будову простого двоскладного речення,

переказує та створює тексти різних стилів з поєднанням різних типів мовлення;

робить повідомлення на тему про мову, що вима¬гає зіставлення й узагальнення матеріалу в науково¬му стилі.

Ціннісна складова

оцінює виражальні можливості простого двоскладного речення в текстах різних стилів;

обґрунтовує важливість дослідження, вивчення й збереження пам’яток історії та культури.

16

Присудок. Простий і складений присудок (іменний і дієслівний). Способи вираження присудка

1

 

Складання висловлення-роздуму на актуальну тему з використанням простих двоскладних речень. Створення висловлення про відомого науковця-дослідника (педагога, митця), що містить речення, граматичні основи яких включають  іменний складений присудок (наприклад: став першим, вважається першовідкривачем, був працьовитий).

17

Розвиток мовлення №6. Повідомлення на тему про мову (наприклад: дієслівний та іменний складений присудки), що вимагає зіставлення й узагальнення матеріалу в науковому стилі.

1

 

 

18

Тире між підметом і присудком.

1

 

 

19

Контрольна робота. Диктант  (1)

1

 

 

20

Узгодження головних членів речення.

Речення поширені й непоширені (повторення). Порядок слів у реченні. Логічний наголос.

1

 

Виразне читання речень різних видів з акцентуванням уваги на виділенні слів логічним наголосом для передавання змістових та емоційних відтінків значення

Редагування речень, у яких допущено граматичні помилки (в узгодженні головних членів речення та ін).

21,22

Означення, додаток й обставини як другорядні члени речення (повторення).

Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки.

2

 

 

23

Розвиток мовлення №7. Докладний письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й культури в публіцистичному стилі (за простим або складним планом) з використанням прикладок.

1

 

 

24

Контрольна робота. Переказ (1)

1

 

 

25

Види обставин (за значенням), способи вираження їх.

Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами.

1

 

 

26

Контрольна робота. Твір (1)

1

 

 

27

Розвиток мовлення №8. Ділові папери. План роботи. Складання плану роботи над проектом. Оформлення рубрик, стислих описів, етапів роботи, аналіз результатів  діяльності.

1

 

 

28

Розвиток мовлення.№9. Усний твір-опис пам’ятки історії й культури за картиною в публіцистичному стилі (за простим або складним планом) з використанням порівняльних зворотів.

1

 

 

29

Контрольна робота№2. Просте двоскладне речення..Тест

1

 

 

30,31

Розвиток мовлення№10,11. Особливості будови опису місцевості. Стислий письмовий  переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі (за складним планом).

Аналіз письмового твору.

2

 

 

Односкладне речення. Односкладні прості речення

32

Односкладні речення. Означено-особове речення

1

 

 

Учень (учениця):

Знаннєва складова

знає види односкладних речень, пояснює будову односкладних речень кожного з типів;

пояснює розділові знаки в неповних реченнях.

Діяльнісна складова

розрізняє речення односкладні й неповні;

визначає види односкладних речень (також як частин складних речень);

конструює односкладні речення вивчених видів, а також неповні речення; правильно використовує їх у власному мовленні;

ставить правильно тире в неповних реченнях й обґрунтовує його використання;

знаходить і виправляє  пунктуаційні помилки на вивчені правила;

правильно будує тексти різних типів і стилів, використовуючи виражальні можливості односкладних і неповних речень;

вживає в мовленні речення двоскладні й односкладні різних видів як синтаксичні синоніми;

використовує в текстах-описах називні речення для позначення часу й місця;

доречно вживає неповні речення в діалозі, а також у складних реченнях для уникнення невиправданих повторів;

правильно інтонує неповні речення;

складає опис місцевості.

Ціннісна складова

сприймає спілкування як цінність;

оцінює й осмислює ситуацію спілкування;

відчуває стан співрозмовника, виявляє  емпатію;

оцінює виражальні можливості й роль односкладних  і неповних речень у текстах художнього, розмовного, публіцистичного стилів.

33

Неозначено-особове й загальнено-особове речення.

1

 

 

34

Безособове речення.

1

 

 

35

Називне речення.

1

 

 

36

Повне і неповне речення. Тире в неповному реченні.

1

 

Аудіювання поетичних текстів, щоденникових записів та уривків з листування відомих людей, аналіз ролі односкладних і неповних речень у них.  Складання й розігрування діалогів  (телефонних розмов), що передбачають уникання небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам (з використанням  односкладних і неповних речень).

37

Розвиток мовлення №12. Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі (за складним планом) з використанням називних речень для позначення місця.

1

 

 

38

Контрольна робота№3. Односкладні речення. Тест.

 

1

 

 

Просте ускладнене речення.

Речення з однорідними членами.

39

Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком). Поширені й непоширені однорідні члени речення

1

 

Читання мовчки текстів різних стилів, що містять однорідні члени речення. З’ясування значення однорідних членів речення в мовленні.

Учень (учениця):

Знаннєва складова

наводить приклади речень, ускладнених однорідними членами;

ставить розділові знаки в таких реченнях, пояснює їх правилами.

Діяльнісна складова

знаходить в тексті речення, ускладнене однорідними членами (непоширеними й поширеними;

розрізняє однорідні й неоднорідні означення;

визначає смислові відношення між однорідними членами речення;

правильно інтонує речення з однорідними членами;

знаходить і виправляє пунктуаційні помилки на вивчені правила;

конструює  речення, до складу яких входять однорідні члени з різними типами зв’язку між ними, зокрема з парними сполучниками, узагальнюваль-ними словами при однорідних членах.

Ціннісна складова

оцінює виражальні можливості речень з однорідними членами в різних стилях мовлення.

40

Смислові відношення між однорідними членами речення (єднальні, протиставні, розділові).

1

 

Створення висловлення-роздуму «Кого з літературних героїв я маю за зразок» з використанням речень, ускладнених однорідними членами.

41

Речення з кількома рядами однорідних членів.

1

 

 

42

Однорідні й неоднорідні означення

1

 

 

43,44

Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами (повторення й поглиблення). Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.

2

 

Складання переліку необхідних для вашої родини закупівель (продуктів харчування, промислових товарів тощо) на поточний місяць із використанням узагальнювальних слів при однорідних членах речення.

45,46

Розвиток мовлення №13,14. Письмовий твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень або за картиною в художньому стилі (за складним планом) з використанням речень, ускладнених однорідними  членами речення.

Аналіз письмового твору.

2

 

 

47

Контрольна робота№4. Однорідні члени речення. Тест 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями).

48

Звертання непоширені й поширені. Риторичне звертання. Розділові знаки при звертанні

1

 

Виразне читання речень, що містять звертання.

Виконання проекту «Роль і значення звертань у творах українського фольклору».

Учень (учениця):

Знаннєва складова

наводить приклади речень, ускладнених звертаннями, вставними словами (словосполу- ченнями);

ставить розділові знаки в таких реченнях, пояснює їх правилами.

Діяльнісна складова

знаходить  звертання, вставні слова (словосполучен¬ня, речення) в реченні;

визначає в тексті риторичні звертання й пояснює стилістичну роль їх;

знаходить і виправляє помилки на вивчені пунктуаційні правила;

конструює та інтонує правильно речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями);

використовує виражальні можливості речень зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями) в усному й писемному мовленні.

Ціннісна складова

оцінює виражальні можливості речень зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями) у тексті.

49

Вставні слова (словосполучення, речення). Групи вставних слів і словосполучень за значенням.

1

 

Створення висловлення розповідного характеру з елементами роздуму «Техніка в моєму житті» з використанням самостійно дібраних вставних слів.

50

Розділові знаки при вставних словах.

1

 

 

51

Тренувальні вправи

1

 

 

52

Розвиток мовлення№15.

Інтерв’ю в публіцистичному стилі.

1

 

 

 

53

Контрольна робота. Твір (2)

1

 

 

 

54

Контрольна робота №5. Звертання. Вставні слова (словосполучення, речення)

1

 

 

 

Речення з відокремленими членами

55

Поняття про відокремлення.

1

 

Читання мовчки і вголос тексту художнього стилю, що містить речення, ускладнені відокремленими членами

Учень (учениця):

Знаннєва складова

наводить приклади речень, ускладнених відокремленими (також уточнювальними) членами речення;

ставить розділові знаки в таких реченнях, пояснює їх правилами.

Діяльнісна складова

знаходить відокремлені й уточнювальні члени в реченні;

знаходить і виправляє допущені пунктуаційні й граматичні помилки;

правильно інтонує речення з відокремленими й уточнювальними членами речення;

будує висловлення в публіцистичному й науковому  стилях, використовуючи виражальні можливості речень з відокремленими й уточнювальними членами речення в усному й писемному мовленні.

Ціннісна складова

оцінює виражальні можливості речень з відокремленими й уточнювальними членами в текстах різних стилів.

56

Відокремлені означення.

1

 

Створення висловлення-роздуму «Кого із сучасників я вважаю успішною людиною» з використанням відокремлених означень (у т. ч. відокремлених прикладок).

57,58

Відокремлені прикладки.

2

 

 

59

Контрольна робота. Переказ (2)

1

 

 

60

Відокремлені обставини.

1

 

 

61

Відокремлені уточнюючі члени речення. Розділові знаки при відокремлених членах.

1

 

 

62

Відокремлені уточнюючі члени речення. Розділові знаки при відокремлених членах.

2

 

Створення висловлення про улюблені українцями рослини з використанням уточнювальних прикладок додаванням до народних назв наукових (наприклад: нагідки — календула; татарське зілля — аїр, петрові батоги — цикорій звичайний; смерека — ялина європейська).

63

Розвиток мовлення №16. Письмовий твір-опис пам’ятки історії й культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі (з використанням відокремлених означень та обставин).

 

1

 

 

64

Аналіз письмового твору. Тренувальні вправи

1

 

 

65

Тренувальні вправи

1

 

 

66

Контрольна робота. Диктант (2)

1

 

 

 

67

Контрольна робота№6.  Відокремлені члени речення. Тест

1

 

 

 

Повторення в кінці року

68

Повторення відомостей про словосполучення й речення та просте двоскладне речення.

1

 

 

Учень (учениця):

Знаннєва складова

систематизує вивчені відомості про будову та види словосполучень, двоскладні й односкладні речення, повні й неповні речення, прості ускладнені речення.ставить у простих ускладнених реченнях розділові знаки, пояснює їх уживання правилами.

Діяльнісна складова

доцільно застосовує виражальні можливості синтаксичних засобів для досягнення комунікативної мети.

69

Повторення відомостей про односкладні й неповні речення та речення з однорідними членами.

1

 

Написання речень (текстів) з поясненням правопису слів та вживання розділових знаків. Редагування словосполучень і речень, у яких допущено граматичні помилки.

70

Повторення відомостей про речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями та реченнями).

Повторення відомостей про речення з відокремленими членами.

1

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Українська мова, Планування
Додано
3 серпня 2023
Переглядів
800
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку