2 лютого о 18:00Вебінар: Самооцінювання управлінських та освітніх процесів: нормативні орієнтири та особливості проведення

Компетентнісні задачі з предметів природничого циклу (методична розробка)

Про матеріал
Методична розробка з теми "Компетентнісні задачі з предметів природничого циклу" містить в собі короткий аналіз досліджень з використання компетентнісних завдань у навчальному процесі та приклади компетентнісних задач з фізики, хімії, географії та біології. Дана розробка є результатом роботи учителів шкільного методичного обєднання вчителів природничих наук.
Перегляд файлу

Первомайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12

Первомайської міської ради Миколаївської області

Шкільне методичне об’єднання учителів природничих наук

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетентнісні задачі

з предметів природничого циклу

(методична розробка)

 

 

укладачі: учитель фізики Кудревич О.П.

           учитель біології Мартиненко С.В.

           учитель біології Вдовиченко В.В.

           учитель географії Бурлаченко С.О.

           учитель хімії Шелех Н.П.

 

 

 

 

 

 

Первомайськ-2019

Зміст:

1. Вступ……………………………………………………………………….3

2. Список літератури…………………………………………………………7

3. Компетентнісні задачі з фізики…………………………………………...8

4. Завдання з хімії компетентнісного характеру…………………………...13

5. Приклад компетентнісних задач з географії…………………………….18

6. Компетентнісні задачі з біології………………………………………….20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Розвиток шкільної освіти, пов'язаний із упровадженням компетентнісного підходу у навчально-виховний процес школи. Вже сьогодні на засадах компетентнісного підходу переструктуровано зміст предметів, розроблено результативну складову змісту – до кожної теми програми визначено обов'язкові результати навчання: вимоги до знань, умінь учнів, що виражаються у різних видах навчальної діяльності (учень називає, наводить приклади, характеризує, визначає, розпізнає, аналізує, порівнює, робить висновки) . Багато зроблено науковцями у сфері дослідження теоретичних питань компетентнісного підходу, з’ясовано сутність понять «компетентність» та «компетенція», визначено ієрархію компетентностей в освіті, визначено складові індивідуальної компетентності, як інтегральної характеристики особистості і як основного результату навчання. Але на практиці часто залишається нез’ясованими ряд моментів, що стосуються методики формування компетентності особистості, в якій важливу роль відводиться компетентнісним задачам.

Мета шкільного методичного обєднання вчителів природничих наук: з`ясувати сутності компетентнісних задач та їх роль у формуванні індивідуальної компетентності учня.

Завдання:

 • визначити підходи до трактування сутності компетентнісних задач;
 • узагальнити вимоги, яким повинні відповідати компетентнісні задачі.
 • Підібрати завдання компетентнісного змісту.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

На відміну від традиційної методики навчання, яка передбачає подання теоретичного матеріалу з наступним закріпленням на практичних заняттях, шляхом розв’язування поставлених завдань, які мають чітко визначену модель (у вигляді конкретних формул чи законів, які слід застосувати), прописані вхідні дані та результат, в теорії компетентнісного підходу повинні використовуватися «життєві», не поставлені завдання, з якими учні зустрічаються в реальному житті. Саме такі завдання, на думку В. Шолоховича, мають велике світоглядне та розвивальне значення. Н.Морзе та Н. Кузьмінська називають їх компетентнісними, оскільки їх розв’язування сприятиме набуттю компетентностей. Н. Морзе та Н. Кузьмінська характеризуючи компетентнісні задачі з інформатики, вказують, що «такі задачі мають бути практично значущими для учнів, такими, що демонструють міжпредметні зв‘язки та потребують застосування сучасних ІКТ для ефективної реалізації, є цікавими та мають практичне застосування у власному повсякденному житті учнів» .

Вирішальну роль у формуванні індивідуальної компетентності особистості, за А. Хуторським, відіграє компетентнісний досвід, що являє собою – цілеспрямований процес успішного (або неуспішного – для випадку негативного досвіду) виконання будь-якого виду діяльності (або видів діяльності) при вирішенні ситуативної задачі (з певної сфери життєдіяльності людини), предметом якої є перетворення об'єкта (матеріального або ідеального), а результатом (продуктом) діяльності є не тільки застосування вже відомих учню умінь і навичок та відповідних знань (репродуктивна діяльність), а й освоєння нового набору (системи) умінь і знань (творча діяльність) . Ситуативні задачі – це спеціально підібрані макро- і мікро-ситуації, максимально наближених за своїм змістом до природної життєдіяльності людини в різних сферах .

Компетентнісні задачі-ситуації призначені для формування та розвитку компетентного досвіду, що є основою індивідуальної компетентності учнів.

До компетентнісних завдань А. Хуторський відносить:

1) ситуації наукової чи концептуальної компетенції, при вирішенні яких цілеспрямовано формується в учнів розуміння теоретичних основ виконуваної або проектованої діяльності;

2) ситуації інструментальної компетенції (їх мета – формування в учнів базових умінь і навичок);

3) ситуації інтегративної компетенції (їх мета – формувати у навчається здатність поєднувати теорію і практику);

4) ситуації контекстуальної компетенції (мета – формування розуміння соціальної, екологічної та культурного середовища, в якій здійснюється практика);

5) ситуації адаптивної компетенції, які формують вміння представити зміни, найважливіші при вирішенні конкретних завдань, бути готовим до них;

6) ситуації в розумовій комунікації, що формують вміння ефективно користуватися письмовими та усними засобами комунікації .

При конструюванні компетентнісних задач потрібно дотримуватись таких вимог:

- зміст завдань повинно бути пов'язане з традиційними розділами або темами, що складають основу програм навчання в більшості країн світу;

- завдання повинні містити питання різних типів - з вибором відповіді, з короткою відповіддю, з розгорнутою вільною відповіддю.

Компетентнісно зорієнтованими завданнями є завдання які пропонує Міжнародна програма оцінювання навчальних досягнень учнів у сфері функціональної грамотності, започаткована 1997р. Згідно із вимогами PISA завдання повинні бути :    

-з відсутніми даними, вірніше, завдання, в яких замість розрахунків або оцінок необхідно просто використовувати здоровий глузд. Наприклад: Дмитрик налив собі в горнятко чай, температура якого була близько 90 °С, і горнятко холодної мінеральної води з температурою біля 5 °С. Обидва горнятка однакові, обсяг напоїв теж однаковий. Температура в кімнаті, де перебував Дмитрик була близько 20 °С. Якої температури чай вип`є хлопчик? Оцініть відповідь не розв’язуючи задачу;

- на розуміння окремих елементів наукового дослідження. Прикладом такого завдання може бути наступне: на який із запропонованих питань можна відповісти за допомогою наукового дослідження?

 • яку гіпотезу перевіряє описаний у завданні досвід?
 • які висновки можна зробити на підставі описаних в завданні результатів дослідження?

-на оптимальний пошук інформації. Задачі на знаходження інформації в інтернеті , на вміння виділити основне та використати його.

Компетентнісні задачі допомагають наблизити шкільне життя до реального, вони передбачають змістовний аналіз формулювання задачі; побудову інформаційної моделі; розробку стратегії пошуку інформаційних матеріалів; опрацювання даних; подання результатів розв’язування задачі відповідно до аудиторії .

Висновки. Вчителями було з`ясовано сутність, види, та основні вимоги до складання компетентнісних задач. Перспективи подальших досліджень пов’язані із є складанням компетентнісних задач для різних розділів курсу фізики та  розробкою вимог до їх оцінювання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список літератури:

 1.               Морзе Н.В., Кузьмінська О.Г. Компетентнісні задачі з інформатики. - Науковий часопис 1. НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць. / Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова , №6 (13), 2008.
 2.               Пометун О.І. Компетентнісний підхід до оцінювання рівнів досягнень учнів. – К.: През. на нараді Центру тестових технологій 19.10.2004р. – 10 с.
 3.               Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти /[Електронний ресурс]// Режим доступу:http://osvita.ua/school/materials/estimation/2358/
 4.               Лист МОН України від 26.06.2015 № 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»/ [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4115-
 5.               [Електронний ресурс]// Режим доступу: http://ukrbukva.net/20708-Kompetentnostno-orientirovannye-zadaniya-po-teme-Peremennyiy-tok.html
 6.               Хуторской А.В.Компетентность как дидактическое понятие: содержание, структура и модели конструирования / [Електронний ресурс]: режим доступу – http://khutorskoy.ru/books/
 7.               Компетентнісні задачі з фізики. Войтків Галина. Режим доступу:http://phm.kspu.kr.ua/nauka/konferentsii/fizyka-tekhnolohii-navchannia/80-2016
 8.               [Електронний ресурс]// Режим доступу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8_Deepwater_Horizon

 

 

Компетентнісні задачі з фізики

 - із залученням ІКТ та ОАП

Середовище програмування Lazarus надає можливість, застосовуючи навички складання програм,  розв’язувати задачі з фізики з наступною перевіркою результатів на комп’ютерних моделях; використовувати комп’ютер для більш ілюстра­тивного, наочного представлення матеріалу, ефективної перевірки знань.

Задача 1  Створити проект, за допомогою якого можна за заданою температурою води визначити у якому агрегатному стані вона знаходиться.

Хід виконання:
1. Завантажуємо Lazarus, створюємо новий проект. Зберігаємо файли проекту в папці  агрегатний стан .

 2. Створюємо інтерфейс за зразком.

3. Задаємо наступні властивості:

об’єкт

властивості

значення

Form1

Caption

Агрегатний стан води

Label1

Caption

Введіть температуру води у градусах Цельсія

Edit1

Name

Edit1

Text

порожньо

Edit2

Name

Edit2

Text

порожньо

Enabled

False

Button1

Caption

Визначити агрегатний стан води

4. Створюємо код обробки процедури натискання на кнопку. Для цього 2 рази натискаємо  на кнопку Button1 і записуємо  наступний код:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var t:real;

begin

 t:=StrToFloat(Edit1.Text);

 if t<0 then Edit2.Text:='Вода перебуває у твердому стані'

     else if  t>100 then Edit2.Text:='Вода перебуває у газоподібному стані'

         else Edit2.Text:='Вода перебуває у рідкому стані';

end;                                                       

 

Зразок виконання програми:

 

Задача 2  Створити проект, в якому відображено біографію Георга Ома, закон Ома для ділянки кола і передбачено можливість розрахувати силу струму за законом Ома.

Хід виконання:
1. Завантажуємо Lazarus, створюємо новий проект. Зберігаємо файли проекту в папці  закон Ома

 2. Створюємо інтерфейс за зразком.

3. Задаємо наступні властивості:

об’єкт

властивості

значення

Form1

Caption

Закон Ома

Label1

Caption

U

Label2

Caption

R

Label3

Caption

B

Label4

Caption

Om

Edit1

Name

EditU

Text

порожньо

Enabled

True

Edit2

Name

EditR

Text

порожньо

Enabled

True

Edit3

Name

EditI

Text

порожньо

Enabled

False

Button1

Caption

I=U:R

Image1

Picture

Портрет вченого

Image2

Picture

Схема електричного кола

Image3

Picture

малюнок «магічний трикутник»

Memo

Lines

Біографія ученого

 

4. Складаємо код обробки кнопки Button1

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var U,I,R:real;

begin

 U:= StrToFloat(EditU.Text);

 R:= StrToFloat(EditR.Text);

 I:=U/R;

 EditI.Text:=FloatToStrf(I,ffNumber,6,2);

end;            

 

Зразок виконання:

- із залученням математичного апарату:

Задача 3. Який тиск чинить на ґрунт мармурова колона, якщо площа її основи 2 м2, а висота 4 м?

Проводимо аналіз задачі:

 1. Про що йде мова в задачі?
 2. За якою формулою знаходять тиск?
 3. Що таке вага тіла?
 4. Як знайти вагу?

  (1) ,   (2),   (3),   (4) (5)

Задача 4 . Яка висота мармурової колони,  що на ґрунт чинить тиск      р=108кПа , якщо площа її основи 2 м2 ?

Задача 5. 20 квітня 2010 року в результаті вибуху нафтової платформи «Deepwater Horizon» («Глибоководний горизонт»), який стався за 80 км від узбережжя штату Луїзіана в Мексиканській затоці, розлив нафти тривав 152 дні і в Мексиканську затоку витекло 5 мільйонів барелів нафти. Виразіть об’єм нафти в м3 . Яку площу Атлантичного океану при цьому покрила нафтова плівка, якщо товщина плівки приблизно 10 мкм?

Задача 6.  Щорічно в Світовий океан надходить до 10 млн. тонн нафти. Кожна тонна (1,25 м3 ) розлитої у воді нафти покриває тонкою плівкою приблизно 12 км2 водної поверхні й забруднює 1 млн тонн води. Яку територію 15 та яку масу води буде забруднено, якщо з танкера масою 40 т витекло 5% нафти? Якої товщини утвориться плівка нафти на воді?

- Міжнародне дослідження PISA

Задача 7. Петро налив собі в чашку кави, температура якого була близько 90 В° С, і чашку холодної мінеральної води з температурою біля 5 В° С. Обидві чашки однакові, обсяг напоїв теж однаковий. Температура в кімнаті, де перебував Петро, була близько 20 В° С. Якою, найімовірніше, буде температура кави та мінеральної води через 10 хвилин?

 A) 70 В° С і 10 В° С;                 В) 90 В° С і 5 В° С;

 С) 70 В° С і 25 В° С;                  D) 20 В° С і 20 В° С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання з хімії компетентнісного характеру:

Задача 1.Одного разу мама з сином вирішили провідати дідуся у лікарні. І побачили,як медсестра готує крапельницю. До її складу входили ліки та фізіологічний розчин(який складається з 85 % розчину солі та води) Обрахуйте скільки потрібно  взяти грамів води та розчину солі з масовою часткою 45 % щоб отримати   фізіологічний розчин масою 120 грам ?

1.Вказати, які дані необхідні для розв’язання задач?

2.Вказати ключові слова для пошуку необхідних даних.

3.Вказати, що потрібно знати,щоб виконати задачу?

4.Зробити обрахунки,скільки потрібно води та розчину солі.

5.Підвести підсумки.

 

Задача 2.Іванко з татом, кожні літні канікули ходять в похід. Вони ретельно вибирають погоду,щоб умови перебування в лісі були комфортними,складають необхідні речі і продукти,готують намет. Тато навчає Іванка готувати смачну їжу приготовлену на вогні,для якої головне вміти правильно посолити страву. Скільки потрібно взяти солі і води,щоб приготувати суп вагою 2 кг з масовою часткою солі 2 %.

1.Вказати, які дані необхідні для розв’язання задач?

2.Вказати ключові слова для пошуку необхідних даних.

3.Вказати, що потрібно знати,щоб виконати задачу?

4.Зробити обрахунки,скільки потрібно води та розчину солі.

5.Підвести підсумки.

 

Задача 3.Біля багатьох колодязів у наших селах ростуть кущі калини. Ця рослина має гарне листя чимось схоже на кленове,квітне однією з останніх. Кажуть,що після того,як уже відцвіла калина,уже не буде заморозків. Мама розповідала,що ягоди калини дуже корисні. Наприклад,допомагають вони під час застуди,особливо якщо хворий дуже сильно кашляє. Обрахуйте скільки потрібно взяти калини для приготування розчину масою 25 грам з масовою часткою розчинної речовини 10%.

1.Вказати, які дані необхідні для розв’язання задач?

2.Вказати ключові слова для пошуку необхідних даних.

3.Вказати, що потрібно знати,щоб виконати задачу?

4.Зробити обрахунки,скільки потрібно води та розчину солі.

5.Підвести підсумки.

 

Задача 4. У чому тільки не солили огірки наші бабусі та прабабусі – у дерев’яних бочках, тазиках та інших ємностях. В умовах міської квартири досить складно використовувати для засолювання дерев’яну бочку , тим не менш, до вибору посуду слід підходити дуже уважно. Для того щоб вони були такими ж, як у бабусі, необхідно слідувати таким інструкціям. Для соління огірків використовують 7 % розчин кухонної солі. Саме цей розчин пригнічує діяльність хвороботворних мікроорганізмів і цвілевого грибка. Розрахуйте масу солі і води для приготування 1 кг. такого розчину?

1.Вказати, які дані необхідні для розв’язання задач?

2.Вказати ключові слова для пошуку необхідних даних.

3.Вказати, що потрібно знати,щоб виконати задачу?

4.Зробити обрахунки,скільки потрібно солі та води для приготування розчину.

5.Підвести підсумки.

 

Задача 5.Історія продукту, що одержав назву морозиво, почалася дуже давно, ще за 3000 років до нашої ери в Китаї. Десерти з лимона, води і натуральних смакових речовин, молока, а також змішані зі снігом або льодом фруктові соки, натуральні або підсолоджені – рятували від жари жителів Китаю. Рецепт смачного засобу від жари поступово поширювався по всій Центральній Азії. Європа дізналася про заморожений десерт від Марко Поло, що був свідком продажу морозива в магазинах Китаю. Як подарунок монгольського Кублай-хана Поло привіз рецепт готування морозива – замороженого щербетоподібного блюда, що поповнило перелік самих вишуканих блюд італійської знаті. Але поряд з тим з морозива можна приготувати безліч інших страв . Як?Давайте порахуємо яку масу молока 10 % жирності і пломбіру  30% жирності треба взяти,щоб приготувати 100 грам 20 % розчину новорічного коктейлю?

1.Вказати, які дані необхідні для розв’язання задач?

2.Вказати ключові слова для пошуку необхідних даних.

3.Вказати, що потрібно знати,щоб виконати задачу?

4.Зробити обрахунки,скільки потрібно молока та пломбіру для приготування коктелю.

5.Підвести підсумки.

 

Задача 6.Кожного ранку Василько йде до школи. Школа у нього велика,гарна з гарним подвірям. У ній навчається 210 учнів. Але на жаль його друзі і однокласники трішки прихворіли і не можуть відвідувати школу,а їх у нього ,аж 15.Порахуйте який відсоток учнів на даний час не відвідує школу?

1.Вказати, які дані необхідні для розв’язання задач?

2.Вказати ключові слова для пошуку необхідних даних.

3.Вказати, що потрібно знати,щоб виконати задачу?

4.Зробити обрахунки,скільки учнів хворіють і не відвідують школу.

5.Підвести підсумки.

 

Задача 7. Учні нашого класу захотіли піти в ліс на прогулянку. Вчителька запропонувала взяти кошики, адже о цій порі можна назбирати багато грибів. Софійка довго розпитувала у вчительки як розрізнити їстівні гриби Ось уже чудова лісова поляна. Як тут багато грибів! Ось Андрійко нахилився і обережно зрізує великий білий гриб. Майже повна корзина у Оленки. А неподалік лисички виглядають із травички. Вчителька розповіла скільки смачних страв можна приготувати з грибів,а також ,що більшість свіжих грибів містять 90 % води,а сушені 12 % води. Обрахуйте скільки сушених грибів можна отримати із 20 кг. свіжих?

1.Вказати, які дані необхідні для розв’язання задач?

2.Вказати ключові слова для пошуку необхідних даних.

3.Вказати, що потрібно знати,щоб виконати задачу?

4.Зробити обрахунки,скільки сушених грибів можна отримати.

5.Підвести підсумки.

 

Задача 8.Причиною появи «блукаючих вогників»,які інколи можна спостерігати на болотах,є сполуки Фосфору та Гідрогену,що утворюються в процесі гниття органічних речовин і самозаймаються на повітрі. Встановіть формулу однієї такої сполуки,коли відомо,що відносна молекулярна маса її дорівнює 34,а масові частки Фосфору і Гідрогену,відповідно становлять 91,2 та 8,8%.

1.Вказати, які дані необхідні для розв’язання задач?

2.Вказати ключові слова для пошуку необхідних даних.

3.Вказати, що потрібно знати,щоб виконати задачу?

4.Зробити обрахунки,для отримання формули.

 1. Підвести підсумки.

Задача 9.На уроці біології вчителька розповіла,що  солоний смак морській  воді надають розчинені мінеральні речовини – головним чином, сполуки натрію і хлору. Завдяки тому, що вода в морях і океанах постійно перемішується хвилями і течіями, її склад практично однаковий. Тобто, з якою б глибини і в якому б місці ми не взяли воду, склад її буде ідентичним, хоча абсолютна кількість солей і може бути по-різною. Обчисліть масу прісної води,яку необхідно додати до 4 кг морської води,щоб зменшити в ній уміст солей у 2,5 рази.

1.Вказати, які дані необхідні для розв’язання задач?

2.Вказати ключові слова для пошуку необхідних даних.

3.Вказати, що потрібно знати,щоб виконати задачу?

4.Зробити обрахунки,для зменшення вмісту солей у морській воді.

 1. Підвести підсумки.

 

Задача  10.Одного літного вечора бабуся з онучкою вирішили за вечерею попити чаю. Бабуся розповіла,що довгий час споживання цукру вважалося ефективним засобом при різних захворюваннях серцево-судинної, нервової і травної систем. В останні роки дослідники схиляються до необхідності обмеження вживання цього продукту ,адже він призводить до збільшення холестерину і цукру в крові. Знайдіть масову частку цукру в склянці,якщо в ньому на 200 грамів  води припадає 3 чайні ложки цукру. Маса цукру в 1 чайній ложці дорівнює 10 грам.

 1. Вказати, які дані необхідні для розв’язання задач?
 2. Вказати, що потрібно знати,щоб виконати задачу?

     3.Яка маса цукру в 3 чайних ложках?

     4.Зробити обрахунки,знайти масову частку цукру в склянці води.

     5.Підвести підсумки.

 

Задача 11.Одного весняного дня тата зїздив з Васильком до райцентру,де вони купили маленькі деревця. Приїхавши до дому вони вирішили посадити їх. Спочатку викопали яму,потім добре полили землю і посадили дерева. Скільки Василько з татом купили дерев,якщо вони посадили тільки 15 дерев,а це лише 22 % від куплених.

 1. Вказати, які дані необхідні для розв’язання задач?
 2. Вказати, що потрібно знати,щоб виконати задачу?

      3.Яка маса цукру в 3 чайних ложках?

      4.Зробити обрахунки,знайти скільки дерев було куплено.

       5.Підвести підсумки.

 

 

 

Приклад компетентнісних задач з географії

Завдання 1. Як відомо, динозаври мешкали на нашій планеті сотні мільйонів років тому у мезозойську еру. Проте, чи були вони свідками найдавнішої епохи горотворення? Визначте, яка із складчастостей була найдавнішою:

А кайнозойська складчастість

 Б байкальська складчастість;

В герцинська складчастість;

Г мезозойська складчастість.

 

Завдання 2. Гліб та Євген посперечалися щодо того, яку висоту горба можна визначити за наведеним малю- нком (Рис. 1) абсолютну чи відносну. Враховуючи те, що на малюнку не показано розташування горба відно- сно рівня Світового океану, допоможіть друзям і з'ясуйте, яку саме висоту можна визначити за малюнком. Вкажіть, якою вона буде?

 

Рис. 1.

        Завдання , що передбачають встановлення зв'язків та інтеграцію географічних знань, вмінь і навичок та науково-ціннісних установок різного тематичного спрямування. Задля вирішення завдань цього рівня школярам потрібно упоряд- ковувати й застосовувати географічні знання та вміння у нестандартних ситуаціях, розв'язувати багатокрокові географічні задачі, читати карту тощо. Прикладами завдань такого рівня можуть слугувати наступні завдання:

 

Завдання 3. Формування Карпат почалося ще до початку альпійського горотворення, яке тривало десятки мільйонів років. Вчені, досліджуючи вертикальні тектонічні рухи з’ясували, що ці гори піднімаються зі швидкістю близько 2 мм/рік. Скільки потрібно часу, щоб гори досягли висоти 2000 м? Чи відповідає цей час терміну тривалості альпійського горотворення?

 

Завдання 4. Командир літака запропонував перетну- ти Африку з півночі на південь меридіаном 20° сх.д. Допоможіть визначити, яку відстань у кілометрах потрібно здолати, щоб здійснити план командира, якщо довжина дуги 1˚ меридіана становить 111,3 км.

 

Завдання «на міркування» ґрунтуються на здійсненні узагаль- нень, розв'язуванні проблем та обґрунтуванні висновків:

 

Завдання 5. Мешканці міста Патайя (Таїланд), що знаходиться у субекваторіальному кліматичному поясі, півроку скаржаться на жарку й посушливу погоду, а півроку – на жарку й надмірно вологу погоду. Що є причиною таких кліматичних негараздів? Обґрунтуйте свою відповідь.

 

Завдання 6. Уявіть, що ви плануєте побудову атом- ної електростанції у межах Причорноморської низовини. Як відомо, рівнини розташовуються переважно на стійких ділянках земної кори, де землетруси малоймо- вірні. Чи можуть бути землетруси в межах Причорноморської низовини? Обґрунтуйте свою відповідь.

 

 

 

Компетентнісні задачі з біології

Математичні задачі:

Задача 1 Вершкове масло цінний і незамінний продукт харчування дітей, підлітків та хворих людей. Кіровоградський інститут селекції тварин у 1996 році вивів чорнорябу молочно-мясну породу, що характеризувалася великою живою масою та надоєм молока у середньому на рік 7000 - 8000 кг з жирністю 3,6%. Підрахуйте, скільки кг вершкового масла можна одержати від такої корови за 10 років і на скільки дітей і підлітків припаде вершкового масла, якщо добова потреба становить 20 г .

 

Задача 2 Відомо, що у організмі дорослої людини масою 70 кг в середньому міститься понад 60% води. Визначити масову частку води у власному організмі. 

 

Задача 3. Розв’язати задачу з обґрунтуванням її етапів: протягом року людина масою 70 кг споживає 180л О2. Скількох  людей з середньою масою тіла 70 кг може забезпечити  киснем на рік одне дерево, якщо відомо, що одна 25-річна тополя або клен за один вегетаційний період поглинає 42 кг СО2?

 

Задача 4. -  Підраховано, що спортсмен під час марафонського бігу втрачає понад 5% своєї маси. Скільки він отримав при цьому життєво важливої для  організму води, якщо маса його тіла 70 кг?

 

 

Соціальні задачі

Задача 5

1) Пачка цигарок, яку я купую, коштує ___грн., її я випалюю за ___днів. Скільки гривен я випускаю у цигарковий дим за місяць, за рік, за три роки навчання у ліцеї?

2)  Підрахувати, скільки кг ваших улюблених продуктів харчування,  наприклад яблук, можна купити на кошти, які перейшли у цигарковий дим.

3) Як відомо одна випалена цигарка вкоро­чує життя на 1-2 хв. Допускаємо, що людина за день випалює одну пачку цигарок. Визначити на скільки років у середньому курець позбавляє себе життя?

 

Задача 6.      Ще 1966 році Україна займала 3-тє місце у світі за тривалістю життя, тепер ми другі, але у кінці європейського списку. Встановлено, що 46% українців палить. Звичка палити є не просто шкідливою, а смертельно небезпечною: 85 - 95% раку легень та гортані припадає на тих, хто палить, 30% раку молочної залози теж у жінок-курців.

      Щороку у світі помирає 25 млн. людей (кожні 1,3 секунди вмирає людина) від хвороб, повязаних з тютюнопалінням. Давайте підрахуємо - скільки українців помирає і як це небезпечно для вас.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Максимовська Тетяна Володимирівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
10 жовтня 2019
Переглядів
2806
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку