Компетентнісний потенціал предмета «Українська мова»

Про матеріал

Предметна компетентність – набутий учнями у процесі навчання досвід специфічної для певного предмета діяльності, пов'язаної із засвоєнням, розумінням і застосуванням нових знань.Учитель української мови повинен пам'ятати повсякчас, що компетентнісно зорієнтоване навчання української словесності закінчується не відповіддю біля дошки, а створенням продукту, яким може бути, наприклад, самостійно підготовлений твір будь-якого жанру, виконаний проект, запропоноване розв'язання проблеми; гармонійний міжособистісний діалог тощо.Отже,узагальнена таблиця може стати в нагоді під час планування уроків української мови...


Перегляд файлу

 

 

Компетентнісний потенціал предмета «Українська мова»

 

Ключові компетентності

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною мовою

 

Уміння: використовувати українську мову як державну для духовного, культурного й національного самовияву; володіти всіма видами мовленнєвої діяльності; усно й письмово тлумачити поняття, факти; висловлювати думки, почуття, погляди;оцінювати й осмислювати ситуацію спілкування; реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ (у школі, громадських місцях, удома, на дозвіллі); здійснювати адекватний змістові й умовам спілкування добір мовно-виражальних засобів; володіти  засобами української мовиїї стилями, типами, жанрами; правильно вимовляти й писати слова, творити їх граматичні форми; конструювати речення й тексти; дотримувати норм етикету під час спілкування.

Ставлення:поцінування української мови як державної; усвідомлення її як державотворчого чинника та чинника національної ідентичності; свідоме послуговування українською мовою в усіх царинах життя; захоплення красою, естетичною довершеністю, багатством  виражальних засобів української мови; сприйняття спілкування як цінності; усвідомлення значення ефективного спілкування;  ціннісне ставлення до співрозмовників; у виборі рішень керування системою цінностей, схвалених суспільством.

Навчальні ресурси: текстоцентризм, діалог, дискусія, проект щодо ролі державної / рідної мови.

2

Спілкування іноземними мовами

 

Уміння: виявляти в текстах запозичення з інших мов; пояснювати лексичне значення, правопис та особливості вживання слів іншомовного походження;обговорювати прочитані або прослухані мовою оригіналу та в перекладі українськоюфольклорні та літературні твори.

Ставлення: розуміння ролі іноземної мови як засобу пізнання іншого світу та збагачення власного культурного досвіду; розуміння потреби популяризувати Україну у світі засобами іноземних мов; готовність до міжкультурного діалогу, відкритість до пізнання різних культур.

Навчальні ресурси: перекладні словники, тексти українськомовних перекладів літературних творів та оригінали.

3

Математична компетентність

 

Уміння: оперувати абстрактними поняттями; виокремлювати головну й другорядну інформацію; установлювати причинно-наслідкові зв’язки;чітко формулювати визначення та будувати гіпотези; формулювати тезу й добирати аргументи; перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (схему, таблицю, діаграму); доцільно й правильно використовувати в мовленні числівники.

Ставлення:прагнення висловлюватися точно, логічно, послідовно; бережливе ставлення до часу.

Навчальні ресурси: тексти, що містятьроздум; текст виступу, у якому наявна гіпотеза та її обґрунтування; тексти, у яких наявні таблиці, схеми, діаграми тощо.

4

Компетентності

в природничих науках

і технологіях

 

 

 

 

 

Уміння: швидко й ефективно шукати інформацію про довкілля, використовувати різні види читання для здобуття нових знань; критично оцінювати відображені в наукових, художніх і публіцистичних текстах результати людської діяльності в природному середовищі; змістовно, логічно, послідовно, точно описувати процес власної діяльності; спостерігати, аналізувати, проводити мовні експерименти; словесно оформлювати результати досліджень; визначати роль природи в житті людини; використовувати сучасні технології.

Ставлення: сприйняття природи як цінності; готовність захищати довкілля, зберігати природні ресурси для сьогодення та майбутніх поколінь;готовність до опанування новітніх технологій.

Навчальні ресурси: науково-пізнавальні й навчальні тексти природничого та технологічного змісту;аналіз текстів (фрагментів) природничо-екологічного змісту, опис експерименту, усні / письмові презентації в рамках дослідницьких проектів.

5

Інформаційно-цифрова компетентність

 

Уміння:діяти за алгоритмом, зокрема здійснювати пошукову діяльність та аналіз мовних явищ; створювати інструкцію та діяти за інструкцією; складати план тексту;впевнено й водночас критично застосовувати інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією з навчальною метою та в приватному спілкуванні; грамотно й безпечно комунікувати в інформаційному просторі; розпізнавати маніпулятивні технології та протистояти їм;розвивати медійну грамотність; переводити навчальну інформацію в інший формат.

Ставлення: задоволення пізнавального інтересу; прагнення до гармонійного спілкування у віртуальному інформаційному просторі, критичне сприйняття інформації, поданої в ЗМІ; прагнення додержувати правил роботи з інформацією (дотримання авторського права тощо).

Навчальні ресурси:дописи в соціальних мережах і коментарі до них;інструментальні тексти (алгоритми дій, інструкції тощо);план тексту; медійні тексти.

6

Уміння вчитися впродовж життя

 

 

Уміння:визначати мету навчальної діяльності та способи її досягнення; планувати й організовувати власну навчальну діяльність; читати, використовуючи різні види читання (ознайомлювальне, вибіркове, вивчальне та ін.); постійно поповнювати власний словниковий запас; користуватися різними джерелами довідкової інформації (словниками, енциклопедіями, онлайн-ресурсами); здійснювати самооцінювання результатів власної діяльності, рефлексію; застосовувати комунікативні стратегії відповідно до мети та ситуації спілкування.

Ставлення: сприйняття освіти, навчальних досягнень, зокрема у вивченні мови, як цінностей, готовність удосконалювати знання мови і власне мовлення впродовж життя, розвивати мовне чуття; розуміння ролі читання для власного розвитку; усвідомлення потреби вчитися з метою самовдосконалення й самореалізації.

Навчальні ресурси:довідкова література, зокрема пошукові системи;електронні мережеві бібліотеки; інструкції з ефективного самонавчання.

7

Соціальні та громадянські компетентності

 

Уміння: аргументовано і грамотно висловлювати власну громадянську позицію в суспільно-політичних питаннях; співпрацювати з іншими на результат, запобігати конфліктам і розв’язувати їх, досягати розумних компромісів.

Ставлення:сприйняття людської гідності як найвищої цінності; повага до законів України, зокрема до норм українського мовного законодавства; повага до правових норм; усвідомлення необхідності конструктивної участі у громадському житті.

Навчальні ресурси:тексти соціально-політичного змісту; інтерактивні технології навчання.

8

Підприємливість

 

Уміння:презентувати власні ідеї та ініціативи зрозуміло, грамотно, використовуючи доцільні виражальні мовні засоби; використовувати ефективні комунікативні стратегії для формулювання власних пропозицій;самоорганізовуватися;оцінювати економічні ініціативи та економічну діяльність.

Ставлення: готовність брати на себе відповідальність; розуміння ролі комунікативних умінь для успішної професійної кар’єри.

Навчальні ресурси: тексти, які містять моделі ініціативності; ділові папери (план роботи, звіт, резюме, заява тощо),самопрезентація, зразки реклами.

9

Загальнокультурна грамотність

 

Уміння:використовувати українську мову для духовного й культурного самовиявлення; дотримуватися норм української літературної мови та мовленнєвого етикету;використовувати досвід взаємодії з творами мистецтва в життєвих ситуаціях; створювати тексти, виражаючи власні ідеї, досвід і почуття та використовуючихудожні засоби; добирати літературу для читання з метою одержання насолоди та користі від прочитаного.

Ставлення: сприйняття літературного твору як засобу збагачення особистого емоційно-чуттєвого досвіду, отримання естетичного задоволення від творів мистецтва; зацікавленість світовими культурними набутками, повага до розмаїття культурного вираження різних народів.

Навчальні ресурси: твори мистецтва; тексти, що містять описи творів мистецтва; дослідницькі проекти.

10

Екологічна грамотність

і здорове життя

 

Уміння: дотримуватися здорового способу життя;враховувати вплив слова на психічне здоров’я людини; відповідально використовувати мовні виражальні засоби; застосовувати комунікативні стратегії для протистояння деструктивним та маніпулятивним впливам, що є загрозою здоровому способу життя; виявляти толерантність до різних поглядів, співчувати;конструктивно спілкуватися в різних соціальних середовищах, досягнення соціальної захищеності, сімейного щастя тощо; бережливо ставитися до природи.

Ставлення: сприймання здоров’я як загальнолюдської цінності; бажання дотримуватися здорового способу життя; усвідомлення значення навколишнього середовища для життя і здоров’я людини; готовність зберігати природні ресурси.

Навчальні ресурси: тексти, які сприяють гармонізації психоемоційного стану;художні твори, які містять моделі досягнення соціальної захищеності,  кар’єрного зростання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська мова 5 клас

(122 год, 3,5 год на тиждень)

 

дата

клас

 

Зміст уроку

примітка

1

 

 

 

Вступ. Значення мови в житті суспільства. Поняття державної мови. Українська мова — державна мова України

 

2

 

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Загальне уявлення про мовлення як діяльність. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Навчальне аудіювання

 

3

 

 

 

Частини мови. Основні способи їх розпізнавання

 

4

 

 

 

Іменник. Велика літера і лапки в іменниках. Голосні у відмінкових закінченнях іменників

 

5

 

 

 

Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників

 

6

 

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Спілкування як важливий складник культури людини. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й писемне, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення; основні правила спілкування (практично)

 

7

 

 

 

Займенник. Особові займенники

 

8

 

 

 

Числівник

 

9

 

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Ознайомлення з вимогами до мовлення (змістовність, логічна послідовність, багатство, точність, виразність, доречність, правильність). Усний докладний переказ тексту

 

10

 

 

 

Дієслово. Голосні в особових закінченнях дієслів. Не з дієсловами. Правопис -шся, -ться в кінці дієслів

 

11

 

 

 

Дієслово. Голосні в особових закінченнях дієслів. Не з дієсловами. Правопис -шся, -ться в кінці дієслів

 

12

 

 

 

Прислівник. Правопис вивчених прислівників

 

13

 

 

 

Прийменник. Написання прийменників з іншими частинами мови. Сполучник. Уживання сполучників і, та, й, а, але для зв’язку слів у реченні. Кома перед сполучниками а, але

 

14

 

 

 

Прийменник. Написання прийменників з іншими частинами мови. Сполучник. Уживання сполучників і, та, й, а, але для зв’язку слів у реченні. Кома перед сполучниками а, але

 

15

 

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Текст і його ознаки. Тема та головна думка тексту. Поділ тексту на мікротеми та абзаци

 

16

 

 

 

Контрольна робота № 1. Тестування. Навчальне читання мовчки

 

17

 

 

 

Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми й речення. Головне й залежне слова в словосполученні

 

18

 

 

 

Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми й речення. Головне й залежне слова в словосполученні

 

19

 

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий докладний переказ тексту

 

20

 

 

 

Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення)

 

21

 

 

 

Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення)

 

22

 

 

 

Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні (повторення). Окличні речення (повторення)

 

23

 

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Стилі мовлення: розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий та публіцистичний (поглиблення знань). Ситуація спілкування

 

24

 

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Усний докладний переказ тексту наукового стилю. Стилістична помилка

 

25

 

 

 

Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина. Способи їхнього вираження різними частинами мови

 

26

 

 

 

Означення. Способи вираження означень

 

27

 

 

 

Другорядні члени речення. Додаток. Засвоєння складних випадків слововживання

 

28

 

 

 

Другорядні члени речення. Обставина. Способи вираження обставин. Тренувальні вправи на визначення другорядних членів речення

 

29

 

 

 

Другорядні члени речення. Обставина. Способи вираження обставин. Тренувальні вправи на визначення другорядних членів речення

 

30

 

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Типи мовлення. Особливості побудови розповіді. Усний переказ тексту розповідного характеру

 

31

 

 

 

Контрольна робота № 2. Тестування

 

32

 

 

 

Речення з однорідними членами (без сполучників та зі сполучниками і, а, але). Кома між однорідними членами речення

 

33

 

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Особливості побудови опису предмета. Усний твір-опис предмета

 

34

 

 

 

Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

 

35

 

 

 

Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

 

36

 

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Усний та письмовий докладний переказ тексту з елементами опису предмета

 

37

 

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Усний та письмовий докладний переказ тексту з елементами опису предмета

 

38

 

 

 

Звертання. Роль звертань у реченні (практично). Розділові знаки при звертанні (повторення)

 

39

 

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Складання діалогів. Уживання поширених та непоширених звертань у діалогічному мовленні

 

40

 

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний переказ тексту

 

41

 

 

 

 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний переказ тексту

 

42

 

 

 

Ознайомлення з найуживанішими вставними словами. Виділення вставних слів на письмі комами

 

43

 

 

 

 

44

 

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Лист. Адреса

 

45

 

 

 

Контрольна робота № 3. Тестування. Контрольне читання мовчки

 

46

 

 

 

Складні речення з безсполучниковим та сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення, що мають будову простих речень, входять у складне і з’єднані безсполучниковим зв’язком або сполучниками

 

47

 

 

 

 

48

 

 

 

Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові

 

49

 

 

 

 

50

 

 

 

Діалог. Розділові знаки при діалозі

 

51

 

 

 

Повторення та удосконалення знань із синтаксису. Контрольний диктант

 

52

 

 

 

Звуки мови і звуки мовлення

 

53

 

 

 

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука)

 

54

 

 

 

Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ

 

55

 

 

 

Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ

 

56

 

 

 

Голосні та при голосні звуки. Приголосні тверді й м’які, дзвінкі та глухі. Удосконалення вміння правильної вимови голосних і приголосних звуків

 

57

 

 

 

 

58

 

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Усний докладний переказ розповідного тексту, що містить опис тварини

 

59

 

 

 

Склад. Правила переносу з рядка в рядок. Наголос

 

60

 

 

 

Наголос. Орфоепічна помилка. Ознайомлення з орфоепічним словником та словником наголосів. Використання логічного наголосу для виділення у вимові смислового навантаження

 

61

 

 

 

 

62

 

 

 

Поняття про орфограму. Орфографічна помилка, її умовне позначення. Робота з орфографічним словником

 

63

 

 

 

Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі

 

64

 

 

 

 

65

 

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Усна відповідь на уроці в науковому стилі

 

66

 

 

 

Контрольна робота № 4. Тестування

 

67

 

 

 

Приголосні дзвінкі й глухі. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі. Уподібнення приголосних звуків

 

68

 

 

 

 

69

 

 

 

Спрощення в групах приголосних

 

70

 

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий переказ тексту, що містить опис тварини

 

71

 

 

 

Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків

 

72

 

 

 

 

73

 

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-опис тварини за ілюстрацією

 

74

 

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Особливості побудови роздуму. Усний твір-роздум

 

75

 

 

 

Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків

 

76

 

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Усний докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму

 

77

 

 

 

Основні випадки чергування у — в, і — й

 

78

 

 

 

Вимова і написання префіксів з- (зі-; с-); роз-; без-

 

79

 

 

 

 

80

 

 

 

Контрольна робота № 5. Тестування

 

81

 

 

 

Позначення м’якості приголосних на письмі

 

82

 

 

 

Сполуки літер йо, ьо. Фонетичний розбір слова

 

83

 

 

 

Правила вживання знака м’якшення

 

84

 

 

 

 

85

 

 

 

Правила вживання апострофа

 

86

 

 

 

 

87

 

 

 

Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків

 

88

 

 

 

Вимова і написання слів із подовженими м’якими приголосними

 

89

 

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Усний та письмовий докладний переказ тексту, що містить роздум

 

90

 

 

 

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): букви и, і; правопис м’якого знака та апострофа; подвоєння букв у загальних та власних назвах. Словник іншомовних слів

 

91

 

 

 

 

92

 

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Замітка в газету інформаційного характеру (зі шкільного життя)

 

93

 

 

 

Систематизація та узагальнення вивченого з теми «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія»

 

94

 

 

 

 

95

 

 

 

Контрольна робота № 6. Тестування

 

96

 

 

 

Лексичне значення слова. Ознайомлення з тлумачним словником

 

97

 

 

 

Однозначні та багатозначні слова

 

98

 

 

 

Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях

 

99

 

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму

 

100

 

 

 

 

101

 

 

 

Загальновживані (нейтральні) та стилістично забарвлені слова

 

102

 

 

 

Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми. Ознайомлення зі словниками синонімів, антонімів та омонімів

 

103

 

 

 

 

104

 

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Усний переказ тексту, що містить синоніми й антоніми

 

105

 

 

 

Походження (етимологія) слова. Ознайомлення з етимологічним словником

 

106

 

 

 

Контрольна робота № 7. Тестування. Аудіювання науково-популярного тексту

 

107

 

 

 

Основа слова (корінь, префікс, суфікс) і закінчення — значущі частини слова

 

108

 

 

 

 

109

 

 

 

Спільнокореневі слова й форми слова. Незмінні й змінні слова

 

110

 

 

 

 

111

 

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Усний і письмовий твір-оповідання про випадок із життя

 

112

 

 

 

 

113

 

 

 

Вимова і написання префіксів пре-; при-; прі-

 

114

 

 

 

 

115

 

 

 

Контрольна робота № 8. Тестування

 

116

 

 

 

Систематизація та узагальнення знань з розділу «Будова слова». Контрольний диктант

 

117

 

 

 

Повторення вивченого матеріалу. Синтаксис і пунктуація

 

118

 

 

 

 

119

 

 

 

Повторення вивченого матеріалу. Фонетика і орфоепія. Орфографія

 

120

 

 

 

 

121

 

 

 

Підсумковий урок-змагання «Філологічний експрес»

 

122

 

 

 

 

 

doc
Додано
31 січня 2018
Переглядів
1027
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку