Конспект уроку "Біосоціальна природа особистості людини"

Про матеріал
Конспект уроку "Біосоціальна природа особистості людини" призначений для організації навчальної діяльності на уроці біології у 8-му класі. Містить дидактичні матеріали - таблиці, хмари слів для повторення термінів, кросворди, тести.
Перегляд файлу

Дата

Біологія 8 клас

Номер уроку 01/02

Тема: Біосоціальна природа людини. Біологічні науки, що вивчають організм людини. Методи дослідження організму людини. Значення знань про людину для збереження її здоров’я.

Мета:

Дидактична: Сформувати поняття про біосоціальну природу людини, ознайомитись з біологічними науками, що вивчають людину; проаналізувати можливості використання отриманих ними знань для збереження здоров’я людини. Визначити значення знань про людину для збереження здоров’я. формувати екологічну та здоров’язбережувальну компетентність.

Виховна: Сприяти вихованню інтересу до предмету, наполегливості, дисциплінованості

Розвиваюча: розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Діяльність (уміння): виявляє ознаки біологічної та соціальної сутності людини в людських спільнотах

Знання: оперує термінами:біосоціальна природа людини; називає: науки, які вивчають людину;пояснює:місце людини в системі органічного світу; особливості біологічної природи людини та її соціальної сутності; характеризує:методи дослідження організму людини

Ставлення: висловлює судження про організм людини як біологічну систему; виявляє ставлення щодо значення знань про людину для збереження її здоров’я

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність (націлює на усвідомлення відповідальності за власне життя і здоров’я своє та оточуючих)

Здоров’я і безпека (зорієнтовує на формування в учнів розуміння, що здоров’я — найвища особистісна й суспільна цінність)

Основні поняття: цитологія, гістологія, анатомія, фізіологія, гігієна, генетика, психологія, здоров’я, здоровий спосіб життя

Методичне забезпечення: електронні підручники, робочі зошити, таблиці з гігієни людини

Між предметні зв’язки: зоологія, основи здоров’я

Тип уроку: Урок повідомлення нових знань

Хід і зміст уроку

Ти знаєш, що ти людина,

Ти знаєш про це, чи ні?

Усмішка твоя — єдина,

очі твої — одні.

(В.Симоненко)

 

"Людина, яка сповідує принципи

здорового способу життя досягає успіху в житті"

 

І.Організація уроку

Перевірка присутніх, повідомлення вимог до навчальної дисципліни, ведення зошитів, роботи з підручником.

ІІ. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності

Що таке людина — питання, яке людська думка прагне вирішити з початку свого існування.

Здається, що людина не становить ніякої таємниці. Утім це неправильно, загадка людини існує. Проблеми людини, її життя, смерті, призначення та цінності, сенс існування, перспективи розвитку здавна цікавили людей. Ці питання вічні.

Минулого навчального року на уроках біології ви знайомилися з дивовижним світом тварин, вивчали особливості їхньої будови, процесів життєдіяльності, поведінки, пристосувань до умов мешкання. Сьогодні ми починаємо вивчати біологію людини. Що об’єднує людину із іншими представниками живої природи? Що відрізняє? Людина також належить до царства Тварини, однак, на відміну від тварин, є біосоціальним видом.

Знання основ наук про людину оформилися в окремий навчальний курс. Він містить відомості про будову й функції клітин, органів і систем органів, організму в цілому, розвиток людини як біосоціальної істоти та біологічні основи поведінки і психічних процесів. Як біосоціальний об’єкт людину вивчає багато дисциплін.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

 1. Поняття про біосоціальну природу людини.

Для того щоб зрозуміти, чому людина – біосоціальна істота, слід розібратися в значенні терміна «біосоціальний». Поняття має на увазі систему поведінки, яка є симбіозом біологічних і соціальних факторів. Говорячи по-іншому, поведінка біосоціальних істот (людей) одночасно визначається природними інстинктами, психологічними характеристиками і соціальними навичками.

Вже Аристотель називав людину «політичною твариною», відзначаючи тим самим її приналежність одночасно до сфери біологічного та сфери соціального. Пізніше перед ученими виникли запитання: які взаємини між цими сферами, яка з них є визначальною у розвитку людини, її здібностей? Гострі дискусії з цих запитань тривають і до сьогодні.

Як частина природи, особливий біологічний вид – homo sapiens, людина характеризується біологічною обумовленістю багатьох ознак свого виду, наприклад: середньою тривалістю життя, обдарованістю в тих чи інших видах діяльності, приналежністю до певної раси та ін. Разом із тим дослідження вчених показують, що у людини з самого початку її становлення не було біологічної зумовленості до якогось одного, заздалегідь заданого виду життєдіяльності (як це має місце у тварин).

Людина становить складну біосоціальну структуру, що охоплює широкий спектр її життєдіяльності – від фізіологічної до соціальної

З формуванням мислення і мови почалося становлення виробничих, соціально-економічних відносин як особливого рівня організації матерії – соціального життя.

Людина— біосоціальна істота, невід’ємна частина природи, живий організм, що підкоряється біологічним законам і який з огляду на особливості свідомості та психіки пристосований до суспільного способу буття разом із подібними собі.

Людина органічно поєднує у своїй життєдіяльності фізичний, практичний і духовний способи існування і вона спроможна цілеспрямовано вдосконалювати світ та саму себе.

Людина — душевно визначена, природно-соціальна істота, продукт трудової діяльності, вищий ступінь розвитку живих організмів на Землі.

Людина розвивається, постійно змінюється, одночасно змінюючи навколишній світ.

Людині властиві

1.Особлива тілесна організація — анатомо-фізіологічні характеристики людини, генетичні явища, тип нервової системи, особливості перебігу розумових процесів тощо.

2.Наявність душі — сукупності психічних характеристик людини, які відображають уявлення про внутрішній світ людини.Поняття душі пов’язане з функцією нервової системи.

3.Свідомість— здатність людини відображати дійсність і саму себе в ідеальних образах, створювати власний внутрішній духовний світ і мову, якою виражається його зміст. Свідомість — головна відмінна риса людини, якою її наділила природа.Вона нерозривно пов’язана з мовою. Свідомість може розвиватися лише в суспільстві.

4.Суспільний характер існування — означає, що людина — природно-соціальна, суспільна істота. Вона перебуває в постійному взаємозв’язку з іншими людьми на основі спільного життя. Вона є частиною певних спільнот — сім’ї, класу, нації, держави тощо.

5.Діяльність — спосіб існування людини, здатність її задовольняти свої потреби завдяки змінам навколишньої дійсності та самої себе. Людина перебуває в постійному взаємозв’язку з іншими людьми на основі спільної діяльності.

Отже, до основних ознак людини можна віднести:

 • особливий тип тілесної організації;
 • наявність душі;
 • свідомість;
 • суспільність;
 • діяльність.
 1. Біологічні дисципліни, що вивчають людину. (Хмара слів, вправа ЗХД)

Людину як біосоціальний об’єкт вивчає багато біологічних, медичних і психологічних дисциплін

Серед них є власне біологічні (наприклад, анатомія, фізіологія тощо), а також такі, що ґрунтуються на біологічних дослідженнях (медицина, гігієна, психологія, екологія та ін.).

Усі ці дисципліни тісно взаємопов’язані між собою, адже організм людини – це цілісна система, від злагодженої роботи складових якої залежить її здоров’я.

Завдання. Проаналізуйте схему, наведену на малюнку 1.

Запишіть у таблицю назви наук , які ви знаєте і які хочете дізнатись. В кінці уроку позначте, що дізнались

Знаю

Хочу дізнатись

Дізнався

Анатомія

Цитологія

Гігієна

Фізіологія

Генетика

Екологія

Гістологія

E:\Мои документы\Downloads\Word Art (5).png

Психологія

Ембріологія

Психофізіологія

Медицина

Біохімія

БіофізикаE:\Мои документы\Downloads\Word Art (6).png

E:\Мои документы\Downloads\Word Art (7).png

 

 • Генетика досліджує питання спадковості та механізми передачі спадкових ознак від батьків нащадкам
 • Ембріологія вивчає зародження і внутрішньоутробний розвиток організму
 • Гістологія вивчає будову і функцію тканин
 • Цитологія вивчає будову і функцію клітин
 • Анатомія вивчає будову і форму організму та його органів
 • Гігієна розробляє і впроваджує методи запобігання різноманітним захворюванням
 • Психологія вивчає загальні закономірності психічних процесів й індивідуально особистісних особливостей конкретної людини
 • Фізіологія вивчає життєві функції організму, його окремих органів і систем
 • Психофізіологія вивчає фізіологічні механізми психічних процесів і поведінки людини
 • Медицина спрямована на лікування захворювань, зміцнення та охорону здоров’я людини
 • Екологія в системі наук про людину вивчає вплив на неї умов навколишнього середовища
 • Біохімія і біофізика вивчають хімічні й фізичні процеси, що супроводжують життєдіяльність організму.

Людину як біосоціальний об’єкт вивчає багато біологічних, медичних і психологічних дисциплін, основна мета яких – допомогти їй зберегти своє фізичне, моральне і духовне здоров’я. Усі ці дисципліни тісно взаємопов’язані між собою, адже організм людини – це цілісна система, від злагодженої роботи складових якої залежить її здоров’я.

 1.              Методи дослідження організму людини Як можна виміряти, оцінити і зберегти здоров’я? Для дослідження структури клітин – фізичні: світлову та електронну мікроскопію. Електричні процеси, що відбуваються в серці, реєструють за допомогою електрокардіографії (ЕКГ), а в мозку – електроенцефалографії. Зміни в будові і функціях внутрішніх органів визначають за допомогою рентгенографії та ультразвукової діагностики, магнітно-резонансної діагностики (УЗД, МРТ). Одним з показників нормального розвитку дитини є її зріст, маса тіла, обсяг грудної клітки тощо. Їх вимірюють за допомогою антропометричних методів (пригадайте, як в дитинстві ви робили позначки на дверях, відслідковуючи свій зріст). Біохімічні методи застосовують для визначення складу крові,травних соків та інших показників хімічного складу організму.
 2.  Значення знань про людину для збереження її здоров’я.

Усі ці та інші методи дають змогу об’єктивно оцінити відхилення функціонального стану організму та вибрати відповідні засоби для його відновлення.

"Найбільше щастя в житті - здоров’я".

Що таке здоров’я?

Здоров’я – це стан фізичного, психічного і соціального благополуччя, високої працездатності й соціальної активності людини.

Здоров’я — це стан живого організму, за якого організм у цілому й усі органи здатні виконувати свої життєві функції.

Яке значення біологічних знань для збереження здоров’я людини? Здоровий організм здатний пристосовуватися до дії різноманітних фізичних (фізичного навантаження, тепла, холоду тощо) і психологічних (подолання конфліктних ситуацій) чинників, зберігати стабільними показники процесів життєдіяльності. У здоровому організмі не порушені будова й функції органів і систем. У наш час, незважаючи на величезні успіхи медицини та поліпшення умов життя, кількість хворих неухильно зростає, а тривалість життя людей продуктивного віку істотно зменшується. Бурхливий науково-технічний прогрес, поява нових складних видів трудової діяльності змінили звичний ритм і уклад життя людини, що спричинило зменшення фізичного навантаження і збільшення нервово-емоційного напруження, погіршення екологічних умов. Це істотно порушує регуляцію основних фізіологічних функцій організму. Основна мета біологічних, медичних, психологічних наук, що вивчають людину, – допомогти їй зберегти своє фізичне, моральне і духовне здоров’я, щоб само реалізуватися в житті як особистості. Виміряти та оцінити здоров’я можна за допомогою різних методів: хімічних, фізичних, антропометричних. Наприклад, для визначення складу крові, травних соків та інших рідин організму застосовують.

 Збереженню здоров’я сприяє насамперед дотримання здорового способу життя: чергування роботи з відпочинком, помірні фізичні навантаження, до тримання особистої гігієни та раціонального харчування, уникання шкідливих звичок (куріння, вживання алкоголю та інших наркотичних речовин, надмірне захоплення комп’ютерними іграми тощо).

 Здоров’я залежить не тільки від біологічних знань про організм людини, а й від самодисципліни та самовиховання.

IV Закріплення

 1. Які біологічні дисципліни вивчають людину?(Хмара слів, кросворди, робота з флеш-картками)
 2. Тести Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)

1. Виберіть ряд наук, які вивчають людину:

а) генетика, медицина, психологія;

б) ботаніка, психологія, геологія;

в) антропологія, педагогіка, зоологія;

г) медицина, ембріологія, зоологія.

2. Виберіть чинники, які сприяють здоров’ю:

а) раціональне харчування;

б) до тримання режиму праці та відпочинку;

в) постійне психічне перенапруження;

 г) куріння.

3. Доповніть арабське прислів’я «Руйнувати здоров’я – це означає:

а) посилювати свою працездатність;

б) обкрадати себе;

в) зберігати молодість;

г) знижувати тривалість життя».

3. Сконструюйте відповідь у вигляді схеми. Розкрийте взаємозв’язки та підпорядкованість між галузями наук, які вивчають організм людини.

1 Цитологія

А) наука про біохімічні процеси в організмі людини;

 

2 Анатомія

Б) наука про життєві функції окремих органів, систем і всього організму;

 

3 Біохімія

В )наука про будову і форму організму та його органів;

 

4 Фізіологія

 

Г) наука про внутрішньоутробний розвиток організму;

5.Ембріологія

Д) наука про будову та функції клітин.

 

V. Підсумки уроку.

Перевірка тестів, оцінювання роботи

VІ. Домашнє завдання § 4. Складіть схему «Взаємозв’язок наук про людину».

Виконайте завдання для самоконтролю на с. 25

Джерела інформації:

 1. Матяш Н. Видавництво: Генеза Рік: 2016 ISBN: 978-966-11-0703-7 PDF (електронна книга)режим доступу//https://portfel.info/load/8_klas/biologija/matjash_2016/94-1-0-22693
 2. Підручник Біологія 8 клас - В.І. Соболь - Абетка 2016 рік режим доступу//http://www.subject.com.ua/textbook/biology/8klas_5/index.html
 3. https://studopedia.com.ua/1_390795_biosotsialna-priroda-lyudini.html
 4. https://history.vn.ua/compendium/serednicka-human-world-11-class-opornii-konspect/3.php
 5. http://svitohlyad.com.ua/novyny-i-suspilstvo/lyudyna-yak-biosotsialna-istota-scho-tse-znachyt/
 6. https://znanija.com/task/24368159 IMG_256
 7. Фабрика кросвордів Режим доступу// http://cross.highcat.org/ru_RU/#
 8. //http://cross.highcat.org/ru_RU/#
 9. https://wordart.com/create.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки

E:\Мои документы\Downloads\Word Art (5).png

E:\Мои документы\Downloads\Word Art (6).pngE:\Мои документы\Downloads\Word Art (7).pngE:\Мои документы\Downloads\Word Art (8).png

 

 

 

Кросворд№1

Біологічні науки, що вивчають організм людини

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

X

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

По горизонталі
1.Наука, яка вивчає хімічні процеси, що супроводжують життєдіяльність людини.  3.Наука, що вивчає зародження та внутрішньоутробний розвиток людини.  4.Наука, що вивчає життєві функції організму, його органів і систем. 6.Наука, що  досліджує питання спадковості та механізми передачі спадкових ознак від батьків нащадкам.  7.Наука,що  вивчає будову і функцію клітин.  9.Наука,що вивчає будову і форму організму та його органів.
 

По вертикалі
1.Наука, яка вивчає фізичні процеси, що супроводжують життєдіяльність організму.  2.Наука, що вивчає будову та функції тканин.  5.Наука, спрямована на лікування захворювань, зміцнення та охорону здоров’я людини.  8.Наука, що розробляє і впроваджує методи запобігання різноманітним захворюванням.

 

Фабрика кросвордів Режим доступу// http://cross.highcat.org/ru_RU/#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кросворд№2

Біологічні науки, що вивчають організм людини

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонталі:

По вертикалі:

1.Наука, спрямована на лікування захворювань, зміцнення та охорону здоров’я людини

 

2.Наука,що вивчає фізичні процеси, що супроводжують життєдіяльність організму.

4.Наука, вивчає життєві функції організму, його окремих органів і систем

 

3.Наука, що  вивчає фізіологічні механізми психічних процесів і поведінки людини

5. Наука, що  вивчає будову і функцію тканин

 

6. Наука, що вивчає загальні закономірності психічних процесів й індивідуально особистісних особливостей конкретної людини

9. Наука, що  вивчає будову і форму організму та його органів

7. Наука,  що вивчає будову і функцію клітин

10. Наука, що розробляє і впроваджує методи запобігання різноманітним захворюванням

8. Наука, що в системі наук про людину вивчає вплив на неї умов навколишнього середовища

 

11. Наука, що досліджує питання спадковості та механізми передачі спадкових ознак від батьків нащадкам

Кросворд створено за допомогою електронного ресурсу . Режим доступу//http://cross.highcat.org/ru_RU/#

 

docx
Додано
9 вересня
Переглядів
106
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку