Конспект уроку з хімії для 9 класу на тему "Узагальнення знань з теми " Хімічні реакції"

Про матеріал
Дана розробка уроку допоможе учителю хімії узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічні реакції.
Перегляд файлу

Розробка уроку з хімії для 9 класу.

Тема:  Узагальнення знань з теми «Хімічні  реакції»

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічні реакції;  повторити ,  за якими критеріями  класифікують хімічні реакції. Розвивати вміння і навички визначення типів хімічних реакцій  за рівняннями  хімічних реакцій;  навички складання рівнянь хімічних реакцій та розв’язування  задач за термохімічними рівняннями ;  удосконалювати  вміння порівнювати  і  робити  висновки, працювати в групах та в парах.

Тип уроку: повторення та узагальнення  вивченого  матеріалу. 

Обладнання:  ряд активності металів;  таблиця розчинності;  Періодична система Д.І.Менделєєва, картки-завдання.

Хід уроку.

 

«Розум мислителя не почувається щавливим,                                                     

                                                      Поки він не зв’яже в одне розрізнені факти,

 які спостерігає». 

Георг Хевіші                                                                                                                                                  

І. Організація класу.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

     Ми закінчуємо вивчати тему «Хімічні реакції». І я хочу, щоб ваш розум сьогодні почувався щасливим (звернення до девізу уроку), щоб усе, що ви вивчили , опрацьовуючи тему, зв’язалося в цілісну картину під назвою «Хімічні реакції». Сьогодні на уроці ми повинні  упорядкувати наші знання, повторити теоретичні відомості  та удосконалити навички написання рівнянь реакцій, визначення їх типів та розв’язування задач. Кожен з вас пригадує, як  любив грати у такі дитячі ігри, як «доганялки», «загадування слів», рухливі ігри «хокей», «футбол», тощо . Тож сьогодні я пропоную вам пограти в декілька дитячих ігор. А допоможуть нам у цьому хімічні реакції.

 

ІІІ.  Узагальнення знань, розвиток навичок.

Вправа «Обганялки»

Клас ділиться на дві команди. За 1 хвилину командам треба дати якнайбільше відповідей на запитання. За кожну правильну відповідь учню зараховується 1 бал. Визначається також команда-переможець, яка обжене іншу за кількістю правильних відповідей.

Запитання першій команді.

 1. Реакції, при яких із однієї складної речовини утворюється декілька простих чи складних речовин називаються реакціями … (розкладу)
 2. Реакція між двома складними речовинами, при яких вони обмінюються своїми складовими частинами,  називається реакцією … (обміну)
 3. Умовно прийнятий електричний заряд, який мав би атом даного елемента у сполуці, якби всі зв’язки в ній були йонними, називається …. (ступенем окиснення)
 4. Процес віддачі атомом, молекулою  чи йоном електронів називається процесом … (окиснення)
 5. Атом чи йон, що віддає електрони, виступає … ( відновником)
 6. Якщо елемент перебуває у найвищому ступені окиснення, то даний атом може бути тільки … (окисником)
 7. Якщо елемент перебуває у проміжному   ступені окиснення, то даний атом може бути … (і окисником і  відновником)
 8. Реакції, які супроводжуються виділенням енергії, називаються …(екзотермічними)
 9. Кількість теплоти, яка виділяється чи вбирається під час хімічної реакції, називається … (тепловим ефектом)
 10.                      Для ендотермічних  реакцій значення теплового ефекту … (більше нуля ∆Н > 0)
 11.                      Рівняння, в яких зазначається тепловий ефект, називаються …(термохімічними рівняннями)
 12.                      Величина що показує вміст кількості речовини в  одиниці об’єму називається … (концентрацією)
 13.                      При підвищенні температури швидкість хімічної реакції …(зростає)
 14.                      При збільшенні концентрації реагуючих речовин швидкість реакції … (зростає)
 15.                      Чим менша   площа поверхні стикання реагуючих речовин, тим швидкість реакції … (менша)
 16.                      Речовина, яка прискорює  швидкість реакції, але сама при цьому не витрачається, називається …(каталізатором)
 17.                      Явище прискорення швидкості реакції за допомогою каталізатора, називається … (каталіз)
 18.                      Стан реагуючої суміші, при якому швидкості прямої і зворотної реакції однакові, називається … (хімічною рівновагою)
 19.                      Принцип зміщення хімічної рівноваги установив …(французький вчений Ле-Шательє)
 20.                      При збільшенні температури екзотермічної реакції хімічна рівновага зміститься в бік … (зворотної реакції)

 

Запитання другій  команді.

 1. Реакції, при яких із двох чи більше простих чи складних речовин утворюється  одна складна  речовина  називаються реакціями … (сполучення)
 2. Реакція між простою і складною речовиною, при якій атоми простої речовини заміщують один з видів атомів у складній речовині, називається реакцією … (заміщення)
 3. Реакції, під час перебігу яких відбувається зміна    ступенів окиснення елементів, називаються (окисно-відновними)
 4. Процес приєднання  атомом, молекулою чи йоном електронів називається процесом… (відновлення)
 5. Атом чи йон, що приєднує електрони, виступає … (окисником)
 6. Якщо елемент перебуває у найнижчому  ступені окиснення, то даний атом може бути тільки … (відновником)
 7. Алгебраїчна сума ступенів окиснення у сполуці завжди … (дорівнює нулю)
 8. Реакції, які супроводжуються вбиранням  енергії, називаються …(ендотермічними)
 9. Тепловий ефект позначається …(∆Н )
 10. Для екзотермічних реакцій значення теплового ефекту … (менше нуля ∆Н < 0)
 11.  Галузь хімії, яка досліджує теплові ефекти під час хімічних реакцій, називається … (термохімією)
 12. зміна концентрації одного з реагуючих речовин або продуктів реакції в одиницю часу, це …(швидкість хімічної реакції)
 13. При зниженні  температури швидкість хімічної реакції …(зменшується )
 14. При зменшенні  концентрації реагуючих речовин швидкість реакції … (зменшується )
 15. Чим  більша  площа поверхні стикання реагуючих речовин, тим швидкість реакції … (більша)
 16. Речовина, яка сповільнює швидкість реакції, називається …(інгібітором)
 17. Правило Вант-Гоффа говорить, шо із збільшенням температури на кожні 10 ˚C швидкість реакції збільшується в середньому у … ( 2–4 рази)
 18. Щоб змістити хімічну рівновагу, треба змінити …(температуру, тиск, концентрацію реагуючих речовин)
 19. Підвищення  тиску приведе до зміщення рівноваги в бік …(де менший об’єм речовин)
 20. Збільшення  концентрації реагуючих речовин приведе до зміщення хімічної рівноваги в бік …(прямої реакції)

 

Вправа «Міркувалки»

Кожен учень обирає завдання собі по силі.

Вправу учні виконують індивідуально. Після виконання вправи на екрані проектуються правильні відповіді.  Учні проводять самоперевірку завдання.

Варіант С (завдання середнього рівня)

Закінчіть рівняння реакцій (розставте коефіцієнти). Дайте характеристику реакціям за різними критеріями: Сполучення;

Розкладу;

Обміну;

Заміщення;

Окисно-відновні;

Проходять без зміни ступенів окиснення;

Екзотермічні;

Ендотермічні;

Оборотні;

Необоротні;

 

S  +  O2    SO2 ;        H = - 297 кДж

HgO    Hg + O2 ;   H = 180 кДж

N2+O2  NO;   H= 182 кДж   

СаСО3 → СаО + СО2 ;  ∆ Н = 170 кДж 

СаСО3 + НСl = СаСl2 + Н2О + СО2 ;

Мg + НСl = МgСl2 + Н2↑; ∆H < 0;

SO2 + О2 =  SO3 ;    H  < 0;

Варіант В (завдання достатнього  рівня)

1.  Визначте ступінь окиснення елементів у сполуках :

А) Cl2, Mn2O7, H2O2, H2S, LiH, OF2, Al2S3, SO3

Б) NaClO, HNO3, KNO2 , Ba3(PO4)2

2.  Допишіть електронні рівняння.

Fe0 -  3e    Fe       

2I-1  -          I20       

Cr+6  +3e     Cr    

О20 + 4е     →2О     

S-2   -    8e    S      

Сu+2         .         Cu0    

 

 1. Закінчіть рівняння реакцій (розставте коефіцієнти). Дайте характеристику реакціям за різними критеріями:

Н2О(г) + Сl2(г) ↔ НСl(г) + О2;  H  > 0;

СН4 (г) + Н2О(г)  ↔ СО2(г) +   Н2(г) ; ∆H  < 0;

КСlО3 → КСlО4 +   КСl; ∆H  < 0.

 

Варіант А (завдання вищого   рівня)

 1. Перетворіть схеми на рівняння. Встановіть відповідність між рівнянням та окисно-відновними процесами, що відбуваються з атомами хімічного елемента Оксигену. Дайте характеристику реакціям за різними критеріями:

А) NaNO3  NaNO2 + O2; H  > 0.             1. Атоми Оксигену відновлюються

Б) НСl + SO3 = H2SO4 ; H  < 0.                  2. Атоми оксисену окиснюються

В) Al + O2 = Al2O3;                                       3. Атоми Оксигену не змінюють

                                                                            ступеня окиснення

 

 1. Визначте, у якому випадку відбувається процес окиснення, а в якому – відновлення. Складіть відповідну схему переходу електронів:

А) SO2  H2SO4

Б) Вr2 → НВr;

В) НСlО3 → НСl;

Г) Р  → Н3РО4;

 1. У схемі окисно-відновної  реакції підберіть коефіцієнти методом електронного балансу, вкажіть процес окиснення та відновлення, окисник та відновник:

      К2Сr2О7 + НСl → СrСl3 + Сl2↑ + КСl + Н2О

 

Вправа «Загадалки»

 Учитель пропонує виконати вправи на швидкість. На екрані інтерактивної дошки появляються завдання. Учні повинні виконати його усно. Хто перший  дасть правильну відповідь, отримує 1 бал .

 1. Ви – технолог заводу по виробництву сульфатної кислоти. Запропонуйте способи підвищення процесу виробництва (збільшення швидкості хімічних реакцій та зміщення рівноваги в бік утворення сульфатної кислоти)

4FeS2 + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2

2SO2 + O2 2SO3; H  < 0.   

     SO3 + Н2О = H2SO4 ; H  < 0.   

 1. Ви – технолог заводу по виробництву нітратної   кислоти. Запропонуйте способи підвищення процесу виробництва (збільшення швидкості хімічних реакцій та зміщення рівноваги в бік утворення нітратної  кислоти)

2NО + О2 = 2NО2; ∆H  < 0

4NО2 + 2Н2О + O2 = 4Н NО3; ∆H  < 0    

3. Аналізуючи причини різної швидкості хімічних реакцій, учень дійшов висновку:

а) швидкість реакцій зростає з підвищенням температури;

б) швидкість реакцій прямо пропорційна концентрації реагентів;

в) із часом швидкість реакцій збільшується;

г) швидкість реакцій можна змінити, використовуючи каталізатор.

Поясніть, у якому з пунктів учень припустився помилки.

 

Вправа «Рахувалки»

Робота в групах гетерогенного складу. Кожній групі потрібно розв’язати по дві задачі. Перша група - № 1 і № 2.

                  Друга група - № 3 і № 4.

                 Третя група - № 5 і № 6.

Задачу № 6 розв’язує учень чи група, яка першою справилася і з завданням. Отримавши відповіді, представники груп визначають, якій  літері  в таблиці відповідає отримана відповідь.  Таким чином, визначивши усі літери, учні отримують прізвище вченого, який відкрив процес алюмінотермії.

 1. При взаємодії 7,8 г калію з хлором виділилось 87,18 кДж теплоти. Скласти термохімічне рівняння.
 2.  Обчисліть, скільки теплоти поглинається під час взаємодії 0,25 моль водню з йодом, якщо тепловий ефект реакції становить +50,8 кДж.
 3. Яка кількість теплоти виділиться при згорянні вуглецю масою 2,4 г, якщо термохімічне рівняння :   С + O2 →СО2 ; ∆Н = -393 кДж .
 4.  Яка маса фосфору згоріла, якщо теплота, що виділяється в результаті реакції, становила : - 30,10 кДж . Термохімічне рівняння:                                4Р + 5О2 → 2Р2О5 ; ∆Н = - 3010 кДж.
 5. Скласти термохімічне рівняння окиснення цинку, якщо відомо, що під час окиснення 13 г його виділилось 70,16 кДж теплоти.
 6. При відновленні вуглецем купрум(ІІ) оксиду масою 7,95 г поглинаються 5,15 кДж теплоти. Обчисліть кількість теплоти, необхідної для добування таким чином 100 г металічної міді.
 7. При розкладанні кальцій карбонату масою 24,4 г поглинулося 43,9 кДж теплоти. Напишіть термохімічне рівняння реакції розкладу кальцій карбонату.

№ задачі

В і д п о в і д і

1,24

12,7

701,6

871,8

78,6

81

180

№1

а

н

ю

Б

р

с

з

№2

ж

Е

є

в

у

ф

ч

№3

с

р

ц

й

К

п

л

№4

Е

я

г

ш

з

щ

ю

№5

в

ч

Т

у

г

н

ь

№6

й

ц

в

ф

и

О

л

№7

в

ю

т

п

н

р

В

Відповідь:  Бекетов .

Інформація: Це вчений, який відкрив процес добування металів з їх оксидів шляхом відновлення за допомогою алюмінію:

Fe2O3 + 2Al = 2Fe + Al2O3; H  < 0.   

ІV. Домашнє завдання.

Підготуватися до письмової роботи.

Завдання. Визначити фактори, завдяки яким можна змістити рівновагу в бік утворення заліза за рівнянням: Fe2O3 + 2Al = 2Fe + Al2O3; H  < 0.    Яким чином можна збільшити швидкість даної реакції?

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Розробки уроків
До підручника
Хімія 9 клас (Григорович О.В.)
Додано
23 липня
Переглядів
68
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку